Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka


Autorzy: Rafał Dowgier, Leonard Etel, Bogumił Pahl, Mariusz Popławski,
Seria:  Duże poradniki LEX
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska - pakiety Stan prawny:  1.09.2012 r.
Kod: KAM-2085;pakiet  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 199,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 179,10 zł. ( Oszczędzasz: 19,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów
str. 27

Od autorów
str. 33

Rozdział I
Podatek od nieruchomości
str. 35


1. Czy syndyk masy upadłości jest podatnikiem podatku od nieruchomości?
str. 35

2. Obowiązki syndyka jako podatnika podatku od nieruchomości
str. 37

3. Kto jest podatnikiem w zakresie gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi, stanowiącymi własność Skarbu Państwa, wydzierżawionymi osobie fizycznej?
str. 39

4. Przejście obowiązku podatkowego w przypadku śmierci podatnika
str. 41

5. Czy starosta jest podatnikiem podatku od nieruchomości?
str. 41

6. Opodatkowanie linii kablowych ułożonych w "cudzej" kanalizacji kablowej
str. 44

7. Opodatkowanie budynku wybudowanego na cudzym gruncie
str. 47

8. Obowiązek podatkowy dzierżawcy gruntu gminnego
str. 48

9. Wynajem lokali gminnych a podatnik podatku od nieruchomości
str. 50

10. Czy posiadacz "części" nieruchomości stanowiącej własność jednostki samorządu terytorialnego jest podatnikiem podatku od nieruchomości?
str. 51

11. Wynajem lokalu mieszkalnego od gminy a obowiązek podatkowy
str. 51

12. Opodatkowanie garaży stanowiących własność gminy wynajętych osobom fizycznym
str. 52

13. Czy na poddzierżawcy nieruchomości komunalnej ciąży obowiązek podatkowy?
str. 53

14. Czy na poddzierżawcy nieruchomości Skarbu Państwa ciąży obowiązek podatkowy?
str. 54

15. Kto powinien płacić podatek od nieruchomości od garażu wybudowanego na gruncie gminnym?
str. 55

16. Na kim spoczywa obowiązek podatkowy w przypadku wydzierżawienia nieruchomości gminnych?
str. 56

17. Kto jest podatnikiem podatku od nieruchomości w zakresie gruntów (Tr) nadleśnictwa wydzierżawionych przedsiębiorstwu eksploatacji rurociągów?
str. 57

18. Kto jest podatnikiem podatku od nieruchomości od gruntów oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako Tr - nadleśnictwo czy posiadacz zależny?
str. 58

19. Czy umowa z zarządcą lub administratorem przenosi obowiązek podatkowy
str. 60

20. Kto płaci podatek od nieruchomości, gdy współwłaścicielami gruntu zwolnionego przez radę gminy z tego podatku są gmina i powiat?
str. 64

21. Jak opodatkować piwnicę przynależną do mieszkania?
str. 65

22. Czy niepełnoletni jest podatnikiem?
str. 66

23. Czy podatek od budynków i gruntów wspólnych obciąża wszystkich współwłaścicieli?
str. 66

24. Jak opodatkować grunty, budynki i budowle będące w dyspozycji zakładu wodnokanalizacyjnego w oparciu o umowę o administrowanie?
str. 67

25. Na kim spoczywa obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości w przypadku budynku gospodarczego wybudowanego na dzierżawionym gruncie?
str. 68

26. Kogo opodatkować - właściciela czy użytkownika nieruchomości?
str. 72

27. Przekazanie części sieci wodociągowej a obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości
str. 73

28. Co należy rozumieć pod pojęciem posiadania bez tytułu prawnego?
str. 74

29. Kto powinien płacić podatek od działki i budynku mieszkalnego, których współwłaścicielami po połowie są osoba fizyczna oraz stowarzyszenie posiadające osobowość prawną?
str. 79

30. Zasady opodatkowania nieruchomości wspólnych a odrębna własność lokali
str. 80

31. Czy grunty poddane rekultywacji podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości?
str. 86

32. Czy grunty sklasyfikowane w operatach geodezyjnych symbolem np. Bp BR VI należy opodatkować podatkiem rolnym, czy podatkiem od nieruchomości?
str. 91

33. Czy zamknięte składowiska odpadów komunalnych spełniają kryteria definicji budowli związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej i podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości?
str. 95

34. Opodatkowanie stacji bazowej telefonii komórkowej
str. 96

35. Kiedy rolnik prowadzi działalność gospodarczą (jest przedsiębiorcą)?
str. 99

36. Opodatkowanie domków letniskowych (kempingowych) wynajmowanych przez osobę prowadzącą gospodarstwo agroturystyczne
str. 100

37. Czy budynek pozbawiony dachu podlega opodatkowaniu?
str. 101

38. Jak opodatkować nieużytki?
str. 103

39. Jak należy opodatkować tablice reklamowe przedsiębiorcy osadzone na betonowej stopie posadowionej na ziemi lub betonowym fundamencie, ustawione na gruntach stanowiących własność innych podmiotów?
str. 105

40. Jak opodatkować grunty sklasyfikowane jako Ws?
str. 106

41. Jak prawidłowo opodatkować grunty pod wodami?
str. 107

42. Jak opodatkować grunty przeznaczone pod wydobycie wapna łąkowego?
str. 110

43. Jak opodatkować grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako tereny kolejowe "Tk" zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej związanej ze świadczeniem usług składowania i spedycji drewna?
str. 111

44. Czy Spółdzielnia Produkcji i Usług Rolniczych prowadząca działalność rolniczą płaci podatek od budowli?
str. 115

45. Czy użytki rolne (R III) zajęte na budowę linii kablowej podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości?
str. 116

46. Czy organ podatkowy może dokonać zmian w ewidencji gruntów i budynków?
str. 118

47. Opodatkowanie gruntów i zlokalizowanych na nich wyciągów narciarskich będących w posiadaniu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
str. 120

48. Czy część budowli może podlegać opodatkowaniu?
str. 124

49. Czy kolektory słoneczne i farmy słoneczne podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości?
str. 127

50. Czy tablica reklamowa trwale związana z gruntem jest budowlą?
str. 133

51. Opodatkowanie elektrowni wiatrowej
str. 134

52. Czy organ podatkowy może pominąć dane z ewidencji gruntów przy wymiarze podatku?
str. 136

53. Budowle wykorzystywane do działalności leśnej a podatek od nieruchomości
str. 140

54. Czy podlega opodatkowaniu oczyszczalnia ścieków należąca do spółdzielni mieszkaniowej?
str. 141

55. Czy budowle usytuowane w wyrobiskach górniczych podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości?
str. 142

56. Opodatkowanie terenów mieszkaniowych na gruntach oznaczonych jako BR IIIb oraz Bz R IIIb
str. 148

57. Jak opodatkować grunty oznaczone w ewidencji gruntów i budynków symbolem: R Bp V, R Bi IV oraz R Bz IVa?
str. 151

58. Czy namiot jest tymczasowym obiektem budowlanym?
str. 152

59. Opodatkowanie trafostacji
str. 154

60. Jak należy opodatkować grunty zajęte pod budowę zapory wodnej?
str. 157

61. Czy opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają tylko "budowlane" elementy siłowni wiatrowej?
str. 162

62. Budynek jako przedmiot opodatkowania
str. 164

63. Domek letniskowy - budynek czy budowla?
str. 164

64. Czy nieużytki oznaczone symbolem N będące w posiadaniu rolnika nieprowadzącego działalności gospodarczej powinny być opodatkowane podatkiem od nieruchomości czy podatkiem rolnym? Czy za podstawę opodatkowania należy przyjąć powierzchnię wyrażoną w metrach kwadratowych?
str. 167

65. Opodatkowanie gruntów rolnych i leśnych będących w posiadaniu podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie wydobywania kruszywa
str. 168

66. Jak należy opodatkować grunty zajęte na pole golfowe?
str. 173

67. Czy przeznaczenie gruntu decyduje o rodzaju opodatkowania działki pod domkiem letniskowym?
str. 177

68. Czy linie kablowe ułożone w kanalizacji kablowej podlegają opodatkowaniu?
str. 178

69. Opodatkowanie gruntów rolnych zajętych na pola golfowe
str. 186

70. Jakim podatkiem opodatkować grunt, który w ewidencji geodezyjnej oznaczony jest symbolem BLs?
str. 188

71. Jak opodatkować grunty o powierzchni 1,05 ha wchodzące w skład gospodarstwa rolnego, które po zmianie geodezyjnej oznaczono jako B?
str. 189

72. Jakim podatkiem należy opodatkować grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako Bp?
str. 190

73. Czy przydomowe zbiorniki na gaz płynny (propanbutan) są opodatkowane podatkiem od nieruchomości?
str. 191

74. Czy morskie farmy wiatrowe podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości?
str. 196

75. Czy dystrybutory paliwowe i agregaty pompowe podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości?
str. 201

76. Czy klatka schodowa w budynku (pawilon handlowy dwukondygnacyjny), w którym prowadzona jest działalność gospodarcza, podlega opodatkowaniu?
str. 205

77. Czy ciągi komunikacyjne należy traktować jako klatkę schodową?
str. 206

78. W związku z pojawiającymi się wątpliwościami, proszę o wyjaśnienie, co należy rozumieć pod terminem "kondygnacja"?
str. 207

79. Czy jest możliwe procentowe określenie wartości części budowli podlegającej opodatkowaniu?
str. 212

80. Jak należy ustalić podstawę opodatkowania budowli stanowiącej własność gminy wydzierżawionej osobie prawnej?
str. 214

81. Czy wchodzące w skład budynku mieszkalnego strychy (nieużytkowe) podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości?
str. 215

82. Czy stan techniczny stropu ma wpływ na ustalenie powierzchni użytkowej kondygnacji?
str. 216

83. Opodatkowanie nieruchomości stanowiących współwłasność małżonków, z których jeden prowadzi działalność gospodarczą
str. 216

84. Budynek gospodarczy wykorzystywany do celów mieszkalnych
str. 219

85. Budynki internatowe
str. 221

86. Budynki na użytkach rolnych
str. 225

87. Opodatkowanie lokalu mieszkalnego zajętego na obsługę administracyjną biura
str. 227

88. W jaki sposób należy opodatkować nieruchomości i obiekty budowlane klubu tenisowego działającego jako stowarzyszenie?
str. 228

89. Jak prawidłowo opodatkować grunt stanowiący współwłasność osoby fizycznej i spółki z o.o.?
str. 233

90. Opodatkowanie domków kempingowych
str. 237

91. Zawieszenie działalności gospodarczej a zasady opodatkowania budynków
str. 239

92. Jak prawidłowo opodatkować grunty o powierzchni 0,1615 ha oznaczone w ewidencji gruntów i budynków jako "dr", stanowiące współwłasność osoby fizycznej i spółki akcyjnej?
str. 243

93. Nieruchomość współwłaścicieli, z których jeden jest przedsiębiorcą
str. 244

94. Opodatkowanie budynków i budowli spółdzielni mieszkaniowej
str. 247

95. Jakimi stawkami należy opodatkować budynki mieszkalne i gospodarcze będące w posiadaniu spółki?
str. 248

96. Jak udokumentować "względy techniczne"?
str. 249

97. Jak opodatkować budynek w gospodarstwie rolnym okresowo zajęty na prowadzenie działalności gospodarczej?
str. 252

98. Jak opodatkować część budynku, w którym prowadzi się w okresie letnim skup runa leśnego?
str. 253

99. Opodatkowanie gruntów i budynków spółki z o.o. prowadzącej działalność rolniczą
str. 254

100. Opodatkowanie garażu w budynku mieszkalnym
str. 256

101. Jakimi stawkami podatku należy opodatkować budynek wczasowoapartamentowy?
str. 257

102. Zmiana sposobu użytkowania gruntu i budynku a wysokość stawki podatku
str. 259

103. Opodatkowanie nieruchomości będących w posiadaniu przedsiębiorcy
str. 260

104. Opodatkowanie budynku mieszkalnousługowego
str. 262

105. Opodatkowanie budynku mieszkalnego będącego w posiadaniu przedsiębiorcy
str. 264

106. Jak opodatkować grunty przedsiębiorcy (osoby prawnej), przeznaczone na pasy ochronne?
str. 265

107. Jak należy opodatkować następujące pomieszczenia w budynku kina: mieszkanie, kawiarnię i salę kina?
str. 266

108. Czy wyeksploatowanie złoża może być uznane za względy techniczne?
str. 266

109. Jakimi stawkami należy opodatkować grunt pod budynkiem mieszkalnym zajętym na prowadzenie działalności gospodarczej?
str. 270

110. Opodatkowanie gruntów związanych z budynkami mieszkalnymi, wykorzystywanych w części na prowadzenie działalności gospodarczej
str. 271

111. Jakimi stawkami opodatkować całoroczny budynek letniskowy?
str. 273

112. Jakimi stawkami należy opodatkować użytki rolne oraz grunty leśne poddane rekultywacji?
str. 275

113. Opodatkowanie budynku należącego do Ochotniczej Straży Pożarnej
str. 279

114. Zasady opodatkowania gruntów stanowiących własność małżonków, z których jeden prowadzi działalność gospodarczą
str. 280

115. Opodatkowanie obiektów budowlanych w agroturystyce
str. 283

116. Jak opodatkować budynki i grunty w gospodarstwie agroturystycznym?
str. 285

117. Jakimi stawkami należy opodatkować budynek niemieszkalny rolnika prowadzącego działalność polegającą na wynajmie pokoi gościnnych?
str. 286

118. Jaką stawkę podatku od nieruchomości należy zastosować w przypadku, gdy osoba fizyczna posiadająca gospodarstwo rolne prowadzi wynajem pokoi w liczbie 5 oraz dodatkowo wynajmuje 3 pokoje w tym samym budynku i zgłoszone ma je jako działalność gospodarczą?
str. 289

119. Stawka podatku od nieruchomości dla budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym
str. 290

120. Jak opodatkować garaże piętrowe?
str. 297

121. Jak opodatkować budynek i grunt wykorzystywany na prowadzenie ośrodka wczasowego
str. 297

122. Jak opodatkować zakupiony wraz z gruntami budynek mieszkalny do remontu oraz budynek gospodarczy do wyburzenia?
str. 298

123. Budynki i budowle nieużytkowane ze względów technicznych
str. 299

124. Jak opodatkować niewykorzystywane nieruchomości jednostek samorządu terytorialnego?
str. 302

125. Jak opodatkować nieużywaną część zajazdu?
str. 302

126. Zasady opodatkowania gruntów i budynków zakładów opieki zdrowotnej
str. 303

127. Czy brak decyzji organów administracji publicznej na prowadzenie składowiska odpadów uzasadnia przyjęcie "względów technicznych", o których mowa w art. 1a ust. 1 pkt 3 u.p.o.l.?
str. 306

128. Budynek w części związany z działalnością gospodarczą a ustalenie podatku od nieruchomości
str. 310

129. Jak opodatkować wykorzystywany sezonowo budynek i stajnię wzniesione przez spółkę z o.o. na własnych gruntach rolnych?
str. 311

130. Na czym polega "związek" nieruchomości z działalnością gospodarczą?
str. 313

131. Czy posiadanie przez osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą gruntów, budynków lub budowli zawsze przesądza o ich opodatkowaniu według najwyższych stawek?
str. 315

132. Czy zapisy wynikające z planu zagospodarowania przestrzennego decydują o zaliczeniu gruntów do kategorii związanych z działalnością gospodarczą?
str. 317

133. Według jakich stawek opodatkować garaże i lokale użytkowe w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych stanowiące własność dewelopera?
str. 318

134. Według jakich stawek podatku od nieruchomości należy opodatkować budynki aresztów śledczych i więzień?
str. 321

135. Czy stawki podatku uchwalone w trakcie roku mogą być wprowadzone z mocą wsteczną?
str. 325

136. Czy określenie w uchwale rady gminy nowej stawki podatku jest możliwe po upływie terminu do jego zapłaty?
str. 326

137. Co należy rozumieć pod pojęciem nieuchwalenia stawek podatków, o którym mowa w art. 20a ust. 1 u.p.o.l
str. 326

138. Opodatkowanie lokali przedsiębiorcy niewykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej
str. 331

139. Jak opodatkować grunt pod budynkiem mieszkalno usługowym?
str. 332

140. Jak opodatkować budynki wykorzystywane przez domy opieki społecznej?
str. 334

141. Opodatkowanie nieruchomości zajętych na prowadzenie komunalnej działalności gospodarczej
str. 335

142. Jak opodatkować młyn zakupiony z przeznaczeniem na pensjonat?
str. 338

143. Jak opodatkować grunt okresowo wykorzystywany do działalności gospodarczej?
str. 338

144. Opodatkowanie biura GOPS znajdującego się w budynku urzędu gminy
str. 339

145. Opodatkowanie lokalu użytkowego stanowiącego współwłasność
str. 340

146. Opodatkowanie działki rzemieślniczej
str. 343

147. Opodatkowanie gruntów spółki zakupionych pod budownictwo mieszkaniowe w trakcie trwania inwestycji i po jej zakończeniu
str. 344

148. Według jakich stawek podatku od nieruchomości opodatkować majątek osobisty przedsiębiorców?
str. 345

149. Zasady opłacania podatku od nieruchomości przez spółkę jawną
str. 349

150. Jak rozumieć termin "grunt związany z budynkiem mieszkalnym"?
str. 350

151. Sposób opodatkowania budynków z lokalami pod wynajem
str. 350

152. Opodatkowanie gruntu zakupionego na wybudowanie mieszkań pod wynajem
str. 351

153. Jak należy opodatkować grunt pod budynkiem, jeśli piętro budynku stanowią lokale mieszkalne i są własnością osób prywatnych, na parterze zaś znajduje się lokal użytkowy będący własnością przedsiębiorcy, który prowadzi w nim działalność gospodarczą?
str. 352

154. Brak uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości
str. 352

155. Czy można zwolnić na mocy uchwały rady gminy drogi prywatne?
str. 353

156. Opodatkowanie niewykorzystywanej części nieruchomości będącej w posiadaniu przedsiębiorcy
str. 354

157. Czy likwidacja linii kolejowej mieści się w pojęciu "względy techniczne"?
str. 355

158. Działalność sezonowa a obowiązek podatkowy
str. 362

159. Samowola budowlana a sposób opodatkowania budynku i gruntu
str. 364

160. Opodatkowanie nieczynnej kotłowni
str. 364

161. Lokal zajęty przez partię polityczną
str. 365

162. Według jakich stawek podatku od nieruchomości należy opodatkować lokal garażowy znajdujący się w wielorodzinnym budynku mieszkalnym stanowiący odrębną nieruchomość?
str. 366

163. Co należy rozumieć pod pojęciem względów technicznych i w jaki sposób je udokumentować?
str. 368

164. Czy w trakcie trwania remontu budynku można mówić o wystąpieniu "względów technicznych"?
str. 372

165. Czy brak śniegu może być uznany za "względy techniczne"?
str. 372

166. Zasady opodatkowania nieruchomości i obiektów budowlanych w przypadku zawieszenia działalności gospodarczej
str. 376

167. Czy spółdzielnia producentów owoców i warzyw może korzystać ze zwolnienia od podatku od nieruchomości uregulowanego w art. 7 ust. 1 pkt 13 u.p.o.l.?
str. 377

168. Opodatkowanie budynków gospodarczych związanych z działalnością leśną
str. 381

169. Zwolnienie od podatku od nieruchomości budynków gospodarczych
str. 382

170. Zwolnienie budynków służących wyłącznie działalności rolniczej
str. 383

171. Czy budynki będące własnością rolnika są zwolnione od podatku od nieruchomości, gdy nie znajdują się na terenie gospodarstwa rolnego, tylko np. w innej miejscowości?
str. 384

172. Jak należy opodatkować szklarnię zajętą na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej?
str. 385

173. Budynki służące przechowywaniu drewna opałowego a zwolnienie od podatku od nieruchomości
str. 389

174. Opodatkowanie budynków zajętych na działy specjalne produkcji rolnej
str. 390

175. Jakie są zasady zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków gospodarczych służących działalności rolniczej, leśnej i rybackiej?
str. 390

176. Zwolnienie budowli kolejowych i zajętych pod nie gruntów
str. 394

177. Czy warunkiem stosowania zwolnienia z art. 7 ust. 1 pkt 3 u.p.o.l. jest faktyczne wykorzystywanie lotniska?
str. 396

178. Czy dla stosowania zwolnienia od podatku od nieruchomości uregulowanego w art. 7 ust. 1 pkt 1a u.p.o.l. wystarczy sama "gotowość" do świadczenia usługi udostępniania infrastruktury kolejowej? Czy też należy faktycznie infrastrukturę udostępniać?
str. 401

179. Zwolnienie gruntów i budynków wpisanych indywidualnie do rejestru zabytków
str. 406

180. Jak opodatkować mieszkanie wyodrębnione w zabytkowym pałacu?
str. 407

181. Czy grunty pod budynkami wpisanymi indywidualnie do rejestru zabytków są zwolnione od podatku od nieruchomości?
str. 408

, 182. Czy złe warunki pogodowe są przesłanką zaistnienia "względów technicznych"?
str. 409

183. Opodatkowanie gruntów i budynków organizacji pożytku publicznego
str. 413

184. Zwolnienie budynków i budowli zajętych przez grupę producentów rolnych
str. 415

185. Czy z tytułu zwolnienia od podatku od nieruchomości grup producentów rolnych gminom przysługuje rekompensata z budżetu państwa?
str. 418

186. Czy wydzierżawienie gruntu i budynku od gminy na prowadzenie przedszkola uprawnia do korzystania ze zwolnienia od podatku uregulowanego w art. 7 ust. 2 pkt 2 u.p.o.l.?
str. 418

187. Jakie są zasady opodatkowania nieruchomości zajętych na punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego?
str. 419

188. Czy grunty i budynki stanowiące własność stowarzyszenia, zajęte na prowadzenie szkoły są zwolnione od podatku?
str. 421

189. Przekazanie gruntów na podstawie umowy dzierżawy zawartej stosownie do przepisów ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników a zwolnienie budynków gospodarczych
str. 422

190. Opodatkowanie gruntów pod jeziorem przepływowym
str. 424

191. Jakie są zasady ustalenia powierzchni zabudowy budynku na potrzeby stosowania zwolnienia od podatku od nieruchomości z art. 7 ust. 1 pkt 12 u.p.o.l.?
str. 425

192. Czy grunty i budynki zajęte na prowadzenie warsztatu szkolnego korzystają ze zwolnienia od podatku?
str. 428

193. Czy rada gminy może wprowadzać ulgi w podatku od nieruchomości?
str. 429

194. Zwolnienie gruntów trwale zajętych na obozy i bazy wypoczynkowe dla młodzieży
str. 429

195. Dzierżawa gruntu przez zakład pracy chronionej a korzystanie ze zwolnienia podatkowego
str. 430

196. Obiekty wchodzące w skład zakładu pracy chronionej i służące prowadzeniu zakładu a korzystanie ze zwolnienia
str. 431

197. Czy pomieszczenie wynajęte przez osobę fizyczną (nieposiadającą statusu zakładu pracy chronionej) w celu prowadzenia działalności gospodarczej (umowa najmu) w budynku, który należy do zakładu pracy chronionej, korzysta ze zwolnienia podatkowego?
str. 432

198. Kiedy nowo nabyte nieruchomości zakładu pracy chronionej korzystają ze zwolnienia podatkowego?
str. 433

199. Czy grunty zajęte na cmentarz parafialny korzystają ze zwolnienia od podatku od nieruchomości?
str. 433

200. Czy zakony płacą podatek od nieruchomości?
str. 436

201. Zwolnienie budynków położonych na terenach ogrodów działkowych
str. 437

202. Jak opodatkować nieruchomość, której część podarowano osobie nieobjętej zwolnieniem podatkowym?
str. 439

203. Zwolnienie budowli wałów ochronnych, gruntów pod wałami ochronnymi i położonych w międzywalach
str. 440

204. Wpis do księgi wieczystej a moment powstania obowiązku podatkowego
str. 442

205. Nabycie obiektu nowo wybudowanego a moment powstania obowiązku podatkowego
str. 443

206. Nowo wybudowane budynki przedsiębiorcy
str. 447

207. Zakończenie budowy a moment powstania obowiązku podatkowego
str. 449

208. Rozpoczęcie użytkowania budynku niewykończonego a ustalenie podatku od nieruchomości
str. 450

209. Od kiedy powstaje obowiązek w podatku od nieruchomości dla właściciela lokalu, współużytkownika wieczystego gruntu?
str. 450

210. Jak dokonać wymiaru podatku współwłaścicielom nieruchomości sądownie podzielonej do korzystania?
str. 451

211. Czy najemcy lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy są podatnikami?
str. 452

212. Opodatkowanie gruntów stanowiących współwłasność osoby fizycznej i gminy
str. 453

213. Korekta deklaracji lub informacji
str. 453

214. Jakie mogą być następstwa korekty deklaracji lub informacji?
str. 456

215. Jakie są zasady opodatkowania osób fizycznych będących współwłaścicielami nieruchomości?
str. 457

216. Jaki jest zakres odpowiedzialności inkasenta na gruncie kodeksu karnego skarbowego?
str. 458

217. Czy podatnik podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego odpowiada, w świetle przepisów kodeksu karnego skarbowego, za niezłożenie deklaracji bądź też złożenie fałszywej deklaracji?
str. 463

218. Do kogo złożyć wniosek o ukaranie z kodeksu karnego skarbowego?
str. 468

219. Informacja o nieruchomościach jako podstawa ustalenia podatku od nieruchomości
str. 468

220. Jak zwraca się nadpłacony podatek, jeżeli po kilku latach podatnik stwierdził, że niesłusznie płaci podatek i złożył w 2009 r. nową informację o nieruchomościach?
str. 469

221. Wszczęcie postępowania w sprawie ustalenia wysokości zobowiązania podatkowego
str. 470

222. Czy można umorzyć opłatę prolongacyjną?
str. 470

223. Jak postąpić, gdy podatnik odmawia złożenia informacji w sprawie podatku od nieruchomości?
str. 470

224. Skutki niemożliwości wyegzekwowania należności
str. 471

225. Moment powstania obowiązku podatkowego przy sprzedaży gruntów
str. 471

226. Czy wszyscy współwłaściciele nieruchomości są zobowiązani do składania zgłoszeń identyfikacyjnych?
str. 472

227. Nieruchomość opuszczona a obowiązek podatkowy
str. 473

228. Zasady odpowiedzialności solidarnej
str. 473

229. Skutki prawne związane ze śmiercią podatnika po doręczeniu decyzji wymiarowej
str. 474

230. Procedura związana z wydaniem decyzji o odpowiedzialności podatkowej spadkobierców
str. 474

231. Zwrot nadpłaty
str. 475

232. Obowiązek weryfikowania przez organ podatkowy danych wykazywanych w deklaracji podatkowej
str. 476

233. Uzupełnienie i korygowanie deklaracji podatkowej
str. 477

234. Czy podatnicy mogą zapłacić podatek np. na poczcie w przypadku wprowadzenia inkasa?
str. 478

235. W jakiej formie rada gminy powinna określić inkasentów? Jakie są obowiązki inkasenta? ...478

236. Czy organ podatkowy powinien wysyłać podatnikom informacje i deklaracje na podatki: od nieruchomości, rolny, leśny?
str. 479

237. Wydawanie postanowień wszczynających postępowanie podatkowe
str. 480

238. Wzory informacji i deklaracji podatkowych
str. 480

239. Czy można żądać od podatnika złożenia informacji lub deklaracji, jeżeli rada gminy nie podjęła stosownej uchwały ustalającej wzory tych formularzy?
str. 481

240. Konsekwencje złożenia przez podatnika wadliwej informacji w sprawie podatku od nieruchomości
str. 481

241. Czy istnieje możliwość odstąpienia od ustalania opłaty prolongacyjnej z innych przyczyn niż wymienione w ordynacji podatkowej?
str. 483

242. Kto decyduje o odstąpieniu od ustalenia opłaty prolongacyjnej?
str. 483

243. Jak powinien zachować się organ podatkowy w sytuacji, gdy podatnik nie złożył, mimo ciążącego na nim obowiązku, deklaracji lub informacji o nieruchomościach?
str. 483

244. Zmiana formy organizacyjnej przedsiębiorcy a obowiązek podatkowy
str. 484

245. Jak postąpić w przypadku popełnienia pomyłki przez urzędnika wydającego decyzję podatkową?
str. 484

246. Postanowienie organu - forma wyznaczenia stronie terminu do wypowiedzenia się w sprawie materiału dowodowego
str. 485

247. Jak należy rozumieć terminy "ważny interes podatnika" i "ważny interes publiczny" użyte w przepisach art. 22 § 2, art. 48 § 1 i art. 67a § 1 o.p.?
str. 485

248. Przesłanki wznowienia postępowania
str. 486

249. Czy rada gminy może zarządzić pobór podatku w drodze inkasa na części terytorium gminy?
str. 487

250. Czy spółka osób fizycznych powinna złożyć informację, czy deklarację na podatek od nieruchomości?
str. 487

251. Stwierdzenie nadpłaty w podatku od nieruchomości
str. 489

252. Czy w związku z art. 84 § 1 i 2 o.p. notariusze są zobowiązani przekazywać burmistrzowi informacje wynikające ze zdarzeń prawnych, które mogą spowodować powstanie zobowiązania podatkowego?
str. 490

253. Czy w przypadku nabycia nieruchomości obowiązek podatkowy powstaje dopiero po wpisaniu nowego właściciela do ewidencji gruntów i budynków?
str. 492

254. Obowiązek składania deklaracji podatkowych przez osoby prawne
str. 493

255. Czy podmiot korzystający ze zwolnienia od podatku od nieruchomości na mocy art. 55 ust. 4 u.s.p.k.k. ma obowiązek złożyć deklarację na podatek?
str. 493

256. Wznowienie postępowania o zwrot nienależnie wpłaconego podatku
str. 494

257. Jakie są zasady opodatkowania części wspólnych budynku i gruntu przy odrębnej własności lokali?
str. 495

Rozdział II
Podatek rolny
str. 496


258. Dzierżawca czy poddzierżawca jest podatnikiem podatku rolnego?
str. 496

259. Obowiązek podatkowy w przypadku współwłasności lub współposiadania gospodarstwa rolnego
str. 496

260. Na jakich zasadach opodatkowane są podatkiem rolnym grunty gospodarstwa rolnego będące współwłasnością podatników?
str. 497

261. Jak rozumieć, że współwłaściciel prowadzi gospodarstwo rolne w całości?
str. 499

262. Opodatkowanie gruntów rolnych wydzierżawionych od nadleśnictwa
str. 500

263. Wydzierżawienie gruntów rolnych a podatnik podatku rolnego
str. 501

264. Czy na nieformalnym nabywcy gruntu ciąży obowiązek podatkowy?
str. 502

265. Obowiązek podatkowy współwłaścicieli wspólnoty gruntowej
str. 502

266. Kto jest podatnikiem w przypadku śmierci właściciela gruntów rolnych?
str. 503

267. Dzierżawa gruntów na podstawie umowy o ubezpieczeniu społecznym rolników a obowiązek podatkowy w podatku rolnym
str. 505

268. Kto jest podatnikiem w zakresie gruntów i budynków gospodarstwa rolnego?
str. 506

269. Bezumowne posiadanie gruntów rolnych Skarbu Państwa a obowiązek podatkowy
str. 507

270. Czy podmiot, który użytkuje gospodarstwo rolne i płaci podatek rolny, jest posiadaczem samoistnym?
str. 508

271. Jak opodatkować grunty rolne dzierżawione przez stowarzyszenie?
str. 509

272. Jak opodatkować grunty rolne, na których znajduje się sklep?
str. 509

273. Czy grunty na użytkach rolnych z klasą gruntów (Lz/R V, Lz/PS IV) w gospodarstwach rolnych podlegają przeliczeniu na hektary przeliczeniowe?
str. 510

274. Opodatkowanie gruntów niesklasyfikowanych
str. 511

275. Jak opodatkować grunty sklasyfikowane jako W/Ł IV (rów na łące) w gospodarstwach rolnych?
str. 511

276. Opodatkowanie stawów znajdujących się na gruntach posiadających klasyfikację właściwą dla pastwisk
str. 512

277. Jak należy opodatkować grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów jako BR IVb, na których znajduje się budynek mieszkalny?
str. 512

278. Według jakich stawek opodatkować grunty sklasyfikowane jako Bp RIV?
str. 513

279. Według jakich stawek opodatkować użytki rolne zajęte na wydobycie kopalin?
str. 514

280. Grunty rolne zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej
str. 516

281. Grunty rolne zajęte na stok narciarski
str. 517

282. Jak opodatkować nieruchomości spółki z o.o. prowadzącej działalność rolniczą?
str. 517

283. Jak opodatkować grunty o powierzchni 0,1564 ha sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako: B R IIIa (0,0788 ha) oraz B (0,0776 ha)?
str. 519

284. Aktualizacja ewidencji gruntów i budynków
str. 520

285. Decyzja o wyłączeniu gruntów z produkcji rolniczej a zasady opodatkowania gruntu
str. 523

286. Opodatkowanie użytków rolnych i budynku gospodarczego będących w posiadaniu przedsiębiorcy
str. 525

287. Definicja gospodarstwa rolnego
str. 526

288. Czy za gospodarstwo rolne mogą być uznane grunty, który nie są wykorzystywane rolniczo?
str. 527

289. Ustalenie normy obszarowej gospodarstwa rolnego
str. 528

290. Norma obszarowa gospodarstwa rolnego
str. 529

291. Sposób i forma opodatkowania współwłaścicieli gruntów rolnych
str. 529

292. Decyzja na grunty małżonków
str. 530

293. Jak opodatkować grunty rolne małżonków?
str. 530

294. Czy nieużytki podlegają opodatkowaniu podatkiem rolnym?
str. 531

295. Czy dane z ewidencji gruntów mogą być samoistną podstawą do dokonania wymiaru podatku?
str. 531

296. Opodatkowanie użytków rolnych zajętych na budowę wieży telefonii komórkowej
str. 532

297. Użytki rolne będące w posiadaniu przedsiębiorcy
str. 533

298. Jak opodatkować grunty rolne będące w posiadaniu spółki cywilnej?
str. 535

299. Jak należy opodatkować grunt sklasyfikowany w ewidencji gruntów i budynków jako BR V?
str. 536

300. Jak opodatkować grunty rolne o powierzchni mniejszej niż 1 ha nabyte przez przedsiębiorców?
str. 537

301. Opodatkowanie gruntów zajętych na żwirownię
str. 537

302. Budynek na użytku rolnym
str. 540

303. Jak opodatkować zrekultywowane grunty poeksploatacyjne?
str. 541

304. Opodatkowanie użytków rolnych będących w posiadaniu zakładu gospodarki komunalnej
str. 544

305. Jak należy opodatkować grunty rolne zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej?
str. 546

306. Grunty siedliska związane z działalnością gospodarczą i rolniczą
str. 546

307. Użytek rolny zajęty na parking pojazdów wykorzystywanych do działalności gospodarczej
str. 548

308. Opodatkowanie użytków rolnych będących w posiadaniu spółki z o.o.
str. 549

309. Współwłasność a obliczanie normy obszarowej gospodarstwa rolnego
str. 550

310. Jakimi stawkami należy opodatkować grunty gospodarstwa rolnego stanowiącego współwłasność?
str. 551

311. Opodatkowanie użytków rolnych pozostałych po przekazaniu gospodarstwa rolnego za rentę strukturalną.
str. 552

312. W jaki sposób rada gminy może obniżyć stawkę podatku rolnego?
str. 553

313. Obniżenie ceny żyta
str. 553

314. Okres obowiązywania uchwały w sprawie obniżenia ceny żyta
str. 554

315. Uprawnienia izb rolniczych a podatek rolny
str. 554

316. Opodatkowanie użytków rolnych nieposiadających oznaczenia klas gleboznawczych
str. 555

317. Jaką stawką podatku rolnego należy objąć użytki rolne w sytuacji, gdy jeden z małżonków figuruje w ewidencji gruntów jako właściciel 0,70 ha użytków rolnych, a drugi z małżonków jako właściciel 0,40 ha użytków rolnych?
str. 556

318. Jaką stawką opodatkować 0,5 ha użytków rolnych własnych w sytuacji, gdy dodatkowo dzierżawi się 2 ha?
str. 557

319. Stawka podatku rolnego dla gruntów użytkowanych rolniczo o powierzchni mniejszej niż 1 ha
str. 558

320. Współwłasność gruntów a wysokość stawek podatku rolnego
str. 559

321. Zwolnienie od podatku gruntów nabytych na powiększenie gospodarstwa rolnego
str. 560

322. Zwolnienie od podatku rolnego gruntów przeznaczonych na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenie już istniejącego do powierzchni nieprzekraczającej 100 ha
str. 561

323. Współwłasność a zwolnienie od podatku gruntów nabytych na powiększenie gospodarstwa rolnego
str. 562

324. Zwolnienie od podatku gruntów zakupionych na utworzenie gospodarstwa
str. 563

325. Zwolnienie z tytułu powiększenia gospodarstwa rolnego
str. 563

326. Zrzeczenie się przez rolnika części gruntów AWRSP objętych w trwałe zagospodarowanie a korzystanie ze zwolnienia podatkowego
str. 564

327. Grunty będące w trwałym zagospodarowaniu a dopuszczalność stosowania zwolnienia od podatku rolnego uregulowanego w art. 12 ust. 1 pkt 4 u.p.r.
str. 565

328. "Ulgi" i "zwolnienia" na gruncie ustawy o podatku rolnym
str. 567

329. Kontynuacja zwolnienia z tytułu powiększenia gospodarstwa rolnego
str. 567

330. Ulga w podatku rolnym na powiększenie gospodarstwa rolnego
str. 568

331. Podział przez współwłaścicieli gruntów objętych zwolnieniem podatkowym a konstrukcja tego zwolnienia
str. 569

332. Zaniechanie poboru podatku rolnego
str. 569

333. Zezwolenie rady gminy na wyłączenie gruntów na cele nierolnicze a zwolnienie od podatku rolnego
str. 570

334. Co potwierdza wystąpienie na danym terenie klęski żywiołowej?
str. 571

335. Sposób liczenia 5letniego okresu zwolnienia podatkowego z tytułu nabycia gruntów
str. 572

336. Wykupienie gruntów rolnych objętych w trwałe zagospodarowanie a prawo do zwolnienia z podatku
str. 573

337. Zasady obliczania 20% powierzchni użytków rolnych a wniosek o zwolnienie podatkowe gruntów, na których zaprzestano produkcji rolnej
str. 573

338. Zasady stosowania zwolnienia z art. 12 ust. 1 pkt 4 u.p.r. przy współwłasności gruntów
str. 574

339. Tryb i warunki stosowania zwolnienia z art. 12 ust. 1 pkt 4 u.p.r.
str. 575

340. Czy osobie, która poniosła koszty na odnowienie rowów melioracyjnych i udokumentowała to fakturą wystawioną przez wykonawcę, przysługuje ulga inwestycyjna?
str. 576

341. Czy wydatki poniesione na konserwację urządzeń melioracyjnych są objęte ulgą inwestycyjną?
str. 577

342. Udokumentowanie nakładów inwestycyjnych fakturami VAT wystawionymi w języku obcym a ulga inwestycyjna w podatku rolnym
str. 577

343. Ulga inwestycyjna z tytułu zakupu i zainstalowania deszczowni oraz urządzeń zaopatrzenia gospodarstwa w wodę
str. 585

344. Wydatki na modernizację budynku inwentarskiego a ulga inwestycyjna w podatku rolnym
str. 586

345. Czy rolnikowi przysługuje ulga inwestycyjna z tytułu modernizacji budynku kotłowni?
str. 587

346. Zakres przedmiotowy ulgi inwestycyjnej
str. 588

347. Decyzje zerowe na podatek rolny
str. 589

348. Prawne wymogi rachunku dokumentującego wydatek inwestycyjny
str. 590

349. Czy dla stosowania ulgi inwestycyjnej konieczne jest przedstawienie pozwolenia na budowę?
str. 591

350. Cofnięcie decyzji w sprawie ulgi inwestycyjnej
str. 592

351. Czy osobie, która poniosła koszty na zakup rur drenarskich oraz ich założenie na polach, przysługuje ulga inwestycyjna w podatku rolnym?
str. 593

352. Jak należy naliczyć ulgę inwestycyjną w przypadku współwłasności małżeńskiej?
str. 594

353. Dopłaty ARiMR do kredytu inwestycyjnego a dopuszczalność przyznania ulgi inwestycyjnej
str. 595

354. Ulga inwestycyjna z tytułu zakupu mieszalnika paszowego
str. 596

355. Modernizacja budynków inwentarskich a ulga inwestycyjna
str. 596

356. Czy do wydatków inwestycyjnych można zaliczyć własne nakłady robocizny?
str. 597

357. Czy z tytułu wydatków na część inwentarską budynku przysługuje ulga inwestycyjna?
str. 597

358. Czy ulga inwestycyjna przysługuje w przypadku dokonywania modernizacji budynków niebędących własnością rolnika?
str. 598

359. Przejście kwoty niewykorzystanej ulgi inwestycyjnej
str. 598

360. Termin ukończenia inwestycji a ulga podatkowa
str. 600

361. Zamontowanie wodomierza a ulga inwestycyjna w podatku rolnym
str. 601

362. Ulga inwestycyjna z tytułu zainstalowania sprzętu do mechanicznego usuwania obornika
str. 601

363. Czy udzielając ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym z tytułu budowy lub modernizacji budynku inwentarskiego, można uwzględnić faktury za narzędzia zakupione w związku z prowadzoną inwestycją, np. wiertarka, taczka, zagęszczarka?
str. 602

364. Czy w przypadku realizacji inwestycji na użyczonych gruntach gospodarstwa rolnego przysługuje ulga inwestycyjna?
str. 603

365. Zakup gruntów a zwolnienie gruntów nabytych na powiększenie gospodarstwa rolnego
str. 604

366. Umowa przedwstępna a możliwość stosowania zwolnienia podatkowego z art. 12 ust. 1 pkt 4 u.p.r.
str. 605

367. Zwolnienie podatkowe związane z odłogowaniem gruntów
str. 606

368. Wyłączenie gminy z obowiązku podatkowego w podatku rolnym
str. 606

369. Zasady stosowania zwolnienia z tytułu nabycia gruntów
str. 606

370. Grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych
str. 607

371. Czy dla stosowania zwolnienia z art. 12 ust. 2 u.p.r. konieczne jest złożenie wniosku?
str. 608

372. Zasady opodatkowania gruntów rolnych wpisanych do rejestru zabytków
str. 609

373. Zwolnienie gruntów rolnych wpisanych do rejestru zabytków
str. 610

374. Czy nabycie nieruchomości w drodze licytacji jest rodzajem umowy sprzedaży, o której mowa w art. 12 ust. 1 pkt 4 lit. a u.p.r.?
str. 611

375. Zaniechanie ustalenia zobowiązania podatkowego
str. 612

376. Czy każdemu ze współwłaścicieli należy doręczyć nakaz zapłaty?
str. 613

377. Zmiana nakazu płatniczego
str. 613

378. Przesłanki wydania nakazu płatniczego
str. 614

379. Opodatkowanie użytków rolnych będących w posiadaniu gminnej jednostki organizacyjnej
str. 615

380. Sposób i forma opodatkowania współwłaścicieli gospodarstwa rolnego
str. 615

381. Czy wydrukowanie nakazu płatniczego na osobę nieżyjącą skutkuje powstaniem zobowiązania podatkowego?
str. 616

382. Wymiar podatków w jednej decyzji
str. 617

383. Kiedy rolnikowi zwolnionemu z podatku rolnego można wystawić nakaz płatniczy na łączne zobowiązanie pieniężne?
str. 617

384. Kiedy organ podatkowy może wydać decyzję na łączne zobowiązanie pieniężne?
str. 618

385. Obowiązek podatkowy współwłaścicieli z tytułu władania gruntami rolnymi i budynkami mieszkalnymi
str. 619

386. Zasady wystawiania nakazu płatniczego, gdy grunty rolne znajdują się na terenie kilku gmin
str. 620

387. Czy grunty, które w ewidencji geodezyjnej oznaczone są symbolem R VIz i Ps VIz, wlicza się do powierzchni użytków rolnych gospodarstwa rolnego?
str. 620

388. Inkasent podatku rolnego
str. 621

389. Obowiązek podawania numeru PESEL w informacji podatkowej
str. 622
,

Rozdział III
Podatek leśny
str. 623


390. Dzierżawca jako podatnik
str. 623

391. Jakie skutki podatkowe powoduje wykorzystywanie gruntów leśnych na działalność gospodarczą inną niż leśna?
str. 625

392. Czy lasy w posiadaniu przedsiębiorców podlegają opodatkowaniu podatkiem leśnym?
str. 627

393. Jak opodatkować grunt sklasyfikowany jako las, będący własnością spółki z o.o.? Czy taki grunt może być lasem, skoro nie ma tam zadrzewień?
str. 627

394. Opodatkowanie gruntów zalesionych
str. 628

395. Jak opodatkować grunty pod domkiem letniskowym wybudowanym w lesie?
str. 628

396. Jak opodatkować grunt o powierzchni 6400 m2, który w ewidencji gruntów oznaczony jest symbolem Ls?
str. 629

397. Opodatkowanie lasów i gruntów rolnych wydzierżawionych osobom fizycznym
str. 629

398. Czy drogi leśne posiadające klasyfikację dr podlegają opodatkowaniu podatkiem leśnym?
str. 630

399. Jak opodatkować grunty sklasyfikowane jako dr Ls IV?
str. 631

400. Jak opodatkować grunty sklasyfikowane jako Ls, na których znajdują się budynki mieszkalne?
str. 631

401. Czy grunty zajęte pod wieloletnie zalesienia, sklasyfikowane w ewidencji pod symbolem Tr, podlegają opodatkowaniu podatkiem leśnym?
str. 632

402. Jakim podatkiem opodatkować grunt stanowiący własność spółki z o.o. o pow. 113 740 m2, który w ewidencji geodezyjnej oznaczony jest symbolem Ls IV oraz Lz VI u podatnika posiadającego gospodarstwo rolne?
str. 633

403. Czy rada gminy może czy też musi obniżyć cenę sprzedaży drewna przyjmowaną na potrzeby obliczenia podatku leśnego?
str. 634

404. Stawka dla lasów ochronnych
str. 634

405. Jakie lasy mają status ochronnych i korzystają z obniżonej stawki podatku leśnego?
str. 635

406. Zajęcie lasu w trakcie roku na prowadzenie działalności gospodarczej
str. 636

407. Zwolnienie z podatku leśnego użytków ekologicznych
str. 637

408. Zwolnienie lasów w posiadaniu uczelni
str. 637

409. Na podstawie jakich dokumentów ustalać wiek lasu, od którego uzależnione jest zwolnienie w podatku leśnym (art. 7 ust. 1 pkt 1 u.p.l.)?
str. 638

Rozdział IV
Opłaty lokalne
str. 640


410. Czy fakt wystawienia towaru na targowisku jest wystarczającą przesłanką uzasadniającą pobranie opłaty targowej?
str. 640

411. Czy sprzedaż towarów na chodniku podlega opłacie targowej?
str. 641

412. Czy sprzedawca kurczaków z rożna powinien płacić opłatę targową? Rożna te są ustawione na terenie dzierżawionym od osoby fizycznej
str. 642

413. Czy opłatę targową można pobierać w drodze miesięcznego abonamentu?
str. 642

414. Sprzedaż w kioskach a opłata targowa
str. 643

415. Czy można pobierać opłatę targową od osób handlujących w pawilonach handlowych w przejściach podziemnych?
str. 645

416. Czy uchwałą rady gminy w sprawie opłaty targowej można wprowadzić opłatę zryczałtowaną?
str. 646

417. Czy w uchwale rady gminy można wprowadzić zapis mówiący, że wysokość opłaty targowej zależy od wielkości zajętej powierzchni?
str. 646

418. Opłata targowa a inne należności za korzystanie z urządzeń targowych i usługi świadczone przez prowadzącego targowisko
str. 647

419. Czy dokonywanie sprzedaży z obiektu kontenerowego typu "szczęka" podlega opłacie targowej?
str. 648

420. Czy sprzedaż dokonywana w hali targowej podlega opłacie targowej?
str. 651

421. Czy sprzedaż w namiocie podlega opłacie targowej?
str. 651

422. Czy podmiot wyłącznie prezentujący towary na targowisku powinien uiszczać opłatę targową?
str. 652

423. Czy dzierżawca płaci opłatę targową?
str. 652

424. Różnicowanie stawek opłaty targowej
str. 653

425. Czy rada gminy może ograniczyć pobór opłaty targowej do określonych miejsc?
str. 653

426. Opłata targowa od sprzedaży w pasie drogowym
str. 654

427. Czy sprzedaż na użytku rolnym podlega opłacie targowej?
str. 655

428. Zwolnienie z opłaty targowej podatników podatku od nieruchomości
str. 656

429. Czy pracownik urzędu gminy może być w uchwale wskazany jako inkasent opłaty targowej?
str. 657

430. Uchwała w sprawie zwolnień z opłaty targowej
str. 657

431. Zwolnienie z opłaty targowej ogródków piwnych
str. 657

432. Wynagrodzenie za inkaso a inne obowiązki inkasenta
str. 658

433. Czy na inkasentach opłaty targowej ciąży obowiązek prowadzenia dokumentacji związanej z poborem?
str. 658

434. Zwolnienie z opłaty targowej z uwagi na opłacanie podatku od nieruchomości
str. 659

435. Jaki organ podatkowy jest właściwy miejscowo do poboru opłaty targowej?
str. 659

436. Czy na terenie gminy musi obowiązywać opłata od posiadania psów?
str. 659

437. Czy rada gminy może, a jeżeli tak - to na jakiej podstawie prawnej, znieść wprowadzony uprzednio obowiązek uiszczania opłaty od posiadania psów?
str. 660

438. W jakim trybie wymierza się opłatę od posiadania psów?
str. 660

439. Zwolnienie z opłaty od posiadania psów
str. 660

440. Jaki organ podatkowy jest właściwy miejscowo do poboru opłaty od posiadania psów?
str. 661

441. Różnicowanie stawek w opłacie od posiadania psów
str. 661

442. Skutki braku w uchwale terminu płatności opłaty od posiadania psów
str. 661

443. Jaki okres pobytu uzasadnia pobór opłaty miejscowej?
str. 662

444. Czy od osób studiujących w systemie zaocznym, nocujących w hotelu należy pobierać opłatę miejscową?
str. 662

445. Zwolnienie z opłaty uzdrowiskowej podatników podatku od nieruchomości
str. 663

446. Według jakich kryteriów określać warunki umożliwiające pobyt w celach turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych, których istnienie umożliwia pobieranie opłaty miejscowej?
str. 663

447. Czy pacjenci szpitali uzdrowiskowych są zwolnieni z opłaty miejscowej oraz uzdrowiskowej?
str. 664

448. Czy samodzielnie finansowany pobyt w szpitalu uzdrowiskowym uzasadnia zwolnienie z opłaty uzdrowiskowej?
str. 665

449. Na jakiej podstawie rada gminy określa wykaz miejscowości, w których pobiera się opłatę miejscową?
str. 665

450. Czy wyznaczenie inkasentów opłaty miejscowej wymaga ich zgody?
str. 665

451. Wyznaczenie inkasentów opłaty miejscowej
str. 666

452. Obniżenie stawki opłaty miejscowej dla dzieci i młodzieży
str. 667

453. Jaki organ podatkowy jest właściwy miejscowo do poboru opłaty miejscowej i uzdrowiskowej?
str. 667

Rozdział V
Podatek od środków transportowych
str. 668


454. Jak ustalić dopuszczalną masę całkowitą samochodu ciężarowego?
str. 668

455. W jaki sposób określić dopuszczalną masę całkowitą zespołu pojazdów?
str. 668

456. Dowód rejestracyjny jako podstawa ustalenia dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów
str. 670

457. Na jakiej podstawie można ustalić rodzaj i parametry środka transportowego?
str. 672

458. Dowód rejestracyjny jako podstawa ustalania parametrów pojazdów
str. 673

459. Jak ustalić parametry naczepy niezbędne do jej opodatkowania?
str. 674

460. Jak liczyć dopuszczalną masę całkowitą przyczepy łącznie z pojazdem silnikowym?
str. 675

461. Czy opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlega ciągnik siodłowy, gdy jego właściciel nie posiada naczepy ani też przyczepy?
str. 677

462. Czy ciągnik rolniczy podlega opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych?
str. 678

463. Opodatkowanie przyczep
str. 678

464. Czy przyczepa wykorzystywana do działalności rolniczej podlega opodatkowaniu?
str. 679

465. Przesłanki objęcia przyczepy wyłączeniem od opodatkowania podatkiem od środków transportowych
str. 681

466. Jak ustalić, czy naczepy lub przyczepy są związane wyłącznie z działalnością rolniczą?
str. 683

467. Czy właściciel naczepy musi prowadzić działalność rolniczą, aby nie podlegała ona opodatkowaniu?
str. 685

468. Czy każdy właściciel użytków rolnych jest podatnikiem podatku rolnego w rozumieniu art. 8 pkt 5 i 6 u.p.o.l.?
str. 686

469. Wyłączenie naczep z podatku od środków transportowych
str. 687

470. Oświadczenie o sposobie wykorzystywania naczep i przyczep
str. 688

471. Opodatkowanie samochodu ciężarowego wykorzystywanego do działalności rolniczej
str. 689

472. Kto jest podatnikiem w sytuacji, gdy na samochodzie ustanowiony jest zastaw bankowy?
str. 690

473. Kto powinien płacić podatek, gdy właścicielem jest przedsiębiorca, w stosunku do którego ogłoszono postępowanie upadłościowe i ustanowiono syndyka?
str. 691

474. Czy syndyk może być podatnikiem podatku od środków transportowych?
str. 692

475. Spółka jawna jako podatnik podatku od środków transportowych
str. 692

476. Umowa przewłaszczenia a obowiązek podatkowy
str. 693

477. Zajęcie pojazdów przez komornika a obowiązek podatkowy
str. 695

478. Czy komornik jest podatnikiem podatku od środków transportowych?
str. 695

479. Leasing środków transportowych
str. 695

480. Czy umowa leasingu może wskazywać podatnika podatku od środków transportowych?
str. 697

481. Opodatkowanie pojazdu będącego własnością zagranicznej firmy leasingowej
str. 697

482. Czy obowiązek podatkowy spoczywa na posiadaczu środka transportowego zarejestrowanego na terytorium RP jako powierzonego przez podmiot zagraniczny?
str. 698

483. Kto płaci podatek w przypadku nieprzerejestrowania pojazdu?
str. 700

484. Co należy rozumieć przez pojęcia miejsca zamieszkania i siedziby podatnika, o których mowa w art. 9 ust. 7 u.p.o.l.?
str. 700

485. Miejsce zamieszkania a miejsce zameldowania
str. 701

486. Jakie kryterium decyduje o właściwości organu podatkowego w przypadku spółki z o.o. posiadającej środki transportowe?
str. 702

487. Gdzie należy uiścić podatek w przypadku przedsiębiorstwa wielozakładowego?
str. 702

488. Gdzie powinien być uiszczany podatek od środków transportowych wykorzystywanych przez zakład?
str. 703

489. Zmiana miejsca zamieszkania a właściwość organu podatkowego
str. 704

490. Właściwość miejscowa organu podatkowego w przypadku podatników zamieszkujących za granicą
str. 705

491. Organ właściwy do wydania decyzji określającej przy współwłaścicielach z różnymi miejscami zamieszkania
str. 706

492. Złożenie deklaracji w trakcie postępowania podatkowego
str. 707

493. Korekta deklaracji w trakcie postępowania podatkowego
str. 707

494. Jak wygląda korekta deklaracji DT1 dokonywana przez organ podatkowy z urzędu (art. 274 o.p.)?
str. 708

495. Kiedy organ podatkowy może samodzielnie skorygować deklarację na podatek od środków transportowych?
str. 709

496. Postępowanie w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego
str. 710

497. Określenie wysokości zobowiązania w przypadku współwłaścicieli środka transportowego
str. 714

498. Zmiana decyzji określającej wysokość zobowiązania w podatku od środków transportowych
str. 714

499. Czy decyzja określająca powinna obejmować wszystkie pojazdy, czy też tylko te, których nie wykazano w deklaracji?
str. 715

500. Co zrobić z podatnikiem, który się wymeldował, a od starosty mamy informację, że pojazdy są nadal zarejestrowane na terenie naszej gminy?
str. 715

501. Co zrobić z podatnikiem podatku od środków transportowych, który jest zameldowany w naszej gminie, ale faktycznie w niej nie przebywa?
str. 717

502. Gdzie powinien być płacony i kto powinien płacić podatek od środków transportowych wykorzystywanych przez oddział osoby prawnej?
str. 718

503. Co przesądza o posiadaniu środka transportowego przez oddział?
str. 719

504. Właściwość organu podatkowego w sprawie podatku od środków transportowych w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą
str. 722

505. Zmiana miejsca zameldowania a właściwość organu podatkowego
str. 724

506. Przerejestrowanie pojazdu a właściwość organu podatkowego
str. 726

507. Właściwość organu podatkowego w przypadku środków transportowych stanowiących współwłasność
str. 727

508. Jaki organ podatkowy jest właściwy w przypadku nieprzerejestrowania pojazdu na współwłaścicieli?
str. 728

509. Jakie są skutki zmiany właściwości miejscowej organu podatkowego w trakcie roku podatkowego?
str. 728

510. Czy organ podatkowy niewłaściwy miejscowo, do którego złożono deklarację DT1, powinien ją przekazać organowi właściwemu?
str. 729

511. Jakie są skutki błędnego określenia właściwości organu podatkowego?
str. 730

512. Właściwość organu podatkowego w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą
str. 731

513. Właściwość organu podatkowego w przypadku leasingowanych środków transportowych
str. 732

514. Skutki braku deklaracji na podatek od środków transportowych
str. 732

515. Jakie działania powinien podjąć organ podatkowy, który ustalił, że podatnik zapłacił podatek w niewłaściwym organie podatkowym?
str. 733

516. Jak należy postępować w przypadku, gdy powstanie spór o właściwość pomiędzy organami podatkowymi?
str. 734

517. Czy kupujący pojazd zarejestrowany na sprzedawcę jest zobowiązany płacić podatek od następnego miesiąca po nabyciu, czy "przerejestrowaniu" pojazdu na siebie? ...735

518. Czy w każdym przypadku rejestracji środka transportowego powstaje obowiązek uiszczenia podatku?
str. 736

519. Śmierć podatnika a realizacja podatku od środków transportowych
str. 737

520. Śmierć strony postępowania w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego
str. 738

521. Śmierć podatnika, któremu doręczono decyzję określającą wysokość zobowiązania podatkowego
str. 739

522. Obowiązek przesyłania informacji przez starostę
str. 740

523. Stwierdzenie nadpłaty w podatku od środków transportowych
str. 741

524. Umorzenie zaległości w podatku od środków transportowych
str. 742

525. Zabezpieczenie zobowiązań z tytułu podatku od środków transportowych
str. 742

526. Jak można uzyskać informację, czy podatnik ma środki transportowe, na których można ustanowić zastaw skarbowy?
str. 743

527. Skutki wystawienia zaświadczenia o braku zobowiązań zbywcy
str. 745

528. Czy faktura jest dokumentem, który potwierdza przejście obowiązku podatkowego?
str. 745

529. Czy umowa sprzedaży ciągnika siodłowego niezgłoszona w wydziale komunikacji może skutkować przejściem obowiązku podatkowego?
str. 746

530. Podatek od czynności cywilnoprawnych a ważność umowy sprzedaży
str. 747

531. Umowa sprzedaży a obowiązek podatkowy
str. 747

532. Zmiana ostatecznej decyzji określającej wysokość zobowiązania podatkowego w podatku od środków transportowych
str. 749

533. Jakie okoliczności są wystarczające, aby wydać decyzję określającą wysokość zobowiązania w podatku od środków transportowych?
str. 750

534. Co zrobić, gdy podatnik nie składa deklaracji na podatek od środków transportowych?
str. 750

535. Skąd organ podatkowy może czerpać dane o dacie nabycia pojazdów?
str. 751

536. Rejestracja pojazdu w Polsce a obowiązek podatkowy
str. 752

537. Moment powstania obowiązku podatkowego
str. 753

538. Decyzja o wyrejestrowaniu pojazdu
str. 754

539. Wyrejestrowanie pojazdu jako okoliczność wygaszająca obowiązek podatkowy
str. 754

540. Nabycie pojazdu a powstanie obowiązku podatkowego
str. 755

541. Czy zlicytowanie pojazdu skutkuje wygaśnięciem obowiązku podatkowego?
str. 755

542. Czy czasowe zarejestrowanie skutkuje powstaniem obowiązku podatkowego?
str. 756

543. Obowiązek podatkowy przy współwłasności środków transportowych
str. 756

544. Podatnik zamieszkały za granicą
str. 758

545. Współwłasność a wyłączenie z opodatkowania naczep i przyczep
str. 759

546. Wygaśnięcie obowiązku podatkowego w związku z wyrejestrowaniem środka transportowego
str. 760

547. Czy od pojazdu zezłomowanego, ale nie wyrejestrowanego należy płacić podatek od środków transportowych?
str. 760

548. Zezłomowanie pojazdu a obowiązek podatkowy
str. 760

549. Czy kradzież pojazdu skutkuje wygaśnięciem obowiązku podatkowego?
str. 761

550. Pojazd zajęty przez Policję a obowiązek podatkowy
str. 762

551. Co to jest czasowe wycofanie pojazdu z ruchu i gdzie jest ono uregulowane?
str. 762

552. W jakim trybie pojazd jest czasowo wycofywany z ruchu? Czy odbywa się to na wniosek, czy z urzędu?
str. 764

553. Skąd organ podatkowy ma uzyskać informację o tym, że pojazd czasowo wycofano z ruchu?
str. 765

554. Czy z otrzymaniem przez podatnika decyzji o przedłużeniu okresu czasowego wycofania pojazdu z ruchu wiąże się konieczność złożenia deklaracji?
str. 766

555. Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu a raty podatku od środków transportowych
str. 766

556. Wydanie decyzji o czasowym wycofaniu z ruchu a wygaśnięcie obowiązku podatkowego
str. 768

557. Jak ustalamy moment dopuszczenia pojazdu do ruchu po upływie okresu czasowego wycofania pojazdu z ruchu?
str. 768

558. Jak należy ustalić wysokość rat podatku u podatnika, który uzyskał decyzję o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu przed zapłatą I raty podatku?
str. 770

559. Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu a obowiązek składania deklaracji
str. 770

560. Obowiązki podatnika związane z uzyskaniem decyzji o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu
str. 771

561. Nabycie pojazdu czasowo wycofanego z ruchu a obowiązek podatkowy w podatku od środków transportowych
str. 771

562. Obowiązek składania deklaracji
str. 772

563. Sposób płatności podatku od środków transportowych
str. 773

564. Czy można zapłacić podatek jedynie za konkretny środek transportowy?
str. 774

565. Czy podatnik, który nie płacił w 2010 r. podatku, może w 2011 r. złożyć deklarację, czy też trzeba mu wydać decyzję określającą?
str. 775

566. Termin płatności podatku od środków transportowych
str. 775

567. Zaokrąglanie podatku od środków transportowych
str. 776

568. Czy w świetle art. 63 § 2 o.p. podatek od środków transportowych powinien być zaokrąglany?
str. 776

569. Odsetki od zaległości z tytułu podatku od środków transportowych
str. 777

570. Czy można opodatkować pojazd, dla którego nie określono stawki w uchwale rady gminy?
str. 778

571. Liczba osi pojazdu jako element kształtujący wysokość podatku od środków transportowych
str. 779

572. Naliczanie odsetek od zaległości w podatku od środków transportowych
str. 779

573. Czy nadpłata w podatku od środków transportowych podlega zaokrągleniu zgodnie z art. 63 o.p.?
str. 781

574. Nadpłata w podatku od środków transportowych
str. 781

575. Opłata z tytułu udokumentowanej trwałej i zupełnej utraty posiadania pojazdu bez zmiany w zakresie prawa własności
str. 782

576. Jakie są zasady waloryzacji stawek minimalnych i maksymalnych?
str. 786

577. Jakie podstawowe zasady powinny być respektowane przez radę gminy przy podejmowaniu uchwały w sprawie stawek podatku od środków transportowych?
str. 786

578. Czy rada gminy może uchwalić stawki zerowe w podatku od środków transportowych?
str. 787

579. Czy w trakcie roku podatkowego można podwyższać stawki podatku?
str. 788

580. Czy rada gminy (miasta) może określać stawki jedynie za drugie półrocze?
str. 788

581. Różnicowanie stawek podatku od środków transportowych według dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu
str. 789

582. Różnicowanie stawek podatku od środków transportowych w zależności od wpływu pojazdu na środowisko naturalne
str. 789

583. Na podstawie jakich dokumentów można ustalić, że pojazd jest zabytkowy?
str. 790

584. Zwolnienie środków transportowych stanowiących zapasy mobilizacyjne
str. 790

585. Zwolnienie pojazdów specjalnych
str. 792

586. Pojazd specjalny a pojazd specjalizowany
str. 794

587. Co należy rozumieć przez pojęcie pojazdu używanego do celów specjalnych?
str. 795

588. Czy sam zapis w dowodzie rejestracyjnym (oznaczenie L), że pojazd służy do nauki jazdy, pozwala uznać, że jest to pojazd specjalny zwolniony z podatku od środków transportowych?
str. 796

589. Czy pojazdy do nauki jazdy korzystają ze zwolnienia z podatku od środków transportowych?
str. 797

590. Czy pojazdy specjalne korzystające ze zwolnienia od podatku należy deklarować?
str. 797

591. Pojazdy specjalne korzystające ze zwolnienia z podatku od środków transportowych
str. 798

592. Czy rada gminy może wprowadzać częściowe zwolnienia od podatku od środków transportowych?
str. 799

593. Czy rada gminy może wprowadzić zwolnienia podmiotowe w podatku od środków transportowych?
str. 800

594. Charakter zwolnień z podatku od środków transportowych wprowadzanych uchwałą rady gminy
str. 800

595. Skutki stwierdzenia nieważności uchwały rady gminy w sprawie zwolnień z podatku od środków transportowych
str. 801

596. Zwolnienie uchwałą rady gminy autobusów szkolnych
str. 801

597. Czy stawki podatku od środków transportowych muszą być określane corocznie?
str. 801

598. Uprawnienie rady gminy do określania wysokości stawek podatkowych
str. 802

599. Podstawa zwrotu podatku od pojazdów wykorzystywanych w transporciekombinowanym
str. 803

600. Zwrot podatku z tytułu wykonywania przewozów kombinowanych
str. 805

601. Zwrot podatku od środków transportowych wykorzystywanych w transporcie kombinowanym
str. 806

Literatura
str. 807

Wykaz orzecznictwa
str. 817

Indeks rzeczowy
str. 827


Ukryj

Opis:

Książka zawiera omówienie najważniejszych problemów zgłaszanych przez organy podatkowe i podatników. Autorzy poprzez powołanie się na najnowsze orzecznictwo sądowe oraz literaturę przedmiotu w jasny sposób wskazuję rozwiązania problematycznych kwestii. W opracowaniu czytelnik sprawdzi m.in.: o czy budowle usytuowane w wyrobiskach górniczych podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości, o czy Linie kablowe ułożone w kanalizacji kablowej podlegają opodatkowaniu, o co potwierdza wystąpienie na danym terenie klęski żywiołowej, o czy rada gminy może uchwalić stawki zerowe w podatku od środków transportowych. Publikacja jest przeznaczona przede wszystkim dla praktyków, zarówno pracowników gminnych organów podatkowych, jak i doradców podatkowych oraz radców prawnych. Może stanowić także cenną pomoc dla podatników.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-4028-1 , Oprawa: twarda , Format: B5 (176 x 250 mm) , 844
Rodzaj: poradnik , Medium: pakiet
Dział: Prawo administracyjne i publiczne / Samorząd terytorialny
Kod: KAM-2085;pakiet Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów