Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book

Autorzy: Edyta Gapska,
Seria:  Praktyczne komentarze LEX
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1.09.2012 r.
Kod: KAM-2076:W01P01  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Towar chwilowo niedostępny.

Spis treści: 

Wykaz skrótów
str. 11

Rozdział 1. Pojęcie kosztów postępowania w sprawach cywilnych
str. 13

Rozdział 2. Koszty sądowe
str. 16


1.1. Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych - ogólne założenia
str. 16

1.2. Podmiot obowiązany do uiszczenia kosztów sądowych
str. 18

1.3. Opłaty
str. 29

1.3.1. Pisma podlegające opłacie
str. 29

1.3.2. Rodzaje i wysokość opłat
str. 34

1.3.3. Sposób uiszczania opłat
str. 53

1.3.4. Zwrot opłaty
str. 64

1.3.5. Skutki nieuiszczenia opłaty
str. 68

1.4. Opłata kancelaryjna
str. 82

1.5. Wydatki
str. 86

Rozdział 3. Zwolnienie od kosztów sądowych
str. 101


3.1. Zwolnienie ustawowe
str. 101

3.1.1. Zwolnienia podmiotowe
str. 101

3.1.2. Zwolnienia przedmiotowe
str. 107

3.2. Zwolnienie na mocy postanowienia sądu
str. 109

Rozdział 4. Zasady ponoszenia kosztów postępowania
str. 130


4.1. Koszty procesu
str. 130

4.1.1. Zasada odpowiedzialności za wynik procesu
str. 130

4.1.2. Zasada kosztów niezbędnych (celowych)
str. 133

4.1.3. Zasada kompensaty
str. 138

4.1.4. Zasada zawinienia
str. 145

4.1.5. Zasada słuszności
str. 150

4.1.6. Ponoszenie kosztów w szczególnych konfiguracjach podmiotowych
str. 151

4.2. Koszty postępowania nieprocesowego
str. 168

4.3. Koszty postępowania zabezpieczającego
str. 170

4.4. Koszty postępowania egzekucyjnego
str. 173

Rozdział 5. Orzekanie o kosztach postępowania
str. 179


5.1. Zasada unifikacji i koncentracji kosztów
str. 179

5.2. Orzekanie o kosztach po zakończeniu postępowania
str. 191

5.3. Orzekanie na wniosek lub z urzędu
str. 195

5.4. Zaskarżanie orzeczeń o kosztach
str. 202

Rozdział 6. Wykonywanie orzeczeń w zakresie należności sądowych
str. 211


6.1. Uwagi ogólne
str. 211

6.2. Rozłożenie na raty lub odroczenie terminu zapłaty
str. 212

6.3. Umorzenie należności sądowych
str. 213

6.4. Orzekanie w przedmiocie rozłożenia na raty, odroczenia lub umorzenia należności sądowych.
str. 214

Rozdział 7. Czynności referendarza sądowego w zakresie orzekania o kosztach
str. 217

Załączniki
str. 221

1. Akty prawne
str. 223


Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (wyciąg)
str. 225

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia i podlegających zwrotowi wydatków mediatora w postępowaniu cywilnym
str. 232

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 kwietnia 2010 r. w sprawie określenia wzoru oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania osoby fizycznej ubiegającej się o ustanowienie adwokata lub radcy prawnego
str. 249

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 marca 2006 r. w sprawie egzekucji grzywien, kar pieniężnych, opłat sądowych i kosztów postępowania w sprawach cywilnych
str. 266

Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych
str. 271

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie sposobu uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnych
str. 276

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie określenia wzoru oświadczenia o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania osoby fizycznej ubiegającej się o zwolnienie od kosztów sądowych w postępowaniu cywilnym
str. 282

Dekret z dnia 26 października 1950 r. o należnościach świadków, biegłych i stron w postępowaniu sądowym
str. 287

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 lipca 1990 r. w sprawie wysokości należności świadków i stron w postępowaniu sądowym
str. 292

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 1975 r. w sprawie kosztów przeprowadzenia dowodu z opinii biegłych w postępowaniu sądowym
str. 294

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 października 1983 r. w sprawie wynagradzania biegłych (tłumaczy) z zakresu daktylologii
str. 306

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 sierpnia 1982 r. w sprawie stawek, warunków przyznawania i wypłaty ryczałtu przysługującego sędziom i pracownikom sądowym za dokonanie oględzin oraz stawek należności kuratorów
str. 307

Ustawa z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze (wyciąg)
str. 365

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu
str. 366

Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (wyciąg)
str. 378

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu
str. 379

Ustawa z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych (wyciąg)
str. 392

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 grudnia 2003 r. w sprawie opłat za czynności rzeczników patentowych
str. 393

Ustawa z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego
str. 401

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie wynagrodzenia za czynności tłumacza przysięgłego (wyciąg)
str. 402

Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (wyciąg)
str. 406

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wysokości opłat za udzielanie informacji, wydawanie odpisów, wyciągów i zaświadczeń z Krajowego Rejestru Sądowego oraz za udostępnianie kopii dokumentów z elektronicznego katalogu dokumentów spółek
str. 408

Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (wyciąg)
str. 410

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 sierpnia 2003 r. w sprawie wysokości opłat od wniosków o wydanie odpisów ksiąg wieczystych i zaświadczenia o zamknięciu księgi wieczystej wydawanych przez Centralną Informację Ksiąg Wieczystych
str. 411

Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o prawie pomocy w postępowaniu w sprawach cywilnych prowadzonym w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz o prawie pomocy w celu ugodowego załatwienia sporu przed wszczęciem takiego postępowania
str. 412

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie określenia wzoru i sposobu udostępniania urzędowego formularza wniosku o przyznanie prawa pomocy oraz określenia wzoru urzędowego formularza przekazania wniosku o przyznanie prawa pomocy
str. 424

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego sposobu ponoszenia kosztów prawa pomocy w celu ugodowego załatwienia sporu przed wszczęciem postępowania
str. 426

Konwencja dotycząca Procedury Cywilnej, podpisana w Hadze dnia 17 lipca 1905 r. (wyciąg)
str. 428

Konwencja dotycząca Procedury Cywilnej podpisana w Hadze dnia 1 marca 1954 r. (wyciąg)
str. 430

Konwencja o ułatwieniu dostępu do wymiaru sprawiedliwości w stosunkach międzynarodowych, sporządzona w Hadze w dniu 25 października 1980 r. (wyciąg)
str. 433

Rozporządzenie Rady (WE) nr 44/2001 z dnia 22 grudnia 2000 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych (wyciąg)
str. 442

Rozporządzenie rady (WE) nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003 r. dotyczące jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej, uchylające rozporządzenie (WE) nr 1347/2000 (wyciąg)
str. 444

Rozporządzenie rady (WE) nr 1206/2001 z dnia 28 maja 2001 r. w sprawie współpracy między sądami państw członkowskich przy przeprowadzaniu dowodów w sprawach cywilnych lub handlowych (wyciąg)
str. 449

Rozporządzenie nr 1393/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 listopada 2007 r. dotyczące doręczania w państwach członkowskich dokumentów sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych i handlowych ("doręczanie dokumentów") oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1348/2000 (wyciąg)
str. 451

Rozporządzenie (WE) nr 1896/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. ustanawiające postępowanie w sprawie europejskiego nakazu zapłaty (wyciąg)
str. 453

Rozporządzenie (WE) nr 861/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lipca 2007 r. ustanawiające europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń (wyciąg)
str. 455

Rozporządzenie (WE) nr 805/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie utworzenia Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego dla roszczeń bezspornych (wyciąg)
str. 456

2. Tabela opłat stałych
str. 457


Ukryj

Opis:

.. W komentarzu w sposób kompleksowy zaprezentowano problematyke kosztów postepowania cywilnego, zestawiajac przyjete w tym zakresie rozwiazania normatywne z ich praktycznym zastosowaniem (poprzez przyklady, wzory pism, wyselekcjonowane orzecznictwo sadowe i akcentowanie najwazniejszych problemów praktycznych zwiazanych z realizacja procesowych obowiazków fi skalnych). .. W celu zapewnienia przejrzystosci rozwazan i ich praktycznej przydatnosci uklad komentarza podporzadkowano chronologicznemu przebiegowi postepowania. Kolejno omówiono: znaczenie pojec ustawowych, istote i zakres obowiazków fi skalnych towarzyszacych wszczeciu postepowania i podejmowaniu kolejnych czynnosci procesowych, przeslanki uzyskania zwolnienia od obowiazku uiszczenia kosztów sadowych, przedstawiono takze zasady orzekania o kosztach poniesionych w zakonczonym juz postepowaniu. .. Osobna czesc opracowania poswiecona zostala prezentacji najwazniejszych regulacji normatywnych odnoszacych sie do problematyki kosztów postepowania cywilnego. Komentarz zawiera równiez praktyczne zestawienie wysokosci oplat stalych, opatrzone wyjasnieniami. .. Publikacja przeznaczona jest przede wszystkim dla osób, które spotykaja sie z praktycznymi problemami zwiazanymi z ponoszeniem kosztów postepowania cywilnego, w tym dla sedziów, adwokatów, radców prawnych oraz stron postepowania.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-4013-7 , Oprawa: twarda , Format: A5 (148 × 210 mm) , 492
Rodzaj: komentarz , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo cywilne / Postępowanie cywilne
Kod: KAM-2076:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów