Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book

Autorzy: Wojciech Jakimowicz,
Seria:  Monografie
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1.10.2012 r.
Kod: KAM-2039:W01P01  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Towar chwilowo niedostępny.

Spis treści: 

Wykaz ważniejszych skrótów
str. 11

Wstęp
str. 15

Część pierwsza
Teoretyczna konstrukcja praw wolnościowych
str. 23


1. Doktrynalne uzasadnienie praw wolnościowych
str. 23

2. Konstytucyjna regulacja praw wolnościowych
str. 31

3. Konstrukcja publicznych praw podmiotowych o charakterze wolnościowym
str. 36

Część druga
Publiczne prawo podmiotowe zabudowy nieruchomości
str. 48


1. Podstawy normatywne prawa zabudowy
str. 48

2. Interdyscyplinarny charakter prawa własności
str. 51

3. Treść prawa własności jako podstawa prawa zabudowy nieruchomości
str. 60

4. Istota wolnościowego prawa zabudowy
str. 64

Część trzecia
Sytuacja prawna beneficjentów wolnościowego prawa zabudowy
str. 72


1. Beneficjenci wolnościowego prawa zabudowy
str. 72

1.1. Przestrzeń prawna wolności zabudowy
str. 75

1.2. Prawa refleksowe
str. 77

2. Pojęcie interesu z perspektywy wolności zabudowy
str. 86

3. Interes publiczny
str. 89

4. Cel publiczny
str. 99

5. Interes indywidualny
str. 106

5.1. Interes faktyczny
str. 108

5.2. Interes prawny
str. 113

5.2.1. Źródła interesu prawnego
str. 113

5.2.1.1. Interes prawny inwestora w sprawach o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu
str. 116

5.2.1.2. Interes prawny inwestora w sprawach o pozwolenie na budowę
str. 119

5.2.1.2. Interes prawny innych podmiotów w przestrzeni prawnej wolności zabudowy
str. 123

5.2.2. Ochrona interesu prawnego w jurysdykcyjnych postępowaniach administracyjnych
str. 124

5.2.2.1 Legitymacja procesowa w sprawach o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu
str. 125

5.2.2.2. Legitymacja procesowa w sprawach pozwolenia na budowę
str. 128

5.2.2.3. Legitymacja procesowa w innych sprawach dotyczących zabudowy nieruchomości
str. 133

5.2.2.4. Zakres ochrony podmiotów przestrzeni prawnej wolności zabudowy
str. 139

5.2.3. Ochrona interesu prawnego w procedurze uchwalania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
str. 146

5.2.3.1. Legitymacja do uczestnictwa w procedurze planistycznej
str. 155

5.2.3.2. Legitymacja do zaskarżenia do sądu administracyjnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i aktów z nim związanych
str. 156

5.3. Interes prywatny
str. 179

6. Roszczenie
str. 193

6.1. Roszczenie a kategoria wolności prawnie chronionej i uprawnienia
str. 194

6.2. Rodzaje roszczeń
str. 199

6.3. Roszczenie materialne charakteryzujące wolnościowe prawo zabudowy
str. 202

6.4. Roszczenie materialne charakteryzujące prawa podmiotowe o treści pozytywnej powiązane z wolnościowym prawem zabudowy
str. 212

6.4.1. Roszczenie o pozwolenie na budowę
str. 215

6.4.2. Roszczenie o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu
str. 216

6.4.3. Roszczenie o milczenie administracji
str. 220

6.5. Roszczenie formalne powiązane z wolnościowym prawem zabudowy
str. 224

Część czwarta
Sytuacja prawna podmiotów zobowiązanych z tytułu wolnościowego prawa zabudowy
str. 234


1. Wspólnoty publicznoprawne
str. 236

1.1. Obowiązki związane z kategorią wolnościowego prawa zabudowy
str. 240

1.1.1 Obowiązki stanowiące korelat praw wolnościowych
str. 240

1.1.1.1 Zasady reglamentacji administracyjnoprawnej wolności zabudowy
str. 242

1.1.1.2. Zasady nadzoru nad wolnością zabudowy
str. 246

1.1.1.2.1. Nadzór prewencyjny wspólnoty publicznoprawnej
str. 248

1.1.1.2.2. Nadzór osób legitymujących się specjalistyczną wiedzą
str. 254

1.1.1.2.3. Nadzór represyjny wspólnoty publicznoprawnej
str. 261

1.1.2. Obowiązki charakteryzujące podstawowe sytuacje prawne wspólnoty
str. 268

1.1.2.1. Zasady ogólne postępowania administracyjnego
str. 271

1.1.2.2. Zasada proporcjonalności
str. 272

1.1.2.3. Zasada zrównoważonego rozwoju
str. 277

1.1.2.4. Zasada kształtowania ładu przestrzennego
str. 279

1.1.2.5. Zasady uwzględniania w zagospodarowaniu przestrzennym wysoko cenionych wartości określonych ustawowo
str. 283

1.1.2.6. Zasada wolności zabudowy i zasada ochrony indywidualnego interesu prawnego przy zagospodarowaniu terenów przez inne podmioty
str. 291

1.1.2.7. Zasada dobrego sąsiedztwa
str. 292

1.1.2.8 Zasady demokratycznego ustalania przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenów oraz ciągłości planowania

przestrzennego
str. 296

1.2. Publiczne prawa podmiotowe związane z kategorią wolnościowego prawa zabudowy
str. 303

1.2.1 Roszczenia o wykonanie przez jednostki ciążących na nich z mocy prawa obowiązków publicznoprawnych
str. 305

1.2.2. Roszczenia o wykonanie obowiązków publicznoprawnych obciążających jednostki na skutek władczej działalności administracji publicznej
str. 309

1.2.2.1. Charakter roszczenia
str. 310

1.2.2.2. Roszczenie wynikające z prawa do wywłaszczenia praw jednostek
str. 313

1.2.2.3 Roszczenie o wywłaszczenie praw wynikających z decyzji reglamentujących prawo zabudowy
str. 317

1.2.2.4. Roszczenie o wywłaszczenie prawa zabudowy
str. 319

2. Organy administracyjne
str. 325

2.1. Kompetencja administracyjna
str. 347

2.1.1. Normy (reguły) kompetencyjne w zakresie reglamentacji wolności zabudowy
str. 349

2.1.2. Normy zadaniowe w zakresie reglamentacji wolności zabudowy
str. 361

2.1.3. Kompetencje związane z funkcjami administracji publicznej w procesach kształtowania wolności zabudowy
str. 363

2.1.4. Kompetencje prawotwórcze
str. 366

2.1.5. Kompetencje reglamentacyjne
str. 375

2.1.6. Kompetencje kontrolno-nadzorcze
str. 380

2.2. Władztwo planistyczne
str. 402

2.3. Dyskrecjonalność w działaniach organów administracji publicznej
str. 423

2.3.1. Uznanie administracyjne
str. 427

2.3.2. Fakultatywność
str. 439

Zakończenie
str. 451

Literatura
str. 461


Ukryj

Opis:

Prezentowana publikacja, stanowiąca studium z zakresu prawa administracyjnego, jest pierwszą na rynku pozycją, w której omówione zostały zagadnienia wolności zabudowy z perspektywy założeń podmiotowości publicznoprawnej. .. Przedstawione rozważania dotyczą kwestii reglamentacji administracyjnoprawnej wolności zabudowy dokonywanej przez organy administracji publicznej na etapach związanych z kształtowaniem tego prawa – odnoszą się zatem przede wszystkim do reglamentacji w drodze miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz decyzji o pozwoleniu na budowę. .. W książce omówiono takie zagadnienia jak: – konstrukcja publicznych praw podmiotowych o charakterze wolnościowym, – istota wolnościowego prawa zabudowy, – sytuacja prawna benefi cjentów oraz podmiotów zobowiązanych z tytułu wolnościowego prawa zabudowy. .. Opracowanie może być przydatne dla przedstawicieli nauki prawa administracyjnego, a także prawników praktyków, w tym pracowników administracji publicznej i sędziów sądów administracyjnych oraz studentów studiów prawniczych i administracyjnych.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-4039-7 , Oprawa: twarda , Format: B6 (125 x 176 mm) , 476
Rodzaj: monografia , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo administracyjne i publiczne
Kod: KAM-2039:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów