Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka


Autorzy: Małgorzata Militz, Dagmara Dominik-Ogińska, Marcin Bącal, Tomasz Siennicki,
Seria:  Poradniki podatkowe
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska - pakiety Stan prawny:  20.09.2012 r.
Kod: KAM-2107;pakiet  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 0,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 139,00 zł.

Spis treści: 

Wykaz skrótów
str. 9

Przedmowa
str. 13

Wstęp
str. 15

CZĘŚĆ PIERWSZA
ZASADY PODATKU OD WARTOŚCI DODANEJ
str. 17

Rozdział 1
Uwagi wstępne
str. 19

Rozdział 2
Zasada powszechności opodatkowania VAT
str. 21


2.1. Realizacja zasady powszechności opodatkowania w praktyce
str. 23

2.1.1. Autonomiczność pojęć stosowanych dla zdefiniowania czynności podlegających VAT
str. 23

2.1.2. Brak możliwości rozróżnienia dla celów VAT transakcji legalnych i nielegalnych
str. 25

2.1.3. Konieczność opodatkowania czynności wykonywanych na potrzeby osobiste i prywatne
str. 27

2.1.4. Opodatkowanie czynności wykonywanych z urzędu
str. 28

2.1.5. Opodatkowanie towarów w przypadku likwidacji działalności gospodarczej podatnika
str. 30

2.2. Wyłączenia z zasady powszechności opodatkowania
str. 31

2.2.1. Czynności wykonywane przez organy władzy publicznej
str. 31

2.2.2. Zwolnienia podmiotowe i przedmiotowe
str. 35

2.2.3. Czynności dokonywane z majątku osobistego
str. 37

2.2.4. Czynności wykonywane osobiście
str. 38

Rozdział 3
Zasada opodatkowania konsumpcji
str. 40


3.1. Nieodpłatne świadczenia na cele prywatne i osobiste
str. 41

3.1.1. Wykorzystanie towarów do celów prywatnych podatnika lub jego pracowników
str. 41

3.1.2. Nieodpłatne świadczenie usług
str. 44

3.2. Opodatkowanie "remanentu likwidacyjnego"
str. 48

3.3. Podział majątku zlikwidowanej spółki
str. 49

3.4. Zwolnienia podmiotowe i przedmiotowe
str. 50

3.4.1. Niezgodny z prawem unijnym zakres zwolnień stosowany w polskich przepisach
str. 51

3.5. Ograniczenia w odliczaniu podatku naliczonego
str. 52

Rozdział 4
Zasada jednokrotności poboru podatku
str. 54


4.1. Transakcje dotyczące dostaw towarów pomiędzy podmiotami z różnych państw członkowskich
str. 54

4.1.1. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów
str. 55

4.1.1.1. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów w regulacjach polskich
str. 56

4.1.2. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów
str. 60

4.1.2.1. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów w regulacjach polskich
str. 61

4.2. Rozwiązania dotyczące określania miejsca świadczenia dla usług
str. 62

4.2.1. Polska praktyka - wątpliwości dotyczące świadczenia usług magazynowania
str. 63

Rozdział 5
Zasada neutralności
str. 65


5.1. Prawo do odliczenia podatku naliczonego (potrącalność)
str. 67

5.1.1. Natychmiastowy i bezpośredni związek nabywanych towarów i usług
str. 67

5.1.2. Zakup towarów i usług dokonany przed rozpoczęciem wykonywania czynności opodatkowanych
str. 71

5.1.3. Zakup towarów i usług po zakończeniu działalności gospodarczej
str. 75

5.1.4. Realizacja prawa do odliczenia w czasie trwania kontroli podatkowej lub postępowania podatkowego
str. 76

5.1.5. Prawo do odliczenia VAT przy przekroczeniu limitu dla zwolnienia podmiotowego
str. 79

5.2. Zwrot VAT w państwie zakupu towarów i usług
str. 81

5.2.1. Zwrot podatku, który został nienależnie naliczony w państwie członkowskim innym niż kraj siedziby podatnika
str. 83

5.3. Ograniczenia w odliczaniu podatku naliczonego
str. 84

5.3.1. Skutek wprowadzenia przez państwa członkowskie ograniczeń niezgodnych z przepisami unijnymi
str. 86

5.4. Działanie w dobrej wierze
str. 89

5.5. Ulga na złe długi
str. 90

5.6. Zwrot nadwyżki podatku naliczonego nad należnym
str. 92

Rozdział 6
Zasada proporcjonalności podatku do ceny
str. 96


6.1. Prawidłowe rozumienie podstawy opodatkowania
str. 97

6.2. Elementy wliczane do podstawy opodatkowania
str. 99

6.2.1. Zwrot kosztów wyłożonych
str. 104

6.3. Udzielanie rabatów, obniżek ceny
str. 105

6.3.1. Rabaty transakcyjne
str. 105

6.3.2. Rabat potransakcyjny
str. 107

6.4. Wymogi dla możliwości obniżenia kwoty podatku należnego w przepisach krajowych
str. 108

6.5. Możliwość szacowania obrotu dla celów VAT
str. 111

6.6. Premie pieniężne
str. 114

Rozdział 7
Zasada zakazu nadużycia prawa unijnego w zakresie VAT
str. 117

CZĘŚĆ DRUGA
ZASADY OGÓLNE PRAWA UNIJNEGO
str. 123

Rozdział 1
Zasady ogólne prawa jako źródło prawa unijnego
str. 125


1.1. Uwagi wstępne
str. 125

1.2. Źródła zasad ogólnych prawa
str. 126

1.3. Funkcje zasad ogólnych prawa
str. 129

1.4. Skutki naruszenia zasad ogólnych prawa
str. 130

Rozdział 2
Charakterystyka i zastosowanie wybranych zasad ogólnych prawa unijnego
str. 132


2.1. Zasada lojalnej współpracy (solidarności)
str. 133

2.2. Zasada pomocniczości (subsydiarności)
str. 141

2.3. Zasada proporcjonalności
str. 145

2.4. Zasada efektywności (skuteczności)
str. 152

2.5. Zasada równości (zakaz dyskryminacji)
str. 156

2.6. Zasady bezpieczeństwa prawnego
str. 162

2.6.1. Zasada pewności prawnej
str. 163

2.6.2. Zasada ochrony uzasadnionych oczekiwań
str. 164

2.6.3. Zasada nieretroaktywności prawa
str. 165

2.6.4. Prawo do bycia wysłuchanym
str. 166

2.7. Zasady stosowania prawa unijnego
str. 167

2.7.1. Zasada nadrzędności prawa unijnego
str. 168

2.7.2. Zasada bezpośredniego obowiązywania (stosowania) prawa unijnego
str. 177

2.7.3. Zasada bezpośredniego skutku prawa unijnego
str. 181

2.8. Zasada autonomii proceduralnej
str. 188

2.8.1. Zasada zwrotu podatku, pobranego niezgodnie z prawem unijnym
str. 189

2.8.2. Zasada odpowiedzialności odszkodowawczej państw członkowskich wobec jednostek za naruszenie prawa unijnego
str. 198

2.9. Zasady wykładni prawa unijnego
str. 208

2.9.1. Uwagi ogólne
str. 208

2.9.1.1. Rola Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wykładni prawa unijnego
str. 210

2.9.1.2. Kompetencje krajowych organów administracji oraz sądów do dokonywania wykładni przepisów prawa unijnego
str. 212

2.9.1.3. Polska praktyka sądowoadministracyjna w zakresie kierowania pytań prejudycjalnych
str. 216

2.9.2. Zasada wykładni autonomicznej
str. 224

2.9.2.1. Sposoby rozumienia zasady autonomii
str. 225

2.9.2.2. Geneza i przyczyny stosowania zasady autonomii
str. 226

2.9.2.3. Zasada wykładni autonomicznej w orzecznictwie Trybunału
str. 228

2.9.3. Zasada wykładni jednolitej
str. 232

2.9.3.1. Jednolitość jako postulowana cecha prawa unijnego
str. 233

2.9.3.2. Zasada jednolitej wykładni jako cel i środek do zapewnienia jednolitości prawa unijnego
str. 234

2.9.3.3. Zasada wykładni jednolitej w orzecznictwie Trybunału
str. 235

2.9.4. Zasada wykładni prounijnej
str. 237

2.9.4.1. Zakres pojęcia i podstawy normatywne
str. 237

2.9.4.2. Zakres przedmiotowy
str. 238

2.9.4.3. Granice wykładni zgodnej
str. 242

2.9. Zasada wykładni w zgodzie z prawami podstawowymi
str. 247

2.9.6. Zasada wykładni w zgodzie z prawem międzynarodowym
str. 249

Rozdział 3
Rola sądów krajowych przy wykładni i stosowaniu prawa unijnego
str. 252


3.1. Obowiązek orzekania na podstawie przepisów prawa unijnego
str. 254

3.2. Obowiązek dokonywania wykładni prawa krajowego w świetle celów i brzmienia prawa unijnego
str. 263

3.3. Obowiązek lub prawo występowania z pytaniami prawnymi do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
str. 266

3.4. Nakaz pomijania normy krajowej sprzecznej z normą unijną pozostającą w kolizji
str. 274

Bibliografia
str. 277

Wykaz orzecznictwa polskiego
str. 283

Wykaz orzecznictwa unijnego (wspólnotowego)
str. 289

Autorzy
str. 297


Ukryj

Opis:

Niniejsza książka to pierwsze na rynku wydawniczym szczegółowe omówienie zasad, które należy stosować w interpretacji i wykładni przepisów dotyczących podatku od towarów i usług. Autorzy wskazali także, w jakich sytuacjach zasady te znajdują zastosowanie oraz w jakich przypadkach dochodzi do ich naruszenia. W publikacji odwołano się zarówno do europejskiej, jak i polskiej praktyki orzeczniczej w zakresie postrzegania i realizowania zasad istotnych dla systemu VAT, wskazując na szereg rozstrzygnięć zarówno Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, jak i polskich sądów administracyjnych. Dla właściwego rozumienia VAT, jak też interpretowania i stosowania przepisów regulujących tę materię, omówiono także zasady ogólne prawa unijnego. W ten sposób stworzony został swoisty elementarz zasad, które winny być stosowane w podatku VAT. „Interpretacja przepisu nie zatrzymuje się na poziomie wykładni językowej. Oznacza to, że nawet wówczas, gdy ustalone jest znaczenie normy, poszukuje się potwierdzenia wyniku wykładni językowej przez użycie pozajęzykowych metod wykładni. Świadczy to o tym, że nie tylko tekst przepisu jest tu decydujący. Bierze się przede wszystkim pod uwagę cel regulacji prawnej. Trybunał wychodzi poza brzmienie przepisów i opiera niejednokrotnie swoje orzeczenia na ogólnych zasadach, które sam sformułował, a także na ogólnych regułach wywodzonych z danego aktu prawa unijnego. Na całokształt tych uwarunkowań, w aspekcie kompleksowym, wskazują autorzy, którzy przygotowali publikację – Zasady prawa unijnego w VAT”. Z przedmowy prof. dr. hab. Andrzeja Gomułowicza Ś Książka adresowana jest do szerokiego kręgu odbiorców: podatników VAT, profesjonalnych pełnomocników (doradców podatkowych, radców prawnych, adwokatów) oraz pracowników organów podatkowych, pracowników biur rachunkowych, naukowców i studentów interesujących się zagadnieniami podatku od towarów i usług.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-4056-4 , Oprawa: twarda , Format: B5 (176 x 250 mm) , 300
Rodzaj: opracowanie , Medium: pakiet
Dział: Prawo podatkowe, finanse i rachunkowość / Podatki pośrednie
Kod: KAM-2107;pakiet Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów