Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book

Autorzy: Marcin Dyl,
Seria:  Monografie
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1.11.2012 r.
Kod: KAM-2010:W01P01  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Towar chwilowo niedostępny.

Spis treści: 

Wykaz skrótów
str. 11

Wprowadzenie
str. 15

Rozdział I
Oddziaływanie ograniczania zasady wolności gospodarczej na środki nadzoru na rynku kapitałowym
str. 35


1. Zagadnienia wprowadzające
str. 35

1.1. Rozważania natury ogólnej
str. 35

1.2. Ochrona prawa własności
str. 41

1.3. Wolność gospodarcza
str. 44

1.4. Swoboda zawierania umów
str. 48

1.5. Ochrona swobodnej i uczciwej konkurencji
str. 51

2. Ograniczenie zasady wolności gospodarczej a zasady ogólne funkcjonowania rynku kapitałowego
str. 53

2.1. Zagadnienia wstępne
str. 53

2.2. Zasady ingerujące w kształt regulacji prawa cywilnego
str. 56

2.2.1. Zasada dematerializacji papierów wartościowych i dematerializacji obrotu
str. 56

2.2.2. Zasada obrotu na rynku regulowanym
str. 59

2.2.3. Zasada przymusu maklerskiego
str. 61

2.3. Zasada administracyjnego nadzoru
str. 63

3. Podsumowanie
str. 68

Rozdział II
Prawnoustrojowa pozycja Komisji Nadzoru Finansowego
str. 71


1. Zagadnienia wstępne
str. 71

2. Skład Komisji
str. 72

3. Funkcje i zadania Komisji. Cel nadzoru
str. 77

4. Organizacja Komisji
str. 82

5. Rola przewodniczącego Komisji
str. 85

6. Urząd Komisji
str. 87

7. Prawne formy działania Komisji
str. 88

7.1. Uchwały Komisji
str. 88

7.2. Indywidualne akty administracyjne
str. 90

7.3. Akty normatywne
str. 91

7.4. Czynności ewidencyjne
str. 93

7.5. Czynności kontrolne
str. 94

8. Status prawny Komisji
str. 95

9. Podsumowanie
str. 101

Rozdział III
Europejski organ nadzorujący funkcjonowanie rynku kapitałowego
str. 104


1. Uwagi wprowadzające
str. 104

2. Wspólne założenia celów oddziaływania branżowych europejskich organów nadzoru nad rynkiem finansowym
str. 111

2.1. Cele działania
str. 111

3. Zadania europejskiego organu nadzoru nad rynkiem kapitałowym
str. 113

3.1. Zakres zadań
str. 113

3.2. Możliwości realizacji zadań
str. 114

4. Kształt relacji nadzorczych
str. 115

4.1. Relacje o charakterze władczym w ujęciu organ europejski - organ nadzoru krajowego
str. 115

4.2. Relacje o charakterze władczym kształtowane przez organ europejski wobec indywidualnych podmiotów prawa prywatnego
str. 116

4.3. Mechanizmy miękkie współdziałania organów nadzoru (wymiana informacji, współpraca i koordynacja)
str. 119

5. Podsumowanie
str. 120

Rozdział IV
Metody regulacji środków nadzoru na rynku kapitałowym
str. 122


1. Regulacja administracyjnoprawna
str. 122

1.1. Założenia ogólne regulacji administracyjnoprawnej
str. 122

1.2. Postępowanie administracyjne a postępowanie karno-administracyjne
str. 136

1.3. Model kontroli rozstrzygnięcia w ramach administracji
str. 146

1.4. Model weryfikacji ostatecznych decyzji administracyjnych w ramach kontroli sądowoadministracyjnej
str. 155

2. Regulacja karnoprawna
str. 165

2.1. Założenia ogólne regulacji karnoprawnej
str. 165

2.2. Przewodniczący Komisji jako pokrzywdzony
str. 166

2.3. Postępowanie wyjaśniające
str. 168

2.4. Blokada rachunku
str. 182

3. Regulacja cywilnoprawna
str. 188

3.1. Założenia ogólne regulacji cywilnoprawnej
str. 188

3.2. Przewodniczący Komisji jako prokurator w sprawach cywilnych
str. 189

3.3. Legitymacja Komisji do skarżenia uchwał organów podmiotów nadzorowanych
str. 197

4. Podsumowanie
str. 200

Rozdział V
Środki nadzoru na rynku kapitałowym w ujęciu materialnoprawnym
str. 204


1. Zagadnienia wprowadzające
str. 204

2. Środki oddziaływania o charakterze władczym
str. 208

2.1. Zezwolenia na prowadzenie działalności (podmiotowe zezwolenie instytucjonalne)
str. 208

2.2. Zezwolenia na zasiadanie w organach zarządzających spółek (podmiotowe zezwolenie personalne)
str. 212

2.3. Procedura dopuszczeniowa (zezwolenie przedmiotowe)
str. 215

2.4. Wpis
str. 219

2.4.1. Wpis do rejestru inwestorów kwalifikowanych
str. 219

2.4.2. Wpis do ewidencji papierów wartościowych (instrumentów finansowych)
str. 225

2.4.3. Wpis na listę maklerów papierów wartościowych i listę doradców inwestycyjnych
str. 229

2.4.4. Wpis do rejestru agentów firmy inwestycyjnej
str. 232

2.4.5. Charakter prawny wpisu - cechy wspólne i różnice
str. 234

2.5. Sprzeciw
str. 236

2.5.1. Zagadnienia ogólne
str. 236

2.5.2. Termin materialnoprawny - skutki
str. 239

2.5.3. Możliwość zawieszenia postępowania
str. 245

2.5.4. Podstawa rozstrzygnięcia
str. 247

2.5.5 Możliwość pozytywnego rozstrzygnięcia w formie aktu administracyjnego
str. 249

2.6. Zgoda na nabycie prawa (wykonywanie z niego uprawnień)
str. 251

2.7. Zniesienie dematerializacji akcji
str. 254

2.8. Zakazy oraz nakazy o charakterze prewencyjnym w stosunku do podmiotów nadzorowanych
str. 258

2.9. Cofnięcie zezwolenia (w całości bądź w części)
str. 260

2.9.1. Zagadnienia ogólne
str. 260

2.9.2. Sankcyjne cofnięcie uprawnienia
str. 261

2.9.3. Dobrowolne cofnięcie uprawnienia
str. 264

2.9.4. Ograniczenie zakresu zezwolenia
str. 268

2.10. Sankcje pieniężne
str. 270

3. Środki oddziaływania o charakterze niewładczym
str. 276

3.1. Organ nadzoru a informacja na rynku kapitałowym
str. 276

3.1.1 Dostęp do informacji uzyskiwany przez organ nadzoru
str. 276

3.1.2. Przekazanie informacji do publicznej wiadomości przez organ nadzoru
str. 281

3.2. Uczestnictwo w posiedzeniach organów podmiotów nadzorowanych
str. 284

3.3. Badanie sytuacji finansowej podmiotów nadzorowanych
str. 286

3.3.1. Zagadnienia ogólne
str. 286

3.3.2. Normatywne ramy związane z kształtowaniem wymogów kapitałowych podmiotów nadzorowanych
str. 287

3.3.3. Mechanizmy kontroli specjalistycznej umożliwiającej ocenę jakości sporządzania informacji finansowej
str. 289

4. Środki oddziaływania o charakterze mieszanym
str. 292

4.1. Zagadnienia wprowadzające
str. 292

4.2. Wpływanie na wewnątrzkorporacyjną strukturę działania podmiotów nadzorowanych
str. 292

5. Podsumowanie
str. 295

Zakończenie
str. 299

Literatura
str. 307

Glosy
str. 339

Orzeczenia
str. 341


Ukryj

Opis:

W monografi i poddano analizie środki nadzoru nad rynkiem kapitałowym rozproszone w systemie polskiego prawa i należące do różnych obszarów regulacyjnych – prawa administracyjnego, cywilnego i karnego. Przedmiotem opracowania jest nie tylko opis istniejących na rynku mechanizmów nadzorczych, lecz także ich ocena, wykazująca niejasności, niespójności, a często wadliwości przyjętych rozwiązań. .. Książka przeznaczona jest zarówno dla teoretyków prawa, gdyż systematyzuje różne rozwiązania normatywne na wyższym poziomie ogólności w ramach systemu prawa, jak i praktyków, ponieważ łączy analizę normatywną z praktycznym oddziaływaniem norm związanych ze stosowaniem różnorodnych środków nadzoru. „Prezentowana publikacja jest pierwszym całościowym a zarazem, wobec połączenia analizy nadzoru krajowego i europejskiego, koherentnym opisem (…) środków nadzoru na polskim rynku kapitałowym w polskiej literaturze prawa. (…) W zakresie analizy merytorycznej, warsztatowej i bibliografi i, praca reprezentuje bardzo wysoki poziom merytoryczny”. Prof. UW dr hab. Aleksander Chłopecki

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-4000-7 , Oprawa: twarda , Format: B6 (125 x 176 mm) , 348
Rodzaj: monografia , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo podatkowe, finanse i rachunkowość / Prawo bankowe
Kod: KAM-2010:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów