Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Podstawy prawa dla ekonomistów

W publikacji w sposób zwięzły i kompleksowy zaprezentowano podstawowe wiadomości z zakresu poszczególnych gałęzi lub działów prawa niezbędne każdemu ekonomiście.

więcej

Autorzy: Bogusława Gnela (red. naukowy), Ryszard Szostak, Piotr Wiatrowski, Piotr Kukuryk, Paweł Dąbek, Aneta Kaźmierczyk, Kinga Michałowska,
Seria:  Akademicka. Prawo
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1 października 2015 r.
Kod: KAM-2141:W02D01  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 59,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 53,10 zł. ( Oszczędzasz: 5,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz ważniejszych skrótów | str. 13

Wprowadzenie | str. 15

Rozdział I
Ogólne wiadomości o prawie | str. 17

1.1. Pojęcie prawa i jego funkcje | str. 17
1.2. Prawo a moralność | str. 21
1.3. Norma prawna a przepis prawny. Zdarzenie prawne, stosunek prawny | str. 22
1.4. System prawa | str. 24
1.5. Źródła prawa | str. 26
1.6. Zasady stosowania prawa | str. 27
1.7. Wykładnia przepisów prawnych | str. 31

Rozdział II
Elementy prawa Unii Europejskiej | str. 34

2.1. Zagadnienia ogólne Unii Europejskiej | str. 34
2.1.1. Geneza Unii Europejskiej | str. 34
2.1.2. Status Unii Europejskiej oraz jej wspólne wartości i cele | str. 36
2.1.3. Podział kompetencji między Unię Europejską a państwa członkowskie | str. 38
2.2. Instytucje Unii Europejskiej | str. 40
2.2.1. Uwagi wprowadzające | str. 40
2.2.2. Parlament Europejski | str. 40
2.2.3. Rada Europejska | str. 41
2.2.4. Rada | str. 42
2.2.5. Komisja Europejska | str. 43
2.2.6. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej | str. 44
2.2.7. Inne (ważniejsze) instytucje i organy UE | str. 45
2.3. Źródła prawa Unii Europejskiej | str. 46
2.4. Obowiązywanie prawa UE w polskim systemie prawnym | str. 48

Rozdział III
Elementy prawa konstytucyjnego | str. 51

3.1. Pojęcie prawa konstytucyjnego i jego źródła | str. 51
3.2. Zasady ustroju Rzeczypospolitej Polskiej | str. 51
3.3. Wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela | str. 54
3.4. Organy władzy | str. 55
3.4.1. Uwagi wstępne | str. 55
3.4.2. Organy władzy ustawodawczej | str. 56
3.4.3. Organy władzy wykonawczej | str. 58
3.4.4. Organy władzy sądowniczej (sądy i trybunały) | str. 61
3.4.4.1. Trybunał Konstytucyjny | str. 61
3.4.4.2. Trybunał Stanu | str. 62
3.4.4.3. Sąd Najwyższy | str. 63
3.4.4.4. Sądy powszechne | str. 63
3.4.4.5. Sądy szczególne | str. 64
3.5. Konstytucyjne organy kontroli państwowej i ochrony prawa | str. 65
3.5.1. Najwyższa Izba Kontroli | str. 65
3.5.2. Rzecznik Praw Obywatelskich | str. 66
3.5.3. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji | str. 66

Rozdział IV
Elementy prawa administracyjnego | str. 68

4.1. Zagadnienia ogólne | str. 68
4.1.1. Pojęcie administracji publicznej | str. 68
4.1.2. Stosunek administracyjnoprawny | str. 69
4.1.3. Źródła prawa administracyjnego | str. 70
4.2. Formy działania administracji publicznej | str. 70
4.2.1. Czynności administracyjne | str. 70
4.2.2. Akt administracyjny | str. 71
4.2.3. Pozostałe czynności administracyjne | str. 72
4.3. Podmioty administracji | str. 73
4.3.1. Podmioty administracji rządowej | str. 73
4.3.2. Podmioty administracji samorządowej | str. 74
4.4. Kontrola administracji publicznej | str. 79
4.4.1. Pojęcie kontroli | str. 79
4.4.2. Kontrola wewnętrzna | str. 80
4.4.3. Kontrola instytucjonalna | str. 80

Rozdział V
Elementy postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego | str. 81

5.1. Postępowanie administracyjne ogólne | str. 81
5.1.1. Uwagi wstępne | str. 81
5.1.2. Organ prowadzący postępowanie administracyjne | str. 82
5.1.3. Strona i inne podmioty na prawach strony | str. 84
5.1.3.1. Strona w postępowaniu administracyjnym | str. 84
5.1.3.2. Podmioty na prawach strony | str. 85
5.1.4. Czynności techniczno-procesowe postępowania administracyjnego | str. 86
5.1.4.1. Wezwania | str. 86
5.1.4.2. Doręczenia | str. 86
5.1.4.3. Metryki, protokoły i adnotacje | str. 87
5.1.5. Zasady postępowania administracyjnego | str. 88
5.1.5.1. Naczelne zasady postępowania administracyjnego | str. 88
5.1.5.2. Zasady ogólne postępowania administracyjnego | str. 88
5.1.6. Wszczęcie postępowania i terminy załatwiania spraw | str. 90
5.1.6.1. Wszczęcie postępowania | str. 90
5.1.6.2. Terminy załatwiania spraw | str. 90
5.1.7. Postępowanie wyjaśniające | str. 91
5.1.8. Decyzja i inne rozstrzygnięcia w postępowaniu administracyjnym | str. 91
5.1.8.1. Decyzja | str. 91
5.1.8.2. Ugoda | str. 92
5.1.8.3. Postanowienie | str. 92
5.1.9. Postępowanie odwoławcze | str. 93
5.1.9.1. Środki odwoławcze | str. 93
5.1.9.2. Postępowanie przed organem odwoławczym | str. 93
5.1.10. Weryfikacja decyzji ostatecznych | str. 94
5.1.10.1. Uwagi wstępne | str. 94
5.1.10.2. Wznowienie postępowania | str. 94
5.1.10.3. Stwierdzenie nieważności decyzji | str. 94
5.1.10.4. Uchylenie lub zmiana decyzji niewadliwych | str. 95
5.2. Postępowanie przed sądem administracyjnym | str. 95
5.2.1. Uwagi wstępne | str. 95
5.2.2. Podmioty postępowania sądowoadministracyjnego | str. 96
5.2.2.1. Sąd administracyjny | str. 96
5.2.2.2. Strony oraz inne podmioty postępowania sądowoadministracyjnego | str. 97
5.2.3. Postępowanie przed wojewódzkim sądem administracyjnym | str. 97
5.2.4. Postępowanie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym | str. 99
5.2.5. Wzruszenie prawomocnych orzeczeń sądów administracyjnych | str. 100
5.3. Postępowanie egzekucyjne w administracji | str. 101
5.3.1. Uwagi wstępne | str. 101
5.3.2. Podmioty i uczestnicy postępowania egzekucyjnego | str. 101
5.3.3. Wszczęcie egzekucji | str. 102
5.3.4. Zasady postępowania egzekucyjnego | str. 102
5.3.5. Środki egzekucyjne | str. 103

Rozdział VI
Elementy prawa finansowego | str. 104

6.1. Finanse publiczne i prawo finansowe | str. 104
6.2. Budżet państwa a budżet jednostki samorządu terytorialnego | str. 105
6.3. Zarys prawa podatkowego i celnego | str. 107
6.4. Podstawy ustroju pieniężnego | str. 110
6.5. Nadzór nad rynkiem finansowym | str. 111

Rozdział VII
Elementy prawa karnego | str. 112

7.1. Uwagi wstępne | str. 112
7.2. Pojęcie przestępstwa | str. 112
7.3. Wyłączenie odpowiedzialności karnej | str. 116
7.4. Kary i środki karne | str. 120
7.5. Wymiar kary | str. 121
7.6. Niektóre rodzaje przestępstw | str. 121

Rozdział VIII
Elementy postępowania karnego | str. 123

8.1. Zasady postępowania karnego | str. 123
8.2. Europeizacja prawa karnego procesowego | str. 125
8.3. Postępowanie karnoskarbowe | str. 126

Rozdział IX
Elementy prawa cywilnego | str. 128

9.1. Uwagi wstępne | str. 128
9.2. Część ogólna prawa cywilnego | str. 128
9.2.1. Pojęcie stosunku cywilnoprawnego | str. 128
9.2.2. Podmioty stosunków cywilnoprawnych i ich reprezentacja | str. 130
9.2.2.1. Osoby fizyczne | str. 130
9.2.2.2. Osoby prawne | str. 132
9.2.2.3. Reprezentacja podmiotów prawa cywilnego | str. 136
9.2.3. Przedmioty stosunków cywilnoprawnych | str. 137
9.2.4. Czynności prawne | str. 138
9.2.4.1. Uwaga wstępna | str. 138
9.2.4.2. Pojęcie i rodzaje czynności prawnych | str. 139
9.2.4.3. Treść czynności prawnej | str. 139
9.2.4.4. Forma czynności prawnej | str. 140
9.2.4.5. Wykładnia i wady oświadczeń woli | str. 141
9.2.4.6. Zawarcie umowy | str. 142
9.2.5. Przedawnienie roszczeń i terminy zawite | str. 143
9.3. Prawo rzeczowe | str. 144
9.3.1. Ogólne wiadomości o prawie rzeczowym | str. 144
9.3.1.1. Pojęcie prawa rzeczowego i praw rzeczowych | str. 144
9.3.1.2. Przedmioty praw rzeczowych | str. 144
9.3.2. Prawo własności | str. 146
9.3.2.1. Pojęcie i treść prawa własności | str. 146
9.3.2.2. Nabycie i utrata prawa własności | str. 147
9.3.2.3. Ochrona własności | str. 148
9.3.2.4. Współwłasność i jej rodzaje | str. 148
9.3.3. Użytkowanie wieczyste | str. 149
9.3.4. Ograniczone prawa rzeczowe | str. 150
9.3.4.1. Użytkowanie | str. 150
9.3.4.2. Służebności | str. 151
9.3.4.3. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu | str. 152
9.3.4.4. Zastaw | str. 153
9.3.4.5. Hipoteka | str. 154
9.3.5. Posiadanie | str. 155
9.3.6. Księgi wieczyste | str. 156
9.4. Zobowiązania | str. 157
9.4.1. Pojęcie zobowiązania i jego elementy | str. 157
9.4.1.1. Pojęcie zobowiązania cywilnoprawnego i jego strony | str. 157
9.4.1.2. Wierzytelność, dług i odpowiedzialność | str. 158
9.4.1.3. Treść i rodzaje świadczenia | str. 160
9.4.2. Przyczyny powstania zobowiązań | str. 166
9.4.2.1. Umowy zobowiązaniowe | str. 166
9.4.2.2. Czyny niedozwolone | str. 169
9.4.2.3. Bezpodstawne wzbogacenie | str. 173
9.4.2.4. Inne zdarzenia | str. 173
9.4.3. Wykonanie zobowiązań | str. 174
9.4.4. Skutki niewykonania zobowiązań | str. 175
9.4.4.1. Uwagi wstępne | str. 175
9.4.4.2. Skutki niewykonania zobowiązań w postaci wyrządzenia szkody | str. 176
9.4.4.3. Skutki niemożliwości następczej świadczenia | str. 178
9.4.4.4. Skutki opóźnienia lub zwłoki | str. 179
9.4.4.5. Inne skutki niewykonania zobowiązań - wzmianka | str. 180
9.4.4.6. Zbieg odpowiedzialności a skutki niewykonania zobowiązań | str. 180
9.4.5. Wygaśnięcie zobowiązań | str. 180
9.4.6. Zmiana wierzyciela lub dłużnika | str. 181
9.4.7. Najważniejsze umowy zobowiązaniowe | str. 182
9.4.7.1. Umowy o przeniesienie praw | str. 182
9.4.7.2. Umowy o korzystanie z cudzych rzeczy lub praw | str. 188
9.4.7.3. Umowy o świadczenie usług | str. 190
9.4.7.4. Umowy regulujące stosunki kredytowe | str. 194
9.4.7.5. Umowy o zabezpieczenie wierzytelności | str. 197
9.4.7.6. Umowy o funkcji alimentacyjnej | str. 198
9.4.7.7. Umowy ubezpieczenia gospodarczego | str. 199
9.4.7.8. Umowa spółki cywilnej | str. 200
9.4.8. Przekaz i papiery wartościowe | str. 200
9.5. Ogólna charakterystyka prawa spadkowego oraz prawa rodzinnego | str. 201
9.5.1. Ogólna charakterystyka prawa spadkowego | str. 201
9.5.2. Ogólna charakterystyka prawa rodzinnego | str. 203

Rozdział X
Elementy prawa pracy | str. 205

10.1. Uwagi wstępne | str. 205
10.2. Pojęcie i rodzaje stosunków pracy | str. 206
10.3. Strony stosunku pracy | str. 206
10.4. Powstanie, zmiana i ustanie stosunku pracy | str. 207
10.5. Treść stosunku pracy | str. 212
10.6. Czas pracy i urlopy | str. 213
10.7. Wynagrodzenie za pracę i jego ochrona | str. 215
10.8. Odpowiedzialność w stosunkach pracy | str. 216
10.9. Ochrona pracy | str. 216

Rozdział XI
Elementy prawa ubezpieczeń społecznych | str. 219

11.1. Uwagi wstępne | str. 219
11.2. Zasady ubezpieczeń społecznych | str. 220
11.3. Stosunek prawny ubezpieczenia społecznego | str. 221
11.4. Zasiłki | str. 222
11.5. Emerytury i renty | str. 224

Rozdział XII
Elementy postępowania cywilnego | str. 226

12.1. Uwagi wstępne | str. 226
12.2. Proces cywilny | str. 227
12.2.1. Funkcja postępowania cywilnego i jego rodzaje | str. 227
12.2.2. Tryby postępowania rozpoznawczego | str. 227
12.2.3. Postępowanie zwykłe a postępowanie odrębne | str. 228
12.2.4. Przesłanki i podmioty procesu cywilnego | str. 228
12.2.5. Powództwo i inne czynności procesowe | str. 230
12.2.6. Koszty postępowania | str. 231
12.2.7. Postępowanie przed sądem pierwszej instancji | str. 231
12.2.8. Zaskarżanie orzeczeń sądowych | str. 234
12.2.8.1. Pojęcie i rodzaje środków zaskarżenia | str. 234
12.2.8.2. Apelacja | str. 235
12.2.8.3. Zażalenie | str. 236
12.2.9. Obalanie prawomocnych orzeczeń | str. 236
12.2.9.1. Skarga kasacyjna | str. 237
12.2.9.2. Wznowienie postępowania | str. 238
12.2.9.3. Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia | str. 238
12.3. Postępowanie nakazowe, upominawcze, uproszczone oraz europejskie postępowanie w sprawach transgranicznych | str. 239
12.3.1. Uwagi wstępne | str. 239
12.3.2. Postępowanie nakazowe | str. 239
12.3.3. Postępowanie upominawcze | str. 240
12.3.4. Postępowanie uproszczone | str. 240
12.3.5. Europejskie postępowanie nakazowe | str. 241
12.3.6. Europejskie postępowanie w sprawach drobnych roszczeń | str. 241
12.4. Sądowe postępowanie egzekucyjne | str. 241
12.4.1. Przesłanki egzekucji | str. 241
12.4.2. Rodzaje egzekucji | str. 242
12.4.3. Sposoby i ograniczenia egzekucji | str. 242
12.4.4. Obrona dłużnika w postępowaniu egzekucyjnym | str. 243
12.5. Postępowanie przed sądem polubownym - wzmianka | str. 243

Rozdział XIII
Elementy prawa prywatnego międzynarodowego | str. 244

13.1. Pojęcie i źródła prawa prywatnego międzynarodowego | str. 244
13.2. Prawo właściwe dla sytuacji "z elementem obcym" | str. 246

Wykaz aktów normatywnych | str. 253

Ukryj

Opis:

W podręczniku w sposób zwięzły i kompleksowy zaprezentowano podstawowe wiadomości z zakresu poszczególnych gałęzi lub działów prawa niezbędne każdemu ekonomiście. Przedstawiono w nim zagadnienia z zakresu teorii prawa oraz elementy prawa konstytucyjnego, administracyjnego, finansowego, karnego, cywilnego, a także prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i prawa prywatnego międzynarodowego. Czytelnik zdobędzie ogólną wiedzę o polskim prawie, niezbędną do zdania egzaminu z podstaw prawa, przydatną również w życiu codziennym i podczas wykonywania zawodu ekonomisty.
W książce uwzględniono zmiany w prawie polskim i unijnym, które nastąpiły od czasów pierwszego wydania w 2012 r., w tym największe – wynikające z reformy prawa karnego procesowego oraz znowelizowanych regulacji prawa cywilnego, w szczególności umowy sprzedaży i ochrony praw konsumentów. Przedstawiono także zmiany:
– związane z procedurami podejmowania decyzji w ramach instytucji UE,
– wynikające z rozszerzenia państw UE i strefy euro,
– dotyczące zasad udzielenia zaległego urlopu wypoczynkowego,
– w zakresie rodzajów i długości urlopów związanych z rodzicielstwem,
– odnoszące się do sposobu podziału składki ZUS w zakresie II filaru systemu ubezpieczeniowego, podwyższenia wieku emerytalnego oraz zasad ustalania prawa do zasiłku macierzyńskiego.
Opracowanie przeznaczone jest przede wszystkim dla studentów ekonomicznych kierunków studiów. Może jednak być również przydatne słuchaczom innych kierunków z zakresu nauk społecznych.
Publikacja została opracowana przez profesorów oraz adiunktów zatrudnionych w Katedrze Prawa Cywilnego i Gospodarczego oraz w Katedrze Prawa Administracyjnego i Zamówień Publicznych na Wydziale Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Na tym Wydziale pracownicy wymienionych Katedr prowadzą również wykłady dla studentów kierunku prawo. Autorzy podręcznika w zdecydowanej większości mają także status sędziego, adwokata lub radcy prawnego.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-9292-1 , Oprawa: miękka , Format: B5 , 260
Rodzaj: podręcznik prawo , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo Unii Europejskiej i międzynarodowe / Unia Europejska
Kod: KAM-2141:W02D01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów