Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Prawo handlowe dla ekonomistów

W publikacji przedstawiono całościowo problematykę prawa handlowego. Jest ona przeznaczona przede wszystkim dla studentów studiów ekonomicznych, a także dla studentów innych kierunków przygotowujących się do egzaminów z prawa handlowego.

więcej

Autorzy: Bogusława Gnela (red. naukowy), Paweł Dąbek, Aneta Kaźmierczyk, Ryszard Szostak,
Seria:  Akademicka. Prawo
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1 grudnia 2015 r.,
a w zakresie Prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego - na dzień 1 stycznia 2016 r.

Kod: KAM-2146:W02P01  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 69,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 62,10 zł. ( Oszczędzasz: 6,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz ważniejszych skrótów | str. 13

Wprowadzenie | str. 15

Rozdział I
Zagadnienia ogólne | str. 17

1.1. Podstawowe pojęcia z zakresu prawa handlowego | str. 17
1.1.1. Pojęcie prawa handlowego i jego źródła | str. 17
1.1.2. Pojęcie działalności gospodarczej | str. 20
1.1.3. Pojęcie przedsiębiorstwa | str. 22
1.1.4. Pojęcie przedsiębiorcy, firmy i prokury | str. 23
1.1.5. Pojęcie konsumenta | str. 26
1.1.6. Problem przydatności pojęcia czynności handlowej | str. 27
1.2. Swoboda działalności gospodarczej i jej najważniejsze ograniczenia | str. 28
1.2.1. Zasada wolności gospodarczej | str. 28
1.2.2. Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej oraz rejestr przedsiębiorców | str. 30
1.2.3. Wybrane ograniczenia swobody działalności gospodarczej | str. 34

Rozdział II
Przedsiębiorcy | str. 36

2.1. Formy organizacyjno-prawne przedsiębiorców | str. 36
2.1.1. Osoba fizyczna | str. 36
2.1.2. Spółki handlowe osobowe | str. 37
2.1.2.1. Spółka jawna | str. 38
2.1.2.2. Spółka partnerska | str. 40
2.1.2.3. Spółka komandytowa | str. 42
2.1.2.4. Spółka komandytowo-akcyjna | str. 44
2.1.3. Spółki handlowe kapitałowe | str. 46
2.1.3.1. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | str. 47
2.1.3.2. Spółka akcyjna | str. 51
2.1.4. Transformacja spółek handlowych | str. 56
2.1.4.1. Pojęcie transformacji spółek | str. 56
2.1.4.2. Łączenie się spółek | str. 57
2.1.4.3. Podział spółek | str. 58
2.1.4.4. Przekształcanie spółek | str. 59
2.1.5. Europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych | str. 59
2.1.6. Spółka europejska | str. 61
2.1.7. Spółdzielnie i spółdzielnia europejska | str. 63
2.1.8. Przedsiębiorstwa państwowe | str. 66
2.1.8.1. Ogólna charakterystyka przedsiębiorstwa państwowego | str. 66
2.1.8.2. Komercjalizacja i prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych | str. 68
2.1.9. Inni przedsiębiorcy | str. 70
2.1.9.1. Przedsiębiorcy zagraniczni, ich przedstawicielstwa i oddziały | str. 70
2.1.9.2. Przedsiębiorstwa zagraniczne | str. 71
2.1.9.3. Towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych | str. 72
2.1.9.4. Główne oddziały zagranicznego zakładu ubezpieczeń | str. 73
2.2. Przedsiębiorcy not for profit | str. 73
2.2.1. Pojęcie przedsiębiorcy not for profit | str. 73
2.2.2. Fundacje | str. 74
2.2.3. Stowarzyszenia zarejestrowane | str. 74
2.3. Rola Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego w prowadzeniu działalności gospodarczej - wzmianka | str. 75
2.4. Postępowanie restrukturyzacyjne i upadłościowe wobec przedsiębiorców | str. 76
2.4.1. Postępowanie restrukturyzacyjne | str. 77
2.4.2. Postępowanie upadłościowe | str. 81

Rozdział III
Ogólne zagadnienia umów handlowych | str. 85

3.1. Pojęcie umowy handlowej oraz jej rodzaje | str. 85
3.2. Zasady dotyczące umów handlowych | str. 90
3.3. Specyfika zawierania umów handlowych | str. 92
3.3.1. Czynności przygotowawcze | str. 92
3.3.2. Zawarcie umowy | str. 93
3.3.2.1. Zawarcie umowy z zastosowaniem wzorca umowy | str. 93
3.3.2.2. Przyjęcie oferty w stosunkach między przedsiębiorcami | str. 94
3.3.2.3. Inne sposoby zawierania umów handlowych | str. 96
3.4. Specyfika wykonywania i odpowiedzialności odszkodowawczej za niewykonanie umów handlowych | str. 97

Rozdział IV
Umowy handlowe o przeniesienie praw | str. 100

4.1. Umowa sprzedaży handlowej | str. 100
4.2. Szczególne rodzaje sprzedaży | str. 108
4.3. Umowa dostawy jako umowa handlowa | str. 111
4.4. Umowa kontraktacji | str. 112
4.5. Umowa pożyczki | str. 113

Rozdział V
Umowy handlowe o korzystanie z cudzych rzeczy lub praw | str. 115

5.1. Przesłanki uznania najmu i dzierżawy za umowy handlowe | str. 115
5.2. Umowa najmu a umowa dzierżawy | str. 116
5.3. Umowa leasingu | str. 119
5.4. Umowa licencji - wzmianka | str. 121

Rozdział VI
Umowy handlowe o (niektóre) usługi | str. 122

6.1. Przesłanki uznania umów o dzieło, zlecenia i przechowania za umowy handlowe | str. 122
6.2. Umowa o dzieło | str. 122
6.3. Umowa zlecenia | str. 125
6.4. Umowa agencyjna | str. 127
6.5. Umowa komisu | str. 130
6.6. Umowa brokerska a umowa maklerska - wzmianka | str. 131
6.7. Umowa składu a umowa przechowania | str. 132

Rozdział VII
Umowy transportowe | str. 136

7.1. Uwagi wstępne | str. 136
7.2. Umowa przewozu | str. 138
7.2.1. Umowa przewozu osób | str. 138
7.2.2. Umowa przewozu rzeczy | str. 139
7.3. Umowa spedycji | str. 142

Rozdział VIII
Umowy w zakresie inwestycji budowlanych | str. 144

8.1. Uwagi wstępne | str. 144
8.2. Umowy inwestycyjne | str. 146
8.2.1. Umowa o ustalenie warunków posadowienia obiektu lub o prace geologiczne | str. 146
8.2.2. Umowa o prace geodezyjno-kartograficzne | str. 147
8.2.3. Umowa o prace projektowe | str. 148
8.2.4. Umowa o roboty budowlane | str. 151
8.2.5. Umowa o nadzór inwestorski | str. 155

Rozdział IX
Umowy w zakresie czynności bankowych | str. 157

9.1. Czynności bankowe | str. 157
9.2. Umowa rachunku bankowego | str. 158
9.3. Przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych i zleceń płatniczych | str. 163
9.4.1. Polecenie przelewu | str. 165
9.4.2. Polecenie zapłaty | str. 165
9.4.3. Rozliczenia z użyciem kart płatniczych | str. 166
9.4.4. Czek gotówkowy i czek rozrachunkowy | str. 167
9.4. Umowa kredytu bankowego | str. 168
9.5. Umowa pożyczki bankowej | str. 170
9.6. Gwarancja bankowa | str. 171
9.7. Akredytywa | str. 172
9.8. Poręczenie bankowe | str. 173

Rozdział X
Umowy i pośrednictwo zawodowe w ubezpieczeniach gospodarczych | str. 174

10.1. Uwagi wstępne | str. 174
10.2. Umowa ubezpieczenia | str. 176
10.3. Umowa reasekuracji | str. 180
10.4. Umowa retrocesji | str. 182
10.5. Umowa koasekuracji | str. 182
10.6. Agent ubezpieczeniowy. Umowa agencyjna - wzmianka | str. 183
10.7. Broker ubezpieczeniowy. Umowa brokerska | str. 184

Rozdział XI
Umowy o usługi turystyczne | str. 188

11.1. Uwagi wstępne | str. 188
11.2. Umowa o podróż | str. 190
11.3. Umowa o usługi hotelowe | str. 191
11.4. Umowy o pośrednictwo w turystyce | str. 192

Rozdział XII
Umowy zawierane przez przedsiębiorcę z konsumentem | str. 193

12.1. Specyfika umów konsumenckich | str. 193
12.2. Niedozwolone postanowienia umowne | str. 195
12.3. Umowy konsumenckie ze względu na sposób ich zawierania | str. 197
12.3.1. Umowy zawierane poza lokalem przedsiębiorstwa | str. 197
12.3.2. Umowy zawierane na odległość | str. 199
12.3.3. Umowy o usługi finansowe zawierane na odległość | str. 201
12.4. Szczególne regulacje umów konsumenckich | str. 202
12.4.1. Umowa sprzedaży konsumenckiej | str. 202
12.4.2. Umowa kredytu konsumenckiego | str. 203
12.4.3. Timeshare | str. 204

Rozdział XIII
Pozostałe umowy związane z działalnością gospodarczą | str. 207

13.1. Umowy o współdziałanie gospodarcze | str. 207
13.1.1. Umowy koordynacyjne i kooperacyjne | str. 207
13.1.2. Umowa spółki cywilnej | str. 210
13.1.3. Umowa spółki cichej | str. 213
13.2. Niektóre nienazwane i mieszane umowy gospodarcze | str. 214
13.2.1. Umowa franchisingu | str. 214
13.2.2. Umowa dystrybucyjna (dealerska) | str. 215
13.2.3. Umowa offsetowa (kompensacyjna) | str. 216
13.2.4. Umowa faktoringu | str. 217
13.2.5. Umowa forfaitingu | str. 219
13.2.6. Umowa deweloperska | str. 220
13.2.7. Umowa sponsoringu | str. 222
13.2.8. Umowa merchandisingu | str. 223
13.2.9. Umowa menedżerska | str. 224

Rozdział XIV
Prawo papierów wartościowych | str. 226

14.1. Uwagi wstępne | str. 226
14.1.1. Definicja papieru wartościowego | str. 226
14.1.2. Powstanie papieru wartościowego | str. 227
14.1.3. Rodzaje papierów wartościowych | str. 227
14.1.4. Funkcje papierów wartościowych | str. 228
14.1.5. Znaki legitymacyjne | str. 228
14.1.6. Umarzanie papierów wartościowych | str. 229
14.2. Weksle | str. 229
14.3. Czek | str. 232
14.4. Obligacje | str. 234
14.5. Bankowe papiery wartościowe | str. 236
14.6. Listy zastawne | str. 237
14.7. Certyfikaty inwestycyjne | str. 238
14.8. Akcje | str. 240
14.9. Konosamenty | str. 243
14.10. Inne papiery wartościowe - wzmianka | str. 244

Rozdział XV
Sposoby rozstrzygania spraw dotyczących obrotu gospodarczego | str. 246

15.1. Sądownictwo powszechne w sprawach gospodarczych | str. 246
15.2. Postępowania przed sądem ochrony konkurencji i konsumentów | str. 247
15.2.1. Postępowanie w sprawach z zakresu ochrony konkurencji | str. 248
15.2.2. Postępowanie w sprawach z zakresu regulacji energetyki | str. 248
15.2.3. Postępowanie w sprawach z zakresu regulacji telekomunikacji i poczty | str. 249
15.2.4. Postępowanie w sprawach z zakresu regulacji transportu kolejowego | str. 249
15.2.5. Postępowanie w sprawach o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone | str. 250
15.3. Sądownictwo polubowne w sprawach gospodarczych | str. 251
15.4. Postępowanie mediacyjne | str. 255
15.5. Alternatywne sposoby rozstrzygania sporów | str. 256

Rozdział XVI
Ochrona własności przemysłowej. Nieuczciwa konkurencja | str. 258

16.1. Pojęcie własności przemysłowej i zasady jej ochrony prawnej | str. 258
16.2. Wynalazki | str. 260
16.3. Wzory użytkowe | str. 262
16.4. Wzory przemysłowe | str. 263
16.5. Topografie układów scalonych | str. 264
16.6. Projekty racjonalizatorskie | str. 265
16.7. Wiedza nieujawniona (know-how | str. 265
16.8. Znaki towarowe | str. 266
16.9. Oznaczenia geograficzne | str. 268
16.10. Bazy danych (tzw. nietwórcze | str. 270
16.11. Zwalczanie nieuczciwej konkurencji | str. 271
16.11.1. Konkurencja i czyny nieuczciwej konkurencji | str. 271
16.11.2. Prywatnoprawne środki ochrony prawnej | str. 272
16.11.3. Publicznoprawne środki zwalczania nieuczciwej konkurencji | str. 273
16.12. Ochrona konsumentów przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi | str. 273

Rozdział XVII
Elementy prawa autorskiego | str. 275

17.1. Pojęcie praw autorskich | str. 275
17.2. Przedmiot ochrony | str. 277
17.3. Podmioty praw autorskich | str. 281
17.4. Autorskie prawa osobiste i ich ochrona | str. 283
17.5. Autorskie prawa majątkowe i ich ochrona | str. 285
17.6. Prawa pokrewne i ich ochrona | str. 288

Rozdział XVIII
Umowy dotyczące własności intelektualnej i innych dóbr niematerialnych | str. 290

18.1. Pojęcie własności intelektualnej, oznaczeń i baz danych | str. 290
18.2. Umowy o przejście praw majątkowych do utworów i przedmiotów praw pokrewnych | str. 291
18.2.1. Zagadnienia wspólne | str. 291
18.2.2. Umowy o przeniesienie praw majątkowych do utworu | str. 293
18.2.3. Umowy licencyjne dotyczące utworów | str. 295
18.3. Umowy o przejście praw majątkowych do rozwiązań | str. 296
18.3.1. Zagadnienia wspólne | str. 296
18.3.2. Umowy o przeniesienie prawa do uzyskania praw ochronnych i prawa pierwszeństwa | str. 297
18.3.3. Umowy o przeniesienie praw ochronnych | str. 298
18.3.4. Umowy licencyjne dotyczące projektów wynalazczych | str. 299
18.3.5. Umowa licencyjna dotycząca wiedzy nieujawnionej (know-how) | str. 301
18.4. Umowy o przejście praw majątkowych do oznaczeń | str. 301
18.4.1. Zagadnienia wspólne | str. 301
18.4.2. Umowy o przeniesienie praw majątkowych do znaku towarowego | str. 302
18.4.3. Umowa licencji na znak towarowy | str. 303
18.5. Umowy o przejście praw majątkowych do baz danych | str. 304

Wykaz aktów prawnych | str. 307

Ukryj

Opis:

Bogusława Gnela – profesor zwyczajny doktor habilitowany nauk prawnych, kierownik Katedry
Prawa Cywilnego i Gospodarczego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie; autorka ponad
stu publikacji naukowych z zakresu prawa cywilnego, handlowego i prywatnego międzynarodowego, w tym monografii, opracowań w publikacjach zbiorowych, artykułów naukowych i glos;
współautorka kilkunastu podręczników z zakresu prawa oraz redaktor naukowy wielu książek
i podręczników, a także autorka kilkudziesięciu recenzji i opinii przygotowanych w ramach
współpracy z różnymi instytucjami (m.in. z Kancelarią Sejmu) oraz z przedsiębiorcami.
W książce przedstawiono całościowo problematykę prawa handlowego, tj.: zagadnienia
ogólne, formy organizacyjne przedsiębiorców, ze szczególnym uwzględnieniem spółek handlowych oraz ich transformacji, zagadnienie restrukturyzacji i upadłości przedsiębiorców,
umowy handlowe i jednostronnie handlowe (konsumenckie), w tym umowy nienazwane,
prawo papierów wartościowych, rozstrzyganie sporów gospodarczych oraz problematykę
prawa własności intelektualnej.
Podręcznik umożliwi przygotowanie się do egzaminu z prawa handlowego (gospodarczego
prywatnego), ułatwi poznanie zasad podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej
oraz wskaże możliwości wykorzystania poszczególnych umów handlowych do określonych
celów gospodarczych.
Autorzy są profesorami lub adiunktami zatrudnionymi na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie, przede wszystkim w Katedrze Prawa Cywilnego i Gospodarczego. Od wielu lat prowadzą
wykłady z prawa handlowego, prawa gospodarczego, konsumenckiego i własności intelektual-
nej, nie tylko dla studentów, ale także dla praktyków. Zdecydowana większość autorów posiada
również status adwokata, radcy prawnego lub sędziego, a wszyscy autorzy mają znaczny dorobek naukowy z zakresu prawa handlowego.
Publikacja jest przeznaczona przede wszystkim dla studentów studiów ekonomicznych, a także
dla studentów innych kierunków przygotowujących się do egzaminów z prawa handlowego.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-9961-6 , Oprawa: miękka , Format: B5 , 312
Rodzaj: podręcznik prawo , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo gospodarcze i handlowe / Prawo handlowe
Kod: KAM-2146:W02P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów