Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book

Autorzy: Małgorzata Dankowska (red. nauk.), Anna Beneturska, Zoja Choromańska,
Seria:  Poradniki podatkowe
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: KAM-2114:W01P01  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Towar chwilowo niedostępny.

Spis treści: 

Wykaz skrótów
str. 11

Wstęp
str. 15

Rozdział 1
Hotel jako inwestycja (perspektywa właścicielska)
str. 17


1.1. Wybór formy prowadzenia działalności
str. 17

1.1.1. Struktura prowadzenia działalności a odpowiedzialność osobista za zobowiązania podatkowe
str. 18

1.1.2. Odpowiedzialność osób trzecich
str. 20

1.1.3. Możliwości ograniczenia odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe
str. 23

1.1.4. Indywidualne interpretacje prawa podatkowego
str. 25

1.2. Wehikuły inwestycyjne
str. 27

1.2.1. Hybryda komandytowa
str. 28

1.2.2. Hybryda komandytowo-akcyjna
str. 29

1.2.3. Spółka komandytowo-akcyjna w funduszu inwestycyjnym zamkniętym
str. 31

1.2.4. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
str. 32

1.3. Nabycie działalności hotelowej
str. 32

1.3.1. Nabycie składników majątkowych (asset deal)
str. 32

1.3.1.1. Pojęcie przedsiębiorstwa i jego zorganizowanej części
str. 33

1.3.1.2. Konsekwencje na gruncie podatków dochodowych
str. 35

1.3.1.3. Konsekwencje na gruncie podatku od towarów i usług
str. 36

1.3.1.4. Konsekwencje na gruncie podatku od czynności cywilnoprawnych
str. 37

1.3.2. Nabycie spółki obiektowej (share deal)
str. 39

1.3.2.1. Konsekwencje na gruncie podatków dochodowych
str. 40

1.3.2.2. Konsekwencje na gruncie podatku od towarów i usług
str. 41

1.3.2.3. Konsekwencje na gruncie podatku od czynności cywilnoprawnych
str. 42

1.4. Rodzaje finansowania inwestycji i ich skutki podatkowe
str. 43

1.4.1. Finansowanie kapitałem własnym
str. 43

1.4.1.1. Skutki w podatkach dochodowych
str. 44

1.4.1.2. Skutki w podatku VAT i od czynności cywilnoprawnych
str. 44

1.4.2. Finansowanie kapitałem obcym
str. 46

1.4.2.1. Skutki w podatkach dochodowych
str. 46

1.4.2.1.1. Moment ujęcia kosztu odsetkowego
str. 46

1.4.2.1.2. Podatek u źródła
str. 47

1.4.2.1.3. Cienka kapitalizacja
str. 49

1.4.2.1.4. Ceny transferowe
str. 53

1.4.2.1.5. Różnice kursowe
str. 55

1.4.2.1.6. Cash pooling
str. 59

1.4.2.2. Skutki w podatku VAT i od czynności cywilnoprawnych
str. 60

1.4.3. Restrukturyzacja finansowania
str. 62

1.4.3.1. Strategia debt push down
str. 62

1.4.3.2. Przejęcie długu
str. 63

1.4.3.3. Refinansowanie z przekazem
str. 64

1.5. Dystrybucja zysków z inwestycji
str. 64

1.5.1. Dywidendy
str. 65

1.5.2. Dystrybucja zysku w spółkach osobowych
str. 70

1.5.3. Dystrybucja zysków zakładu
str. 71

1.6. Wyjście z inwestycji
str. 72

1.6.1. Zbycie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części
str. 72

1.6.2. Konsekwencje w podatkach dochodowych
str. 72

1.6.2.1. Konsekwencje w podatku VAT i od czynności cywilnoprawnych
str. 74

1.6.3. Zbycie spółki
str. 74

1.6.3.1. Konsekwencje w podatkach dochodowych
str. 74

1.6.3.2. Konsekwencje w podatku VAT i od czynności cywilnoprawnych
str. 76

1.6.4. Jurysdykcje zagraniczne
str. 76

1.6.5. Przygotowanie do wyjścia z inwestycji
str. 77

1.7. Orzecznictwo i interpretacje
str. 78

1.7.1. Podatki dochodowe
str. 78

1.7.2. Podatek VAT i od czynności cywilnoprawnych
str. 83

1.7.3. Pozostałe
str. 84

Rozdział 2
Hotel jako nieruchomość
str. 85


2.1. Amortyzacja i wartość początkowa nieruchomości
str. 85

2.1.1. Wartość początkowa inwestycji nieruchomościowej
str. 85

2.1.1.1. Czym jest podatkowa wartość początkowa?
str. 85

2.1.1.2. Sposoby ustalania wartości początkowej
str. 85

2.1.1.2.1. Koszt wytworzenia
str. 89

2.1.1.2.2. Cena nabycia
str. 89

2.1.1.2.3. Wartość rynkowa
str. 90

2.1.1.3. Wartość początkowa a wydatki przedinwestycyjne
str. 91

2.1.2. Zarządzanie amortyzacją podatkową
str. 93

2.1.2.1. Cost segregation
str. 93

2.1.2.2. Wybór metody amortyzacji
str. 93

2.1.2.3. Ustalanie i zmiana wysokości stawki amortyzacyjnej
str. 94

2.1.2.4. Amortyzacja a wynik podatkowy
str. 96

2.1.3. Rodzaje amortyzacji podatkowej
str. 98

2.1.3.1. Amortyzacja liniowa
str. 98

2.1.3.2. Amortyzacja degresywna
str. 99

2.1.3.3. Amortyzacja indywidualna
str. 100

2.2. Aktualizacja wartości początkowej nieruchomości
str. 101 7

2.2.1. Pojęcie cichej rezerwy
str. 101

2.2.2. Sposoby aktualizacji wartości początkowej
str. 102

2.3. Rozliczanie dotacji inwestycyjnych
str. 103

2.3.1. Dotacje inwestycyjne w podatkach dochodowych
str. 103

2.3.2. Dotacje inwestycyjne w podatku VAT
str. 104

2.4. Nabycie i zbycie nieruchomości - aspekty podatkowe
str. 105

2.4.1. Nabycie nieruchomości inwestycyjnej
str. 105

2.4.1.1. Podatki dochodowe
str. 105

2.4.1.2. Opodatkowanie podatkiem VAT i od czynności cywilnoprawnych
str. 105

2.4.2. Nabycie od podmiotu w upadłości lub likwidacji
str. 107

2.4.3. Opodatkowanie zbycia nieruchomości inwestycyjnej
str. 108

2.4.4. Zaniechane inwestycje
str. 108

2.5. Modernizacja a remont
str. 110

2.5.1. Pojęcie modernizacji a remontu w podatkach dochodowych
str. 110

2.5.2. Zasady rozliczania modernizacji obiektu
str. 111

2.5.3. Zasady rozliczania usług remontowych
str. 112

2.5.4. Przykłady praktyczne
str. 112

2.6. Podatek od nieruchomości
str. 113

2.6.1. Przedmiot opodatkowania podatkiem od nieruchomości
str. 113

2.6.2. Ustalenie podstawy opodatkowania
str. 114

2.6.3. Sposoby optymalizacji podatkowej
str. 115

2.7. Rozliczanie najmu i leasingu nieruchomości hotelowej
str. 117

2.7.1. Leasing nieruchomości w podatkach dochodowych
str. 119

2.7.2. Leasing nieruchomości w VAT
str. 121

2.7.3. Opodatkowanie najmu nieruchomości
str. 123

2.8. Orzecznictwo i interpretacje
str. 125

2.8.1. Podatki dochodowe
str. 125

2.8.2. Podatek VAT
str. 126

Rozdział 3
Operacyjna działalność hotelowa
str. 127


3.1. Amortyzacja wyposażenia hotelu
str. 127

3.1.1. Przygotowanie do rozpoczęcia amortyzacji podatkowej
str. 128

3.1.2. Kwalifikacja jako składnik majątku podlegający amortyzacji
str. 129

3.1.2.1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne będące własnością podatnika
str. 129

3.1.2.2. Aktywa niskocenne - amortyzacja opcjonalna
str. 134

3.1.2.3. Leasing finansowy
str. 135

3.1.3. Ustalenie parametrów amortyzacji
str. 135

3.1.3.1. Wartość początkowa
str. 136

3.1.3.1.1. Cena nabycia
str. 137

3.1.3.1.2. Koszt wytworzenia
str. 138

3.1.3.1.3. Zmiany wartości początkowej
str. 138

3.1.3.2. Metody amortyzacji - środki trwałe
str. 138

3.1.3.2.1. Metoda liniowa przy zastosowaniu podwyższonych stawek amortyzacji
str. 139

3.1.3.2.2. Metoda indywidualnych stawek amortyzacji
str. 140

3.1.3.2.3. Metoda degresywna
str. 140

3.1.3.2.4. Preferencje dla nowych i małych podatników
str. 141

3.1.3.3. Metoda amortyzacji - wartości niematerialne i prawne
str. 141

3.1.3.4. Okres amortyzacji (stawka amortyzacji)
str. 142

3.1.3.5. Moment rozpoczęcia amortyzacji
str. 142

3.1.3.6. Ujawnienie środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej
str. 143

3.1.4. Odpis amortyzacyjny jako koszt podatkowy
str. 144

3.1.5. Weryfikacja ewentualnych różnic pomiędzy amortyzacją podatkową i bilansową
str. 145

3.1.6. Przykłady praktyczne
str. 147

3.1.7. Zestawienie wybranych analogicznych przepisów u.p.d.o.p.i u.p.d.o.f
str. 150

3.2. Opodatkowanie VAT usług hotelowych i gastronomicznych
str. 151

3.2.1. Stawka VAT
str. 151

3.2.1.1. Stawki VAT w Polsce a przepisy unijne
str. 151

3.2.1.2. Wysokość stawek VAT w Polsce
str. 153

3.2.1.3. Ryzyko nieprawidłowej stawki VAT - konsekwencje dla sprzedawcy i nabywcy
str. 156

3.2.1.3.1. System zarządzania ryzykiem podatkowym
str. 157

3.2.1.4. Stawki VAT w hotelarstwie i gastronomii - wybrane problemy
str. 160

3.2.1.4.1. Usługa restauracyjna i cateringowa - prawo stosowania stawki obniżonej
str. 160

3.2.1.4.2. Usługi związane z wyżywieniem a dostawa towarów
str. 162

3.2.1.4.3. Kawa, herbata i napoje mleczne
str. 164

3.2.1.4.4. Lody, gofry, ciastka i pierniczki
str. 165

3.2.1.4.5. Pakiety konferencyjne i inne świadczenia złożone
str. 166

3.2.2. Sprzedaż dla osób fizycznych - kasy fiskalne oraz paragony i faktury
str. 169

3.2.2.1. Wystawianie paragonów i faktur osobom fizycznym
str. 169

3.2.2.2. Wystawianie paragonów i faktur podatnikom VAT
str. 169

3.2.2.3. Informacje umieszczane na paragonach
str. 170

3.2.2.4. Dokumentowanie korekt sprzedaży
str. 172

3.2.2.5. Czas przechowywania dokumentów
str. 172

3.2.3. Miejsce świadczenia usług hotelowych i gastronomicznych
str. 173

3.2.4. VAT marża w hotelarstwie
str. 174

3.2.4.1. VAT marża - ogólne zasady stosowania
str. 174

3.2.4.2. Mechanizm VAT marża w działalności hotelarza
str. 176

3.3. Działalność promocyjno-marketingowa
str. 177

3.3.1. Wydatki na działalność promocyjno-marketingową
str. 178

3.3.1.1. Wydatki uznane za reprezentację
str. 178

3.3.1.2. Składki na rzecz organizacji
str. 181

3.3.1.3. Dokumentacja usług reklamowych o charakterze niematerialnym
str. 182

3.3.2. Prezenty i gadżety reklamowe
str. 182

3.3.3. Konkursy i loterie jako narzędzia działań promocyjnych
str. 184

3.3.3.1. Aspekty podatkowe akcji promocyjnych
str. 186

3.3.3.2. Opodatkowanie konkursu i loterii
str. 187

3.3.3.2.1. Loteria - opodatkowanie podatkiem od gier
str. 187 9

3.3.3.2.2. Opodatkowanie na gruncie u.p.d.o.f
str. 188

3.3.3.3. Strategia organizatora akcji promocyjnej
str. 190

3.3.3.4. Zezwolenie na organizację loterii i konsekwencje jego braku
str. 191

3.3.4. Sponsoring jako forma reklamy
str. 192

3.3.5. Bony i vouchery a podatek VAT
str. 193

3.4. Podatek u źródła - usługi nabywane od zagranicznych kontrahentów
str. 194

3.4.1. Podstawowe zasady dotyczące podatku u źródła
str. 194

3.4.2. Odpowiedzialność karna skarbowa
str. 195

3.4.2.1. Płatnik nieskładający w terminie deklaracji CIT-10Z lub IFT
str. 195

3.4.2.2. Zaniedbanie informacji podatkowej
str. 196

3.4.2.3. Niepobieranie podatku oraz niewpłacenie pobranego podatku
str. 197

3.4.3. Przykłady praktyczne
str. 197

3.4.3.1. Należności w walutach obcych - kurs przeliczenia
str. 197

3.4.3.2. Opłaty za używanie lub użytkowanie programów komputerowych
str. 198

3.4.3.3. Wdrożenie systemu komputerowego a podatek u źródła
str. 199

3.5. Podmioty powiązane
str. 199

3.5.1. Ustalanie ceny na gruncie u.p.t.u
str. 200

3.5.1.1. Definicja podmiotów powiązanych na gruncie u.p.t.u
str. 200

3.5.1.2. Określenie wysokości obrotu przez organ podatkowy
str. 200

3.5.2. Ustalanie ceny na gruncie u.p.d.o.p
str. 201

3.5.2.1. Definicja podmiotów powiązanych na gruncie u.p.d.o.p.
str. 201

3.5.2.2. Transakcje pomiędzy podmiotami powiązanymi
str. 203

3.5.2.3. Dokumentacja cen transferowych
str. 203

3.5.2.4. Przypadki praktyczne
str. 205

3.5.2.4.1. Ustalanie wartości transakcji
str. 205

3.5.2.4.2. Stawka 50% a transakcje o wartości nieprzekraczającej progu
str. 206

3.5.2.4.3. Stosowanie limitu 100 000 euro
str. 207

3.5.2.4.4. Wartość pożyczki jako szczególnego rodzaju transakcji
str. 207

3.6. Orzecznictwo i interpretacje
str. 208

3.6.1. Amortyzacja wyposażenia hotelu
str. 208

3.6.2. Opodatkowanie VAT usług hotelowych i gastronomicznych
str. 210

3.6.3. Działalność promocyjno-marketingowa
str. 215

3.6.4. Opłaty za zarządzenie i opłaty licencyjne
str. 220

3.6.5. Podmioty powiązane
str. 221

Rozdział 4
Hotel jako pracodawca
str. 223


4.1. Rodzaje umów zawieranych z pracownikami i podwykonawcami, ich opodatkowanie i oskładkowanie
str. 223

4.1.1. Umowa o pracę
str. 223

4.1.2. Zatrudnienie twórców - prawa autorskie
str. 228

4.1.3. Umowa zlecenia
str. 232

4.1.4. Umowa o dzieło
str. 235

4.1.5. Skierowanie na staż
str. 238

4.1.6. Praktyka absolwencka
str. 240

4.1.7. Samozatrudnienie
str. 241

4.1.8. Kontrakt menedżerski
str. 243

4.1.9. Uchwała zgromadzenia wspólników
str. 245

4.2. Obowiązki pracodawcy z tytułu zatrudnienia pracowników
str. 246

4.2.1. Obowiązki wobec inspektora sanitarnego i inspektora pracy
str. 246

4.2.2. Obowiązki wobec Urzędu Pracy
str. 248

4.2.3. Obowiązki wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
str. 249

4.2.4. Obowiązki wobec Urzędu Skarbowego - pracodawca jako płatnik
str. 252

4.2.5. Obowiązki wobec pracowników
str. 260

4.2.5.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy
str. 260

4.2.5.2. Dodatkowe obowiązki organizacyjne pracodawcy
str. 264

4.2.5.3. Obowiązek informowania - rada pracownicza
str. 268

4.3. Rozliczanie świadczeń na rzecz pracowników
str. 271

4.3.1. Karty sportowe
str. 271

4.3.2. Samochód służbowy wykorzystywany do celów prywatnych
str. 273

4.3.3. Uczestnictwo w szkoleniach finansowanych przez pracodawcę
str. 278

4.3.4. Odzież robocza dla pracowników
str. 280

4.3.5. Abonamenty medyczne
str. 283

4.3.6. Imprezy integracyjne
str. 285

4.3.7. Prezenty okolicznościowe
str. 286

4.3.8. Zapewnienie pracownikom dojazdu do pracy
str. 287

4.4. Orzecznictwo i interpretacje
str. 288

4.4.1. Podatki dochodowe
str. 288

4.4.2. Rozliczenia socjalne
str. 290

Suplement
str. 291

Bibliografia
str. 301

Spis ilustracji
str. 303

Spis tabel
str. 304

Spis przykładów
str. 306

O autorkach
str. 307

O TPA Horwath
str. 308

Ukryj

Opis:

"Podatki w hotelarstwie" jest pierwszą na rynku wydawniczym publikacją, która w sposób kompleksowy przedstawia podatkowe aspekty funkcjonowania biznesu hotelowego. W opracowaniu omówiono m.in: Ś wybrane formy strukturalne prowadzenia inwestycji hotelowej ze wskazaniem rodzaju i zakresu odpowiedzialności inwestora oraz najważniejszych kwestii podatkowych; Ś podatkowe aspekty hotelu jako nieruchomości, zarówno w ujęciu transakcyjnym, jak i bieżącego zarządzania nieruchomością hotelową; Ś podatkowe zagadnienia operacyjnej działalności hotelowej tj. amortyzacja wyposażenia hotelowego, opodatkowanie podatkiem VAT pakietów hotelowych, ustalanie cen transferowych; Ś opodatkowanie działalności hotelowej z perspektywy pracodawcy, z uwzględnieniem różnych form zatrudniania personelu oraz płacowego i pozapłacowego wynagradzania pracowników. Książka zawiera wiele praktycznych przykładów, a także omówienie wyroków sądów krajowych i zagranicznych oraz interpretacji prawa podatkowego wydanych przez pol skie organy podatkowe. Dzięki temu opracowanie jest przystępne również dla osób, które na co dzień nie zajmują się kwestiami podatkowymi. Jest to praktyczny przewodnik po rozliczeniach podatkowych w hotelarstwie, przeznaczony przede wszystkim dla wewnętrznego personelu finansowo-księgowego przedsiębiorstw hotelowych oraz firm świadczących zewnętrzne usługi finansowo-podatkowe dla branży. Będzie przydatny także właścicielom, inwestorom i operatorom hotelowym. Autorami opracowania są doradcy podatkowi TPA Horwath posiadający wiedzę merytoryczną i praktyczne doświadczenie w sprawach związanych z inwestowaniem w nieruchomości hotelowe oraz prowadzeniem działalności hotelowej.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-4062-5 , Oprawa: twarda , Format: B5 (176 x 250 mm) , 336
Rodzaj: opracowanie , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo podatkowe, finanse i rachunkowość / Prawo podatkowe
Kod: KAM-2114:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa