Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka


Autorzy: Maciej Grzegorz Plebanek,
Seria:  Monografie
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1.09.2012 r.
Kod: KAM-1986:W01Z01;NAZYCZENIE  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Realizacja 6 dni + czas dostawy. Druk na życzenie. Miękka oprawa.
Cena podstawowa brutto: 99,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 89,10 zł. ( Oszczędzasz: 9,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów
str. 11

Wstęp
str. 17

Rozdział 1
Prawo procesowe a prawo podmiotowe
str. 21


1.1. Prawo podmiotowe i normy materialnoprawne
str. 21

1.2. Pojęcie postępowania cywilnego i prawa procesowego; znaczenie pojęcia czynności procesowej dla konstrukcji nadużycia praw procesowych
str. 23

1.2.1. Postępowanie cywilne, istota procesu cywilnego
str. 23

1.2.2. Prawo procesowe i jego normy
str. 26

1.2.3. Cel procesu cywilnego
str. 31

1.2.4. Teoria stosunku procesowego
str. 32

1.2.5. Czynności procesowe
str. 33

Rozdział 2
Nadużycie prawa w postępowaniu cywilnym
str. 50


2.1. Uwagi ogólne
str. 50

2.2. Konstrukcja nadużycia praw procesowych w ogólności
str. 51

2.2.1. Uwagi wstępne
str. 51

2.2.2. Teorie nadużycia praw procesowych
str. 53

2.2.3. Podstawy prawne obowiązywania zasady zakazującej nadużycia praw procesowych w polskim postępowaniu cywilnym
str. 57

2.2.4. Przedmiot nadużycia praw procesowych
str. 68

2.2.5. Definicja nadużycia praw procesowych
str. 71

2.3. Konstrukcja nadużycia prawa podmiotowego i jej znaczenie dla postępowania cywilnego
str. 77

2.3.1. Uwagi ogólne
str. 77

2.3.2 Nadużycie prawa podmiotowego w polskim systemie prawnym
str. 79

2.3.3. Przepis art. 5 k.c. a konstrukcja nadużycia praw procesowych
str. 85

2.3.4. Sposoby nadużycia prawa podmiotowego w procesie a nadużycie praw procesowych
str. 98

2.4. Prawo do powództwa oraz związane z nim prawo do odwołania (jako przejawy prawa do sądu) i ich nadużycie
str. 103

2.4.1. Charakterystyka i doniosłość prawna prawa do powództwa a jego nadużycie
str. 103

2.4.2. Prawo odwołania się do wyższej instancji a prawo do powództwa
str. 115

2.4.3. Pozew i powództwo (pojęcia oraz znaczenie dla wszczęcia procesu i korzystania z formalnego prawa do sądu); przedmiot procesu cywilnego
str. 120

2.4.4. Nadużycie prawa do powództwa (i do składania środków odwoławczych) w aspekcie skutków formalnoprawnych
str. 125

2.5. Prawo do obrony (jako przejaw prawa do sądu) i jego nadużycie
str. 216

2.5.1. Uwagi wstępne
str. 216

2.5.2. Bezczynność pozwanego a zmowa procesowa
str. 220

2.5.3 Czynności pozwanego korzystne z punktu widzenia żądania pozwu a zmowa procesowa
str. 234

2.5.4. Obrona podjęta przez pozwanego i jej nadużycie; obrona pozwanego a nadużycie prawa podmiotowego
str. 270

2.6. Sąd a nadużycie prawa
str. 278

2.6.1. Uwagi ogólne
str. 278

2.6.2. Sąd a nadużycie prawa - rozważania zasadnicze
str. 280

2.7. Zapobieganie zmowom procesowym; procesowoprawne aspekty przepisów o ochronie wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika
str. 288

2.7.1. Uwagi wstępne
str. 288

2.7.2. Skarga pauliańska (art. 527 k.c.), powództwo o ustalenie (art. 189 k.p.c.) i żądanie uznania umowy za bezskuteczną (art. 59 k.c.) a zagadnienie zapobiegania zmowom procesowym
str. 291

2.7.3 Interwencja uboczna i opozycja osoby trzeciej (tierce opposition) jako środki prawne zwalczania zmowy procesowej
str. 306

Rozdział 3
Sposoby podważania prawomocnego orzeczenia merytorycznego wydanego w procesie ukartowanym (fikcyjnym)
str. 312


3.1. Uwagi wstępne
str. 312

3.2 Skarga kasacyjna i skarga o wznowienie postępowania jako środki prawne zwalczania prawomocnego orzeczenia merytorycznego wydanego w procesie ukartowanym (fikcyjnym)
str. 316

3.2.1. Uwagi ogólne
str. 316

3.2.2. Skarga kasacyjna
str. 317

3.2.3. Skarga o wznowienie postępowania, zagadnienie tzw. oszustwa procesowego
str. 319

3.3. Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia jako środek prawny zwalczania prawomocnego orzeczenia merytorycznego, wydanego w procesie ukartowanym (fikcyjnym)
str. 337

3.4. Roszczenie o zwrot nienależnego świadczenia jako środek prawny zwalczania skutków prawomocnego orzeczenia merytorycznego, wydanego w procesie ukartowanym (fikcyjnym)
str. 341

3.5. Powództwo opozycyjne jako środek prawny zwalczania skutków prawomocnego orzeczenia merytorycznego, wydanego w procesie ukartowanym (fikcyjnym)
str. 350

Rozdział 4
Nadużycie praw procesowych - część szczegółowa
str. 356


4.1. Uwagi ogólne
str. 356

4.1.1. Uwagi wstępne
str. 356

4.1.2 Strona podmiotowa konstrukcji nadużycia praw procesowych
str. 357

4.1.3. Sankcje stosowane wobec przejawów nadużycia praw procesowych
str. 359

4.1.4. Klasyfikacja przejawów nadużycia praw procesowych
str. 367

4.2. Nadużycie poszczególnych uprawnień procesowych
str. 372

4.2.1. Uwagi wstępne
str. 372

4.2.2. Nadużycie uprawnienia do powoływania dowodów
str. 375

4.2.3. Nadużycie uprawnienia do składania pism procesowych i prawa głosu
str. 384

4.2.4. Nadużycie uprawnienia do złożenia wniosku o wyłączenie sędziego
str. 398

4.2.5. Nadużycie uprawnienia do kwestionowania prawdziwości dokumentów
str. 406

4.2.6. Nadużycie uprawnienia do składania wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienia adwokata lub radcy prawnego z urzędu
str. 410

4.2.7. Nadużycie a odroczenie rozprawy
str. 417

4.2.8. Inne wypadki nadużycia uprawnień procesowych
str. 425

4.3. Nadużycie przez działania (czyny) i zaniechania, mające wpływ na przebieg lub wynik procesu
str. 434

4.3.1. Uwagi wstępne
str. 434

4.3.2. Przeszkody stawiane w postępowaniu dowodowym
str. 438

4.3.3 Uchylanie się od złożenia wyjaśnień i złożenie wyjaśnień niezgodnych z prawdą
str. 446

4.3.4. Nadużycie przez powołanie dowodu uzyskanego bezprawnie
str. 448

4.3.5. Instrumentalne wykorzystanie instytucji sądu polubownego
str. 453

4.3.6. Inne wypadki zachowań stanowiących nadużycie praw procesowych
str. 457

4.4. Niesankcjonowane wypadki nadużycia praw procesowych
str. 458

4.4.1. Uwagi wstępne
str. 458

4.4.2 Podstępne skłonienie przeciwnika do zaniechania działania; podstępne milczenie
str. 459

4.4.3. Świadome podanie nieprawidłowej wartości przedmiotu sporu oraz dochodzenie świadczenia częściami
str. 466

4.4.4. Właściwość sądu a nadużycie praw procesowych
str. 472

4.4.5. Instrumentalne posłużenie się interwencją główną
str. 476

4.4.6 Instrumentalne wykorzystanie postępowania pojednawczego
str. 481

4.4.7 Instrumentalne wykorzystanie postępowania mediacyjnego
str. 485

4.4.8. Cesja roszczenia a uzyskanie korzyści procesowej
str. 488

4.4.9. Zbycie rzeczy lub prawa objętych sporem
str. 493

4.4.10 Powołanie do składu organu osoby prawnej niedoszłego świadka w celu umożliwienia jego przesłuchania
str. 503

4.4.11. Osobiste składanie pism przez stronę w zamiarze obejścia rygorów obowiązujących jej profesjonalnego pełnomocnika procesowego
str. 505

4.4.12. Podstępne pozywanie potencjalnych świadków lub pełnomocników procesowych oraz powoływanie pełnomocników procesowych w charakterze świadka
str. 508

4.4.13. Inne wypadki niesankcjonowanego nadużycia praw procesowych
str. 511

4.5. Niedostrzeżone nadużycie praw procesowych
str. 511

Rozdział 5
Nadużycie praw procesowych a zachowania innych osób uczestniczących w postępowaniu cywilnym (przedstawicieli ustawowych, kuratorów, pełnomocników procesowych, interwenientów, świadków, biegłych) oraz osób należących do administracji sądowej
str. 514


5.1. Uwagi wstępne
str. 514

5.2. Przedstawiciel ustawowy, kurator
str. 516

5.3. Pełnomocnik procesowy
str. 519

5.4. Interwenient
str. 526

5.5. Biegli, świadkowie, posiadacze dokumentów
str. 529

5.6. Osoby pełniące funkcje w administracji sądowej
str. 532

Konkluzje i wnioski de lege ferenda
str. 535

Wykaz literatury
str. 563

Ukryj

Opis:

.. Prezentowana monografia jest we wspólczesnej literaturze polskiej jedynym tak kompleksowym opracowaniem dotyczacym konstrukcji naduzycia praw procesowych, zawierajacym rozwazania naukowe oraz analize poszczególnych wypadków nieuczciwych zachowan procesowych. .. Autor w sposób szczególowy i przystepny wyjasnia róznice zachodzace w postepowaniu cywilnym miedzy zakazem naduzywania praw procesowych a klauzula naduzycia prawa podmiotowego, uzupelniajac wywód o rozwazania dotyczace naduzycia prawa do sadu. Czytelnik znajdzie tu objasnienie pojecia tzw. procesu fi kcyjnego (ukartowanego) oraz praktycznych aspektów tego zjawiska. Dokonano równiez oceny istniejacego stanu prawnego w odniesieniu do omawianych zagadnien z przedstawieniem postulatów de lege ferenda. .. Ksiazka jest przeznaczona dla prawników zajmujacych sie praktyka postepowania cywilnego: sedziów, adwokatów, radców prawnych, a takze dla przedstawicieli nauki i studentów prawa.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-3922-3 , Oprawa: miękka , Format: B6 (125 x 176 mm) , 584
Rodzaj: monografia , Medium: książki WKP (DnZ)
Dział: Prawo cywilne / Postępowanie cywilne
Kod: KAM-1986:W01Z01;NAZYCZENIE Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów