Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka


Autorzy: Monika Augustyniak,
Seria:  Poradniki LEX
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1.09.2012 r.
Kod: ABC-0657:W01P01  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 49,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 44,10 zł. ( Oszczędzasz: 4,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów
str. 9

Wstęp
str. 13

Rozdział I
Podstawy prawne działania gminy
str. 15


1.1. Kontekst normatywny
str. 15

1.1.1. Wspólnota samorządowa
str. 17

1.1.2. Terytorium gminy
str. 20

1.1.3. Gmina w sferze prawa publicznego i prywatnego
str. 22

1.2. Zasady kształtujące ustrój gminy
str. 26

1.2.1. Zasada praworządności
str. 27

1.2.2. Zasada subsydiarności
str. 29

1.2.3. Zasada decentralizacji
str. 31

1.2.4. Zasada samodzielności
str. 32

1.2.5. Zasada jawności
str. 35

1.3. Władza w gminie w świetle form demokracji bezpośredniej i pośredniej
str. 38

1.3.1. Formy demokracji bezpośredniej w gminie
str. 38

1.3.1.1. Konsultacje społeczne
str. 39

1.3.1.2. Jednostki pomocnicze gminy - zagadnienia ogólne
str. 41

1.3.1.2.1. Zebranie wiejskie
str. 44

1.3.1.2.2. Ogólne zebranie mieszkańców
str. 45

1.3.1.3. Referendum gminne
str. 46

1.3.1.3.1. Zakres podmiotowy referendum gminnego
str. 48

1.3.1.3.2. Zakres przedmiotowy referendum gminnego
str. 51

1.3.1.3.3. Wynik referendum
str. 52

1.3.1.4. Problematyka wyborów - zagadnienia ogólne
str. 53

1.3.2. Formy demokracji pośredniej - organy gminy
str. 62

1.3.2.1. Rada gminy
str. 63

1.3.2.2. Wójt (burmistrz, prezydent miasta)
str. 66

1.3.2.3. Wzajemne relacje między organami gminy
str. 78

Rozdział II
Rada gminy jako organ stanowiący i kontrolny
str. 83


2.1. Rady gminy jako organ stanowiący
str. 83

2.1.1. Akty prawa miejscowego stanowione przez radę gminy
str. 90

2.1.1.1. Pojęcie i podstawa prawna
str. 91

2.1.1.2. Rodzaje aktów prawa miejscowego stanowionych w gminie
str. 95

2.2. Funkcja kontrolna rady gminy
str. 106

2.2.1. Pojęcie kontroli
str. 106

2.2.2. Zakres podmiotowy i przedmiotowy kontroli
str. 110

2.2.3. Absolutorium
str. 116

Rozdział III
Organizacja wewnętrzna rady gminy
str. 122


3.1. Status prawny przewodniczącego (wiceprzewodniczącego) rady gminy
str. 122

3.1.1. Wybór
str. 122

3.1.2. Odwołanie
str. 125

3.1.3. Rezygnacja z funkcji
str. 126

3.1.4. Zadania i kompetencje
str. 127

3.1.5. Prezydium rady
str. 131

3.2. Komisje rady gminy
str. 132

3.2.1. Rodzaje komisji rady
str. 133

3.2.1.1. Komisje stałe i doraźne
str. 133

3.2.1.2. Komisje obligatoryjne, quasi-obligatoryjne i fakultatywne
str. 137

3.2.2. Zasady i tryb działania komisji w radzie gminy
str. 148

3.2.3. Kluby radnych
str. 153

3.3. Pozycja prawna radnego gminy
str. 157

3.3.1. Mandat radnego
str. 157

3.3.1.1. Charakter prawny mandatu radnego
str. 158

3.3.1.2. Nabycie mandatu radnego
str. 161

3.3.1.3. Wygaśnięcie mandatu radnego
str. 163

3.3.2. Prawa i obowiązki radnego
str. 167

3.3.2.1. Utrzymywanie stałej więzi z mieszkańcami
str. 167

3.3.2.2. Interpelacje i wnioski radnych
str. 169

3.3.2.3. Uczestniczenie w pracach rady gminy
str. 171

3.3.2.4. Ochrona stosunku pracy radnego
str. 173

3.3.2.5. Prawo do diet i zwrotu kosztów podróży
str. 177

3.3.2.6. Status funkcjonariusza publicznego
str. 181

3.3.2.7. Przepisy antykorupcyjne - zarys problematyki
str. 182

3.3.3. Etyka radnego
str. 192

Rozdział IV
Zasady i tryb procedowania w radzie gminy
str. 196


4.1. Zwołanie sesji
str. 196

4.1.1. Zakres podmiotowy zwołania sesji
str. 197

4.1.1.1. Ujęcie czynne
str. 197

4.1.1.2. Ujęcie bierne
str. 202

4.1.2. Zakres przedmiotowy zwołania sesji
str. 203

4.1.3. Częstotliwość zwoływania sesji
str. 206

4.2. Zmiana porządku obrad
str. 207

4.3. Rodzaje sesji
str. 209

4.3.1. Sesja o charakterze normatywnym
str. 209

4.3.2. Sesja o charakterze nienormatywnym
str. 210

4.4. Obsługa sesji
str. 211

4.5. Udzielenie głosu na sesji
str. 211

4.6. Zasady i tryb głosowania nad projektami uchwał
str. 212

4.6.1. Kworum
str. 213

4.6.2. Rodzaje większości
str. 216

4.6.3. "Interes prawny" - przesłanką wyłączenia radnego z głosowania
str. 221

4.6.4. Tryby głosowań
str. 225

4.6.5. Ustalenie wyniku głosowania
str. 228

4.6.6. Powtórzenie głosowania
str. 230

4.7. Proces legislacyjny
str. 232

4.7.1. Prawo inicjatywy uchwałodawczej
str. 232

4.7.2. Przygotowywanie projektu uchwały
str. 236

4.7.3. Etapy procedowania projektu na sesji rady
str. 239

4.7.3.1. Umieszczenie projektu uchwały w porządku obrad danej sesji
str. 239

4.7.3.2. Przedstawienie projektu uchwały przez projektodawcę na sesji rady
str. 240

4.7.3.3. Dyskusja nad projektem
str. 241

4.7.3.4. Zgłaszanie autopoprawek i poprawek do projektu uchwały oraz dyskusja na ten temat
str. 241

4.7.3.5. Zgłaszanie wniosków formalnych do projektu i przeprowadzanie głosowania nad wnioskami
str. 243

4.7.3.6. Głosowanie nad całością projektu
str. 244

4.7.3.7. Ogłoszenie wyników głosowania
str. 244

4.7.4. Sporządzenie, podpisanie uchwały (wraz z uzasadnieniem) oraz przesłanie do odpowiednich organów nadzoru
str. 245

4.7.5. Promulgacja i wejście w życie uchwały rady gminy
str. 247

4.7.6. Problematyka uzasadnień
str. 250

Rozdział V
Jawność działania rady gminy oraz zasady dostępu do informacji publicznej
str. 253


5.1. Podstawa prawna zasady jawności i dostępu do informacji w radzie gminy
str. 254

5.2. Pojęcie informacji publicznej oraz zakres podmiotowy i przedmiotowy prawa do informacji publicznej
str. 258

5.3. Formy udostępniania informacji publicznej w radzie gminy
str. 267

5.4. Przejawy zasady jawności w organizacji i funkcjonowaniu rady gminy - wybrane zagadnienia
str. 270

Rozdział VI
Nadzór nad działalnością rady gminy
str. 274


6.1. Pojęcie nadzoru
str. 274

6.2. Podmiotowy i przedmiotowy zakres nadzoru
str. 277

6.3. Środki nadzoru
str. 284

Wykaz przykładowych wzorów projektów uchwał rady gminy i komisji rady
str. 295

Bibliografia
str. 305

Skorowidz rzeczowy
str. 319

Ukryj

Opis:

.. Opracowanie w sposób kompleksowy przedstawia problematyke organizacji i funkcjonowania rady gminy. W ksiazce omówiono m.in.: – klasyfi kacje zadan i kompetencji rady jako organu o charakterze stanowiacym i kontrolnym oraz jej organizacje wewnetrzna, w tym zasady i tryb procedowania; – status prawny radnego gminy (prawa i obowiazki zwiazane z wykonywaniem mandatu); – zagadnienia dotyczace etyki radnego pod katem analizy przepisów prawa ustrojowego, materialnego administracyjnego, karnego i cywilnego; – zasade jawnosci poprzez rózne aspekty dzialania rady gminy i jej organów pomocniczych. .. Prezentowana publikacja stanowi praktyczna wykladnie przepisów prawa, niezbedna w zakresie prawidlowego konstruowania regulacji prawnych dotyczacych rady gminy. Zawiera przykladowe wzory uchwal rady gminy i komisji rady. Przedstawia takze propozycje rozwiazan zagadnien dotad nieporuszonych lub slabo zbadanych w literaturze przedmiotu. Opracowanie uwzglednia ponadto aktualne orzecznictwo, doktryne i poglady wyrazone w pismiennictwie prawa administracyjnego. .. Ksiazka przeznaczona jest w szczególnosci dla radnych i pracowników samorzadowych zajmujacych sie problematyka jednostek samorzadu terytorialnego. Moze stanowic równiez cenne zródlo wiedzy dla studentów prawa i administracji.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-3984-1 , Oprawa: miękka , Format: A5 (148 × 210 mm) , 324
Rodzaj: opracowanie , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo administracyjne i publiczne / Samorząd terytorialny
Kod: ABC-0657:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów