Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book

Autorzy: Iwona Sierpowska,
Seria:  Monografie
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska - pakiety Stan prawny:  1.10.2012 r.
Kod: KAM-2042;pakiet  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Brak tytułu w sprzedaży.

Spis treści: 

Wykaz skrótów
str. 9

Wstęp
str. 11

Rozdział 1
Kształtowanie się socjalnej funkcji państwa w świetle ewolucji pomocy społecznej
str. 17


1. Pojęcie funkcji socjalnej
str. 17

2. Zarys historyczny funkcji socjalnej do początku XX w.
str. 23

3. Między państwem socjalnym a socjalistycznym
str. 35

3.1. Zabezpieczenie społeczne a koncepcja welfare state
str. 35

3.2. Państwo socjalistyczne - dominacja funkcji socjalnej czy społecznej?
str. 44

3.3. Pomoc społeczna w państwie postsocjalistycznym - przykład Polski
str. 50

4. Prawo do pomocy społecznej w regulacjach międzynarodowych, europejskich i Unii Europejskiej
str. 54

5. Funkcja socjalna i pomoc społeczna we współczesnej Europie - zagrożenia i perspektywy
str. 64

Rozdział 2
Istota administracji świadczącej
str. 73


1. Mechanizmy kształtujące rozwój administracji świadczącej - wprowadzenie
str. 73

2. Z rodowodu doktryny administracji świadczącej
str. 75

2.1. Francuska szkoła service public
str. 75

2.2. Niemiecka koncepcja Daseinsvorsorge
str. 79

2.3. Administracja świadcząca w polskiej doktrynie
str. 83

3. Administracja świadcząca jako funkcja administracji publicznej
str. 88

3.1. Pojęcie i rodzaje funkcji administracji publicznej
str. 88

3.2. Funkcja świadcząca a funkcja regulacyjna
str. 95

4. Administracja świadcząca a socjalna funkcja państwa
str. 98

5. Cechy administracji świadczącej
str. 101

6. Pomoc społeczna a prawo administracyjne i administracja świadcząca
str. 110

7. Podsumowanie
str. 117

Rozdział 3
Pomoc społeczna a zasady i cele administracji świadczącej
str. 119


1. Zagadnienia wprowadzające
str. 119

2. Zasada społecznej gospodarki rynkowej
str. 121

3. Zasada sprawiedliwości społecznej
str. 126

4. Równość jako zasada i wartość
str. 135

5. Zasada pomocniczości
str. 144

5.1. Treść zasady pomocniczości
str. 144

5.2. Pomocniczość a miejsce pomocy społecznej w systemie zabezpieczenia społecznego i hierarchii obowiązków rodziny
str. 149

5.3. Zasada pomocniczości w świetle celów pomocy społecznej
str. 152

5.4. Podział zadań z zakresu pomocy społecznej
str. 155

5.5. Pomocniczość a działalność podmiotów niepublicznych
str. 163

6. Zaspokajanie potrzeb bytowych jako cel administracji świadczącej
str. 166

7. Podsumowanie
str. 179

Rozdział 4
Zadania i podmioty w pomocy społecznej a administracja świadcząca
str. 183


1. Zadanie publiczne a funkcja świadcząca
str. 183

2. Świadczenie jako kluczowe pojęcie administracji świadczącej
str. 197

2.1. Świadczenie społeczne a usługa społeczna
str. 197

2.2. Świadczenia z pomocy społecznej
str. 206

3. Podmioty realizujące zadania administracji świadczącej w pomocy społecznej
str. 224

3.1. Podmiotowy zakres administracji świadczącej - uwagi ogólne
str. 224

3.2. Organy administrujące i ich aparat pomocniczy
str. 226

3.3. Zakłady administracyjne
str. 232

3.4. Podmioty niepubliczne. Prywatyzacja - uspołecznienie - regulacja
str. 264

4. Podsumowanie
str. 281

Rozdział 5
Prawne formy działania administracji świadczącej w pomocy społecznej
str. 286


1. Tradycyjne ujęcie prawnych form działania a administracja świadcząca
str. 286

2. Akt normatywny - wzmianka
str. 291

3. Akt administracyjny
str. 292

3.1. Typologia aktów administracyjnych w pomocy społecznej i jej znaczenie dla funkcji świadczącej
str. 292

3.2. Proceduralne aspekty aktu administracyjnego w pomocy społecznej
str. 312

4. Umowa
str. 318

5. Czynności faktyczne
str. 335

6. Ciągi działań
str. 347

7. Podsumowanie
str. 350

Rozdział 6
Pozycja prawna adresata świadczeń
str. 354


1. Prawo do pomocy społecznej w systemie prawa krajowego
str. 354

2. Świadczeniobiorca a cele pomocy społecznej
str. 359

3. Świadczeniobiorca a prawne formy działania administracji świadczącej
str. 365

4. Świadczeniobiorca jako użytkownik zakładu administracyjnego
str. 369

5. Świadczeniobiorca wobec prywatyzacji zadań pomocy społecznej
str. 373

6. Podsumowanie
str. 378

Zakończenie
str. 381

Bibliografia
str. 391


Ukryj

Opis:

.. W publikacji zaprezentowano wspólczesny model administracji swiadczacej i zasady jego funkcjonowania na przykladzie pomocy spolecznej. Autorka przedstawia sposób tworzenia jednostek organizacyjnych pomocy spolecznej, ksztaltowanie relacji prawnych ze swiadczeniobiorcami opieki instytucjonalnej, mozliwosci ustalania oplat za pobyt w placówkach oraz prawa i obowiazki ich mieszkanców. .. Ksiazka zawiera omówienie zagadnien dotyczacych m.in.: – podmiotów dzialajacych w pomocy spolecznej, w tym zakladów administracyjnych, – prywatyzacji w pomocy spolecznej oraz mozliwosci wspólpracy podmiotów niepublicznych z organami samorzadu terytorialnego, – pozycji swiadczeniobiorców pomocy spolecznej. .. Publikacja przeznaczona jest dla pracowników socjalnych, sedziów, pracowników administracji samorzadowej. Zainteresuje takze pracowników naukowo-dydaktycznych zajmujacych sie administracja swiadczaca i prawem socjalnym. „Problematyka administracji swiadczacej w literaturze z zakresu prawa administracyjnego jest sporadycznie poruszana w opracowaniach o charakterze monografi cznym. (…) Zatem pojawienie sie nowej publikacji z tego zakresu nalezy uznac za okolicznosc pozytywna, zaslugujaca na aprobate. Dodatkowa wartoscia recenzowanej monografi i jest to, ze porusza problematyke administracji swiadczacej z perspektywy pomocy spolecznej, a zatem tej sfery zycia publicznego, która w sposób bezposredni zwiazana jest z tego typu administracja”. dr hab. Stanislaw Nitecki

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-3961-2 , Oprawa: twarda , Format: B6 (125 x 176 mm) , 420
Rodzaj: monografia , Medium: pakiet
Dział: Prawo administracyjne i publiczne / Samorząd terytorialny
Kod: KAM-2042;pakiet Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów