Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book

Autorzy: Barbara Mikołajczyk,
Seria:  Monografie
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1.07.2012 r.
Kod: KAM-1989:W01P01  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Towar chwilowo niedostępny.

Spis treści: 

Wykaz skrótów
str. 11

Wstęp
str. 15

Część pierwsza
Starzenie się ludzkości jako problem światowy
str. 21

Rozdział I
Identyfikacja zjawisk
str. 23


1.1. Przemiany demograficzne i ich konsekwencje
str. 23

1.2. Pojęcie osoby starszej i starości
str. 32

1.3. Osoby starsze jako vulnerable persons
str. 37

1.3.1. Ageizm
str. 39

1.3.2. Wykluczenie i dyskryminacja
str. 42

1.3.3. Przemoc i zaniedbanie
str. 51

Rozdział II
Instytucjonalizacja działań na rzecz ochrony praw osób starszych
str. 55


2.1. Forum powszechne
str. 55

2.2. Fora regionalne
str. 70

2.2.1. Organizacje pozaeuropejskie
str. 70

2.2.2. Organizacje europejskie
str. 74

2.3. Wybrane rozwiązania krajowe
str. 90

Część druga
Ochrona podstawowych zasad i wartości
str. 99

Rozdział III
Godność osób starszych
str. 101


3.1. Godność jako wartość, źródło praw człowieka i prawo podmiotowe
str. 102

3.2. Ujęcie godności w międzynarodowym prawie praw człowieka
str. 109

3.3. Elder abuse a godność człowieka starszego
str. 119

Rozdział IV
Równość i niedyskryminacja
str. 128


4.1. Problemy definicyjne
str. 128

4.2. Zakaz dyskryminacji ze względu na wiek w powszechnym prawie międzynarodowym
str. 136

4.2.1. Interpretacja klauzul antydyskryminacyjnych
str. 136

4.2.2. Zakaz dyskryminacji zwielokrotnionej
str. 145

4.3. Zakaz dyskryminacji ze względu na wiek w regionalnymprawie międzynarodowym
str. 150

4.3.1. Przesłanki niedyskryminacji w traktatach pozaeuropejskich
str. 150

4.3.2. Deficyt przesłanki wieku w prawie Rady Europy
str. 152

4.3.3. Odmienne traktowanie ze względu na wiek w prawie Unii Europejskiej
str. 157

Część trzecia
Treść praw
str. 179

Rozdział V
Niezależność, uczestnictwo i rozwój osób starszych
str. 181


5.1.Ochrona komponentów niezależnego życia w powszechnym prawie międzynarodowym
str. 184

5.2. Gwarancje niezależności w regionalnym prawie międzynarodowym
str. 194

5.2.1. Specyfika rozwiązań pozaeuropejskich
str. 194

5.2.2. Prawo europejskie
str. 198

5.3. Ochrona aktywnej starości
str. 211

5.3.1. Udział w życiu publicznym
str. 214

5.3.2. Dostęp do nauki i kultury
str. 221

Rozdział VI
Opieka medyczna i społeczna
str. 230


6.1. "Oblicza" prawa do zdrowia
str. 232

6.1.1. Prawo do korzystania z najwyższego osiągalnego poziomu ochrony zdrowia w powszechnym prawie międzynarodowym
str. 236

6.1.2. Dostęp do ochrony zdrowia gwarantowany w regionalnym prawie międzynarodowym
str. 240

6.2. Wsparcie dla osób starszych w sytuacji choroby i niesamodzielności
str. 244

Część czwarta
Perspektywy
str. 255

Rozdział VII
Warianty rozwoju międzynarodowej ochrony praw osób starszych
str. 257


7.1. Ochrona praw osób starszych w ramach istniejących zobowiązań międzynarodowych
str. 258

7.2. Argumenty przemawiające za przyjęciem nowej konwencji
str. 262

7.3. Wyzwania dla Europy
str. 272

Uwagi końcowe
str. 275

Bibliografia
str. 279

Orzecznictwo
str. 319

Komentarze, zalecenia i konkluzje organów traktatowych
str. 327

Ukryj

Opis:

Prezentowana publikacja jest monografi ą z zakresu prawa międzynarodowego publicznego i prawa europejskiego, w której poruszono problematykę starzenia się społeczeństw w kontekście praw człowieka. .. Książka stanowi kompendium wiedzy na temat globalnego zjawiska starzenia się ludzkości oraz jego społecznych i ekonomicznych konsekwencji. .. W monografi i prześledzono, w jakim stopniu przepisy prawa chronią godność człowieka starszego i gwarantują mu uczestnictwo w życiu społecznym. Autorka przedstawia również światowe tendencje ochrony osób starszych oraz potencjalne kierunki jej rozwoju i proponuje konkretne rozwiązanie problemu starzenia się społeczeństw na gruncie prawa międzynarodowego. .. Książka przeznaczona jest dla prawników, zwłaszcza specjalizujących się w prawie międzynarodowym, prawach człowieka, prawie pracy oraz prawie konstytucyjnym. Zainteresować może również osoby zajmujące się stosunkami międzynarodowymi lub pracą socjalną oraz polityków różnego szczebla.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-3972-8 , Oprawa: miękka , Format: B6 (125 x 176 mm) , 328
Rodzaj: monografia , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo cywilne / Cywilne ogólne
Kod: KAM-1989:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów