Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book
Prawo zagospodarowania przestrzeni

Książka zawiera całościowe omówienie regulacji prawa zagospodarowania przestrzeni, w tym planowania przestrzennego, prawa budowlanego i publicznoprawnej ingerencji w reżim prawny nieruchomości.

więcej

Autorzy: Zbigniew Leoński, Marek Szewczyk, Maciej Kruś,
Seria:  ZAGADNIENIA PRAWNE
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1.07.2012 r.
Kod: KAM-1953:W01D02  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Towar chwilowo niedostępny.

Spis treści: 

Wykaz skrótów
str. 21

Wstęp
str. 25

CZĘŚĆ PIERWSZA
str. 27

Rozdział pierwszy
Geneza planowania przestrzennego
str. 29

Rozdział drugi
Rozwój regulacji prawnych w Polsce
str. 34


1. Po pierwszej wojnie światowej
str. 34

2. Po drugiej wojnie światowej
str. 36

3. Regulacje prawne z przełomu lat 50. i 60.
str. 37

4. Zmiany zapoczątkowane w 1990 r.
str. 40

CZĘŚĆ DRUGA
str. 47

Rozdział pierwszy
Podstawowe założenia ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
str. 49


1. Wprowadzenie
str. 49

2. Zasada uwzględniania w zagospodarowaniu przestrzennym wartości określonych ustawowo
str. 50

3. Zasada trzyszczeblowego wewnętrznie spójnego systemu aktów planowania przestrzennego
str. 52

4. Zasada władztwa planistycznego przysługującego gminie
str. 56

5. Zasada fachowości i odpowiedzialności osób przygotowujących projekty aktów planowania przestrzennego
str. 62

6. Zasada ograniczonego prawa zagospodarowania terenu, do którego ma się tytuł prawny
str. 63

7. Zasada ochrony własnego interesu prawnego przy zagospodarowaniu terenów należących do innych podmiotów
str. 67

Rozdział drugi
System aktów planowania przestrzennego
str. 69


1. Zarys systemu aktów planowania przestrzennego
str. 69

1.1. Akty planowania ogólnego
str. 69

1.1.1. Organy gminy
str. 69

1.1.2. Organy powiatów
str. 70

1.1.3. Samorząd województwa
str. 70

1.1.4. Prezes Rządowego Centrum Studiów Strategicznych
str. 72

1.2. Akty planowania specjalistycznego
str. 74

1.2.1. Programy wojewódzkie
str. 74

1.2.2. Programy rządowe
str. 75

1.3. Ograniczenia przedmiotowe dotyczące aktów planowania specjalistycznego
str. 77

2. Charakter prawny aktów planowania przestrzennego
str. 77

2.1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
str. 77

2.2. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
str. 83

2.3. Plan zagospodarowania przestrzennego województwa
str. 85

2.4. Koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju
str. 87

2.5. Programy dla realizacji ponadlokalnych celów publicznych
str. 88

Rozdział trzeci
Treść i forma studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
str. 90


1. Charakter prawny studium oraz planu miejscowego
str. 90

1.1. Studium
str. 90

1.2. Plan miejscowy
str. 93

2. Treść i forma studium
str. 95

2.1. Wartości uwzględniane w treści studium
str. 95

2.2. Konsekwencje nieuwzględnienia wartości podlegających uwzględnieniu w studium
str. 97

2.3. Elementy treści studium
str. 98

2.4. Forma studium
str. 103

3. Treść i forma planu miejscowego
str. 104

3.1. Granice ustawowego upoważnienia do stanowienia planu miejscowego
str. 104

3.2. Charakterystyka katalogu spraw regulowanych w planie miejscowym
str. 109

4. Ogólna charakterystyka treści zawartych w planie miejscowym
str. 118

5. Charakter prawny planu miejscowego
str. 118

6. Forma planu miejscowego
str. 120

7. Zależności między studium a planem miejscowym
str. 122

7.1. Zależność treściowa
str. 122

7.2. Zależność czasowa
str. 123

7.3. Więź przestrzenna
str. 123

Rozdział czwarty
Tryb sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
str. 125


1. Wprowadzenie
str. 125

2. Tryb uchwalania studium
str. 125

2.1. Uwagi wstępne
str. 125

2.2. Fazy i etapy procedury sporządzania studium
str. 126

2.2.1. Faza pierwsza: inicjacja sporządzenia studium
str. 126

2.2.2. Faza druga: sporządzanie pierwotnej wersji projektu studium
str. 128

2.2.3. Faza trzecia: opiniowanie i uzgadnianie projektu studium
str. 129

2.2.4. Faza czwarta: wyłożenie projektu studium do publicznego wglądu
str. 134

2.2.5. Faza piąta: uchwalenie i legalizacja studium
str. 136

3. Tryb uchwalania planu miejscowego
str. 138

3.1. Uwagi wstępne
str. 138

3.2. Fazy i etapy procedury planistycznej
str. 139

3.2.1. Faza pierwsza: inicjacja sporządzenia planu miejscowego
str. 139

3.2.2. Faza druga: sporządzanie wstępnej wersji projektu planu miejscowego
str. 145

3.2.3. Faza trzecia: opiniowanie i uzgadnianie projektu planu miejscowego
str. 147

3.2.4. Faza czwarta: konfrontacja projektu planu miejscowego z interesami indywidualnymi
str. 153

3.2.5. Faza piąta: uchwalenie planu miejscowego
str. 159

3.2.6. Faza szósta: legalizacja i promulgacja uchwały w sprawie planu miejscowego
str. 164

Rozdział piąty
Skutki prawne uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
str. 166


1. Wprowadzenie
str. 166

2. Skutki w zakresie wykonywania prawa własności i innych praw do nieruchomości
str. 166

2.1. Treść i wykonywanie prawa własności
str. 166

2.2. Skutki ustalania przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenu
str. 168

2.2.1. Ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości
str. 169

2.2.2. Podważenie trwałości posiadania prawa do nieruchomości
str. 170

2.2.3. Ograniczenia w zakresie rozporządzania nieruchomością
str. 171

2.3. Zakres związania właściciela terenu ustaleniami planu miejscowego
str. 171

2.4. Wpływ ustaleń planu miejscowego na wykonywanie innych praw majątkowych mających za przedmiot nieruchomości
str. 172

3. Skutki uchwalenia planu miejscowego w zakresie praw niemajątkowych
str. 172

3.1. Przesłanka braku możliwości uzyskania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
str. 172

3.2. Przesłanka wygaśnięcia decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
str. 173

3.3. Zniweczenie przesłanki wygaszającej
str. 176

4. Wpływ planu miejscowego na wartość gruntów
str. 177

4.1. Konsekwencje zmniejszenia wartości gruntu spowodowanego uchwaleniem planu miejscowego lub jego zmianą
str. 178

4.1.1. Uprawnienia właściciela i użytkownika wieczystego
str. 178

4.1.2. Alternatywne uprawnienie właściciela albo użytkownika wieczystego nieruchomości
str. 179

4.2. Gmina adresatem roszczeń
str. 179

4.3. Konsekwencje zwiększenia wartości gruntu spowodowanego uchwaleniem planu miejscowego lub jego zmianą
str. 180

4.3.1. Wzrost wartości nieruchomości ustalony przy zastosowaniu przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami
str. 181

4.3.2. Zbycie prawa własności albo prawa użytkowania wieczystego w ustawowo określonym czasie
str. 182

4.3.3. Zbycie w ustawowo określonym czasie
str. 183

4.3.4. Wysokość ustalonej w planie miejscowym stawki procentowej opłaty planistycznej
str. 183

4.3.5. Przeprowadzenie postępowania w sprawie ustalenia opłaty planistycznej przed upływem ustawowo określonego terminu
str. 184

4.4. Forma i tryb ustalania opłaty planistycznej
str. 184

4.4.1. Decyzja o ustaleniu wysokości jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości
str. 185

4.4.2. Tryb wydawania decyzji o ustaleniu opłaty planistycznej
str. 186

4.5. Problem naliczania opłat planistycznych bez planu miejscowego
str. 187

Rozdział szósty
Ustalanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu
str. 191


1. Wprowadzenie
str. 191

2. Istota decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
str. 192

2.1. Przedmiot rozstrzygnięcia zawartego w decyzjach o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
str. 192

2.2. Rzeczowy czy osobisty charakter decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
str. 195

2.2.1. Charakter decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
str. 196

2.2.2. Charakter decyzji o warunkach zabudowy
str. 197

2.3. Uznaniowy czy związany charakter decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego i zakres władzy dyskrecjonalnej
str. 198

3. Skutki wywoływane decyzjami o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
str. 200

3.1. Kształtowanie sposobu wykonywania prawa własności
str. 201

3.2. Wpływ na niektóre uprawnienia publicznoprawne
str. 203

3.3. Możliwość wywoływania skutków określonych w art. 36 u.p.z.p.
str. 203

4. Zamierzenie inwestycyjne jako przesłanka faktyczna decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu
str. 204

4.1. Wpływ zamierzenia inwestycyjnego na treść rozstrzygnięcia dotyczącego lokalizacji inwestycji
str. 204

4.2. Relacja czasowa między powzięciem zamierzenia inwestycyjnego, wydaniem decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz realizacją zamierzenia
str. 205

5. Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu a plan miejscowy
str. 206

5.1. Ewolucja relacji decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu do planu miejscowego
str. 206

5.2. Surogacja planów miejscowych decyzjami o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz jej granice
str. 206

6. Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu a pozwolenie na budowę
str. 208

6.1. Zakazy uchylane obiema decyzjami
str. 208

6.2. Uchylenie zakazu korzystania z wolności dokonywania zmiany zagospodarowania terenu
str. 211

6.3. Uchylenie zakazu korzystania z wolności budowlanej
str. 211

7. Inwestycje wymagające uzyskania obu decyzji
str. 212

7.1. W przypadku inwestycji celu publicznego
str. 212

7.2. W przypadku inwestycji prywatnych
str. 213

7.3. Uprzywilejowanie inwestycji celu publicznego w zakresie wymogu uzyskania rozstrzygnięcia lokalizacyjnego
str. 213

8. Wzajemne oddziaływanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz pozwolenia na budowę
str. 214

8.1. Znaczenie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla możliwości ubiegania się o pozwolenie na budowę
str. 214

8.2. Znaczenie wydania pozwolenia na budowę dla decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
str. 215

8.3. Inne skutki wydania pozwolenia na budowę dla decyzji o warunkach zabudowy
str. 216

9. Materialnoprawne przesłanki udzielenia decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
str. 217

9.1. Wprowadzenie
str. 217

9.2. Materialnoprawne przesłanki udzielenia decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego
str. 217

9.2.1. Zgodność z przepisami odrębnymi
str. 217

9.2.2. Problem zgodności zamierzenia inwestycyjnego z wartościami stanowiącymi podstawy ustalania zasad zagospodarowania i zabudowy terenów
str. 218

9.2.3. Uzgodnienie lokalizacji inwestycji celu publicznego
str. 219

9.3. Materialnoprawne przesłanki wydania decyzji o warunkach zabudowy
str. 220

9.3.1. Wprowadzenie
str. 220

9.3.2. Zasada dobrego sąsiedztwa i jej elementy składowe
str. 221

9.3.3. Wymóg dostępu do drogi publicznej
str. 228

9.3.4. Wymóg uzbrojenia terenu
str. 228

9.3.5. Wymóg "odrolnienia" i "wylesienia"
str. 229

9.3.6. Wymóg zgodności z przepisami odrębnymi
str. 230

9.3.7. Wymóg zgodności z wartościami wymienionymi w art. 1 u.p.z.p.
str. 230

9.3.8. Wymóg uzgodnienia decyzji o warunkach zabudowy
str. 230

9.3.9. Inwestycje uprzywilejowane
str. 231

10. Tryb postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu
str. 233

10.1. Wniosek zainteresowanego inwestora
str. 233

10.1.2. Wymogi dotyczące treści wniosku o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu
str. 233

10.2. Analizy: przedmiot i zakres przestrzenny
str. 234

10.2.1. Przedmiot analiz
str. 234

10.2.2. Ocena oddziaływania inwestycji na środowisko
str. 234

10.3. Uzgadnianie i opiniowanie
str. 234

10.3.1. Przedmiot uzgodnień
str. 235

10.3.2. Tryb uzgodnień
str. 235

10.4. Strony postępowania w sprawie o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu
str. 236

10.4.1. Inwestor
str. 236

10.4.2. Osoby trzecie
str. 236

10.4.3. Współwłaściciel nieruchomości objętej wnioskiem o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu
str. 237

10.4.4. Inni zainteresowani
str. 237

11. Treść decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
str. 237

11.1. Rodzaj inwestycji
str. 238

11.2. Warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikające z przepisów odrębnych
str. 238

11.3. Określenie warunków obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji
str. 238

11.4. Określenie wymagań dotyczących interesów osób trzecich
str. 239

11.5. Określenie linii rozgraniczających teren inwestycji
str. 240

11.6. Dodatkowe elementy decyzji o warunkach zabudowy
str. 240

11.7. Dodatkowe elementy decyzji dotyczących inwestycji liniowych
str. 240

12. Ograniczenia mocy obowiązującej udzielonej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
str. 241

12.1. Warunki rozwiązujące
str. 241

13. Obowiązek ewidencjonowania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
str. 241

CZĘŚĆ TRZECIA
str. 243

Rozdział pierwszy
Istota prawa budowlanego
str. 245


1. Wolność budowlana jako wolność człowieka
str. 245

2. Ograniczenie wolności budowlanej
str. 246

3. Ograniczenie prawa własności
str. 248

4. Prawo zabudowy
str. 249

5. Wolność budowlana jako zasada prawa
str. 252

Rozdział drugi
Charakterystyka prawa budowlanego
str. 254


1. Zakres pojęcia "prawo budowlane"
str. 254

2. Przedmiot regulacji
str. 256

3. Wpływ prawa europejskiego
str. 259

Rozdział trzeci
Uczestnicy procesu budowlanego
str. 264


1. Wprowadzenie
str. 264

2. Inwestor
str. 265

3. Inspektor nadzoru inwestorskiego
str. 266

4. Projektant (nadzór autorski)
str. 268

5. Kierownik budowy lub kierownik robót
str. 270

6. Deregulacja zadań administracji
str. 272

Rozdział czwarty
Postępowanie poprzedzające rozpoczęcie robót budowlanych
str. 275


1. Wprowadzenie
str. 275

2. Pozwolenie na budowę
str. 275

2.1. Zakres przedmiotowy
str. 275

2.2. Cechy pozwolenia na budowę
str. 280

2.3. Strona postępowania w sprawie pozwolenia na budowę
str. 285

3. Roboty budowlane niewymagające pozwolenia na budowę oraz zgłoszenie
str. 287

4. Rozbiórka obiektów budowlanych
str. 292

5. Elementy wniosku o pozwolenie na budowę (rozbiórkę)
str. 294

6. Zatwierdzenie projektu budowlanego
str. 299

Rozdział piąty
Budowa i oddawanie do użytku obiektów budowlanych
str. 303


1. Rozpoczęcie budowy i prace przygotowawcze
str. 303

2. Wejście na cudzą nieruchomość
str. 306

3. Samowola budowlana
str. 309

4. Użytkowanie obiektu budowlanego
str. 315

Rozdział szósty
Utrzymanie obiektów budowlanych i katastrofa budowlana
str. 322


1. Obowiązki właściciela lub zarządcy i użytkownika obiektu budowlanego
str. 322

2. Kompetencje organów nadzoru budowlanego
str. 325

3. Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego
str. 330

4. Katastrofa budowlana
str. 333

Rozdział siódmy
Organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego
str. 336


1. Wprowadzenie
str. 336

2. Organy administracji architektoniczno-budowlanej
str. 337

3. Pojęcie nadzoru i organy nadzoru budowlanego
str. 338

Rozdział ósmy
Przepisy techniczno-budowlane
str. 341


1. Pojęcie przepisów techniczno-budowlanych
str. 341

2. Obowiązywanie przepisów techniczno-budowlanych
str. 342

3. Odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych
str. 346

CZĘŚĆ CZWARTA
str. 349

Rozdział pierwszy
Podziały nieruchomości
str. 351


1. Wprowadzenie
str. 351

2. Zakres stosowania przepisów o administracyjnym zatwierdzaniu geodezyjnych podziałów nieruchomości na działki
str. 352

3. Materialnoprawne uwarunkowania zatwierdzenia projektu podziału nieruchomości
str. 355

3.1. Materialnoprawne przesłanki administracyjnego zatwierdzenia geodezyjnego podziału nieruchomości objętej planem miejscowym
str. 356

3.1.1. Kwalifikowana zgodność z planem miejscowym
str. 356

3.1.2. Dostęp do drogi publicznej
str. 358

3.1.3. Zgodność z przepisami odrębnymi
str. 361

3.1.4. Ograniczenia dotyczące dzielenia nieruchomości gruntowych zabudowanych
str. 362

3.2. Podział nieruchomości nieobjętej planem miejscowym
str. 363

3.2.1. Przesłanki pozytywne zatwierdzenia podziału nieruchomości nieobjętej planem miejscowym
str. 364

3.2.2. Przesłanki negatywne zatwierdzenia podziału nieruchomości nieobjętej planem miejscowym
str. 366

3.3. Podziały nieruchomości niezależne od planu miejscowego oraz od warunków zabudowy i zagospodarowania terenu
str. 368

3.3.1. Charakterystyka podziałów niezależnych od planu miejscowego
str. 369

3.3.2. Charakterystyka podziałów niezależnych od warunków zabudowy i zagospodarowania terenu
str. 369

3.3.3. Katalog podziałów niezależnych od planu miejscowego
str. 370

4. Problematyka proceduralna
str. 374

4.1. Postępowanie podziałowe prowadzone na wniosek
str. 375

4.1.1. Legitymacja czynna w postępowaniu o podział nieruchomości
str. 375

4.1.2. Legitymacja bierna (roszczenie o udział w postępowaniu o zatwierdzenie projektu podziału nieruchomości zainicjowanym przez inny podmiot)
str. 376

4.2. Postępowanie podziałowe prowadzone z urzędu
str. 377

4.3. Tryb zatwierdzania projektu podziału nieruchomości objętych planem miejscowym
str. 378

4.3.1. Etapy postępowania podziałowego
str. 378

4.3.2. Dokumenty wymagane w postępowaniu podziałowym
str. 379

4.3.3. Pozwolenie konserwatorskie
str. 379

4.4. Tryb postępowania podziałowego nieruchomości nieobjętej planem miejscowym
str. 380

4.5. Tryb postępowania podziałowego niezależnego od planu miejscowego
str. 380

4.6. Decyzja o zatwierdzeniu geodezyjnego podziału
str. 381

4.6.1. Istota decyzji zatwierdzającej geodezyjny podział
str. 381

4.6.2. Charakter decyzji zatwierdzającej geodezyjny podział
str. 381

4.6.3. Skutki wywoływane decyzją zatwierdzającą geodezyjny podział
str. 382

5. Wywłaszczenie podziałowe
str. 383

5.1. Istota wywłaszczenia podziałowego
str. 383

5.2. Przesłanki wywłaszczenia podziałowego
str. 383

5.2.1. Przesłanka wydzielenia gruntu pod drogę publiczną
str. 383

5.2.2. Przesłanka wszczęcia i prowadzenia postępowania podziałowego na wniosek właściciela albo użytkownika wieczystego
str. 384

, 5.2.3. Zagadnienie innych przesłanek
str. 384

6. Odszkodowanie
str. 385

6.1. Istota odszkodowania za wywłaszczenie podziałowe
str. 385

6.2. Uzgadnianie wysokości odszkodowania za wywłaszczenie podziałowe
str. 386

6.3. Zagadnienie możliwości uzgadniania innych warunków odszkodowania niż jego wysokość
str. 387

6.4. Ustalanie odszkodowania według przepisów o wywłaszczaniu nieruchomości
str. 387

7. Opłaty adiacenckie
str. 388

7.1. Istota opłat adiacenckich związanych z zatwierdzeniem geodezyjnego podziału
str. 388

7.2. Geneza opłat adiacenckich związanych z administracyjnym zatwierdzaniem geodezyjnych podziałów
str. 389

7.3. Przesłanki ustalenia opłaty adiacenckiej związanej z administracyjnym zatwierdzeniem geodezyjnego podziału
str. 390

7.4. Uchwała w sprawie stawki procentowej opłaty adiacenckiej
str. 392

7.4.1. Charakter prawny uchwały w sprawie stawki procentowej opłaty adiacenckiej
str. 392

7.4.2. Treść uchwały
str. 393

7.4.3. Promulgacja
str. 393

7.5. Decyzja o ustaleniu opłaty adiacenckiej
str. 393

7.5.1. Istota
str. 393

7.5.2. Charakter decyzji o ustaleniu opłaty adiacenckiej
str. 394

7.5.3. Dodatkowe rozstrzygnięcia zawarte w decyzji o ustaleniu opłaty adiacenckiej
str. 395

7.6. Możliwości rozliczenia opłaty adiacenckiej
str. 396

Rozdział drugi
Postępowanie scaleniowo-podziałowe
str. 397


1. Wprowadzenie
str. 397

2. Zakres stosowania
str. 398

3. Materialnoprawne przesłanki scalenia i ponownego podziału nieruchomości
str. 399

3.1. Materialnoprawne przesłanki scalenia i ponownego podziału nieruchomości z urzędu
str. 399

3.1.1. Objęcie danego terenu planem miejscowym
str. 400

3.1.2. Określenie w planie miejscowym szczegółowych warunków scalenia i ponownego podziału
str. 401

3.1.3. Określenie w planie miejscowym granic obszarów przewidzianych do scalenia i ponownego podziału
str. 401

3.2. Materialnoprawne przesłanki scalenia i ponownego podziału na wniosek
str. 402

3.3. Przesłanka negatywna
str. 403

4. Tryb scalenia i ponownego podziału nieruchomości
str. 403

4.1. Wszczęcie procedury scaleniowo-podziałowej
str. 404

4.1.1. Wniosek o przystąpienie do scalenia i ponownego podziału
str. 404

4.1.2. Uchwała o przystąpieniu do scalenia i podziału
str. 405

4.2. Czynności wykonywane po podjęciu uchwały o przystąpieniu do scalenia i podziału
str. 407

4.2.1. Wniosek o ujawnienie scalenia i podziału w księdze wieczystej
str. 407

4.2.2. Powiadomienie właścicieli i użytkowników wieczystych
str. 407

4.2.3. Sporządzenie projektu uchwały o scaleniu i podziale
str. 407

4.2.4. Zaopiniowanie projektu uchwały przez radę uczestników scalenia i podziału
str. 411

4.2.5. Wyłożenie projektu uchwały do wglądu uczestnikom scalenia i podziału
str. 411

4.2.6. Przyjmowanie wniosków, uwag i zastrzeżeń
str. 411

4.2.7. Analiza wniosków, uwag i zastrzeżeń przez organ wykonawczy gminy
str. 412

4.2.8. Ugoda w sprawie terminów i sposobów uiszczenia opłat adiacenckich
str. 412

4.3. Podjęcie uchwały o scaleniu i podziale
str. 413

4.4. Skutki wywoływane uchwałą o scaleniu i podziale
str. 413

4.4.1. Skutki w zakresie geodezyjnego podziału, ewidencji gruntów i budynków oraz numeracji porządkowej nieruchomości
str. 413

4.4.2. Skutki w sferze prawa własności, prawa użytkowania wieczystego oraz ograniczonych praw rzeczowych
str. 414

4.4.3. Skutki wywłaszczeniowe
str. 414

4.4.4. Skutki finansowe dla gminy
str. 416

4.4.5. Ewentualne skutki finansowe dla innych podmiotów publicznych
str. 417

4.4.6. Skutki finansowe dla uczestników scalenia i podziału
str. 417

5. Opłaty adiacenckie związane ze scaleniem i podziałem
str. 419

5.1. Istota opłaty adiacenckiej
str. 419

5.2. Obligatoryjny charakter
str. 419

5.3. Stawka procentowa, terminy i sposoby uiszczenia
str. 420

5.4. Ustalenie opłaty adiacenckiej
str. 420

5.4.1. Forma ustalenia opłaty adiacenckiej
str. 420

5.4.2. Czynniki kształtujące treść rozstrzygnięcia
str. 420

5.5. Możliwości rozliczenia opłaty adiacenckiej
str. 421

Rozdział trzeci
Ustawowe prawo pierwokupu
str. 422


1. Wprowadzenie
str. 422

2. Zakres stosowania prawa pierwokupu
str. 424

3. Podmiot prawa pierwokupu
str. 424

4. Materialnoprawne przesłanki ustawowego prawa pierwokupu
str. 425

4.1. Przesłanki pozytywne
str. 425

4.1.1. Przesłanka pozytywna a)
str. 425

4.1.2. Przesłanka pozytywna b)
str. 427

4.1.3. Przesłanka pozytywna c)
str. 428

4.1.4. Przesłanka pozytywna d)
str. 428

4.2. Przesłanki negatywne
str. 429

4.2.1. Przesłanka negatywna a)
str. 430

4.2.2. Przesłanka negatywna b)
str. 430

4.2.3. Przesłanka negatywna c)
str. 430

4.2.4. Przesłanka negatywna d)
str. 431

4.2.5. Przesłanka negatywna e)
str. 431

4.2.6. Przesłanka negatywna f)
str. 431

4.2.7. Przesłanka negatywna g)
str. 432

4.2.8. Przesłanka negatywna h)
str. 432

4.2.9. Przesłanka negatywna i)
str. 433

4.2.10. Przesłanka negatywna j)
str. 433

5. Tryb i forma wykonywania prawa pierwokupu
str. 434

5.1. Tryb wykonania prawa pierwokupu
str. 434

5.1.1. Organ gminy uprawniony do wykonania prawa pierwokupu
str. 435

5.1.2. Termin wykonania prawa pierwokupu
str. 436

5.1.3. Miejsce wykonania prawa pierwokupu
str. 437

5.1.4. Moment zawarcia umowy
str. 437

5.2. Forma wykonania prawa pierwokupu
str. 438

6. Warunki wykonania prawa pierwokupu
str. 439

Rozdział czwarty
Wywłaszczenie nieruchomości
str. 440


1. Wprowadzenie
str. 440

1.1. Wywłaszczenie i instytucje zbliżone do wywłaszczenia
str. 441

1.1.1. Nacjonalizacja
str. 441

1.1.2. Ograniczenie prawa własności
str. 441

1.1.3. Konfiskata
str. 442

1.1.4. Przepadek (rzeczy)
str. 444

1.2. Wywłaszczenie formalne i materialne
str. 446

2. Rys historyczny instytucji wywłaszczenia
str. 447

2.1. Geneza instytucji wywłaszczenia
str. 447

2.2. Ewolucja instytucji wywłaszczenia w czasach PRL
str. 448

2.3. Powrót do klasycznego wzorca
str. 449

3. Ogólna charakterystyka obecnych uregulowań prawnych
str. 450

4. Przedmiotowy zakres stosowania przepisów o formalnym wywłaszczeniu nieruchomości
str. 452

4.1. Przesłanka przeznaczenia nieruchomości w planie miejscowym na cel publiczny
str. 453

4.1.1. Cel publiczny
str. 454

4.1.2. Cel publiczny a cel uzasadniający wywłaszczenie
str. 455

4.2. Przesłanka ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
str. 457

4.3. Pozostałe przesłanki stosowania przepisów o formalnym wywłaszczeniu nieruchomości
str. 457

4.4. Przesłanki stosowania przepisów o formalnym wywłaszczeniu nieruchomości w przypadkach określonych w specustawach
str. 458

5. Podmiotowy zakres stosowania przepisów o formalnym wywłaszczeniu nieruchomości
str. 459

5.1. Krąg podmiotów, na rzecz których może nastąpić wywłaszczenie
str. 459

5.2. Krąg podmiotów, których wywłaszczenie może dotknąć
str. 460

6. Materialne przesłanki formalnego wywłaszczenia nieruchomości
str. 460

6.1. Przesłanki pozytywne
str. 460

6.1.1. Przeznaczenie nieruchomości na cele publiczne
str. 460

6.1.2. Brak możliwości zrealizowania inwestycji celu publicznego w inny sposób
str. 461

6.1.3. Brak możliwości nabycia prawa niezbędnego do zrealizowania celu publicznego w inny sposób niż poprzez wywłaszczenie
str. 462

6.2. Przesłanka negatywna
str. 463

7. Wymogi formalne wywłaszczenia nieruchomości
str. 464

7.1. Czynności poprzedzające wszczęcie postępowania wywłaszczeniowego
str. 464

7.1.1. Negocjacje
str. 464

7.1.2. Wezwanie do zawarcia umowy
str. 464

7.2. Umowa ekspropriacyjna
str. 465

7.3. Wszczęcie postępowania wywłaszczeniowego
str. 466

7.3.1. Treść wniosku o wywłaszczenie
str. 466

7.3.2. Wszczęcie postępowania wywłaszczeniowego z urzędu
str. 466

7.3.3. Moment wszczęcia postępowania wywłaszczeniowego na wniosek
str. 467

7.3.4. Moment wszczęcia postępowania wywłaszczeniowego z urzędu
str. 467

7.3.5. Etapy postępowania wywłaszczeniowego
str. 468

7.3.6. Następstwo prawne w postępowaniu wywłaszczeniowym
str. 468

8. Odmowa wszczęcia postępowania wywłaszczeniowego
str. 468

9. Decyzja o wywłaszczeniu nieruchomości
str. 469

9.1. Charakter decyzji o wywłaszczeniu nieruchomości
str. 469

9.2. Elementy osnowy decyzji o wywłaszczeniu nieruchomości
str. 470

9.3. Skutki wydania decyzji o wywłaszczeniu nieruchomości
str. 472

9.3.1. Skutki w sferze praw rzeczowych
str. 472

9.3.2. Skutki w sferze regulacji wieczystoksięgowej
str. 473

9.3.3. Skutki w sferze praw obligacyjnych
str. 473

9.3.4. Powstanie obowiązku odszkodowania
str. 474

9.4. Wykonalność decyzji wywłaszczeniowej
str. 476

9.4.1. Wymóg prawomocności jako reguła
str. 476

9.4.2. Natychmiastowa wykonalność decyzji o wywłaszczeniu nieruchomości
str. 477

9.4.3. "Odroczona" wykonalność decyzji o wywłaszczeniu nieruchomości
str. 477

10. Odszkodowanie
str. 478

10.1. Charakter prawny instytucji odszkodowania z tytułu formalnego wywłaszczenia nieruchomości
str. 478

10.1.1. Teza o cywilnoprawnym charakterze odszkodowania z tytułu wywłaszczenia
str. 478

10.1.2. Krytyka tezy o cywilnoprawnym charakterze odszkodowania
str. 479

10.2. Konsekwencje publicznoprawnego charakteru roszczenia o odszkodowanie z powodu formalnego wywłaszczenia nieruchomości
str. 481

10.2.1. Brak przedawnienia roszczenia o odszkodowanie z tytułu wywłaszczenia
str. 482

10.2.2. Brak możliwości zrzeczenia się roszczenia o odszkodowanie z tytułu wywłaszczenia
str. 482

10.3. Konstytucyjna zasada słusznego odszkodowania
str. 482

10.3.1. Realizacja konstytucyjnej zasady słusznego odszkodowania przez ustawodawcę zwykłego
str. 483

10.3.2. Ewolucja stanowiska judykatury w kwestii słusznego odszkodowania
str. 484

10.4. Formy odszkodowania za wywłaszczenie
str. 485

10.4.1. Pieniężna forma odszkodowania
str. 485

10.4.2. Rzeczowa forma odszkodowania
str. 486

10.5. Zasady ustalania odszkodowania
str. 487

10.6. Zasady wypłaty odszkodowania
str. 488

10.6.1. Zasada jednorazowej wypłaty odszkodowania
str. 488

10.6.2. Zasada wypłaty odszkodowania w terminie wykonalności decyzji o wywłaszczeniu nieruchomości
str. 488

10.6.3. Wyjątki od zasady wypłaty odszkodowania w terminie wykonalności decyzji o wywłaszczeniu nieruchomości
str. 490

10.6.4. Skutki zwłoki lub opóźnienia w wypłacie odszkodowania
str. 490

10.6.5. Waloryzacja odszkodowania
str. 491

Rozdział piąty
Zwrot nieruchomości wywłaszczonych
str. 493


1. Wprowadzenie
str. 493

2. Ewolucja stanowiska ustawodawcy w kwestii zwrotu nieruchomości wywłaszczonych
str. 494

3. Przesłanki zwrotu nieruchomości wywłaszczonej
str. 495

3.1. Pozytywne przesłanki zwrotu nieruchomości wywłaszczonej
str. 495

3.1.1. Zbędność faktyczna (rzeczywista)
str. 495

3.1.2. Zbędność domniemana (oparta na ustawowej fikcji zbędności)
str. 497

3.2. Wygaśnięcie roszczenia zwrotowego
str. 500

3.2.1. Zrealizowanie celu wywłaszczenia
str. 500

3.2.2. Zagospodarowanie nieruchomości wywłaszczonej niezgodnie z celem wywłaszczenia
str. 500

3.2.3. Upływ terminu złożenia wniosku o zwrot
str. 501

3.3. Negatywne przesłanki zwrotu nieruchomości wywłaszczonej
str. 501

3.3.1. Sprzedaż albo oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości wywłaszczonej na rzecz osoby trzeciej
str. 502

3.3.2. Sytuacja następców prawnych wywłaszczonych osób prawnych
str. 502

3.3.3. "Podwójne" wywłaszczenie
str. 503

3.3.4. Zajęcie nieruchomości pod drogę publiczną
str. 503

3.3.5. Zagadnienie wyzbycia się nieruchomości zamiennej
str. 504

4. Krąg podmiotów uprawnionych do żądania zwrotu nieruchomości wywłaszczonej
str. 506

5. Decyzja zwrotowa
str. 507

5.1. Istota decyzji zwrotowej
str. 507

5.2. Charakter decyzji zwrotowej
str. 508

5.2.1. Konstytutywny charakter decyzji zwrotowej
str. 508

5.2.2. Związany charakter decyzji zwrotowej
str. 509

5.2.3. "Osobisty" charakter decyzji zwrotowej
str. 509

5.3. Elementy osnowy (zwrot i rozłożenie na raty - art. 139 i art. 141 u.g.n.)
str. 510

5.3.1. Orzeczenie o zwrocie wywłaszczonego prawa
str. 510

5.3.2. Orzeczenie o zwrocie odszkodowania albo nieruchomości zamiennej
str. 510

5.3.3. Rozstrzygnięcia akcesoryjne
str. 511

5.4. Skutki wydania decyzji zwrotowej
str. 512

5.4.1. Skutki występujące zawsze
str. 512

5.4.2. Moment wystąpienia skutków głównych
str. 512

5.4.3. Skutki występujące tylko niekiedy
str. 513

6. Zasady rozliczeń w przypadku zwrotu
str. 513

6.1. Zasada zwrotu nieruchomości w takim stanie faktycznym, w jakim znajduje się ona w dniu zwrotu
str. 513

6.2. Zasada waloryzacji zwracanego odszkodowania
str. 513

6.3. Zasada adekwatności zwracanego odszkodowania do zwrotu nieruchomości
str. 514

6.4. Zasada uwzględnienia zmian w wartości nieruchomości po wywłaszczeniu
str. 514

6.5. Zasada nieuwzględniania zmian w wartości zwracanej nieruchomości wynikających ze zmiany jej przeznaczenia oraz ze zmian w jej otoczeniu
str. 514

6.6. Zasada obciążenia kosztami postępowania podmiotu odzyskującego odszkodowanie
str. 514

6.7. Zasada terminowego rozliczenia
str. 515

6.8. Zasada rozliczenia nakładów poniesionych na zwracaną nieruchomość przez trwałego zarządcę lub użytkownika
str. 515

7. Odpowiednie stosowanie przepisów zwrotowych do umów ekspropriacyjnych, do wywłaszczeń dokonanych pod rządami innych przepisów oraz do instytucji o charakterze zbliżonym do wywłaszczenia
str. 515

7.1. Umowy ekspropriacyjne
str. 516

7.1.1. Umowy ekspropriacyjne zawarte na podstawie art. 6 u.z.t.w.n.
str. 516

7.1.2. Umowy ekspropriacyjne zawarte na podstawie art. 8 dekretu o nabywaniu i przekazywaniu nieruchomości niezbędnych dla realizacji narodowych planów gospodarczych
str. 516

7.1.3. Umowy ekspropriacyjne zawarte na podstawie art. 46 ust. 3 u.g.g.w.n.
str. 517

7.2. Pierwokupy
str. 517

7.3. Przymusowe umowy niezagrożone wywłaszczeniem
str. 518

7.4. Wywłaszczenia
str. 518

7.5. Konfiskaty
str. 519

Rozdział szósty
Partycypacja w kosztach budowy urządzeń infrastruktury technicznej
str. 521


1. Rys historyczny
str. 521

1.1. Geneza instytucji
str. 521

1.2. Rozwój regulacji prawnych
str. 521

1.3. Rozwój regulacji prawnych w polskim systemie prawnym
str. 522

2. Charakterystyka ogólna obecnego stanu prawnego
str. 524

3. Przedmiotowy zakres stosowania przepisów art. 143-148 u.g.n.
str. 524

4. Podmiotowy zakres stosowania przepisów art. 143-148 u.g.n.
str. 525

5. Przesłanki pozytywne materialne naliczenia opłaty adiacenckiej
str. 530

5.1. Przesłanki pozytywne zaktualizowania się obowiązku uczestniczenia w kosztach budowy urządzeń infrastruktury technicznej
str. 530

5.1.1. Wybudowanie urządzenia albo stworzenie warunków podłączenia nieruchomości do urządzenia
str. 531

5.1.2. Zaangażowanie do budowy środków publicznych, środków pochodzących z UE lub środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi
str. 532

5.1.3. Wzrost wartości nieruchomości w następstwie wybudowania urządzenia lub stworzenia warunków podłączenia jej do urządzenia
str. 533

5.2. Przesłanka pozytywna formalna naliczenia opłaty adiacenckiej
str. 533

5.3. Przesłanka negatywna naliczenia opłaty adiacenckiej
str. 535

6. Wymogi formalne naliczenia opłaty adiacenckiej
str. 537

6.1. Uchwała w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej
str. 537

6.2. Decyzja w sprawie naliczenia opłaty adiacenckiej
str. 538

6.2.1. Podstawy prawne decyzji o naliczeniu opłaty adiacenckiej
str. 539

6.2.2. Treść decyzji o naliczeniu opłaty adiacenckiej
str. 540

6.3. Charakter rozstrzygnięć zawartych w decyzji o ustaleniu opłaty adiacenckiej
str. 542

7. Termin płatności opłaty adiacenckiej
str. 543

7.1. Powstanie obowiązku wpłacenia opłaty adiacenckiej
str. 543

7.2. Wymagalność obowiązku wpłacenia opłaty adiacenckiej
str. 544

Bibliografia
str. 545


Ukryj

Opis:

Książka zawiera całościowe omówienie regulacji prawa zagospodarowania przestrzeni, czyli:

  • planowania przestrzennego,
  • prawa budowlanego,
  • publicznoprawnej ingerencji w reżim prawny nieruchomości.
Oryginalne analizy prawne przedstawione w publikacji stanowić mogą istotne wskazówki co do oceny często rozbieżnych stanowisk sadów administracyjnych, Sadu Najwyższego i Trybunalu Konstytucyjnego oraz co do działalności orzeczniczej organów administracji publicznej.

Adresaci:
Książka adresowana jest do szerokiego kręgu prawników - sędziów sadów administracyjnych, adwokatów, radców prawnych. Będzie tez przydatna dla architektów, urbanistów, inżynierów budownictwa, dla pośredników w obrocie nieruchomościami, rzeczoznawców majątkowych oraz zarządców nieruchomości, a także dla studentów studiów prawniczych, administracyjnych oraz kierunków, w ramach których podejmowana jest problematyka prawa zagospodarowania przestrzeni.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-3814-1 , Oprawa: miękka , Format: B5 (176 x 250 mm) , 552
Rodzaj: opracowanie , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo administracyjne i publiczne / Samorząd terytorialny
Kod: KAM-1953:W01D02 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów