Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book

Autorzy: Maria Magdalena Kenig-Witkowska,
Seria:  Przepisy z wprowadzeniem
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1.08.2012 r.
Kod: KAM-2052:W01P01  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Towar chwilowo niedostępny.

Spis treści: 

Wykaz skrótów
str. 9

Podstawowa literatura
str. 11

Przedmowa
str. 17

Wprowadzenie
str. 19


Podstawy traktatowe polityki UE w dziedzinie środowiska
str. 19

Cele i zasady polityki UE w dziedzinie środowiska
str. 20

Źródła i akty prawa środowiska Unii Europejskiej
str. 21

Akty prawa środowiska UE
str. 21

Procedury stanowienia prawa środowiska na podstawie art. 192 TFUE
str. 22

Rozdział I. Mechanizmy oceny oddziaływania na środowisko
str. 22

Rozdział II. Dostęp do informacji o środowisku
str. 24

Rozdział III. Ochrona i jakość wód
str. 25

Rozdział IV. Gospodarka odpadami
str. 27

Rozdział V. Jakość powietrza
str. 28

Rozdział VI. Ochrona przyrody
str. 29

Rozdział VII. System zarządzania środowiskiem
str. 31

Rozdział VIII. Odpowiedzialność za naruszenie prawa środowiska
str. 32

Rozdział IX. Zmiany klimatu - Pakiet energetyczno-klimatyczny
str. 34

Przemysł i środowisko
str. 35

Dokumenty

Rozdział I. Mechanizmy oceny oddziaływania na środowisko
str. 37


Dyrektywa Rady 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne (Dz. Urz. WE L z 1985 r. Nr 175, s. 40 z późn. zm.)
str. 37

Dyrektywa 2001/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko (Dz. Urz. WE L z 2001 r. Nr 197, s. 30)
str. 49

Rozdział II. Dostęp do informacji o środowisku
str. 61


Dyrektywa 2003/4/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2003 r. w sprawie publicznego dostępu do informacji dotyczących środowiska i uchylająca dyrektywę Rady 90/313/EWG (Dz. Urz. WE L z 2003 r. Nr 41, s. 26)
str. 61

Rozporządzenie nr 1367/2006 (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 września 2006 r. w sprawie zastosowania postanowień Konwencji z Aarhus o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska do instytucji i organów Wspólnoty (Dz. Urz. UE L z 2006 r. Nr 264, s. 13)
str. 75

Dyrektywa 2003/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 maja 2003 r. przewidująca udział społeczeństwa w odniesieniu do sporządzania niektórych planów i programów w zakresie środowiska oraz zmieniająca w odniesieniu do udziału społeczeństwa i dostępu do wymiaru sprawiedliwości dyrektywy Rady 85/337/EWG i 96/61/WE (Dz. Urz. UE L z 2003 r. Nr 156, s. 17 z późn. zm.)
str. 89

Rozdział III. Ochrona i jakość wód
str. 101


Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (Dz. Urz. WE L z 2000 r. Nr 327, s. 1 z późn. zm.)
str. 101

Dyrektywa 2008/56/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 czerwca 2008 r. ustanawiająca ramy działań Wspólnoty w dziedzinie polityki środowiska morskiego (dyrektywa ramowa w sprawie strategii morskiej) (tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. UE L z 2008 r. Nr 164, s. 19)
str. 133

Dyrektywa 2006/118/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie ochrony wód podziemnych przed zanieczyszczeniem i pogorszeniem ich stanu (Dz. Urz. UE L z 2006 r. Nr 372, s. 19)
str. 157

Dyrektywa Rady 98/83/WE z dnia 3 listopada 1998 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. Urz. WE L z 1998 r. Nr 330, s. 32 z późn. zm.)
str. 169

Rozdział IV. Gospodarka odpadami
str. 183


Dyrektywa 2008/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy (tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. UE L z 2008 r. Nr 312, s. 3)
str. 183

Rozporządzenie nr 1013/2006 (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie przemieszczania odpadów (Dz. Urz. UE L z 2006 r. Nr 190, s. 1 z późn. zm.)
str. 217

Rozdział V. Jakość powietrza
str. 275


Dyrektywa 2008/50/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy (Dz. Urz. UE L z 2008 r. Nr 152, s. 1)
str. 275

Dyrektywa 94/63/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie kontroli emisji lotnych związków organicznych (LZO) wynikających ze składowania paliwa i jego dystrybucji z terminali do stacji paliw (Dz. Urz. WE L z 1994 r. Nr 365, s. 24 z późn. zm.)
str. 301

Dyrektywa Rady (70/220/EWG) z dnia 20 marca 1970 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do działań, jakie mają być podjęte w celu ograniczenia zanieczyszczania powietrza przez emisje z pojazdów silnikowych (Dz. Urz. WE L 1970 r. Nr 76, s. 1 z późn. zm.)
str. 311

Dyrektywa 2001/81/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2001 r. w sprawie krajowych poziomów emisji dla niektórych rodzajów zanieczyszczenia powietrza (Dz. Urz. WE L z 2001 r. Nr 309, s. 22 z późn. zm.)
str. 317

Rozdział VI. Ochrona przyrody
str. 329


Dyrektywa 2009/147/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa (wersja ujednolicona) (Dz. Urz. UE L z 2010 r. Nr 20, s. 7)
str. 329

Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory (Dz. Urz. WE L z 1992 r. Nr 206, s. 7 z późn. zm.)
str. 339

Rozdział VII. System zarządzania środowiskiem
str. 355


Rozporządzenie nr 1221/2009 (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS), uchylające rozporządzenie (WE) nr 761/2001 oraz decyzje Komisji 2001/681/WE i 2006/193/WE (Dz. Urz. UE L z 2009 r. Nr 342, s. 1)
str. 355

Dyrektywa Rady 96/62/WE z dnia 27 września 1996 r. w sprawie oceny i zarządzania jakością otaczającego powietrza (Dz. Urz. WE L z 1996 r. Nr 296, s. 55 z późn. zm.)
str. 393

Dyrektywa 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 czerwca 2002 r. odnosząca się do oceny i zarządzania poziomem hałasu w środowisku (Dz. Urz. WE L z 2002 r. Nr 189, s. 12 z późn. zm.)
str. 399

Rozdział VIII. Odpowiedzialność za naruszenie prawa środowiska
str. 411


Dyrektywa 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym środowisku naturalnemu (Dz. Urz. UE L z 2004 r. Nr 143, s. 56 z późn. zm.)
str. 411

Rozdział IX. Zmiany klimatu - Pakiet Energetyczno-Klimatyczny
str. 429


Rozporządzenie nr 2037/2000 (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 czerwca 2000 r. w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową (Dz. Urz. WE L z 2000 r. Nr 244, s. 1 z późn. zm.)
str. 429

Dyrektywa 2009/28/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniająca i w następstwie uchylająca dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/ WE (tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. UE L z 2009 r. Nr 140, s. 16)
str. 459

Decyzja nr 2009/406/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie wysiłków podjętych przez państwa członkowskie, zmierzających do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych w celu realizacji do roku 2020 zobowiązań Wspólnoty dotyczących redukcji emisji gazów cieplarnianych (Dz. Urz. UE L z 2009 r. Nr 140, s. 136 z późn. zm.)
str. 511

Dyrektywa 2009/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 kwietnia 2009 r. zmieniająca dyrektywę 2003/87/WE w celu usprawnienia i rozszerzenia wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. UE L z 2009 r. Nr 140, s. 63)
str. 529

Dyrektywa 2009/31/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie geologicznego składowania dwutlenku węgla oraz zmieniająca dyrektywę Rady 85/337/EWG, dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/60/WE, 2001/80/WE, 2004/35/WE, 2006/12/WE, 2008/1/WE i rozporządzenie (WE) nr 1013/2006 (tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. UE L z 2009 r. Nr 140, s. 114 z późn. zm.)
str. 567


Ukryj

Opis:

Publikacja jest pierwszym na rynku zbiorem zawierającym wybór aktów prawnych Unii Europejskiej dotyczących obrotu prawnego Unii w dziedzinie środowiska. Wybrane dokumenty zostały poprzedzone wprowadzeniem do prawa środowiska UE i podstawowymi informacjami dotyczącymi regulacji systemowych i sektorowych tej dziedziny prawa. Przedstawione zagadnienia i akty dotyczą m.in.: mechanizmów oceny oddziaływania na środowisko, dostępu do informacji, ochrony i jakości wód, ochrony powietrza, gospodarki odpadami, ochrony przyrody, systemu zarządzania środowiskiem, odpowiedzialności za naruszenie prawa środowiska oraz pakietu energetyczno-klimatycznego.

Zamierzeniem towarzyszącym prezentowanemu opracowaniu było zebranie w jednej publikacji dokumentów, które najczęściej są przedmiotem analizy i rozważań prowadzonych w ramach zajęć na różnych kierunkach studiów akademickich. Dokonując wyboru, brano pod uwagę również ich praktyczne znaczenie dla systemu funkcjonowania norm prawa środowiska.

Adresaci:
Książka jest przeznaczona przede wszystkim dla pracowników naukowych i studentów studiów prawniczych, administracyjnych, nauk politycznych oraz wyspecjalizowanych studiów ochrony środowiska, takich jak np. Międzywydziałowe Studia Ochrony Środowiska na Uniwersytecie Warszawskim. Może być przydatna również dla pracowników administracji państwowej i samorządowej, prawników praktykujących w dziedzinie prawa środowiska, a także dla wszystkich zainteresowanych prawem i ochrona środowiska.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-3968-1 , Oprawa: miękka , Format: A5 (148 × 210 mm) , 600
Rodzaj: kodeks , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo administracyjne i publiczne / Ochrona środowiska
Kod: KAM-2052:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów