Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book

Autorzy: Arkadiusz Kamiński,
Seria:  Poradniki LEX
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1.06.2012 r.
Kod: ABC-0711:W01P01  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Towar chwilowo niedostępny.

Spis treści: 

Wykaz skrótów
str. 9

Wstęp
str. 11

Rozdział 1. Sektor finansów publicznych i jego przemiany
str. 15


1. Uwagi ogólne
str. 15

2. Zakres sektora publicznego i obecne przemiany
str. 16

3. Rozwój i znaczenie podsektora samorządowego finansów publicznych
str. 18

4. Podział sektora publicznego i zasilanie podsektora samorządowego
str. 22

Rozdział 2. Zasady budżetowania a zasady finansowania
str. 35


1. Zasady budżetowania w ramach sektora publicznego
str. 35

2. Potencjał finansowania dłużnego w sektorze publicznym
str. 37

3. Zdolność do finansowania dłużnego przez jednostki samorządu terytorialnego
str. 40

4. Pojęcie potrzeb pożyczkowych i charakter ich zaspokojenia
str. 45

5. Zasady finansowania dłużnego - odmienności i podobieństwa na szczeblu rządowym i samorządowym
str. 48

Rozdział 3. Planowanie finansowe
str. 53


1. Założenia planu finansowania wieloletniego
str. 53

2. Planowanie finansowania dłużnego a finansowanie inwestycji
str. 57

3. Założenia budowania strategii finansowania na szczeblu rządowym i samorządowym - strategia sektora
str. 60

4. Planowanie finansowe na szczeblu samorządowym
str. 64

5. Forma zabezpieczenia środków pod projekty unijne
str. 68

6. Planowanie finansowania dłużnego jednostek samorządu terytorialnego - doświadczenia wybranych krajów europejskich
str. 71

7. Strategia finansowania dłużnego (zadłużenia sektora finansów publicznych) - dylematy
str. 72

Rozdział 4. Zarządzanie płynnością finansową w jednostkach samorządu terytorialnego
str. 76


1. Podejście do płynności w sektorze publicznym
str. 76

2. Kryteria płynności i mierniki
str. 80

3. Zdolność planowania i kontrolowania strumieni finansowych - zarys problemu
str. 85

4. Modele płynności budżetu w różnych strategiach finansowania i zarządzania długiem
str. 89

5. Płynność jako funkcja finansowania. Polityka lokowania nadwyżek w ciągu roku 91

Rozdział 5. Ocena ratingowa jako miara efektywności jednostek samorządu terytorialnego
str. 96


1. Uwagi ogólne
str. 96

2. Założenia wyboru firm ratingowych
str. 96

3. Metodologia ocen ratingowych - wybrane problemy
str. 97

4. Kryteria oceny i ryzyka
str. 107

5. Rating a efektywność finansowania
str. 108

6. Oceny ratingowe a kryteria zadłużenia
str. 109

7. Ocena zdolności kredytowej poza ratingiem agencji ratingowych
str. 113

Rozdział 6. Uwarunkowania wyboru instrumentów finansowania dłużnego
str. 118


1. Uwagi ogólne
str. 118

2. Kryteria wyboru rynku
str. 121

3. Zapadalność instrumentów
str. 122

4. Koszt a ryzyko
str. 124

5. Efektywność finansowania dłużnego, wzory i założenia
str. 126

6. Strategia finansowania dłużnego a efektywność
str. 129

7. Zmienność parametrów obligacji a analiza płynności budżetu
str. 132

8. Kryteria wyboru firm wspomagających, kancelarii prawnych, agentów emisji
str. 134

8.1. Wybór kancelarii prawnej
str. 136

8.2. Wybór kierownika konsorcjum emisyjnego - banku
str. 142

9. Procedury i procesowanie zadań w finansowaniu dłużnym
str. 147

10. Zabezpieczenia i poręczenia związane z emisją obligacji
str. 154

Rozdział 7. Finansowanie kredytami bankowymi
str. 158


1. Profil kredytu, pożyczki
str. 158

2. Dodatkowe czynniki określające warunki kredytowe
str. 163

3. Zakres współpracy jednostek samorządu terytorialnego z bankiem kredytującym
str. 166

4. Kryteria wyboru banków komercyjnych
str. 168

5. Rodzaje zabezpieczeń
str. 169

6. Pozyskiwanie kredytów z międzynarodowych instytucji finansowych
str. 170

Rozdział 8. Zarządzanie długiem w sektorze finansów publicznych
str. 174


1. Finansowanie sektora a zarządzanie długiem
str. 174

2. Planowanie finansowe a zarządzanie aktywami i pasywami
str. 178

3. Ujęcie makroekonomiczne a mikroekonomiczne zarządzania długiem w sektorze publicznym
str. 182

3.1. Ujęcie makroekonomiczne
str. 182

3.2. Ujęcie mikroekonomiczne
str. 184

4. Aktywne a pasywne zarządzanie długiem w sektorze finansów publicznych
str. 186

5. Określenie celów zarządzania długiem
str. 188

6. Proces zarządzania długiem w jednostkach samorządu terytorialnego
str. 191

6.1. Wybrane metody zarządzania długiem
str. 192

6.2. Portfel odniesienia (benchmarkowy) długu jednostek samorządu terytorialnego
str. 194

7. Zarządzanie ryzykiem
str. 198

7.1. Ryzyko stopy procentowej
str. 199

7.2. I nne ryzyka związane z zarządzaniem długiem
str. 201

7.3. Równowaga między ryzykiem i kosztem obsługi długu
str. 207

8. Sterowanie kosztami
str. 209

9. Dobre praktyki w zarządzaniu długiem publicznym
str. 212

10. Zarządzanie długiem potencjalnym
str. 216

Rozdział 9. Mechanizm synchronizacji finansowania dłużnego podmiotów sektora finansów publicznych
str. 219

Bibliografia
str. 223

Słowniczek pojęć
str. 227Ukryj

Opis:

.. Nieodlacznym elementem warunkujacym spójnosc prowadzonych dzialan w samorzadach jest uwzglednienie w planowaniu fi nansowym i wieloletnich zamierzeniach inwestycyjnych – poza aspektem zarzadzania plynnoscia budzetu – wizji zadluzenia. Takie ujecie pozwala na kompleksowe podejscie do utrzymania równowagi fi nansowej, w tym równowagi biezacej budzetu. Poradnik przedstawia zbiór zagadnien dotyczacych wyboru zródel fi nansowania potrzeb pozyczkowych jednostek samorzadu terytorialnego. Szczególny nacisk zostal polozony na kwes.. e aktywnego ksztaltowania zadluzenia, zarówno w aspekcie podsektora samorzadowego, jak i calego sektora fi nansów publicznych. .. Publikacja jest przeznaczona dla pracowników jednostek fi nansowych sektora publicznego, w tym banków oraz instytucji nabywajacych skarbowe i municypalne papiery wartosciowe.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-3953-7 , Oprawa: miękka , Format: A5 (148 × 210 mm) , 236
Rodzaj: poradnik , Medium: książki (WKP)
Dział: Ekonomia / Finanse i inwestycje
Kod: ABC-0711:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów