Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  Autorzy: Igor Zachariasz (red. nauk.),
Seria:  Monografie
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska - pakiety Stan prawny:  1.09.2012 r.
Kod: KAM-2006;pakiet-el  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Ebook: Link do pobrania ebooka jest w zamówieniu przy tytule. Kliknij w link, pobierz ebooka i zapisz na swoim urządzeniu.
Cena podstawowa brutto: 0,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 83,16 zł.

Spis treści: 

Wykaz skrótów
str. 11

Wstęp
str. 15

Hubert Izdebski
Prawo własności w planowaniu zagospodarowania przestrzeni
str. 21

Tomasz Bąkowski
Prawne procedury planowania przestrzennego w kontekście ochrony interesu publicznego oraz interesu indywidualnego
str. 37


1. Uwagi ogólne
str. 37

2. Ochrona interesu publicznego w procedurze planowania przestrzennego
str. 41

3. Ochrona interesu indywidualnego w procedurze planowania przestrzennego
str. 51

Katarzyna Barańska
W kierunku partycypacji - kilka uwag na temat kierunków reformy prawa planowania i zagospodarowania przestrzennego w perspektywie rozwoju lokalnego
str. 61


1. Partycypacja społeczna w planowaniu kierunków zagospodarowania
str. 63

2. Partycypacja społeczna w budowie lokalnej infrastruktury
str. 66

3. Umowy cywilnoprawne
str. 67

4. Strefy zagospodarowania uzgodnionego
str. 68

Wojciech Jakimowicz
O normatywnych podstawach władztwa planistycznego gminy
str. 70

Marek Szewczyk
Realizacja inwestycji na obszarach bez planów miejscowych
str. 89


1. Wprowadzenie
str. 89

2. Zniesienie zasady zabudowy planowej i jego znaczenie
str. 91

3. Relacja plan miejscowy - decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
str. 93

4. Zróżnicowane uwarunkowania przygotowania realizacji inwestycji na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz na podstawie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
str. 96

5. Ograniczenia w zakresie ustalania lokalizacji inwestycji prywatnych
str. 98

6. Podobieństwa warunków przygotowania i realizacji inwestycji na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
str. 107

7. Konkluzja
str. 109

Wojciech Korbel
Trzy podstawowe problemy współczesnego polskiego prawodawstwa planowania przestrzennego w kontekście możliwości realizacji inwestycji na obszarach pozbawionych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
str. 111


1. Wprowadzenie
str. 111

2. Problem 1: jakość tworzonego nowego prawa
str. 112

3. Problem 2: praktyka stosowania przepisów prawa oraz jakość orzecznictwa sądów, kolegiów odwoławczych oraz różnorodnych innych organów administracji państwowej
str. 118

4. Problem 3: konieczność poszukiwania ewolucyjnych sposobów poprawy jakości obowiązujących aktów prawnych
str. 121

5. Podsumowanie i wnioski
str. 130

Maciej J. Nowak
Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu - wady, zalety i postulowane zmiany
str. 132


1. Wstęp
str. 132

2. Ład przestrzenny i zrównoważony rozwój w gospodarce przestrzennej
str. 133

3. Instytucja i rodzaje decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
str. 137

4. Przesłanki wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
str. 139

5. Przesłanki wydania decyzji o warunkach zabudowy
str. 143

6. Krytyka decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz analiza ich konkretnego zastosowania
str. 147

7. Propozycje zmian ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w zakresie wydawanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
str. 150

8. Podsumowanie
str. 152

Igor Zachariasz
Czy decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu jest decyzją administracyjną?
str. 154


1. Uwagi ogólne
str. 154

2. Uzasadnienie tezy zawartej w wyroku NSA z dnia 6 sierpnia 2009 r. i podstawa jej krytyki
str. 156

3. Pojęcie decyzji administracyjnej
str. 158

4. Strona w procedurze wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
str. 165

5. Stanowienie a stosowanie prawa przez organy administracji publicznej. Wnioski dotyczące decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
str. 171

Mirosław Gdesz
Rozkładanie kosztów urbanizacji
str. 173


1. Pojęcie publicznoprawnego ulepszenia nieruchomości
str. 173

2. Polski model
str. 176

3. Proponowany model opłat infrastrukturalnych
str. 179

4. Wycena masowa w ramach instytucji publicznoprawnego ulepszenia nieruchomości
str. 187

5. Zakończenie
str. 188

Bibliografia
str. 189

Grzegorz P. Kubalski
Możliwości wzajemnej kompensaty opłat adiacenckich i odszkodowań należnych od gminy w przypadku podziału nieruchomości
str. 190


1. Wprowadzenie
str. 190

2. Podział nieruchomości jako źródło zobowiązań administracji publicznej i wnioskodawcy podziału
str. 193

3. Możliwości kompensaty wzajemnych roszczeń
str. 196

4. Podsumowanie
str. 206

Adam Bartosiewicz
Znaczenie planów miejscowych dla opodatkowania podatkiem od towarów i usług transakcji zbycia gruntów
str. 207


1. Uwagi wstępne
str. 207

2. Zbycie gruntu jako czynność opodatkowana podatkiem od towarów i usług
str. 208

3. Dostawa gruntów niezabudowanych - stawka podstawowa podatku albo zwolnienie podatkowe
str. 211

4. Pojęcie terenów przeznaczonych pod zabudowę
str. 212

5. Teren objęty planem miejscowym
str. 215

6. Teren, dla którego wydano decyzję o warunkach zabudowy (lokalizacji celu publicznego)
str. 216

7. Studium planu a przeznaczenie terenu
str. 217

8. Ewidencja gruntów i budynków a przeznaczenie terenu
str. 218

9. Teren przeznaczony pod inwestycje drogowe
str. 220

10. Zakończenie
str. 221

Postscriptum
str. 222

Mirosław Rymer
Ochrona zabytków w planowaniu przestrzennym w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych
str. 223

Katarzyna Sulewska, Marcin Szywała
Inflacja prawa a jakość procesu planistycznego
str. 243


Bibliografia
str. 254

Adam Popielewski
Planowanie zagospodarowania przestrzennego - kolejna gruntowna reforma ograniczona do ustawy?
str. 256


1. Organizacja planowania przestrzennego
str. 257

2. Walory etatowej organizacji służb
str. 258

3. Jakość planowania jako skutek organizacji
str. 258

4. Komisje urbanistyczno-architektoniczne i ich bezradność
str. 259

5. Deprecjacja zawodu
str. 260

6. Rola i ranga administracji
str. 261

7. Problem braku zadań rządowych
str. 262

8. "Ład przestrzenny" i jego procedury
str. 263

9. Pożytki z uproszczeń?
str. 264

10. Ciężar obowiązku odszkodowawczego
str. 265

11. Patologie mechanizmów finansowych planowania
str. 266

12. Decyzje o warunkach zabudowy - słusznie krytykowane?
str. 267

13. Ułomności warunków zabudowy
str. 268

14. Studium i jego problematyczne odniesienia
str. 268

15. Plany miejscowe jako źródło chaosu przestrzennego
str. 270

16. Ład przestrzenny i stałość czy elastyczność?
str. 271

17. Ład estetyczny
str. 272

18. Rewitalizacja - powierzchowna czy systemowa?
str. 273

19. Brak miejsca dla przestrzeni publicznych
str. 274

20. Wolność zabudowy a stan dróg
str. 274

21. Zjawiska poza kontrolą
str. 275

22. Więcej o drogach
str. 276

23. Hałas komunikacyjny i efekty jego zwalczania
str. 277

24. Nie tylko nieład, ale także źródło kłopotów
str. 279

25. Reklama zewnętrzna i zjawisko grodzenia
str. 280

26. Ułomności gospodarki nieruchomościami
str. 281

27. Skutki prywatyzacji i problemy z polszczyzną
str. 282

28. Kategorie pojęciowe
str. 283

29. Przestrzenne skutki zmian prawa
str. 284

30. Braki pojęciowe
str. 285

31. Brak gwarancji zachowania przestrzeni otwartych
str. 286

32. Skutki uboczne polskiej praktyki
str. 286

33. Koszty regulacyjnej roli rynku
str. 287

34. Przyszłość
str. 288

Marek Jać, Piotr Jać
Planowanie przestrzenne - o potrzebie i kierunkach zmian
str. 290


1. Wstęp
str. 290

2. Uwagi ogólne
str. 293

3. Dokumenty planistyczne
str. 296

4. Studium gminy
str. 298

5. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
str. 301

6. Uwagi szczegółowe
str. 302

7. Podsumowanie
str. 312

Marcin Świetlik
Pięć tez do reformy systemu planowania przestrzennego (z punktu widzenia urbanisty)
str. 314


O Autorach
str. 319

Ukryj

Opis:

Książka stanowi próbę interdyscyplinarnego spojrzenia na problemy prawa planowania i zagospodarowania przestrzennego. Znajdujące się w niej opracowania wybitnych wykładowców akademickich, sędziów sądów administracyjnych oraz architektów i urbanistów ukazują zarówno teoretyczne, jak i praktyczne problemy wymagające zasadniczej reformy. .. Prezentowane w pracy artykuły wskazują m.in. na konieczność zreformowania konstrukcji prawnej instrumentów planistycznych, zwłaszcza decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz procedur planistycznych w kierunku wzmocnienia ochrony zgłaszanych w niej interesów podmiotów prywatnych, a także na niezbędność nowego określenia zasad ponoszenia kosztów urbanizacji. Podkreślają ponadto, że w reformowaniu prawa planowania i zagospodarowania przestrzennego konieczne jest uwzględnienie praktycznych aspektów obecnego systemu, takich jak: niewystarczająca kadra urbanistów i architektów w administracji publicznej w stosunku do potrzeb, niska świadomość społeczna wartości przestrzeni i jej postępującej degradacji, koszty fi nansowe i społeczne niezbędne do odtworzenia walorów ekologicznych, przyrodniczych oraz kulturowych przestrzeni. .. Książka uświadamia przede wszystkim potrzebę nowego spojrzenia na ochronę własności w zagospodarowaniu przestrzeni, poprzez odwołanie się do europejskiej tradycji prawa publicznego i ukazanie nie tylko uprawnień związanych z własnością nieruchomości, lecz także obowiązków ciążących na właścicielu, a wynikających przede wszystkim z poszanowania własności nieruchomości innych osób oraz walorów ekologicznych i ekonomicznych przestrzeni. .. Książka kierowana jest do przedstawicieli świata akademickiego zainteresowanych poszerzeniem wiedzy o problematyce planowania i zagospodarowania przestrzennego, ale także do praktyków zajmujących się planowaniem przestrzennym – prezentowane artykuły zawierają bowiem szereg praktycznych uwag i komentarzy dotyczących interpretacji i stosowania prawa planowania i zagospodarowania przestrzennego.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-3781-6 , Oprawa: twarda , Format: B6 (125 x 176 mm) , 324
Rodzaj: monografia , Medium: pakiet
Dział: Prawo administracyjne i publiczne / Samorząd terytorialny
Kod: KAM-2006;pakiet-el Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów