Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book
Spis treści: 

Wykaz skrótów
str. 9

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
str. 13

Rozdział 1
Przepisy ogólne
str. 15


Art. 1. [Przedmiot regulacji]
str. 15

Rozdział 2
Lokalizacja dróg
str. 26


Art. 2-11. (uchylone)
str. 26

Rozdział 2a
Postępowanie poprzedzające rozpoczęcie robót budowlanych
str. 27


Art. 11a. [Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej]
str. 27

Art. 11b. [Opinie organów wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego]
str. 37

Art. 11c. [Odesłanie - kodeks postępowania administracyjnego]
str. 42

Art. 11d. [Treść wniosku; skutki wszczęcia postępowania]
str. 44

Art. 11e. [Zakaz nakładania dodatkowych obowiązków]
str. 60

Art. 11f. [Treść rozstrzygnięcia; doręczenia]
str. 62

Art. 11g. [Odwołanie]
str. 66

Art. 11h. [Termin na wydanie decyzji]
str. 70

Art. 11i. [Odesłanie - ustawa - Prawo budowlane]
str. 72

Art. 11j. [Odesłanie - ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych]
str. 73

Rozdział 3
Nabywanie nieruchomości pod drogi
str. 75


Art. 12. [Wywłaszczenie nieruchomości pod drogi]
str. 75

Art. 13. [Nabywanie nieruchomości przez zarządcę drogi]
str. 82

Art. 14-15. (uchylone)
str. 84

Art. 16. [Termin wydania nieruchomości; postępowanie egzekucyjne]
str. 84

Art. 17. [Rygor natychmiastowej wykonalności]
str. 86

Art. 18. [Odszkodowanie]
str. 91

Art. 18a. (uchylony)
str. 98

Art. 19. [Wpływ decyzji o wydaniu zezwolenia na stosunki zobowiązaniowe]
str. 98

Art. 20. [Ustanowienie trwałego zarządu]
str. 101

Art. 20a. [Zajęcie terenu na czas realizacji inwestycji]
str. 104

Art. 20b. [Wycinka drzew i krzewów]
str. 106

Art. 21. [Wyłączenia - ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych i ustawa o ochronie przyrody]
str. 107

Art. 22. [Koszty i zwolnienia od podatku]
str. 109

Art. 23. [Odesłanie - ustawa o gospodarce nieruchomościami]
str. 112

Rozdział 4
Realizacja inwestycji drogowej
str. 114


Art. 24-30. (uchylone)
str. 114

Art. 31. [Trwałość decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej]
str. 114

Art. 32. [Decyzja o pozwoleniu na użytkowanie drogi]
str. 120

Art. 32a. [Odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego]
str. 132

Art. 33. (uchylony)
str. 136

Rozdział 5
Zmiany w przepisach obowiązujących
str. 137


Art. 34. [Zmiana - ustawa o drogach publicznych]
str. 137

Art. 35. [Zmiana - ustawa o lasach]
str. 137

Art. 36. [Zmiana - ustawa o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa]
str. 138

Art. 37. [Zmiana - ustawa o autostradach płatnych]
str. 138

Art. 38. [Zmiana - ustawa o gospodarce nieruchomościami]
str. 138

Art. 39. [Zmiana - ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych]
str. 139

Art. 40. [Zmiana - ustawa - Prawo ochrony środowiska]
str. 139

Rozdział 6
Przepisy przejściowe i końcowe
str. 140


Art. 41. [Przepis przejściowy - sprawy zakończone decyzją lub udzieleniem wskazań]
str. 140

Art. 42. [Przepis przejściowy - sprawy niezakończone decyzją ostateczną]
str. 142

Art. 43. [Przepis przejściowy - kwestia utraty mocy]
str. 144

Art. 44. [Wyłączenie - ustawa o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym]
str. 144

Art. 45. [Wejście w życie i utrata mocy]
str. 145

Załączniki nr 1-2 (uchylone)
str. 147

Wyciąg z innych aktów prawnych
str. 149


Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
str. 151

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
str. 158

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
str. 170

Bibliografia
str. 177

Indeks rzeczowy
str. 181

Noty biograficzne
str. 185


Ukryj

Opis:

. W komentarzu uwzględniono najważniejsze nowelizacje ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. Autorzy zaproponowali rozwiązania problemów pojawiających się zarówno podczas wykonywania krajowego programu budowy dróg, jak i zmiany układu drogowego w związku z realizacją inwestycji niedrogowej. Książka zawiera analizę relacji specustawy drogowej do ustawy o drogach publicznych, ustawy o gospodarce nieruchomościami i kodeksu postępowania administracyjnego. W opracowaniu przedstawiono przepisy specustawy drogowej z uwzględnieniem szerokiej perspektywy reglamentacji procesu budowlanego. . Komentarz wnikliwie omawia takie zagadnienia jak: – postępowanie poprzedzające rozpoczęcie robót budowlanych, – nabywanie nieruchomości pod drogi, – realizacja inwestycji drogowej. . Opracowanie zawiera wyciąg z najważniejszych aktów prawnych, do których odsyła specustawa drogowa. . Książka przeznaczona jest dla przedstawicieli i pracowników organów administracji publicznej (przede wszystkim zarządców dróg), właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości, inwestorów, projektantów, geodetów i prawników. . Autorzy są adwokatami i doktorami nauk prawnych specjalizującymi się w obsłudze prawnej najważniejszych projektów inwestycyjno-budowlanych w Polsce.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-3926-1 , Oprawa: miękka , Format: A5 (148 × 210 mm) , 188
Rodzaj: komentarz , Medium: książki (WKP)
Dział: Nieruchomości i budownictwo / Prawo budowlane
Kod: KAM-2044:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów