Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka


Autorzy: Krzysztof Ślebzak,
Seria:  Komentarze LEX
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1.08.2012 r.
Kod: KAM-1990:W01P01  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 199,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 179,10 zł. ( Oszczędzasz: 19,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów
str. 27

Wstęp
str. 29

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego
str. 31

Tytuł I. Przepisy ogólne
str. 39


Literatura
str. 39

1. Geneza i ewolucja regulacji prawnych w dziedzinie koordynacji
str. 41

2. Aktualne regulacje prawne
str. 43

Artykuł 1
Definicje
str. 45

1. Uwagi ogólne
str. 55

2. Praca najemna oraz działalność na własny rachunek
str. 55

3. Ubezpieczony
str. 60

4. Urzędnik służby cywilnej
str. 60

5. System specjalny dla urzędników służby cywilnej
str. 61

6. Pracownik przygraniczny
str. 62

7. Uchodźca i bezpaństwowiec
str. 63

8. Członek rodziny
str. 63

9. Zamieszkanie i pobyt
str. 64

10. Ustawodawstwo
str. 65

11. Władza właściwa
str. 66

12. Komisja administracyjna
str. 66

13. Rozporządzenie wykonawcze
str. 66

14. Instytucja
str. 67

15. Instytucja właściwa
str. 67

16. Instytucja miejsca zamieszkania oraz instytucja miejsca pobytu
str. 67

17. Właściwe państwo członkowskie
str. 68

18. Okres ubezpieczenia
str. 68

19. Okres zatrudnienia i okres pracy na własny rachunek
str. 68

20. Okres zamieszkania
str. 69

21. Świadczenie rzeczowe
str. 69

22. Emerytura lub renta
str. 71

23. Świadczenie przedemerytalne
str. 71

24. Świadczenie z tytułu śmierci
str. 72

25. Świadczenie rodzinne
str. 72

Orzecznictwo TS
str. 74

Orzecznictwo sądów polskich
str. 115

Artykuł 2
Zakres podmiotowy
str. 117

1. Uwagi ogólne
str. 117

2. Kryterium ekonomiczne
str. 118

3. Obywatelstwo
str. 119

4. Kryterium rodzinne
str. 121

Orzecznictwo TS
str. 123

Artykuł 3
Zagadnienia objęte rozporządzeniem
str. 124

1. Uwagi ogólne
str. 125

2. Gałęzie zabezpieczenia społecznego (ust. 1)
str. 126

2.1. Świadczenia z tytułu choroby
str. 126

2.2. Świadczenia z tytułu macierzyństwa i świadczenia równoważne dla ojca
str. 129

2.3. Świadczenia z tytułu inwalidztwa
str. 130

2.4. Świadczenia z tytułu starości
str. 131

2.5. Renty rodzinne
str. 132

2.6. Świadczenia z tytułu wypadków przy pracy i choroby zawodowej
str. 133

2.7. Zasiłki na wypadek śmierci
str. 133

2.8. Świadczenia dla bezrobotnych
str. 133

2.9. Świadczenia przedemerytalne
str. 135

2.10. Świadczenia rodzinne
str. 135

3. Zakres zastosowania - systemy świadczeń (ust. 2)
str. 136

4. Specjalne nieskładkowe świadczenia pieniężne
str. 137

5. Zobowiązania armatora
str. 137

6. Wyłączenie pomocy społecznej i medycznej
str. 137

7. Wyłączenie świadczeń odszkodowawczych
str. 138

8. Relacja do art. 9 rozporządzenia
str. 140

Orzecznictwo TS
str. 140

Orzecznictwo sądów polskich
str. 152

Artykuł 4
Zasada równego traktowania
str. 152

Orzecznictwo TS
str. 154

Orzecznictwo sądów polskich
str. 158

Artykuł 5
Równe traktowanie świadczeń, dochodów, okoliczności lub zdarzeń
str. 159

Orzecznictwo TS
str. 164

Orzecznictwo sądów polskich
str. 172

Artykuł 6
Sumowanie okresów
str. 172

Orzecznictwo TS
str. 178

Orzecznictwo sądów polskich
str. 180

Artykuł 7
Uchylenie zasad dotyczących miejsca zamieszkania
str. 180

Orzecznictwo TS
str. 184

Orzecznictwo sądów polskich
str. 185

Artykuł 8
Relacje między niniejszym rozporządzeniem a innymi instrumentami koordynacji
str. 187

Orzecznictwo TS
str. 190

Orzecznictwo sądów polskich
str. 191

Artykuł 9
Oświadczenia Państw Członkowskich dotyczące zakresu niniejszego rozporządzenia
str. 192

Orzecznictwo TS
str. 193

Artykuł 10
Zakaz kumulacji świadczeń
str. 193

Orzecznictwo TS
str. 196

Tytuł II. Określanie mającego zastosowanie ustawodawstwa
str. 199


Literatura
str. 199

Orzecznictwo TS
str. 201

Artykuł 11
Zasady ogólne
str. 205

1. Zasada jednego ustawodawstwa właściwego
str. 208

2. Ustalanie ustawodawstwa dla poszczególnych grup
str. 211

2.1. Osoba wykonująca pracę najemną
str. 211

2.2. Osoba wykonująca pracę na własny rachunek
str. 211

2.3. Urzędnicy służby cywilnej
str. 212

2.4. Osoby otrzymujące zasiłek dla bezrobotnych
str. 213

2.5. Służba w siłach zbrojnych i służba cywilna
str. 213

2.6. Osoby niewykonujące pracy (działalności zarobkowej) oraz pobierające świadczenia pieniężne
str. 214

2.7. Osoby pracujące na morzu
str. 214

Orzecznictwo TS
str. 216

Artykuł 12
Zasady szczególne
str. 219

1. Uwagi wstępne
str. 222

2. Delegowanie pracowników
str. 222

2.1. Wykonywanie pracy na rzecz wysyłającego pracodawcy
str. 224

2.2. Normalne wykonywanie pracy na terytorium państwa członkowskiego
str. 226

2.3. Czas delegowania
str. 228

2.4. Brak możliwości zastąpienia dotychczas delegowanego pracownika
str. 229

2.5. Problem relacji decyzji A2 do treści rozporządzeń
str. 229

3. Przejściowe wykonywanie działalności na terytorium innego państwa członkowskiego
str. 230

4. Obowiązki informacyjne - postępowanie
str. 232

5. Obowiązek współdziałania instytucji właściwych
str. 233

Orzecznictwo TS
str. 234

Orzecznictwo sądów polskich
str. 235

Artykuł 13
Wykonywanie pracy w dwóch lub w kilku Państwach Członkowskich
str. 238

1. Uwagi ogólne
str. 242

2. Wykonywanie pracy w przynajmniej dwóch państwach członkowskich
str. 243

3. Prowadzenie działalności w przynajmniej dwóch państwach członkowskich
str. 246

4. Wykonywanie pracy i prowadzenie działalności w przynajmniej dwóch państwach członkowskich
str. 248

5. Pełnienie służby urzędniczej i wykonywanie pracy/prowadzenie działalności w przynajmniej dwóch państwach członkowskich
str. 248

6. Fikcja wykonywania pracy/prowadzenia działalności
str. 249

7. Obowiązki osób objętych art. 13 rozporządzeniem nr 883/2004
str. 249

Orzecznictwo TS
str. 251

Orzecznictwo sądów polskich
str. 253

Artykuł 14
Ubezpieczenie dobrowolne lub fakultatywne kontynuowane
str. 255

Orzecznictwo TS
str. 258

Artykuł 15
Personel kontraktowy Wspólnot Europejskich
str. 258

Orzecznictwo TS
str. 259

Artykuł 16
Wyjątki od przepisów art. 11 do 15
str. 260

1. Porozumienia wyjątkowe
str. 260

2. Wyłączenie ustawodawstwa państwa zamieszkania
str. 262

Orzecznictwo TS
str. 262

Tytuł III. Przepis y szczególne dotyczące różnych kategori świadczeń
str. 263


Rozdział 1. Świadczenia z tytułu choroby, macierzyństwa i równoważne świadczenia dla ojca
str. 263


Literatura
str. 263

Orzecznictwo TS
str. 266

Sekcja 1. Ubezpieczeni i członkowie ich rodzin, z wyjątkiem emerytów lub rencistów i członków ich rodzin
str. 275


Artykuł 17
Miejsce zamieszkania w Państwie Członkowskim innym niż właściwe Państwo Członkowskie
str. 275

Orzecznictwo TS
str. 284

Artykuł 18
Pobyt we właściwym Państwie Członkowskim, kiedy miejsce zamieszkania jest w innym Państwie Członkowskim - zasady szczególne w odniesieniu do członków rodzin pracowników przygranicznych
str. 286

Artykuł 19
Pobyt poza właściwym Państwem Członkowskim
str. 292

1. Uwagi ogólne
str. 294

2. Pobyt w innym państwie członkowskim aniżeli państwo właściwe
str. 295

3. Uprzednie porozumienia dotyczące korzystania ze świadczeń
str. 297

4. Zwrot kosztów
str. 297

5. Europejska karta ubezpieczenia zdrowotnego
str. 299

Orzecznictwo TS
str. 300

Artykuł 20
Udanie się w celu uzyskania świadczeń rzeczowych - zezwolenie na stosowne leczenie poza Państwem Członkowskim miejsca zamieszkania
str. 304

1. Uwagi ogólne
str. 310

2. Zezwolenie instytucji właściwej
str. 311

3. Zakres udzielanych świadczeń oraz przesłanki wyrażenia zgody
str. 312

4. Prawa członków rodziny
str. 315

5. Rozliczenie ryczałtowe pomiędzy instytucjami
str. 315

Orzecznictwo TS
str. 315

Orzecznictwo sądów polskich
str. 318

Artykuł 21
Świadczenia pieniężne
str. 319

1. Uwagi ogólne
str. 326

2. Świadczenia pieniężne a rzeczowe
str. 327

3. Problem uznawania zaświadczeń lekarskich
str. 327

4. Postępowanie
str. 328

5. Prawny status ubezpieczonego i członków rodziny (ust. 1)
str. 330

6. Obliczenia świadczeń pieniężnych (ust. 2-4)
str. 330

Orzecznictwo TS
str. 331

Artykuł 22
Osoby ubiegające się o emeryturę lub rentę
str. 332

Sekcja 2. Emeryci i renciści oraz członkowie ich rodzin
str. 335


Artykuł 23
Prawo do świadczeń rzeczowych na podstawie ustawodawstwa Państwa Członkowskiego miejsca zamieszkania
str. 335

Orzecznictwo TS
str. 337

Artykuł 24
Brak prawa do świadczeń rzeczowych na podstawie ustawodawstwa Państwa Członkowskiego miejsca zamieszkania
str. 338

Orzecznictwo TS
str. 346

Artykuł 25
Emerytury lub renty na podstawie ustawodawstwa jednego lub kilku Państw Członkowskich innych niż państwo miejsca zamieszkania, w przypadkach, gdy istnieje prawo do świadczeń rzeczowych w tym ostatnim Państwie Członkowskim
str. 347

Artykuł 26
Miejsce zamieszkania członków rodziny w państwie innym niż to, w którym zamieszkuje emeryt lub rencista
str. 349

Artykuł 27
Pobyt uprawnionego lub członków jego rodziny w państwie innym niż to, w którym mają miejsce zamieszkania - pobyt we właściwym Państwie Członkowskim - zgoda na uzyskanie właściwej opieki poza Państwem Członkowskim miejsca zamieszkania
str. 353

Artykuł 28
Zasady szczególne dotyczące emerytowanych pracowników przygranicznych
str. 361

1. Uwagi ogólne
str. 364

2. Kontynuowanie opieki w dotychczasowym państwie zatrudnienia
str. 365

3. Prawo do świadczeń rzeczowych byłych pracowników przygranicznych
str. 367

4. Prawo do świadczeń rzeczowych członków rodzin pracowników przygranicznych lub osób pozostałych przy życiu
str. 367

5. Realizacja roszczeń
str. 368

6. Zwrot kosztów między instytucjami
str. 368

Artykuł 29
Świadczenia pieniężne dla emerytów lub rencistów
str. 368

Artykuł 30
Składki obciążające emerytów lub rencistów
str. 371

1. Uwagi ogólne
str. 372

2. Pobór składek przez instytucję obciążoną kosztami świadczeń rzeczowych w przypadku państw, w których świadczenia zależą od opłacania składki
str. 373

3. Pobór składek przez instytucję obciążoną kosztami świadczeń rzeczowych w przypadku państw, w których świadczenia zależą od zamieszkania
str. 374

Orzecznictwo TS
str. 374

Sekcja 3. Przepisy wspólne
str. 376


Artykuł 31
Przepis ogólny
str. 376

Artykuł 32
Pierwszeństwo prawa do świadczeń rzeczowych - zasada szczególna dotycząca prawa członków rodziny do świadczeń w Państwie Członkowskim zamieszkania
str. 378

Orzecznictwo TS
str. 381

Artykuł 33
Świadczenia rzeczowe o znacznej wartości
str. 382

Artykuł 34
Zbieg świadczeń z tytułu długotrwałej opieki
str. 383

Artykuł 35
Zwroty między instytucjami
str. 388

1. Uwagi ogólne
str. 396

2. Zasada pełnego zwrotu kosztów
str. 397

3. Zwrot faktycznie poniesionych wydatków
str. 398

4. Zwrot na podstawie kwot zryczałtowanych (ust. 2)
str. 399

5. Spory między instytucjami właściwymi w zakresie zwrotu kosztów oraz odsetki od nieuregulowanych należności
str. 400

6. Szczególne uprawnienia państw członkowskich w zakresie rozliczeń
str. 401

Orzecznictwo TS
str. 401

Rozdział 2. Świadczenia z tytułu wypadku przy pracy i choroby zawodowej
str. 402


Literatura
str. 402

Orzecznictwo TS
str. 408

Artykuł 36
Prawo do świadczeń rzeczowych i pieniężnych
str. 415

1. Uwagi ogólne
str. 420

2. Ogólne reguły udzielania świadczeń rzeczowych - ust. 1
str. 421

3. Szczególne świadczenia rzeczowe - ust. 2
str. 423

4. Zgoda na udanie się w celu realizacji świadczenia - ust. 2a
str. 425

5. Świadczenia pieniężne
str. 425

Artykuł 37
Koszty przewozu
str. 426

Artykuł 38
Świadczenia w razie choroby zawodowej, jeżeli zainteresowany narażony był na takie samo ryzyko w kilku Państwach Członkowskich
str. 427

Orzecznictwo TS
str. 432

Artykuł 39
Pogłębienie się choroby zawodowej
str. 433

Artykuł 40
Zasady dotyczące uwzględniania odrębności niektórych ustawodawstw
str. 436

Orzecznictwo TS
str. 441

Artykuł 41
Zwroty między instytucjami
str. 441

Rozdział 3. Świadczenia z tytułu śmierci
str. 442


Artykuł 42
Prawo do świadczeń w przypadku gdy śmierć nastąpiła, lub gdy uprawniony zamieszkuje, w Państwie Członkowskim innym niż właściwe Państwo Członkowskie
str. 442

Artykuł 43
Udzielanie świadczeń w przypadku śmierci emeryta lub rencisty
str. 443

Rozdział 4. Świadczenia z tytułu inwalidztwa
str. 444


Literatura
str. 444

Artykuł 44
Osoby podlegające wyłącznie ustawodawstwu typu A
str. 446

Artykuł 45
Przepisy szczególne dotyczące sumowania okresów ubezpieczenia
str. 452

Artykuł 46
Osoby podlegające wyłącznie ustawodawstwu typu B lub ustawodawstwu typu A i B
str. 453

Artykuł 47
Pogłębienie się stanu inwalidztwa
str. 455

Artykuł 48
Zamiana świadczeń z tytułu inwalidztwa na świadczenia z tytułu starości
str. 457

Artykuł 49
Przepisy szczególne dotyczące urzędników służby cywilnej
str. 460

Rozdział 5. Emerytury i renty rodzinne
str. 460


Literatura
str. 460

Orzecznictwo sądów polskich
str. 463

Artykuł 50
Przepisy ogólne
str. 464

Orzecznictwo TS
str. 471

Artykuł 51
Przepisy szczególne dotyczące sumowania okresów
str. 473

Orzecznictwo TS
str. 480

Orzecznictwo sądów polskich
str. 481

Artykuł 52
Przyznawanie świadczeń
str. 482

1. Uwagi ogólne
str. 483

2. Świadczenie niezależne
str. 484

3. Świadczenie proporcjonalne
str. 485

4. Prawo do świadczenia wyższego
str. 486

5. Wyłączenia
str. 486

Orzecznictwo TS
str. 487

Orzecznictwo sądów polskich
str. 490

Artykuł 53
Zasady przeciwdziałania kumulacji
str. 490

1. Uwagi ogólne
str. 491

2. Świadczenia tego samego oraz różnego rodzaju
str. 491

3. Przesłanki stosowania regulacji antykumulacyjnych
str. 492

4. Sytuacje, w których przepisy antykumulacyjne będą znajdowały zastosowanie
str. 493

Orzecznictwo TS
str. 494

Artykuł 54
, Zbieg świadczeń tego samego rodzaju
str. 495

Orzecznictwo TS
str. 496

Artykuł 55
Zbieg świadczeń różnego rodzaju
str. 497

Artykuł 56
Przepisy dodatkowe dotyczące wyliczania świadczeń
str. 500

Artykuł 57
Okresy ubezpieczenia lub zamieszkania krótsze niż jeden rok
str. 504

Artykuł 58
Przyznawanie dodatków
str. 506

Artykuł 59
Ponowne obliczenie i rewaloryzacja świadczeń
str. 508

Orzecznictwo TS
str. 509

Artykuł 60
Przepisy szczególne dla urzędników służby cywilnej
str. 510

Orzecznictwo TS
str. 512

Rozdział 6. Zasiłki dla bezrobotnych
str. 513


Literatura
str. 513

Orzecznictwo sądów polskich
str. 515

Artykuł 61
Zasady szczególne w odniesieniu do kumulacji okresów ubezpieczenia, zatrudnienia lub pracy na własny rachunek
str. 515

1. Uwagi ogólne
str. 518

2. Instytucja właściwa
str. 518

3. Sumowanie okresów
str. 520

Orzecznictwo TS
str. 522

Orzecznictwo sądów polskich
str. 523

Artykuł 62
Ustalanie wysokości świadczeń
str. 524

Orzecznictwo TS
str. 528

Artykuł 63
Przepisy szczególne w odniesieniu do uchylenia zasad zamieszkania
str. 529

Orzecznictwo TS
str. 530

Artykuł 64
Bezrobotni udający się do innego Państwa Członkowskiego
str. 531

1. Uwagi ogólne
str. 534

2. Zachowanie prawa do świadczenia pieniężnego mimo udania się do innego państwa członkowskiego
str. 537

3. Zachowanie prawa do świadczenia pieniężnego w przypadku powrotu do państwa właściwego
str. 539

4. Współpraca między instytucjami oraz postępowanie
str. 540

Orzecznictwo TS
str. 541

Orzecznictwo sądów polskich
str. 544

Artykuł 65
Bezrobotni, którzy zamieszkiwali w Państwie Członkowskim innym niż państwo właściwe
str. 545

1. Uwagi ogólne
str. 548

2. Świadczenia dla bezrobotnego częściowo lub w pewnych odstępach czasu
str. 548

3. Ustalenie instytucji właściwej dla osób całkowicie bezrobotnych oraz świadczenia (ust. 2, 3 i 5)
str. 549

4. Rozliczenia między instytucjami (ust. 4, 6-7)
str. 552

Orzecznictwo TS
str. 553

Rozdział 7. Świadczenia przedemerytalne
str. 553


Artykuł 66
Świadczenia
str. 553

Rozdział 8. Świadczenia rodzinne
str. 554


Literatura
str. 554

Orzecznictwo TS
str. 556

Orzecznictwo sądów polskich
str. 557

Artykuł 67
Członkowie rodziny, którzy zamieszkują w innym Państwie Członkowskim
str. 559

Orzecznictwo sądów polskich
str. 560

Artykuł 68
Zasady pierwszeństwa w przypadku zbiegu praw do świadczeń
str. 562

1. Uwagi ogólne
str. 563

2. Zbieg świadczeń z różnego tytułu
str. 565

3. Zbieg świadczeń z tego samego tytułu
str. 565

4. Ustalenie wysokości świadczeń rodzinnych w przypadku zastosowania zasad pierwszeństwa - dodatek dyferencyjny (ust. 2)
str. 567

5. Procedura przyzwania i realizacji świadczeń rodzinnych (ust. 3)
str. 567

6. Nienależnie pobrane świadczenia rodzinne
str. 570

Orzecznictwo sądów polskich
str. 570

Artykuł 68a
Udzielanie świadczeń
str. 572

Orzecznictwo sądów polskich
str. 573

Artykuł 69
Przepisy dodatkowe
str. 574

Rozdział 9. Specjalne nieskładkowe świadczenia pieniężne
str. 576

Artykuł 70
Przepis ogólny
str. 576

1. Zagadnienia ogólne
str. 577

2. Charakterystyka specjalnych nieskładkowych świadczeń pieniężnych
str. 578

2.1. Mieszany charakter świadczeń
str. 579

2.2. Ochrona na wypadek ryzyk z art. 3 ust. 1 gwarantująca minimum środków utrzymania
str. 579

2.3. Zapewnienie wyłącznej ochrony dla niepełnosprawnego
str. 580

2.4. Finansowanie świadczeń nieopartych na składce
str. 580

2.5. Zamieszczenie świadczeń w załączniku X
str. 581

3. Specjalne zasady koordynacji dla świadczeń specjalnych
str. 581

Orzecznictwo TS
str. 582

Orzecznictwo sądów polskich
str. 589

Tytuł IV. Komisja Administracyjna i Komitet Doradczy
str. 590


Literatura
str. 590

Uwagi wstępne
str. 590

Artykuł 71
Skład i metody działania Komisji Administracyjnej
str. 591

Artykuł 72
Zadania Komisji Administracyjnej
str. 593

1. Uwagi ogólne
str. 594

2. Zadania wynikające z art. 72 rozporządzenia nr 883/2004
str. 595

2.1. Wykładnia i ujednolicanie stosowania prawa
str. 595

2.2. Wspieranie współpracy między państwami członkowskimi
str. 597

2.3. Zachęcanie do wykorzystywania nowych technologii
str. 598

2.4. Wspieranie rozwoju koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego oraz inne zadania
str. 598

3. Zadania wynikające z pozostałych przepisów rozporządzenia podstawowego i wykonawczego
str. 599

Orzecznictwo TS
str. 600

Orzecznictwo sądów polskich
str. 603

Artykuł 73
Komisja Techniczna ds. Przetwarzania Danych
str. 603

Artykuł 74
Komisja Obrachunkowa
str. 605

Artykuł 75
Komitet Doradczy ds. Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego
str. 606

Tytuł V. Przepis y pr zejściowe
str. 608


Literatura
str. 608

Artykuł 76
Współpraca
str. 609

1. Wzajemne informowanie się władz państw członkowskich
str. 613

2. Pomoc administracyjna
str. 613

3. Bezpośredni kontakt władz i instytucji
str. 614

4. Obowiązki instytucji właściwej oraz zainteresowanych
str. 614

5. Przekazywanie informacji i współpraca między instytucjami a postępowanie w sprawie świadczeń na podstawie ustawodawstwa krajowego
str. 616

6. Kwestie sporne dotyczące wykładni lub stosowania rozporządzenia
str. 616

7. Język właściwy
str. 617

Orzecznictwo TS
str. 617

Artykuł 77
Ochrona danych osobowych
str. 618

Artykuł 78
Przetwarzanie danych
str. 619

1. Uwagi ogólne
str. 622

2. System Elektronicznej Wymiany Informacji dotyczących Zabezpieczenia Społecznego - EESSI
str. 623

3. Moc prawna dokumentów elektronicznych
str. 624

Artykuł 79
Finansowanie działań w dziedzinie zabezpieczenia społecznego
str. 625

Artykuł 80
Zwolnienia
str. 626

Orzecznictwo TS
str. 628

Artykuł 81
Wnioski, oświadczenia i odwołania
str. 628

1. Uwagi ogólne
str. 631

2. Bezzwłoczne przekazywanie wniosków, oświadczeń i odwołań
str. 631

3. Dzień wpływu wniosków, oświadczeń i odwołań
str. 633

4. Kwestia pomyłkowego przekazywania dokumentów lub wniosków
str. 633

5. Odpowiedzialność z tytułu przekazywania dokumentów lub wniosków
str. 633

Artykuł 82
Badania lekarskie
str. 634

1. Uwagi ogólne
str. 635

2. Badanie lekarskie
str. 636

3. Kontrola administracyjna oraz świadczenia pielęgnacyjne
str. 637

4. Środki aktywizujące podjęcie pracy
str. 638

Orzecznictwo TS
str. 638

Artykuł 83
Wprowadzenie w życie ustawodawstwa
str. 639

Artykuł 84
Ściąganie składek i odzyskiwanie składek
str. 639

1. Zagadnienia ogólne
str. 649

2. Zwrot należności a ustalenie prawa właściwego
str. 651

3. Ściąganie należności - ustalenie prawa właściwego
str. 651

4. Ściąganie należności - strony postępowania
str. 652

5. Ściąganie należności - postępowanie
str. 653

6. Ściąganie należności - obowiązki i uprawnienia
strony wezwanej
str. 657

7. Odzyskiwanie należności - określenie waluty oraz warunki płatności, odsetki
str. 658

8. Terminy przedawnienia
str. 658

9. Wyrównanie należności
str. 659

10. Zwrot kosztów
str. 660

Orzecznictwo sądów polskich
str. 661

Artykuł 85
Prawa instytucji
str. 661

1. Uwagi ogólne
str. 663

2. Kolizja norm dotyczących statusu socjalnego i cywilnego (ust. 1)
str. 665

3. Skutki zwolnienia z odpowiedzialności (ust. 2)
str. 666

4. Przejście roszczenia cywilnoprawnego w przypadku rezygnacji z dokonywania zwrotów
str. 666

Orzecznictwo TS
str. 667

Artykuł 86
Porozumienia dwustronne
str. 669

Tytuł VI. Przepis y pr zejściowe i końcowe
str. 669


Artykuł 87
Przepisy przejściowe
str. 670

1. Uwagi ogólne
str. 674

2. Wstecznie działanie, uwzględnianie zdarzeń oraz okresów ubezpieczenia i zatrudnienia
str. 675

3. Świadczenia nieprzyznane lub zawieszone
str. 676

4. Ponowne ustalenie prawa do emerytury lub renty
str. 677

5. Ustalenie ustawodawstwa
str. 678

6. Uchylenie klauzul antykumulacyjnych
str. 679

7. Sytuacja wybranych państw
str. 679

8. Obowiązki informacyjne
str. 680

9. Decyzje Komisji Administracyjnej
str. 680

Orzecznictwo TS
str. 681

Artykuł 88
Aktualizacja załączników
str. 683

Artykuł 89
Rozporządzenie wykonawcze
str. 684

Artykuł 90
Uchylenie
str. 685

Artykuł 91
Wejście w życie
str. 686

ZAŁĄCZNIKI
str. 687


Załącznik I. Zaliczki z tytułu świadczeń alimentacyjnych oraz specjalne zasiłki porodowe i adopcyjne (art. 1 lit. z))
str. 687

Załącznik II. Postanowienia konwencji, które pozostają w mocy i które, w stosownych przypadkach, są ograniczone do objętych nimi osób (art. 8 ust. 1)
str. 690

Załącznik III. Ograniczenie praw do świadczeń rzeczowych dla członków rodziny pracownika przygranicznego (o którym mowa w art. 18 ust. 2)
str. 696

Załącznik IV. Więcej praw dla emerytów lub rencistów powracających do właściwego państwa członkowskiego (art. 27 ust. 2)
str. 697

Załącznik V. Więcej praw dla byłych pracowników przygranicznych, którzy powracają do państwa członkowskiego, w którym poprzednio byli zatrudnieni lub wykonywali pracę na własny rachunek (mających zastosowanie wyłącznie, jeżeli państwo członkowskie, w którym znajduje się (art. 28 ust. 2)
str. 698

Załącznik VI. Określanie ustawodawstwa typu a, które powinno być przedmiotem szczególnej koordynacji (art. 44 ust. 1)
str. 698

Załącznik VII. Zgodność między ustawodawstwami państw członkowskich w sprawie warunków odnoszących się do stopnia inwalidztwa (art. 46 ust. 3 rozporządzenia)
str. 700

Załącznik VIII. Przypadki, w których odstępuje się od wyliczenia proporcjonalnego lub nie stosuje się go (art. 52 ust. 4 i 5)
str. 704

Załącznik IX. Świadczenia i umowy, które pozwalają na stosowanie przepisów art. 54
str. 709

Załącznik X. Specjalne nieskładkowe świadczenia pieniężne (art. 70 ust. 2 lit. c))
str. 713

Załącznik XI. Przepisy szczególne dotyczące stosowania ustawodawstw państw członkowskich (art. 51 ust. 3, art. 56 ust. 1 i art. 83)
str. 718

Wykaz orzeczeń
str. 739

Akty prawne
str. 759

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 z dnia 16 września 2009 r. dotyczące wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego
str. 761


ZAŁĄCZNIKI
str. 842


ZAŁĄCZNIK 1. Pozostające w mocy postanowienia wykonawcze do umów dwustronnych oraz inne przepisy wykonawcze (o których mowa w art. 8 ust. 1 i art. 9 ust. 2 rozporządzenia wykonawczego)
str. 842

ZAŁĄCZNIK 2. Systemy specjalne dla urzędników służby cywilnej (o których mowa w art. 32 ust. 2 i art. 41 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego)
str. 852

ZAŁĄCZNIK 3. Państwa członkowskie występujące o zwrot kosztów świadczeń rzeczowych na podstawie zryczałtowanych kwot (o których mowa w art. 63 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego)
str. 853

ZAŁĄCZNIK 4. Szczegółowy opis bazy danych, o której mowa w art. 88 ust. 4 rozporządzenia wykonawczego
str. 854

ZAŁĄCZNIK 5. Państwa członkowskie określające na zasadzie wzajemności maksymalną kwotę zwrotu, o której mowa w art. 65 ust. 6 zdanie trzecie rozporządzenia podstawowego, na podstawie średniej kwoty zasiłków dla bezrobotnych przewidzianej w ustawodawstwie tych państw członkowskich w poprzednim roku kalendarzowym (o których mowa w art. 70 rozporządzenia wykonawczego)
str. 855

Decyzja nr A1 z dnia 12 czerwca 2009 r. w sprawie ustanowienia procedury dialogu i koncyliacji w zakresie ważności dokumentów, określenia ustawodawstwa właściwego oraz udzielania świadczeń na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004
str. 856

Decyzja nr A2 z dnia 12 czerwca 2009 r. dotycząca wykładni art. 12 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 w sprawie ustawodawstwa mającego zastosowanie do pracowników delegowanych i osób wykonujących pracę na własny rachunek, tymczasowo pracujących poza państwem właściwym
str. 863

Decyzja nr A3 z dnia 17 grudnia 2009 r. dotycząca sumowania nieprzerwanych okresów delegowania przebytych na podstawie rozporządzenia Rady (EWG) nr 1408/71 i rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004
str. 870

Decyzja nr E1 z dnia 12 czerwca 2009 r. w sprawie praktycznych porozumień dotyczących okresu przejściowego dla wymiany danych drogą elektroniczną, o której mowa w art. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009
str. 873

Decyzja nr E2 z dnia 3 marca 2010 r. w sprawie ustanowienia procedury zarządzania zmianami mającej zastosowanie do danych dotyczących organów określonych w art. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 wymienionych w elektronicznym wykazie, który stanowi integralną część EESSI
str. 877

Decyzja nr F1 z dnia 12 czerwca 2009 r. dotycząca wykładni art. 68 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 odnoszącego się do zasad pierwszeństwa w przypadku zbiegu praw do świadczeń rodzinnych
str. 880

Decyzja nr H1 z dnia 12 czerwca 2009 r. dotycząca zasad przechodzenia od rozporządzeń Rady (EWG) nr 1408/71 i (EWG) nr 574/72 do rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 i (WE) nr 987/2009 oraz stosowania decyzji i zaleceń Komisji Administracyjnej ds. Koordynacji Systemów Zabezpieczenie Społecznego
str. 884

DECYZJA NR H2 z dnia 12 czerwca 2009 r. sprawie sposobu działania i składu Komisji Technicznej ds. Przetwarzania Danych przy Komisji Administracyjnej ds. Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego
str. 890

DECYZJA NR H3 z dnia 15 października 2009 r. dotycząca daty, którą bierze się pod uwagę przy ustalaniu kursu wymiany, o którym mowa w art. 90 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009
str. 897

DECYZJA NR H4 z dnia 22 grudnia 2009 r. dotycząca składu i metod działania Komisji Obrachunkowej przy Komisji Administracyjnej ds. Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego
str. 900

DECYZJA NR H5 z dnia 18 marca 2010 r. dotycząca współpracy w zwalczaniu nadużyć i błędów w ramach rozporządzenia Rady (WE) nr 883/2004 i rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego
str. 906

DECYZJA NR P1 z dnia 12 czerwca 2009 r. w sprawie wykładni art. 50 ust. 4, art. 58 i art. 87 ust. 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 w odniesieniu do przyznawania świadczeń z tytułu inwalidztwa, starości oraz rent rodzinnych
str. 911

DECYZJA NR S1 z dnia 12 czerwca 2009 r. dotycząca europejskiej karty ubezpieczenia zdrowotnego
str. 914

DECYZJA NR S2 z dnia 12 czerwca 2009 r. dotycząca specyfikacji technicznych europejskiej karty ubezpieczenia zdrowotnego
str. 920

DECYZJA NR S3 z dnia 12 czerwca 2009 r. określająca świadczenia objęte zakresem art. 19 ust. 1 i art. 27 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 oraz art. 25 lit. A) pkt 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009
str. 938

DECYZJA NR S4 z dnia 2 października 2009 r. dotycząca procedur zwrotów kosztów w celu wykonywania art. 35 i 41 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004
str. 942

DECYZJA NR S5 z dnia 2 października 2009 r. w sprawie wykładni pojęcia "świadczenia rzeczowe", o którym mowa w art. 1 lit. va) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004, w przypadku choroby lub macierzyństwa zgodnie z art. 17, 19, 20, 22, art. 24 ust. 1, art. 25, 26, art. 27 ust. 1, 3, 4 i 5, art. 28, 34 oraz art. 36 ust. 1 i 2 rozporządzenia (WE) nr 883/2004 oraz dla celów kalkulacji kwot podlegających zwrotowi na mocy art. 62, 63 i 64 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009
str. 947

DECYZJA NR S6 z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie rejestracji w państwie członkowskim zamieszkania zgodnie z art. 24 rozporządzenia (WE) nr 987/2009 oraz tworzenia rejestrów zgodnie z art. 64 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 987/2009
str. 951

DECYZJA NR S7 z dnia 22 grudnia 2009 r. dotycząca przejścia od rozporządzeń (EWG) nr 1408/71 i (EWG) nr 574/72 do rozporządzeń (WE) nr 883/2004 i (WE) nr 987/2009 oraz stosowania procedur zwrotu kosztów
str. 955

DECYZJA NR U1 z dnia 12 czerwca 2009 r. dotycząca art. 54 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 odnoszącego się do zwiększeń zasiłku dla bezrobotnych dla członków rodziny pozostających na utrzymaniu
str. 960

DECYZJA NR U2 z dnia 12 czerwca 2009 r. w sprawie zakresu art. 65 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 dotyczącego uprawnienia do zasiłków dla bezrobotnych osób całkowicie bezrobotnych innych niż pracownicy przygraniczni, które, w okresie ich ostatniego zatrudnipaństwo członkowskie
str. 963

DECYZJA NR U3 z dnia 12 czerwca 2009 r. w sprawie zakresu pojęcia "bezrobocie częściowe" mającego zastosowanie do osób bezrobotnych, o których mowa w art. 65 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004
str. 967

ZALECENIE NR P1 z dnia 12 czerwca 2009 r. dotyczące wyroku w sprawie Gottardo, zgodnie z którym przywileje, z jakich korzystają obywatele danego państwa na podstawie dwustronnej umowy z zakresu zabezpieczenia społecznego zawartej z państwem trzecim, muszą być również przyznane pracownikom będącym
str. 970

ZALECENIE NR U1 z dnia 12 czerwca 2009 r. dotyczące ustawodawstwa mającego zastosowanie do osób bezrobotnych prowadzących działalność zawodową lub handlową w niepełnym wymiarze w państwie członkowskim innym niż państwo miejsca zamieszkania
str. 975

ZALECENIE NR U2 z dnia 12 czerwca 2009 r. dotyczące stosowania art. 64 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 do bezrobotnych towarzyszących swym małżonkom lub partnerom wykonującym działalność zawodową lub handlową w państwie członkowskim innym niż państwo właściwe
str. 978

Praktyczny poradnik. Ustawodawstwo mające zastosowanie do pracowników w Unii Europejskiej (UE), Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG ) i Szwajcarii
str. 980


Ukryj

Opis:

Krzysztof Ślebzak - doktor habilitowany nauk prawnych, LL.M.; adiunkt w Katedrze Prawa Pracy i Prawa Socjalnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; dyrektor Biura Studiów i Analiz Sądu Najwyższego; autor wielu publikacji z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych i prawa pracy. Komentarz jest pierwszym na polskim rynku prawniczym opracowaniem dotyczącym przepisów regulujących koordynację systemów zabezpieczenia społecznego, które weszły w życie 1 maja 2010 r. W książce omówiono rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 i nr 987/2009 oraz odnoszące się do nich decyzje Komisji Administracyjnej ds. Zabezpieczenia Społecznego. Uwzględniono całościowo piśmiennictwo polskie, częściowo zagraniczne, a także orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz sądów polskich w zakresie mającym znaczenie dla omówienia poszczególnych unormowań. Publikacja przeznaczona jest przede wszystkim dla wykonawców zabezpieczenia społecznego (m.in. Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Narodowego Funduszu Zdrowia, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Zdrowia, urzędów pracy) oraz ich pracowników, jak również dla sądów powszechnych oraz administracyjnych - w zakresie, w jakim komentowane akty prawne są przedmiotem kognicji. Komentarz skierowany jest również do przedstawicieli praktyki oraz osób przemieszczających się w obrębie Unii Europejskiej (a szerzej Europejskiego Obszaru Gospodarczego) zainteresowanych pozyskaniem informacji o swoich prawach i obowiązkach w związku z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-3871-4 , Oprawa: twarda , Format: A5 (148 × 210 mm) , 1024
Rodzaj: komentarz , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo podatkowe, finanse i rachunkowość / Postępowanie podatkowe
Kod: KAM-1990:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów