Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book2012:


Autorzy: Małgorzata Stahl, Zofia Duniewska,
Seria:  Monografie
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1.06.2012 r.
Kod: KAM-1976:W01D01  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Brak tytułu w sprzedaży.

Spis treści: 

Wykaz skrótów
str. 13

Legislacja administracyjna - zagadnienia wprowadzające
str. 19

Część I
Legislacja administracyjna - zagadnienia ogólne
str. 35


Tomasz Bąkowski
Sądowa kontrola legislacji administracyjnej pod względem zgodności z Zasadami techniki prawodawczej
str. 37

Paweł Chmielnicki
Administracja publiczna jako beneficjent formalizowanych przez siebie reguł działania
str. 47

Michał Możdżeń-Marcinkowski
Problematyka legislacji administracyjnoprawnej w amerykańskim prawie federalnym
str. 88

Jerzy Parchomiuk
Relacje pomiędzy rozporządzeniem a aktem prawa miejscowego
str. 101

Sławomir Pilipiec, Piotr Szreniawski
Normy grup społecznych a funkcjonowanie administracji
str. 121

Michał Jabłoński
Rola aktów prawnych administracji publicznej w działaniu w sferze uznania administracyjnego
str. 137

Mariusz Oleś
Kompetencja prawotwórcza administracji publicznej a jej działania fakultatywne
str. 152

Maciej Lach, Mirosław Karpiuk
Uchylenie art. 160 k.p.a. jako przykład ułomnej legislacji naruszającej prawo jednostki do odszkodowania
str. 179

Emil Kruk
Problem kompetencji prawodawczych w zakresie sankcji administracyjnych
str. 200

Część II
Legislacja administracyjna w wybranych sferach działania administracji publicznej
str. 211

Grażyna Szpor
Mankamenty legislacji administracyjnej w zakresie dostępu do informacji
str. 213

Mateusz Błachucki
Stanowienie aktów tzw. prawa miękkiego przez organy administracji publicznej na przykładzie prawa antymonopolowego
str. 234

Rafał Stankiewicz
Prawotwórcza rola administracji w kształtowaniu sektora energetycznego (na przykładzie polityki energetycznej państwa)
str. 253

Joanna Lemańska
Ustanawianie stref ochronnych ujęć wody jako przykład ewolucji form legislacji administracyjnej
str. 269

Maria Karcz-Kaczmarek
Korporacyjne kodeksy etyczne jako szczególna postać legislacji administracyjnej
str. 286

Przemysław Wilczyński
Akty prawotwórcze organów szkoły wyższej
str. 308

Robert Talaga
Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie prowadzenia polityki rozwoju
str. 320

Michał Korszun
Problematyka aktów prawotwórczych administracji w systemie prawa. Uwagi de lege ferenda dla prawodawcy podatkowego
str. 334

Część III
Legislacja terenowa
str. 349


Michał Kasiński
Dylematy działalności prawotwórczej wojewody
str. 351

Wiesław Kisiel
Proceduralne aspekty stanowienia przepisów gminnych (postulaty de lege ferenda)
str. 368

Barbara Jaworska-Dębska, Rafał Budzisz
Rola organu wykonawczego jednostek samorządu terytorialnego w procesie stanowienia prawa na szczeblu lokalnym
str. 381

Iwona Niżnik-Dobosz
Zasady uchwalania/tworzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w świetle postanowień ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
str. 407

Mariusz Kotulski
Legislacja administracyjna w planowaniu przestrzennym
str. 420

Anna Gronkiewicz, Agnieszka Ziółkowska
Ekologia jako przedmiot działalności legislacyjnej organów samorządu terytorialnego
str. 445

Ryszarda Michalska-Badziak, Katarzyna Wlaźlak
Akty prawne w dziedzinie pomocy społecznej stanowione przez organy samorządu terytorialnego
str. 463

Alina Miruć
Prawo stanowione przez administrację publiczną w obszarze pomocy społecznej - wybrane zagadnienia
str. 486

Artur Krakała, Izabela Wąsowska
Ograniczenie dostępności napojów alkoholowych jako przykład legislacji administracyjnej w gminach
str. 504

Część IV
Sądowa kontrola legislacji terenowej
str. 525


Sławomir Pawłowski
Sąd administracyjny jako "negatywny legislator administracyjny"
str. 527

Małgorzata Szreniawska, Piotr Szreniawski
Prawodawcy negatywni w procesie kontroli prawa miejscowego
str. 542

Marcin Kamiński
Mechanizm sądowoadministracyjnej kontroli legalności aktów prawa miejscowego
str. 551

Andrzej Nałęcz
Granice upoważnienia do wydawania aktów prawa miejscowego w orzecznictwie
str. 580

Dorota Chromicka
Nadzór nad gminną działalnością legislacyjną wykonywany przez wojewodę w orzecznictwie sądów administracyjnych
str. 594

Przemysław Ostojski, Wojciech Piątek
Kontrola sądowoadministracyjna aktów normatywnych stanowionych przez administrację publiczną w Niemczech i w Polsce
str. 607

Anna Ostrowska
Sądowoadministracyjna kontrola aktów planowania przestrzennego wydawanych na szczeblu gminy - aspekty materialne i procesowe
str. 631

Jan Szuma
Rozdrobnienie planów miejscowych a prawo do ich zaskarżenia
str. 645

Uwagi końcowe
str. 661

Wybrana literatura
str. 667


Ukryj

Opis:

.. Ksiazka Legislacja administracyjna. Teoria, orzecznictwo, praktyka stanowi wnikliwe, nowatorskie i kompleksowe opracowanie poswiecone legislacji administracyjnej, uwzgledniajace jej normatywny i teoretycznoprawny aspekt wzbogacony dorobkiem judykatury i praktyka administracyjnoprawna. .. Formula publikacji, bedacej efektem konferencji naukowej zorganizowanej w dniu 23 listopada 2011 r. przez Katedre Prawa Administracyjnego i Nauki Administracji Wydzialu Prawa i Administracji Uniwersytetu Lódzkiego, pozwolila na doglebne i wielowatkowe zaprezentowanie tej trudnej tematyki. .. Codzienny kontakt autorów ze stosowaniem prawa administracyjnego sprawia, ze ksiazka ta moze stac sie cennym zródlem inspiracji i wiedzy, pomocnym zwlaszcza przy podejmowaniu niezbednych dzialan zmierzajacych do doskonalenia procesów tworzenia norm administracyjnoprawnych. .. Monografi a adresowana jest do rozleglego kregu odbiorców: przedstawicieli nauk prawnych, szczególnie nauki prawa administracyjnego, studentów oraz doktorantów prawa i administracji, osób wykonujacych zawody prawnicze, urzedników administracji panstwowej, pracowników samorzadowych i wszystkich innych podmiotów zainteresowanych szeroko pojmowanym prawotwórstwem administracyjnym.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-3878-3 , Oprawa: twarda , Format: B6 (125 x 176 mm) , 684
Rodzaj: monografia , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo administracyjne i publiczne
Kod: KAM-1976:W01D01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów