Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Kodeks karny wykonawczy. Komentarz

W komentarzu szczegółowo omówiono poszczególne instytucje i zagadnienia wynikające z przepisów regulujących wykonanie orzeczeń karnych, zamieszczone w Kodeksie karnym wykonawczym, ale też w innych ustawach i przepisach wykonawczych.

więcej

Autorzy: Kazimierz Postulski,
Seria:  Komentarze praktyczne
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  20 września 2017 r.
Kod: KAM-1905:W04D01  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 329,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 296,10 zł. ( Oszczędzasz: 32,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 9

Wstęp do wydania pierwszego | str. 15

Wstęp do wydania drugiego | str. 21

Wstęp do wydania trzeciego | str. 23

Wstęp do wydania czwartego | str. 27

Ustawa z 6.06.1997 r. - Kodeks karny wykonawczy | str. 31


Część ogólna | str. 33
Rozdział I. Zakres obowiązywania | str. 33
Rozdział II. Organy postępowania wykonawczego | str. 45
Rozdział III. Skazany | str. 64
Rozdział IV. Postępowanie wykonawcze | str. 105
Oddział 1. Wykonywanie orzeczeń | str. 105
Oddział 2. Postępowanie przed sądem | str. 165
Oddział 3. Postępowanie egzekucyjne | str. 221
Rozdział V. Nadzór penitencjarny | str. 240
Rozdział VI. Zatarcie skazania | str. 251
Rozdział VII. Uczestnictwo społeczeństwa w wykonywaniu orzeczeń, pomoc w społecznej readaptacji skazanych oraz Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej | str. 259
Rozdział VIIa. System dozoru elektronicznego | str. 276
Oddział 1. Przepisy ogólne | str. 276
Oddział 2. Rozpoczęcie dozoru elektronicznego | str. 296
Oddział 2a. Warunki i tryb orzekania o udzieleniu skazanemu zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego | str. 312
Oddział 3. Obowiązki i prawa skazanego | str. 345
Oddział 4. Czynności podmiotów wykonujących dozór elektroniczny | str. 367
Oddział 5. Zakończenie dozoru elektronicznego | str. 377

Część szczególna | str. 387
Rozdział VIII. Grzywna | str. 387
Rozdział IX. Kara ograniczenia wolności | str. 419
Rozdział X. Kara pozbawienia wolności | str. 471
Oddział 1. Cele wykonywania kary | str. 471
Oddział 2. Zakłady karne | str. 478
Oddział 3. Wykonywanie kary i jej indywidualizacja | str. 500
Oddział 4. Prawa i obowiązki skazanego | str. 574
Oddział 5. Zatrudnienie | str. 644
Oddział 6. Nauczanie | str. 667
Oddział 7. Działalność kulturalno-oświatowa, społeczna, kultura fizyczna i zajęcia sportowe | str. 673
Oddział 8. Nagrody i ulgi | str. 677
Oddział 9. Kary dyscyplinarne | str. 690
Oddział 10. Odroczenie i przerwa wykonania kary pozbawienia wolności | str. 702
Oddział 11. Warunkowe przedterminowe zwolnienie | str. 752
Oddział 12. Zwalnianie skazanych z zakładów karnych i warunki udzielania im pomocy | str. 793
Oddział 13. Informowanie o opuszczeniu przez skazanego zakładu karnego | str. 803
Rozdział XI. Prawa i obowiązki kuratora sądowego, wykonywanie dozoru, warunkowego umorzenia postępowania i warunkowego zawieszenia wykonania kary | str. 806
Oddział 1. Prawa i obowiązki kuratora sądowego oraz dozór | str. 806
Oddział 2. Warunkowe umorzenie postępowania karnego | str. 840
Oddział 3. Warunkowe zawieszenie wykonania kary | str. 844
Rozdział XII. Środki karne, środki kompensacyjne i przepadek | str. 863
Oddział 1. Pozbawienie praw publicznych | str. 863
Oddział 2. Zakazy, nakaz i obowiązek | str. 867
Oddział 3. Przepadek | str. 893
Oddział 4. Naprawienie szkody, zadośćuczynienie, nawiązka i świadczenie pieniężne | str. 920
Oddział 5. Podanie wyroku do publicznej wiadomości | str. 923
Rozdział XIII. Środki zabezpieczające | str. 927
Rozdział XIV. Należności sądowe | str. 986
Rozdział XV. Tymczasowe aresztowanie | str. 989
Rozdział XVa. Umieszczanie tymczasowo aresztowanych i skazanych odbywających karę pozbawienia wolności w wydzielonych pomieszczeniach lub pomieszczeniach dla osób zatrzymanych | str. 1054

Część wojskowa | str. 1062
Rozdział XVI. Przepisy ogólne | str. 1062
Rozdział XVII. Kara ograniczenia wolności | str. 1067
Rozdział XVIII. Kara pozbawienia wolności i kara aresztu wojskowego | str. 1072
Rozdział XIX. Środki karne | str. 1078
Rozdział XX. Tymczasowe aresztowanie | str. 1080

Część końcowa | str. 1081
Rozdział XXI. Objaśnienie wyrażeń ustawowych | str. 1081
Rozdział XXII. Przepisy przejściowe i końcowe | str. 1086

Bibliografia | str. 1101

Ukryj

Opis:

W komentarzu szczegółowo omówiono poszczególne instytucje i zagadnienia wynikające z przepisów regulujących wykonanie orzeczeń karnych, zamieszczone w Kodeksie karnym wykonawczym, ale też w innych ustawach i przepisach wykonawczych.

W publikacji uwzględniono wszystkie zmiany legislacyjne związane z problematyką wykonania orzeczeń karnych, dotyczące w szczególności:

  • przywrócenia możliwości odbywania kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego i wyeliminowania takiej możliwości w przypadku kary ograniczenia wolności;
  • wprowadzenia instytucji referendarza sądowego jako organu postępowania wykonawczego o szerokim zakresie kompetencji;
  • rozszerzenia możliwości zatrudniania skazanych odbywających karę pozbawienia wolności;
  • dostosowania wykonywania kary przepadku do zmienionych zasad orzekania tego środka (m.in. przepadek przedsiębiorstwa).
Autor wskazuje na występujące w przepisach, poglądach doktryny i orzecznictwie niespójności, rozbieżności i kwestie wątpliwe oraz zajmuje jednoznaczne stanowisko dotyczące zagadnień problematycznych i szczegółowo je uzasadnia.

Komentarz jest przeznaczony głównie dla praktyków: sędziów, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych, kuratorów sądowych, referendarzy sądowych, asystentów sędziów i prokuratorów, pracowników Służby Więziennej, aplikantów sądowych, prokuratorskich, adwokackich i radcowskich. Liczne wątki o charakterze teoretycznym powinny również zainteresować pracowników naukowych oraz studentów prawa.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-8107-723-1 , Oprawa: twarda , Format: B5 , 1128
Rodzaj: komentarz , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo karne / Prawo karne wykonawcze
Kod: KAM-1905:W04D01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów