Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book2012:


Autorzy: Piotr Horosz (red. nauk.), Agnieszka Grzesiok-Horosz, Krzysztof Skowron,
Seria:  Poradniki ABC
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska - pakiety Stan prawny:  1.07.2012 r.
Kod: ABC-0691;pakiet  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Brak tytułu w sprzedaży.

Spis treści: 

Wykaz skrótów
str. 13

Wstęp
str. 15

Rozdział 1
Zagadnienia ogólne
str. 19


1. P Pojęcie komercjalizacji szpitali
str. 19

2. Skomercjalizowane szpitale jako przedsiębiorcy prowadzący działalność leczniczą
str. 23

2.1. P Pojęcie skomercjalizowanego szpitala
str. 23

2.2. P Pojęcie przedsiębiorcy i działalności gospodarczej
str. 24

2.3. Szpital jako przedsiębiorca?
str. 26

2.4. P Pojęcie działalności leczniczej i podmiotu leczniczego
str. 27

3. P Podstawowe skutki komercjalizacji szpitala
str. 30

Rozdział 2
Przesłanki i przebieg komercjalizacji szpitali według przepisów ustawy o działalności leczniczej
str. 34


1. P Przepisy ustawy o działalności leczniczej mające skłonić podmioty tworzące do komercjalizacji szpitali
str. 34

1.1. Dwa podejścia
str. 34

1.2. Trzy opcje
str. 35

1.3. Przewidziana w ustawie o działalności leczniczej pomoc finansowa dla podmiotów przejmujących zobowiązania komercjalizowanych szpitali
str. 37

1.4. Terminy składania wniosków
str. 40

2. Zarys procedury komercjalizacji szpitali według przepisów ustawy o działalności leczniczej
str. 43

2.1. Zagadnienia ogólne
str. 43

2.2. Etapy komercjalizacji szpitala według przepisów ustawy o działalności leczniczej
str. 44

2.3. Ustalenie wskaźnika zadłużenia komercjalizowanego szpitala i ewentualne przejęcie zobowiązań przez podmiot tworzący
str. 45

2.4. Porozumienie w sprawie przekształcenia kilku SPZOZ-ów w jedną spółkę kapitałową
str. 47

2.5. Akt przekształcenia
str. 48

2.6. Wpis do KRS-u
str. 51

2.7. Wpis spółki do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą
str. 52

Rozdział 3
Spółki kapitałowe w prawie polskim i ich wykorzystanie w procesie komercjalizacji szpitali według przepisów ustawy o działalności leczniczej
str. 54


1. P Pojęcie spółki i rodzaje spółek występujących w prawie polskim
str. 54

2. Spółki kapitałowe - ogólna charakterystyka
str. 57

3. Szczególne rodzaje spółek
str. 60

Rozdział 4
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prowadząca skomercjalizowany szpital
str. 64


1. Spółka z o.o. prowadząca skomercjalizowany szpital - podstawy ustroju i funkcjonowania
str. 64

2. Ogólna charakterystyka spółki z o.o.
str. 67

3. Kapitał zakładowy spółki z o.o. prowadzącej skomercjalizowany szpital
str. 69

3.1. Źródła i wysokość kapitału zakładowego spółki z o.o. prowadzącej skomercjalizowany szpital
str. 69

3.2. Udziały w spółce z o.o. prowadzącej skomercjalizowany szpital
str. 74

4. Wspólnicy spółki z o.o. prowadzącej skomercjalizowany szpital
str. 74

4.1. P Podmioty mogące być wspólnikami spółki z o.o. prowadzącej skomercjalizowany szpital
str. 74

4.2. P Prawa i obowiązki wspólników spółki z o.o.
str. 76

4.2.1. P Prawa wspólników spółki z o.o.
str. 76

4.2.2. Obowiązki wspólników spółki z o.o. - możliwość zastrzeżenia w umowie obowiązku dopłat lub świadczeń niepieniężnych na rzecz spółki
str. 78

5. Organy spółki z o.o. prowadzącej skomercjalizowany szpital
str. 80

5.1. Zarząd spółki z o.o. prowadzącej skomercjalizowany szpital
str. 80

5.1.1. Skład zarządu spółki z o.o. prowadzącej skomercjalizowany szpital
str. 80

5.1.2. P Prowadzenie spraw spółki z o.o. przez zarząd
str. 82

5.1.3. R Reprezentacja spółki z o.o.
str. 84

5.1.4. Odpowiedzialność cywilnoprawna członków zarządu spółki z o.o.
str. 85

5.2. Rada nadzorcza i komisja rewizyjna w spółce z o.o. utworzonej w celu prowadzenia skomercjalizowanego szpitala
str. 86

5.3. Zgromadzenie wspólników spółki z o.o. utworzonej w celu prowadzenia skomercjalizowanego szpitala
str. 91

6. Rozwiązanie i likwidacja spółki z o.o. prowadzącej skomercjalizowany szpital
str. 97

Rozdział 5
Spółka akcyjna prowadząca skomercjalizowany szpital
str. 99


1. Spółka akcyjna prowadząca skomercjalizowany szpital - podstawy ustroju i funkcjonowania
str. 99

2. Ogólna charakterystyka spółki akcyjnej
str. 100

3. Akcjonariusze spółki akcyjnej prowadzącej skomercjalizowany szpital
str. 102

4. Organy spółki akcyjnej prowadzącej skomercjalizowany szpital
str. 104

4.1. Zarząd spółki akcyjnej prowadzącej skomercjalizowany szpital
str. 104

4.2. Rada nadzorcza spółki akcyjnej prowadzącej skomercjalizowany szpital
str. 107

4.3. Walne zgromadzenie akcjonariuszy
str. 110

5. Rozwiązanie i likwidacja spółki akcyjnej prowadzącej skomercjalizowany szpital
str. 113

Rozdział 6
Przekształcanie, łączenie się i podział spółek prowadzących skomercjalizowane szpitale
str. 115


1. P Przekształcanie spółek prowadzących skomercjalizowane szpitale
str. 115

2. Łączenie się spółek prowadzących skomercjalizowane szpitale
str. 118

3. P Podział spółek prowadzących skomercjalizowane szpitale
str. 120

Rozdział 7
Problematyka prywatyzacji skomercjalizowanych szpitali i emisji akcji lub obligacji - wybrane zagadnienia
str. 122


1. Wprowadzenie
str. 122

2. Sposoby prywatyzacji skomercjalizowanych szpitali
str. 123

3. Akcje i obligacje jako papiery wartościowe emitowane przez spółki prowadzące skomercjalizowane szpitale
str. 126

3.1. Akcje
str. 126

3.2. Obligacje
str. 131

3.2.1. C Charakterystyka obligacji - podstawowe regulacje
str. 131

3.2.2. Wykorzystanie obligacji dla pozyskiwania środków finansowych przez spółki prowadzące skomercjalizowane szpitale
str. 134

Rozdział 8
Postępowanie upadłościowe i naprawcze wobec skomercjalizowanych szpitali - zagadnienia ogólne
str. 137


1. Zdolność upadłościowa i naprawcza skomercjalizowanego szpitala jako skutek jego przekształcenia w spółkę
str. 137

2. P Pojęcie prawa upadłościowego i naprawczego oraz rodzaje postępowań upadłościowych
str. 141

2.1. Prawo upadłościowe i naprawcze - pojęcie i źródła
str. 141

2.2. Rodzaje postępowań uregulowanych w ustawie - Prawo upadłościowe i naprawcze
str. 142

Rozdział 9
Podstawy ogłoszenia upadłości i wszczęcie postępowania upadłościowego
str. 149


1. P Podstawy ogłoszenia upadłości
str. 149

2. Wszczęcie postępowania upadłościowego wobec skomercjalizowanego szpitala
str. 152

2.1. Wniosek o ogłoszenie upadłości. Sąd prowadzący postępowanie
str. 152

2.2. Podmioty uprawnione do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości skomercjalizowanego szpitala
str. 153

2.3. Treść wniosku o ogłoszenie upadłości
str. 155

3. Postępowanie zabezpieczające majątek dłużnika
str. 159

4. Postanowienie sądu w przedmiocie ogłoszenia upadłości
str. 161

Rozdział 10
Skutki ogłoszenia upadłości skomercjalizowanego szpitala
str. 166


1. Skutki ogłoszenia upadłości - zagadnienia ogólne
str. 166

2. Masa upadłości
str. 167

3. Bezskuteczność czynności skomercjalizowanego szpitala dokonanych przed ogłoszeniem jego upadłości
str. 173

4. Skutki ogłoszenia upadłości dla zobowiązań upadłego skomercjalizowanego szpitala
str. 176

4.1. R Regulacje ogólne
str. 176

4.2. Skutki ogłoszenia upadłości likwidacyjnej skomercjalizowanego szpitala co do jego zobowiązań
str. 177

4.3. Skutki ogłoszenia upadłości likwidacyjnej dla umów zawartych przez skomercjalizowany szpital
str. 179

4.4. Skutki ogłoszenia upadłości układowej skomercjalizowanego szpitala co do jego zobowiązań i zawartych umów
str. 186

4.5. Dopuszczalność potrącania wierzytelności w postępowaniu upadłościowym
str. 187

5. Skutki ogłoszenia upadłości skomercjalizowanego szpitala dla prowadzonych w stosunku do niego postępowań sądowych i administracyjnych
str. 188

Rozdział 11
Przebieg upadłości likwidacyjnej skomercjalizowanego szpitala
str. 191


1. Lista wierzytelności
str. 191

2. Likwidacja masy upadłości
str. 194

3. P Podział funduszów masy upadłości
str. 199

3.1. P Plan podziału funduszów masy upadłości
str. 199

3.2. Zaspokajanie wierzytelności zabezpieczonych prawami rzeczowymi - prawo odrębności
str. 201

3.3. Zaspokajanie pozostałych wierzytelności - podział na kategorie
str. 203

4. Zakończenie i umorzenie upadłości likwidacyjnej skomercjalizowanego szpitala
str. 205

4.1. Zakończenie upadłości likwidacyjnej skomercjalizowanego szpitala
str. 205

4.2. Umorzenie upadłości likwidacyjnej skomercjalizowanego szpitala
str. 208

Rozdział 12
Przebieg upadłości układowej skomercjalizowanego szpitala
str. 209


1. C Cele upadłości układowej skomercjalizowanego szpitala
str. 209

2. P Propozycje układowe
str. 211

3. Wierzytelności objęte układem
str. 213

4. Głosowanie nad przyjęciem układu przez wierzycieli
str. 214

5. Zatwierdzenie układu i jego skutki
str. 218

6. Zmiana i uchylenie układu
str. 219

Rozdział 13
Postępowanie naprawcze wobec skomercjalizowanego szpitala
str. 221


1. Postępowanie naprawcze - zagadnienia ogólne
str. 221

2. Zdolność naprawcza skomercjalizowanego szpitala
str. 222

3. Wszczęcie postępowania naprawczego wobec skomercjalizowanego szpitala
str. 224

4. Skutki wszczęcia postępowania naprawczego wobec skomercjalizowanego szpitala
str. 226

5. Plan naprawczy
str. 228

6. Przebieg postępowania naprawczego wobec skomercjalizowanych szpitali
str. 229

6.1. Ustanowienie nadzorcy sądowego
str. 229

6.2. Zgromadzenie wierzycieli i zawarcie układu
str. 230

6.2.1. Zgromadzenie wierzycieli
str. 230

6.2.2. Zawarcie układu
str. 231

6.2.3. Zatwierdzenie układu przez sąd
str. 233

6.3. Skutki zawarcia układu
str. 235

6.4. Uchylenie układu
str. 235

Rozdział 14
Reklama produktów leczniczych - pojęcie i ogólne zasady prowadzenia
str. 237


1. Uwagi wstępne
str. 237

2. Wyjaśnienie podstawowych pojęć
str. 238

2.1. Reklama
str. 238

2.2. Produkt leczniczy
str. 240

2.3. Podmioty prowadzące reklamę
str. 245

3. Pojęcie i rodzaje reklamy produktu leczniczego
str. 247

4. Reklama a informacja i sponsorowanie
str. 251

5. Zasady prowadzenia reklamy produktów leczniczych
str. 255

6. Nadzór nad przestrzeganiem przepisów w zakresie reklamy
str. 260

7. Podsumowanie
str. 262

Rozdział 15
Charakterystyka wybranych form reklamy produktu leczniczego
str. 264


1. Uwagi wprowadzające
str. 264

2. Reklama publiczna i zamknięta
str. 265

2.1. Reklama kierowana do publicznej wiadomości
str. 265

2.2. Reklama kierowana do profesjonalistów
str. 273

2.2.1. Reguły ogólne
str. 273

2.2.2. Działalność przedstawicieli
str. 277

2.2.3. Dostarczanie próbek
str. 279

3. Reklama pełna i skrócona
str. 282

4. Reklama audiowizualna, dźwiękowa i wizualna
str. 283

5. Reklama produktów leczniczych w aptekach
str. 284

6. Reklama produktów leczniczych w telewizji i internecie - wzmianka
str. 286

7. Podsumowanie
str. 288

Rozdział 16
Reklama produktu leczniczego jako czyn nieuczciwej konkurencji i nieuczciwa praktyka rynkowa
str. 290


1. Zagadnienia wprowadzające
str. 290

2. Reklama jako czyn nieuczciwej konkurencji
str. 291

2.1. Reklama sprzeczna z przepisami prawa, dobrymi obyczajami, uchybiająca godności człowieka
str. 294

2.2. Reklama wprowadzająca w błąd
str. 298

2.3. Reklama nierzeczowa
str. 299

2.4. Reklama uciążliwa
str. 301

3. Reklama jako nieuczciwa praktyka rynkowa
str. 301

3.1. Reklama jako praktyka wprowadzająca w błąd
str. 303

3.2. Reklama jako agresywna praktyka rynkowa
str. 305

4. Odpowiedzialność za nieuczciwą reklamę
str. 305

5. Podsumowanie
str. 308

Rozdział 17
Zarządzanie skomercjalizowaną placówką służby zdrowia - zagadnienia ogólne
str. 310


1. Wprowadzenie
str. 310

2. Elementy zarządzania publicznego skomercjalizowanym szpitalem
str. 311

3. Zarządzanie strategiczne jako istotny element zarządzania skomercjalizowanym szpitalem
str. 320

Rozdział 18
Zarządzanie skomercjalizowaną placówką służby zdrowia - zasoby ludzkie
str. 331


1. Zarządzanie zasobami ludzkimi w skomercjalizowanym szpitalu
str. 331

2. P Polityka kształtowania zatrudnienia w skomercjalizowanych podmiotach służby zdrowia
str. 339

2.1. Istota stosunku pracy. Zatrudnienie klasyczne
str. 339

2.2. Etaty rezydenckie
str. 342

2.3. Elastyczne formy zatrudnienia w skomercjalizowanych placówkach służby zdrowia
str. 343

2.3.1. Pozapracownicze zatrudnienie na podstawie umów cywilnoprawnych
str. 345

2.3.2. Umowy nienazwane
str. 348

3. Czas pracy w skomercjalizowanym szpitalu
str. 355

3.1. Regulacje czasu pracy w Unii Europejskiej
str. 355

Rozdział 19
Zarządzanie skomercjalizowaną placówką służby zdrowia - wybrane zagadnienia szczegółowe
str. 361


1. Partnerstwo publiczno-prywatne
str. 361

2. Outsourcing - szansa dla skomercjalizowanego szpitala
str. 363

3. Procedura kontraktowania świadczeń z NFZ
str. 364

Podsumowanie
str. 367

Bibliografia
str. 371

Materiały źródłowe
str. 387

Indeks rzeczowy
str. 393

Ukryj

Opis:

Celem publikacji jest przedstawienie w przystępny sposób podstawowych informacji dotyczących funkcjonowania skomercjalizowanego szpitala w obrocie gospodarczym. Autorzy omawiają następujące zagadnienia szczegółowe: – pojęcie komercjalizacji szpitali i jej przebiegu według przepisów ustawy o działalności leczniczej, – regulacje dotyczące spółek kapitałowych w kontekście ich wykorzystania w procesie przekształceń szpitali, – prywatyzację skomercjalizowanych szpitali i emisję akcji lub obligacji, – problematykę postępowania upadłościowego i naprawczego wobec skomercjalizowanych szpitali, – reklamę produktów leczniczych i czynów nieuczciwej konkurencji w tym zakresie oraz – wybrane aspekty zarządzania skomercjalizowaną placówką służby zdrowia. .. Książka skierowana jest przede wszystkim do pracowników służby zdrowia, zwłaszcza kadry zarządzającej szpitalami, praktyków i teoretyków prawa związanych z sektorem ochrony zdrowia, pracowników jednostek samorządu terytorialnego zaangażowanych w proces przekształceń w służbie zdrowia.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-3795-3 , Oprawa: miękka , Format: A5 (148 × 210 mm) , 400
Rodzaj: poradnik , Medium: pakiet
Dział: Ochrona zdrowia / Marketing i zarządzanie w ochronie zdrowia
Kod: ABC-0691;pakiet Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów