Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book
Spis treści: 

Wykaz skrótów
str. 9

Wprowadzenie
str. 13

Stanisław Mazur
Uwarunkowania i wzorce obywatelskiego zaangażowania w sprawy publiczne
str. 19


1. Wprowadzenie
str. 19

2. Presje strukturalne i ich konsekwencje
str. 21

3. Strategie adaptacyjne państwa
str. 23

4. Sfera publiczna
str. 28

5. Pomiędzy agregacją, transakcją a deliberacją
str. 30

6. Uwagi końcowe
str. 32

Bibliografia
str. 34

Paweł Swianiewicz
Partycypacja społeczna w realizacji polityk miejskich
str. 36


1. Koncepcje teoretyczne i narzędzia analityczne
str. 36

2. Partycypacja społeczna w praktyce samorządów lokalnych w Polsce
str. 44

Bibliografia
str. 55

Kazimierz Bandarzewski
Kierunki zmian ustroju samorządu terytorialnego na kanwie prezydenckiego projektu ustawy dotyczącej społeczności lokalnych i jednostek samorządu terytorialnego
str. 58


1. Wprowadzenie
str. 58

2. Zmiany konstytucyjnej pozycji samorządu terytorialnego
str. 60

3. Współdziałanie jednostek samorządu terytorialnego na różnych szczeblach
str. 80

4. Podsumowanie
str. 93

Bibliografia
str. 96

Wiesław Kisiel
Udział jednostki w procedurze uchwałodawczej rady gminy (pytania de lege ferenda)
str. 97


Bibliografia
str. 112

Bogdan Dolnicki
Obywatelska inicjatywa uchwałodawcza jako nowa forma partycypacji obywateli w podejmowaniu rozstrzygnięć publicznych na poziomie lokalnym
str. 113


1. Wprowadzenie
str. 113

2. Praktyczne formy wykorzystania inicjatywy uchwałodawczej
str. 123

3. Projektowane rozwiązania ustawowe
str. 126

Stefan Płażek
Organizacje pozarządowe a samorząd terytorialny
str. 131


1. Regulacje w ustawach ustrojowych
str. 131

2. Regulacje w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
str. 133

3. Regulacje w innych ustawach
str. 139

4. Nowe propozycje legislacyjne
str. 140

5. Inne postulaty
str. 143

6. Podsumowanie
str. 144

Bibliografia
str. 145

Wojciech Gonet
Zasady nawiązywania współpracy pomiędzy sektorem publicznym i prywatnym w partnerstwie publiczno-prywatnym
str. 146


1. Wybór partnera prywatnego - uwagi de lege lata
str. 146

2. Partnerstwo publiczno-prywatne de lege ferenda
str. 155

Bibliografia
str. 162

Arkadiusz Talik, Aleksandra Ciąglewicz-Miśta
Finansowanie przez jednostki samorządu terytorialnego działalności pożytku publicznego
str. 164

Mariusz Kotulski
Udział społeczeństwa w planowaniu przestrzennym
str. 175


Bibliografia
str. 190

Jakub H. Szlachetko
Uwagi na temat współpracy podmiotów spoza systemu administracji publicznej przy stanowieniu aktów planistycznych przez organy administracji zdecentralizowanej
str. 192


1. Planowanie jako funkcja organów administracji zdecentralizowanej
str. 192

2. System planistyczny z pozycji prawa administracyjnego
str. 197

3. Współpraca przy sporządzaniu aktów planistycznych
str. 204

4. Podsumowanie
str. 213

Bibliografia
str. 214

Elżbieta Ura
Konsultacje w sprawie zmiany granic gminy jako forma partycypacji obywateli w rozstrzyganiu spraw publicznych (na przykładzie Rzeszowa - miasta na prawach powiatu)
str. 216


Bibliografia
str. 229

Bogusław Przywora
Negocjacje społeczne jako dobrowolna forma partycypacji społeczeństwa obywatelskiego w wykonywaniu władzy publicznej na przykładzie procesu aktualizacji strategii rozwoju województwa małopolskiego
str. 230


1. Uwagi ogólne
str. 230

2. Ramy prawne procesu konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego
str. 231

3. Przebieg konsultacji
str. 235

4. Znaczenie konsultacji społecznych w procedurze aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego
str. 238

Bibliografia
str. 240

Monika Augustyniak
Partycypacja społeczna w jednostkach pomocniczych - wnioski de lege lata i postulaty de lege ferenda
str. 241


1. Wstęp
str. 241

2. Konsultacje społeczne w ujęciu problematyki jednostek pomocniczych gminy
str. 242

3. Inicjatywa mieszkańców
str. 249

4. Inicjatywa uchwałodawcza
str. 251

5. Zadania przekazywane jednostkom do realizacji
str. 252

6. Podsumowanie
str. 255

Bibliografia
str. 257

Ukryj

Opis:

.. Ksiazka zawiera przeglad oraz analize obowiazujacych przepisów w zakresie: – mozliwosci skutecznego oddzialywania obywateli na lokalne procesy decyzyjne, – metod wspóldzialania obywateli i instytucji obywatelskich w inicjowaniu, tworzeniu i realizowaniu projektów publicznych, – wspólpracy z organizacjami pozarzadowymi i organizacjami pozytku publicznego, – aktywnosci mieszkanców w ramach jednostek pomocniczych, a takze – efektywnosci procesów konsultacyjnych i negocjacyjnych, zwlaszcza w procesach planistycznych i dzialalnosci prawodawczej w zakresie prawa miejscowego. .. Celem autorów jest wskazanie pozadanych kierunków zmian w procesie legislacyjnym oraz dokonanie wstepnej oceny propozycji, które zostaly w tym zakresie juz przedstawione. .. Publikacja przeznaczona jest zarówno dla pracowników naukowych, jak i pracowników samorzadowych oraz decydentów politycznych wyznaczajacych kierunki zmian odnosnie do postulowanych form i zakresu uczestnictwa obywateli w podejmowaniu rozstrzygniec publicznych. .. Autorami sa wybitni specjalisci, zarówno naukowcy jak i praktycy w zakresie prawa samorzadowego, administracji publicznej, prawa gospodarczego publicznego, ekonomii sektora publicznego i politologii.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-3789-2 , Oprawa: miękka , Format: B6 (125 x 176 mm) , 260
Rodzaj: monografia , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo administracyjne i publiczne / Samorząd terytorialny
Kod: KAM-2028:W01P01;Z01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów