Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka


Autorzy: Piotr Kardas (red. nauk.), Tomasz Sroka (red. nauk.), Włodzimierz Wróbel (red. nauk.),
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: KAM-2043:W01P01  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 449,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 404,10 zł. ( Oszczędzasz: 44,90 zł. )

Spis treści: 

TOM I

Profesor Andrzej Zoll - subiektywny życiorys naukowy
str. 5

Dorobek naukowy Profesora Andrzeja Zolla
str. 29

Zagadnienia ogólne


Stanisław Biernat, Czy Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej obowiązuje w Polsce?
str. 59

Leszek Bosek, Prawo podstawowe do godności ludzkiej w Konstytucji RP
str. 79

Dariusz Dudek, In vitro a Konstytucja
str. 119

Andrzej Dziadzio, Polski model "rządów prawa" a europejska wizja "państwa prawa" z XIX wieku
str. 137

Tomasz Gizbert-Studnicki, Oryginalizm i living constitutionalism a koncepcja państwa prawnego
str. 147

Winfried Hassemer, Schlichten im Rechtsstaat
str. 167

Roman Herzog, Zur Reform der EU-Verfassung
str. 187

Armin Höland, Amt und Funktion des Bürgerrechtsbeauftragten (Ombudsman) der Republik Polen
str. 191

Michael Kilian, Roman Schnur - Ein deutscher Staatsrechtslehrer in Polen
str. 207

Izabela Lewandowska-Malec, Wolność słowa a godność człowieka
str. 229

Jutta Limbach, Die Rolle Deutschlands in der Europapolitik
str. 239

Irena Lipowicz, Ewolucja rozumienia demokratycznego trybu tworzenia prawa a pojęcie demokratycznego państwa prawnego
str. 245

Franciszek Longchamps de Bérier, Cena wolności słowa
str. 259

Klaus Lüderssen, Geheimnisse der Jurisprudenz im Vatikan
str. 275

Wojciech Łączkowski, Granice kompetencji prawodawczych
str. 285

Andrzej Rzepliński, Niewolne wybory parlamentarne. Doświadczenie polskie 1947-1989
str. 303

Marek Safjan, Dialog czy konflikt? O relacjach Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z sądem konstytucyjnym
str. 339

Wojciech Sokolewicz , O osobliwościach wykładni przepisów konstytucyjnych
str. 369

Jerzy Stępień, Druga po amerykańskiej?
str. 389

Janusz Trzciński, Wokół art. 190 ust. 4 Konstytucji RP. Wybrane zagadnienia
str. 403

Krzysztof Wojtyczek, Nowa gwarancja instytucjonalna państwa prawnego we Francji: Obrońca Praw
str. 411

Sławomira Wronkowska, Upływ kadencji parlamentu a postępowanie przed Trybunałem Konstytucyjnym
str. 427

Mirosław Wyrzykowski, Kara śmierci cywilnej nie jest karą?
str. 437

Adam Zieliński, Rzecznikowski sposób patrzenia na prawo
str. 455

Juozas Žilys, The ideas of the rule of law in the development of constitutionalism in Lithuania
str. 469

Fryderyk Zoll, O procesie integracji prawa cywilnego - synteza czy iluzja syntezy europejskich porządków prawnych
str. 491

Prawo ustrojowe

Jacek Czajowski, Status prawny sędziego w II Rzeczypospolitej
str. 501

Karl Heinz Gössel, Kritische Anmerkungen zur Unabhängigkeit der Justiz in Deutschland
str. 509

Stefan J. Jaworski, Problemy prawne rejestrowania list kandydatów i kandydatów w wyborach do Sejmu i Senatu RP w świetle przepisów kodeksu wyborczego. Uwagi na tle praktyki w wyborach parlamentarnych 2011 r.
str. 519

Antoni Z. Kamiński, Państwo narodowe wobec wyzwań globalnych: problem strategicznej wydolności
str. 539

Ferdynand Rymarz, Autokratyczne tendencje w zarządzaniu partiami politycznymi a demokratyczne państwo prawa i społeczeństwo obywatelskie
str. 561

Janusz Śliwa, O potrzebie dokończenia reformy prokuratury
str. 581

Stanisław Trociuk, Rzecznik Praw Obywatelskich jako krajowy mechanizm prewencji
str. 595

Piotr Tuleja, Podstawy prawne delegalizacji partii politycznych
str. 603

Aleksandra Wentkowska, Wybrane zasady konstytucyjne w praktyce Rzecznika Praw Obywatelskich
str. 619

Teoria i filozofia prawa

Wojciech Patryas, Semiotyczny status numeracji przepisów
str. 637

Krzysztof Płeszka, Paradygmat interpretacyjny w multicentrycznym systemie prawa
str. 645

Jerzy Stelmach, Bartosz Brożek, Metodologiczne dylematy pozytywizmu prawniczego
str. 659

Zagadnienia szczególne

Krzysztof W. Baran, Normatywne gwarancje praworządności w zbiorowych stosunkach pracy
str. 671

Bogumił Brzeziński, Zagadnienie konstytucyjności klauzuli normatywnej zapobiegającej unikaniu opodatkowania
str. 679

Sławomir Dudzik, Konstytucyjne ramy polskiego prawa energetycznego
str. 697

Elżbieta Kremer, Problematyka reformy rolnej w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego
str. 709

Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska, Cywilna odpowiedzialność deliktowa za zaniechanie (kilka refleksji)
str. 729

Ewa Łętowska, Ujęcie karalności zniewagi: przykład niespójności aksjologicznej z konstytucyjną ochroną wypowiedzi medialnej
str. 743

Andrzej Mączyński, Konstytucyjne podstawy prawa rodzinnego
str. 757

Leszek Mitrus, Wygaśnięcie umowy o pracę z powodu tymczasowego aresztowania pracownika
str. 779

Adam Nita, Uchylanie się od opodatkowania jako zjawisko z zakresu prawa karnego i podatkowego
str. 789

Barbara Nita, Konsekwencje orzeczenia o niekonstytucyjności normy prawnokarnej ze względu na uchybienia w toku procesu legislacyjnego
str. 801

Iwona Niżnik-Dobosz, Funkcje współczesnego polskiego prawa administracyjnego
str. 817

Krzysztof Oplustil, Tadeusz Włudyka, O związkach między prawem karnym i prawem spółek. Uwagi na marginesie cywilnej i karnej odpowiedzialności menedżerów spółek kapitałowych
str. 829

Mateusz Rodzynkiewicz, Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego w sprawach z zakresu prawa spółek - próba krytycznej analizy
str. 849

Jacek Sobczak, Czy istotnie sprostowanie bądź odpowiedź tłumi wolność prasy?
str. 865

Mirosław Stec, Specyfika ustrojowa organów nadzoru i kontroli instancyjnej nad samorządem terytorialnym (regionalne izby obrachunkowe i samorządowe kolegia odwoławcze)
str. 885

Andrzej Szumański, Poufność czy jawność arbitrażu handlowego oraz inwestycyjnego
str. 905

Andrzej Marian Świątkowski, Zastosowanie przepisów prawa karnego w prawie pracy
str. 925

Zygmunt Truszkiewicz, Zgodność z Konstytucją RP - ochrony praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego
str. 943

Błażej Wierzbowski, Problem kar administracyjnych w demokratycznym państwie prawnym
str. 961

Tabula gratulatoria

Krystyna Chojnicka
str. 977

Michał Jaskólski
str. 981

Tadeusz Mazowiecki
str. 983

Wykaz skrótów
str. 985

TOM II

Prawo karne materialne

Zagadnienia ogólne


Stanisław Grodziski, Karna praktyka sądu żywieckiego w XV-XVIII wieku
str. 7

Dorota Malec, Prospectus Juris criminalis Walentego Litwińskiego z 1811 r. Przyczynek do początków nauczania prawa karnego na Wydziale Prawa Akademii Krakowskiej
str. 19

Marek Bojarski, W sprawie ostatecznego uregulowania kwestii tzw. czynów przepołowionych
str. 37

Wacław Uruszczak, Podmiotowa strona przestępstwa w Dekrecie Gracjana (1140) Przyczynek do genezy zasady nullum crimen sine culpa
str. 47

Jan Widacki, Krakowskie epizody Juliusza Makarewicza
str. 57

Leon Tyszkiewicz, Modele prawa karnego i polskie prawo karne w latach 1932-2012 z uwzględnieniem aktualnie potrzebnej reformy
str. 81

Stanisław Waltoś, O stabilności polskich kodyfikacji karnych
str. 93

Beata Wiraszka-Bereza, Komisja Kodyfikacyjna Prawa Karnego działająca przy Ministrze Sprawiedliwości (kadencja 2009-2013)
str. 103

Claus Roxin, Von der Diktatur zur Demokratie Entwicklungstendenzen im deutschen Straf- und Strafprozessrecht
str. 111

Marian Grzybowski, Konstytucyjne ujęcie odpowiedzialności karnej (uwagi na marginesie wykładni art. 42 ust. 1 Konstytucji RP)
str. 129

Marianna Korcyl-Wolska, Uwagi o konstytucyjnie gwarantowanych prawach obywatelskich nieletnich w świetle rozwiązań przyjętych w ustawie o postępowaniu w sprawach nieletnich z dnia 26 października 1982 r.
str. 147

Marek J. Lubelski, Kwestia odwołań do konstytucyjnej zasady proporcjonalności przy stanowieniu i wykładni norm prawa karnego
str. 165

Gerhard Dannecker, Europäische Grundrechtsstandards bei der Verhängung repressiver Sanktionen: Verfahrensfairness und Beweisverbote im Recht der Europäischen Union
str. 185

Thomas Weigend, Strafrecht der Europäischen Union nach dem Vertrag von Lissabon Eine deutsche Perspektive
str. 205

Lech Gardocki, Ostatnie nowelizacje kodeksu karnego w świetle zasady określoności przestępstwa
str. 227

Stanisław Yatsenko, Co do konstytucyjności instytucji zwolnienia z odpowiedzialności karnej
str. 237

Bernd Schünemann, Zur Kritik der sogenannten Radbruchschen Formel - Notizen zu einem kultur - und kommunikationsbezogenen Rechtsbegriff
str. 251

Ryszard Dębski, Głos w sprawie teorii negatywnych znamion typu czynu zabronionego
str. 265

Alicja Grześkowiak, Prawo karne wartości. Wybrane problemy
str. 285

Jarosław Majewski, O wybranych pojęciach odpowiedzialności karnej
str. 311

Tomasz Kaczmarek, Materialne objaśnianie przestępstwa (Antecedencje historyczne)
str. 335

Wiesław Kozielewicz, Odpowiedzialność dyscyplinarna sędziego za wykroczenie
str. 357

Agnieszka Pilch, Między ochroną a wolnością: granice prawa karania w przestępstwach abstrakcyjnego narażenia na niebezpieczeństwo
str. 379

Rolf Dietrich Herzberg, Zur Ultima-ratio-Maxime, zum rechtswidrigen Versuch und zum Verhältnis von Rechtswidrigkeit und Strafbarkeit
str. 395

Ulfrid Neumann, Normlogik, Argumentationstheorie und das Problem der negativen Tatbestandsmerkmale
str. 417

Jolanta Jakubowska-Hara, O potrzebie zmian w prawie wykroczeń
str. 433

Ewa Plebanek, Wielowarstwowa struktura przestępstwa a materialna treść i model struktury przewinień dyscyplinarnych
str. 445

Wojciech Radecki, Materialna treść czynów zabronionych pod groźbą kary pieniężnej (na przykładach z dziedziny ochrony środowiska)
str. 463

Zasady odpowiedzialności karnej

Wolfgang Naucke, Über wirkliche und scheinbare Verstöße gegen das strafrechtliche Rückwirkungsverbot
str. 477

Agnieszka Barczak-Oplustil, Kilka uwag na temat konieczności istnienia przedmiotu czynności wykonawczej w czasie czynu
str. 487

Marek Bielski, Kryteria obiektywnego przypisania skutku na tle współczesnej polskiej dogmatyki prawa karnego
str. 503

Leszek Kubicki, Zaniechanie jako postać karalnego przygotowania
str. 529

Grzegorz Bogdan, Specyfika czynnego żalu w prawie karnym skarbowym
str. 537

Tadeusz Bojarski, Umyślność i nieumyślność w granicach jednego typu czynu zabronionego - uwagi ogólne
str. 553

Jacek Giezek, Dynamika stanu świadomości sprawcy czynu zabronionego oraz jej wpływ na odpowiedzialność karną
str. 563

Wojciech Górowski, Subiektywne elementy odpowiedzialności karnej - kilka uwag o charakterze ogólnym
str. 585

Jerzy Lachowski,Czy konsekwentnie oddzielono stronę podmiotową od winy w kodeksie karnym z 1997 r.?
str. 599

Andrzej J. Szwarc, Pojęcie zdolności do ponoszenia odpowiedzialności karnej
str. 613

Łukasz Pohl, O konsekwencjach popełnienia czynu zabronionego w warunkach błędu co do znamienia uprzywilejowującego w polskim prawie karnym
str. 623

Agnieszka Liszewska, Strona podmiotowa czynu i wina a niepoczytalność
str. 635

Lech K. Paprzycki, Niepoczytalność i psychiatryczne środki zabezpieczające - o potrzebie nowelizacji przepisów art. 31 oraz 93-95 k.k. z 1997 r.
str. 651

Ewa Weigend, Joanna Długosz, Nowa postać postpenalnego środka zabezpieczającego o charakterze izolacyjnym w niemieckim prawie karnym
str. 669

Walter Perron, Rechtfertigungs- und Entschuldigungsgründe im Völkerstrafrecht
str. 683

Teresa Dukiet-Nagórska, Dobra osobiste a kontratyp szczególnych uprawnień z art. 16 ustawy o Policji
str. 701

Michał Królikowski, Okoliczności wyłączające odpowiedzialność karną legislatora w procesie tworzenia prawa
str. 717

Werner Beulke, Fahrlässige Mitwirkung an eigenverantwortlicher Selbstgefährdung
str. 735

Włodzimierz Wróbel, Znaczenie zgody następczej oraz rezygnacji przez dysponenta dóbr prawnych z ochrony prawnokarnej w perspektywie zasady ultima ratio prawa karnego
str. 751

Janusz Raglewski, Wybrane problemy z zakresu odpowiedzialności karnej za współdziałanie przestępne w organach spółek handlowych
str. 765

Ryszard A. Stefański, Odpowiedzialność karna za prowokację
str. 785

Robert Zawłocki, O kryteriach oceny społecznej szkodliwości czynu
str. 801

Kazimierz Marszał, Przedawnienie w prawie karnym wymaga zmian
str. 819

Zbigniew Ćwiąkalski, Wybrane zagadnienia przedawnienia karalności przestępstw przewidzianych w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych
str. 829

Środki reakcji prawnokarnej i prawo karne wykonawcze

Wojciech Dadak, Dolegliwość sankcji karnej w czasie orzekania oraz w okresie wykonywania kary
str. 841

Violetta Konarska-Wrzosek, Propozycje zmian katalogu kar w kodeksie karnym z 1997 r. w zakresie kar pozbawienia wolności oraz dolegliwości związanych z niektórymi rodzajami kar wolnościowych
str. 857

Mirosława Melezini, Środki karne orzekane obok kar w praktyce sądowej (wstępne wyniki badań)
str. 871

Jerzy Migdał, Integracyjny model wykonania kary pozbawienia wolności - powrót do przeszłości
str. 891

Kazimierz Postulski, Stosowanie przepisów kodeksu karnego w postępowaniu wykonawczym (wątpliwości, niespójności, propozycje)
str. 909

Zofia Sienkiewicz, Kilka refleksji o dyrektywie prewencji ogólnej
str. 927

Wolfgang Frisch, Über Prävention im Strafrecht Entwicklung und Zukunft der Sicherungsverwahrung
str. 943

Jan Skupiński, Środki probacyjne w prawie polskim - de lege ferenda
str. 967

Barbara Stańdo-Kawecka, Podstawowe kierunki zmian instytucji warunkowego przedterminowego zwolnienia
str. 983

Grażyna B. Szczygieł, Zasada ultima ratio kary pozbawienia wolności z perspektywy populacji skazanych
str. 1005

Maria Szewczyk, Miejsce środków karnych w systemie karnoprawnej reakcji na popełnienie przestępstwa
str. 1021

Kazimierz Zgryzek, Niekaralność sprawcy przestępstwa umyślnego jako przesłanka warunkowego umorzenia postępowania karnego w poglądach doktryny i orzecznictwa
str. 1031

Prawo karne materialne
Zagadnienia szczególne


Andrzej Adamski, Fałszerstwo komputerowe de lege lata i de lege ferenda
str. 1049

Wojciech Cieślak, Jacek Potulski, Przestępstwo obrazy uczuć religijnych (art. 196 k.k.). Wybrane problemy w świetle teorii i praktyki sądowej
str. 1061

Volker Erb, Strafbarkeit wegen Untreue (§ 266 dStGB) durch die Begründung einer Haftungsverbindlichkeit beim Handeln im wirtschaftlichen Interesse des Vermögensinhabers - Strafrecht als ultima ratio?
str. 1075

Albin Eser, Nationale und transnationale Maßnahmen zur Strafverfolgung von staatlich unterstütztem Unrecht und Völkerrechtsverbrechen Rechtspolitische Schlussfolgerungen aus einem rechtsvergleichenden Projekt zum Transitionsstrafrecht
str. 1091

Ewa Habzda-Siwek, Kilka uwag o przestępstwach przeciwko życiu i zdrowiu z rozdziału XIX kodeksu karnego w oparciu o dane ze statystyk policyjnych
str. 1109

Stanisław Hoc, Kształtowanie się odpowiedzialności karnej za przestępstwa przeciwko państwu
str. 1133

Pavel Kandráč, Úvahy o niektorých trestnoprávnych problémoch v Slovenskej republike
str. 1149

Piotr Kardas, Zbieg przepisów art. 284 i 296 k.k. Pozorny czy rzeczywisty problem związany ze wskazaniem właściwej podstawy kwalifikacji prawnej
str. 1165

Małgorzata Król-Bogomilska, Penalizacja naruszeń prawa konkurencji w polskim systemie prawa - monolit czy hybryda?
str. 1187

Witold Kulesza, Zbrodnia sądowa i odpowiedzialność za jej popełnienie
str. 1219

Marek Mozgawa,Kilka uwag na temat przestępstwa nękania (art. 190a k.k.)
str. 1241

Monika Płatek, Odpowiedzialność karna klienta wykorzystującego dziecko do prostytucji Artykuł 203 k.k. w świetle wymogów Konwencji o ochronie dzieci przed seksualnym wykorzystaniem i niegodziwym traktowaniem
str. 1259

Kurt Schmoller, Strafbare Eigengeldwäscherei? Plädoyer für einen restriktiven Anwendungsbereich
str. 1279

Friedrich-Christian Schroeder, Die Strafvorschriften der Bundesrepublik Deutschland gegen die Wiedererstehung des Nationalsozialismus
str. 1299

Arkadiusz Sobczyk, W sprawie nowego modelu karnej ochrony zatrudnienia
str. 1315

Krzysztof Wiak, Pojęcie "człowiek" w polskim prawie karnym
str. 1337

Leszek Wilk, O zakazach w sferze hazardu
str. 1353

Kryminologia i polityka karna

Janina Błachut, Reformowanie wymiaru sprawiedliwości z perspektywy kryminologa
str. 1367

Janina Czapska, Stalking jako problem społeczny. Między prawem karnym a codziennością
str. 1381

Marian Filar, Dynamizm legislacyjny czy polityczny marketing?
str. 1395

Krzysztof Krajewski, Czy w Europie istnieją dwie odrębne strefy "klimatu penalnego"?
str. 1413

Ilona Michailovič, Niektóre zagadnienia problematyki poczucia bezpieczeństwa i strachu przed przestępczością
str. 1431

Vincenzo Militello,Sicherheit und Strafrecht: ein "rationaler Dissens" Italienische und Transnationale Wandlungen
str. 1447

Jan Musil, Tendenz zur Erhöhung von Repressivität im tschechischen Strafrecht
str. 1465

Emil W. Pływaczewski,Wokół zintegrowanego podejścia do przeciwdziałania i zwalczania przestępczości zorganizowanej
str. 1483

Irena Rzeplińska, Pa, pa, recydywo!!! O bezsensie regulacji w prawie karnym odpowiedzialności karnej w warunkach recydywy
str. 1503

Janina Wojciechowska, Funkcje opiekuńczo-wychowawcze rodziców wobec dzieci w rodzinie na tle wybranych problemów
str. 1517

Wojciech Załuski, Darwinowski obraz człowieka i jego implikacje dla kryminologii
str. 1527

Prawo karne procesowe

Jörg Arnold, Auf dem Weg zu einem Europäischen Strafverteidiger?
str. 1547

Grażyna Artymiak, Kłopotliwe konsekwencje kazuistycznej ustawy karnej w aspekcie prawa do rozpoznania sprawy przez sąd właściwy - zagadnienia wybrane
str. 1573

Adam Górski, Lekarz w procesie karnym (wybrane zagadnienia)
str. 1587

Tomasz Grzegorczyk, Procesowa i pozaprocesowa kontrola rozmów jako legalne wkraczanie w sferę konstytucyjnie chronionej wolności i tajemnicy komunikowania się, po zmianie przepisów w tej materii w 2011 r.
str. 1601

Piotr Hofmański, Stanisław Zabłocki, Reforma procedury karnej a Sąd Najwyższy
str. 1631

Radosław Koper, Interakcje prawa karnego materialnego i procesowego w aspekcie poszanowania prywatności
str. 1657

Cezary Kulesza, Ewolucja zasad odpowiedzialności dyscyplinarnej lekarzy w kontekście gwarancji rzetelnego procesu
str. 1673

Michał Laskowski, Obiektywny aspekt bezstronności sędziego w procesie karnym w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego
str. 1695

Maciej Rogalski, Przekazywanie wykazu połączeń
str. 1711

Andrzej Sakowicz, Kilka uwag na temat powagi rzeczy osądzonej w ramach konstrukcji czynu ciągłego
str. 1725

Jerzy Skorupka, Zasada prawdy materialnej w projekcie noweli kodeksu postępowania karnego opracowanym przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Karnego
str. 1745

Edward Skrętowicz, Damian Gil, Zatrzymanie podejrzanego w polskim procesie karnym a zgodność z Konstytucją RP
str. 1757

Andrzej Światłowski, Wyrok łączny a uprzednie skazanie bez rozprawy
str. 1767

Sławomir Steinborn, Status osoby podejrzanej w procesie karnym z perspektywy Konstytucji RP (uwagi de lege lata i de lege ferenda)
str. 1781

Janusz Tylman, Model procesu karnego a nadzór nad postępowaniem przygotowawczym
str. 1803

Małgorzata Wąsek-Wiaderek, O dostępie pokrzywdzonego do sądu w prawie europejskim i w polskiej procedurze karnej
str. 1825

Paweł Wiliński, Materialny ciężar dowodu winy oskarżonego - przyczynek do rozważań
str. 1841

Wykaz skrótów
str. 1857


Ukryj

Opis:

Księga Państwo prawa i prawo karne została wydana dla uczczenia jubileuszu siedemdziesięciolecia urodzin Prof. dra hab. Andrzeja Zolla – wybitnego karnisty, byłego Prezesa Trybunału Konstytucyjnego i Rzecznika Praw Obywatelskich. Autorami księgi są uczniowie, przyjaciele i współpracownicy Jubilata ­- wybitni prawnicy zarówno z Polski, jak i z zagranicy. Publikacja zawiera ponad 160 nigdzie wcześniej niepublikowanych artykułów osób sprawujących najwyższe urzędy w Państwie oraz zajmujących się analizą jurydyczną niemal wszystkich działów prawa. Księga zawiera teksty poświęcone najbliższej Panu Profesorowi problematyce prawa karnego materialnego, będąc w tym zakresie hołdem dla kontynuatora krakowskiej szkoły prawa karnego, który nie tylko zdołał zachować najcenniejsze elementy jej klasycznego dorobku, ale przede wszystkim wytyczył nowe kierunki badań naukowych, sprawiając, iż nie tylko nie zastygła w ubiegłowiecznych formułach, lecz przeżywa stały rozwój. Znaczna część opracowań zamieszczonych w księdze poświęcona jest prawu publicznemu, tej sferze, w której zaznaczyła się publiczna aktywność Pana Profesora, najpierw jako sędziego, później prezesa Trybunału Konstytucyjnego, Rzecznika Praw Obywatelskich, a także – w różnych okresach – kodyfikatora prawa karnego. z Listu Członków Komitetu Redakcyjnego i Współpracowników z Katedry Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-3923-0 , Oprawa: miękka , Format: B5 (176 x 250 mm) , TOM I 992 TOM II 1868
Rodzaj: księga jubileuszowa , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo karne
Kod: KAM-2043:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów