Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka


Autorzy: Lidia Mazowiecka,
Seria:  Monografie
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1.08.2012 r.
Kod: KAM-2013:W01P01  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 99,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 89,10 zł. ( Oszczędzasz: 9,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów
str. 15

Wstęp
str. 19

Rozdział I
Geneza i rozwój idei kompensacji państwowej
str. 25


1. Kompensacja dla ofiar - ujęcie historyczne
str. 25

2. Początki państwowych mechanizmów kompensacyjnych dla ofiar przestępstw
str. 43

3. Wpływ wiktymologii na powstawanie systemów kompensacji państwowej dla ofiar przestępstw
str. 46

Rozdział II
Międzynarodowe zasady kształtowania systemów kompensacyjnych dla ofiar przestępstw i ich odzwierciedlenie w krajowych regulacjach prawnych
str. 52


1. Zasady tworzenia mechanizmów kompensacyjnych w świetle dokumentów międzynarodowych
str. 52

1.1. Deklaracja Narodów Zjednoczonych o podstawowych zasadach sprawiedliwości dla ofiar przestępstw i nadużyć władzy z 1985 r.
str. 55

1.2. Rezolucja (77)27 Komitetu Ministrów Rady Europy w sprawie kompensacji dla ofiar przestępstw z 1977 r.
str. 57

1.3. Europejska Konwencja o kompensacji dla ofiar przestępstw popełnionych z użyciem przemocy z 1983 r.
str. 61

1.4. Rekomendacja Rady Europy w sprawie pozycji ofiary w prawie i procesie karnym z 1985 r.
str. 63

1.5. Rekomendacja Komitetu Ministrów [Rady Europy] dla państw członkowskich o mediacji w sprawach karnych z 1999 r.
str. 64

1.6. Rekomendacja Komitetu Ministrów w sprawie pomocy dla ofiar przestępstw z 2006 r.
str. 64

1.7. Decyzja ramowa Rady z dnia 15 marca 2001 r. w sprawie pozycji ofiar w postępowaniu karnym
str. 65

1.8. Dyrektywa Rady 2004/80/WE odnosząca się do kompensaty dla ofiar przestępstw
str. 67

1.9. Projekt Konwencji Narodów Zjednoczonych o sprawiedliwości oraz wsparciu dla ofiar przestępstw i nadużyć władzy z dnia 8 lutego 2010 r.
str. 70

1.10. Europe Victim Support
str. 72

1.11. Podsumowanie
str. 73

2. Powstawanie i rozwój systemów kompensacyjnych dla ofiar przestępstw w niektórych państwach Unii Europejskiej
str. 74

2.1. Wielka Brytania
str. 77

2.2. Austria
str. 79

2.3. Belgia
str. 81

2.4. Dania
str. 82

2.5. Finlandia
str. 83

2.6. Francja
str. 84

2.7. Niemcy
str. 85

2.8. Irlandia
str. 87

2.9. Hiszpania
str. 87

2.10. Holandia
str. 89

2.11. Norwegia
str. 89

2.12. Szwecja
str. 91

2.13. Estonia
str. 92

2.14. Czechy
str. 93

Rozdział III
Kompensacja od sprawcy przestępstwa w świetle polskich regulacji karnych i cywilnych
str. 100


1. Kształtowanie się funkcji kompensacyjnej polskiego prawa karnego
str. 100

2. Dochodzenie roszczeń od sprawcy przestępstwa na drodze prawa karnego i cywilnego
str. 109

3. Regulacje cywilne
str. 115

3.1. Pojęcie szkody
str. 115

3.2. Odpowiedzialność z tytułu czynów niedozwolonych
str. 119

4. Obowiązujące regulacje karne dotyczące naprawienia szkody
str. 120

4.1. Środek karny w postaci obowiązku naprawienia szkody lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę
str. 123

4.2. Nawiązka na rzecz pokrzywdzonego i innych podmiotów
str. 126

4.3. Obowiązek naprawienia szkody jako obowiązek probacyjny
str. 128

4.4. Powództwo cywilne (adhezyjne)
str. 130

4.5. Odszkodowanie z urzędu
str. 131

4.6. Porozumienie się w kwestii naprawienia szkody lub zadośćuczynienia
str. 132

4.7. Mediacja
str. 133

4.8. Działania prokuratora na rzecz zaspokojenia interesów pokrzywdzonego
str. 134

4.9. Działanie sądu na rzecz zaspokojenia interesów pokrzywdzonego
str. 136

5. Przyczyny niewykorzystywania w praktyce instytucji kompensacyjnych
str. 137

Rozdział IV
Geneza państwowego mechanizmu kompensacyjnego dla ofiar przestępstw w Polsce
str. 141


1. Postulaty i propozycje dotyczące utworzenia państwowego funduszu kompensacyjnego
str. 141

2. Regulacje prawne poprzedzające utworzenie państwowego systemu kompensacyjnego
str. 147

2.1. Fundusz Pomocy Postpenitencjarnej
str. 147

2.2. Fundusz alimentacyjny
str. 148

2.3. Fundacja Pomocy Ofiarom Przestępstw
str. 150

2.4. Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej
str. 153

3. Pierwsze projekty ustawy kompensacyjnej
str. 156

Rozdział V
Obowiązująca regulacja prawna w odniesieniu do kompensaty państwowej dla ofiar przestępstw
str. 162


1. Ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych przestępstw umyślnych
str. 162

2. Ustawa z dnia 11 kwietnia 2008 r. o zmianie ustawy o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych przestępstw umyślnych
str. 174

3. Ustawa z dnia 3 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych przestępstw umyślnych
str. 175

4. Postępowanie o kompensatę państwową według przepisów ustawy kompensacyjnej
str. 179

5. Cywilne postępowanie nieprocesowe
str. 181

6. Informowanie o możliwości ubiegania się o kompensatę
str. 189

7. Poglądy na temat regulacji prawnych
str. 193

Rozdział VI
Sprawy o przyznanie państwowej kompensaty w świetle badań
str. 200


1. Orzecznictwo w sprawach o przyznanie kompensaty według statystyki Ministerstwa Sprawiedliwości
str. 200

2. Wyniki wcześniejszych badań spraw o kompensatę
str. 204

3. Wyniki badań akt spraw o państwową kompensatę zakończonych prawomocnie w latach 2005-2009
str. 208

3.1. Przedmiot i metodologia badań akt
str. 208

3.2. Ogólna charakterystyka spraw prawomocnie zakończonych
str. 212

3.3. Podmioty składające wnioski o przyznanie kompensaty
str. 221

3.4. Uczestnicy postępowania
str. 225

3.5. Tok postępowania
str. 226

3.6. Udział pełnomocnika a wynik postępowania
str. 227

3.7. Oddalenie wniosku
str. 228

3.8. Przyznanie kompensaty
str. 272

3.9. Umorzenie postępowania
str. 312

3.10. Podsumowanie wyników badań
str. 319

Wnioski końcowe
str. 331

Aneks
str. 339

Załącznik 1
Dyrektywa Rady 2004/80/WE z dnia 29 kwietnia 2004 r. odnosząca się do kompensaty dla ofiar przestępstw (Dz. Urz. UE L 261 z 6.08.2004, s. 15)
str. 341

Załącznik 2
Formularz służący przekazywaniu wniosku o kompensatę w sytuacjach transgranicznych
str. 351

Załącznik 3
Formularz służący przekazaniu orzeczenia w sprawie wniosku o kompensatę w sytuacjach transgranicznych
str. 355

Załącznik 4
Ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych przestępstw umyślnych (Dz. U. Nr 169, poz. 1415)
str. 358

Załącznik 5
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 września 2005 r. w sprawie wniosku o przyznanie kompensaty (Dz. U. Nr 177, poz. 1476)
str. 365

Załącznik 6
Ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych przestępstw (Dz. U. Nr 169, poz. 1415 z późn. zm.)
str. 369

Załącznik 6.1
Ustawa z dnia 11 kwietnia 2008 r. o zmianie ustawy o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych przestępstw umyślnych (Dz. U. Nr 96, poz. 608)
str. 376

Załącznik 6.2
Ustawa z dnia 3 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych przestępstw umyślnych (Dz. U. Nr 79, poz. 665)
str. 377

Załącznik 7
Kwestionariusz badania akt sądowych w sprawach o kompensatę
str. 379

Załącznik 8
Apelacja Białystok - wyniki badań akt sądowych
str. 385

Załącznik 9
Apelacja Gdańsk - wyniki badań akt sądowych
str. 385

Załącznik 10
Apelacja Katowice - wyniki badań akt sądowych
str. 410

Załącznik 11
Apelacja Kraków - wyniki badań akt sądowych
str. 422

Załącznik 12
Apelacja Lublin - wyniki badań akt sądowych
str. 434

Załącznik 13
Apelacja Łódź - wyniki badań akt sądowych
str. 446

Załącznik 14
Apelacja Poznań - wyniki badań akt sądowych
str. 458

Załącznik 15
Apelacja Rzeszów - wyniki badań akt sądowych
str. 469

Załącznik 16
Apelacja Szczecin - wyniki badań akt sądowych
str. 480

Załącznik 17
Apelacja Warszawa - wyniki badań akt sądowych
str. 491

Załącznik 18
Apelacja Wrocław - wyniki badań akt sądowych
str. 503

Załącznik 19
Cały kraj (11 apelacji) - wyniki badań akt sądowych
str. 516

Załącznik 20
Zasady postępowania w sprawach o kompensatę i związane z tym obowiązki prokuratora
str. 526

Załącznik 21
Załącznik do protokołu przyjęcia od pokrzywdzonego ustnego zawiadomienia o przestępstwie lub protokołu przesłuchania w charakterze świadka
str. 531

Załącznik 22
Informacja wysłana przez prokuraturę do ofiary o przysługującej kompensacie
str. 535

Załącznik 23
Informacja wysłana przez prokuraturę do ofiary o przysługującej kompensacie wraz z formularzem wniosku o kompensatę
str. 537

Załącznik 24
Pouczenie dla pokrzywdzonego o warunkach, które należy spełnić, aby otrzymać kompensatę
str. 538

Załącznik 25
Sądowe wezwanie do uzupełnienia braków wraz z informacją o kompensacie
str. 540

Załącznik 26
Pouczenie o kompensacie przesłane wraz z formularzem wniosku przez Policję
str. 542

Załącznik 27
Wniosek prokuratora o kompensatę
str. 544

Bibliografia
str. 549

Wykaz aktów prawnych
str. 563

Wykaz orzeczeń
str. 567

Wykaz tabel
str. 569

Ukryj

Opis:

W prezentowanej publikacji autorka podjęła problem kompensaty państwowej dla ofiar przestępstw w Polsce. Omówiła jedną z najważniejszych instytucji służących finansowemu wspieraniu ofiar przestępstw. Na tle międzynarodowych rozwiązań przedstawiła polskie regulacje prawne oraz praktykę ich stosowania w latach 2005-2009. Wykazała, że zarówno obowiązującą ustawę, jak i orzecznictwo cechują istotne mankamenty.

Swoje rozważania autorka zilustrowała licznymi przykładami z praktyki, które opatrzyła komentarzami ujawniającymi nieprawidłowości. Wyniki jej badań prowadzą do wniosku, że obowiązujące prawo wymaga natychmiastowej zmiany. Konieczne jest również upowszechnienie wiedzy na temat kompensaty oraz jej znaczenia w sferze niwelowania negatywnych skutków przestępstw i przywracania naruszonego w ich wyniku ładu społecznego.

Książkę autorka kieruje do: sędziów, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych, aplikantów, studentów, a także policjantów, pracowników organizacji wspierających ofiary przestępstw oraz innych osób stykających się w pracy zawodowej z pokrzywdzonymi.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-3825-7 , Oprawa: twarda , Format: B6 (125 x 176 mm) , 572
Rodzaj: monografia , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo karne
Kod: KAM-2013:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów