Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book2012:


Autorzy: Teresa Mróz (red. nauk.), Mirosław Stec (red. nauk.),
Seria:  Monografie
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1.06.2012 r.
Kod: KAM-1928:W01P01  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Brak tytułu w sprzedaży.

Spis treści: 

Wykaz skrótów
str. 19

Słowo wstępne
str. 25

Część I
Instytucje ogólne kodeksu cywilnego
str. 27

Andrzej Całus
Miejsce instytucji prawa handlowego w procesie komercjalizacji prawa cywilnego. Uwagi w związku z pracami nad nowym kodeksem cywilnym
str. 29


1. Wprowadzenie
str. 29

2. Podmiotowe konsekwencje komercjalizacji w szwajcarskim kodeksie cywilnym
str. 31

3. Podmiotowe konsekwencje komercjalizacji we włoskim kodeksie cywilnym
str. 36

4. Podmiotowe konsekwencje komercjalizacji w holenderskim kodeksie cywilnym
str. 42

5. Podmiotowe konsekwencje komercjalizacji w polskim kodeksie cywilnym
str. 48

Bogusława Gnela
Definicje przedsiębiorcy w projekcie nowego kodeksu cywilnego z punktu widzenia ich przydatności w obrocie konsumenckim i handlowym
str. 58

Andrzej Herbet
Pojęcie i koncepcja legislacyjna prokury - uwagi na tle art. 1091 i n. k.c. oraz art. 168 i n. projektu księgi pierwszej kodeksu cywilnego
str. 76


1. Uwagi wstępne
str. 76

2. Rys prawnoporównawczy oraz modele regulacji
str. 78

3. Pojęcie i cechy konstytutywne prokury
str. 84

4. Ocena spójności koncepcji legislacyjnej prokury de lege lata
str. 87

5. Ocena spójności koncepcji legislacyjnej prokury de legeferenda
str. 92

6. Charakter prawny prokury
str. 95

Krzysztof Pietrzykowski
Miejsce prawa spółdzielczego w systemie prawa (ustawa - Prawo spółdzielcze a kodeks cywilny i kodeks spółek handlowych)
str. 100


1. Miejsce prawa spółdzielczego w systemie prawa
str. 100

2. Ustawa - Prawo spółdzielcze a kodeks cywilny
str. 108

3. Ustawa - Prawo spółdzielcze a kodeks spółek handlowych
str. 111

Robert Stefanicki
Wpływ modelu zupełnej harmonizacji na system prawa krajowego
str. 116

Jarosław Grykiel
Prokura w projekcie kodeksu cywilnego
str. 128


1. Wprowadzenie
str. 128

2. Systematyka przepisów o prokurze
str. 128

3. Ustanowienie prokurenta
str. 129

4. Udzielenie prokury
str. 130

5. Zakres umocowania prokurenta
str. 132

6. Rodzaje prokury
str. 135

7. Zakaz substytucji
str. 137

8. Wygaśnięcie prokury
str. 138

9. Zakaz konkurencji
str. 140

10.Podpis prokurenta
str. 141

11.Wnioski
str. 141

Filip Grzegorczyk
Uwagi na temat rezygnacji z pojęcia "państwowa osoba prawna" w projekcie kodeksu cywilnego - próba diagnozy problemu
str. 143


1. Wprowadzenie
str. 143

2. Status państwowych osób prawnych w prawie francuskim
str. 143

3. Definicje i katalog państwowych osób prawnych w prawie polskim
str. 146

4. Kryteria wyróżniające państwowe osoby prawne
str. 149

5. Spółki handlowe o kapitale publicznym i mieszanym
str. 153

6. Konkluzje
str. 154

Grzegorz Kozieł
Wpis do rejestru jako wyznacznik statusu prawnego przedsiębiorcy w świetle projektu księgi pierwszej kodeksu cywilnego
str. 156

Jan Lic
Znaczenie zwyczaju handlowego dla prawa prywatnego (uwagi do projektu nowego kodeksu cywilnego)
str. 170


1. Zwyczaj, norma zwyczajowa i prawo zwyczajowe - delimitacje pojęciowe
str. 170

2. Zwyczaj i prawo zwyczajowe w dualistycznym systemie polskiego prawa prywatnego
str. 172

3. Zwyczaj i prawo zwyczajowe w monistycznym systemie polskiego prawa prywatnego
str. 177

4. Wnioski de lege ferenda
str. 180

5. Uwagi końcowe
str. 185

Grzegorz Nita-Jagielski
Koncepcja podmiotu prawnego według kodeksu cywilnego a regulacje prawa koncernowego
str. 187


1. Koncepcja podmiotu będącego jednostką organizacyjną
str. 187

2. Koncern - odrębna jednostka organizacyjna?
str. 191

3. Brak odrębności (jedności) prawnej koncernu a jednolite kierownictwo
str. 193

4. Problem uzasadnienia aksjologicznego dla regulacji prawa koncernowego
str. 197

5. Podsumowanie
str. 198

Marcin Spyra
Czy należy wprowadzić kategorię zależności ekonomicznej przedsiębiorcy do kodeksu cywilnego?
str. 200


1. Asymetria pozycji kontraktowej w stosunkach handlowych
str. 200

2. Kiedy podmiotowa dywersyfikacja regulacji jest uzasadniona?
str. 202

3. Koncepcja prawa ochrony małych przedsiębiorców
str. 204

4. Koncepcja ochrony przedsiębiorcy działającego w sytuacji zależności ekonomicznej
str. 207

5. Inne niż monopol źródła ekonomicznej zależności przedsiębiorcy
str. 208

6. Możliwość ochrony przedsiębiorcy działającego w sytuacji zależności ekonomicznej w obowiązującym prawie prywatnym
str. 211

7. Wprowadzenie ogólnej kategorii zależności ekonomicznej przedsiębiorcy do prawa prywatnego
str. 213

8. Konkluzje
str. 214

Tomasz Szczurowski
Cywilnoprawna definicja przedsiębiorcy - uwagi de lege lata i de lege ferenda
str. 216

Roman Uliasz
Kwalifikacje podmiotowe prokurenta w nowym kodeksie cywilnym
str. 231


1. Prokurent jako osoba fizyczna
str. 231

2. Prokurent jako osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych
str. 236

Ewa Zielińska
Zgoda organu osoby prawnej na dokonanie czynności prawnej w świetle projektu księgi pierwszej kodeksu cywilnego - zastosowanie art. 52 projektu do handlowych spółek osobowych
str. 242


1. Uwagi wstępne
str. 242

2. Podmiotowość prawna handlowych spółek osobowych a charakter prawny reprezentacji
str. 243

3. Zastosowanie proponowanego art. 52 projektu do spółek jawnych
str. 246

4. Zastosowanie proponowanego art. 52 projektu do spółki partnerskiej, w której powołano zarząd
str. 250

5. Wnioski
str. 252

Mariusz Stanik
Zasada wyłączności firmy w projekcie nowego kodeksu cywilnego
str. 254


1. Wstęp
str. 254

2. Funkcje zasady wyłączności firmy
str. 255

3. Problemy interpretacyjne na tle obecnej regulacji zasady wyłączności firmy
str. 257

4. Analiza projektowanej zmiany regulacji zasady wyłączności firmy
str. 262

5. Podsumowanie
str. 265

Marek Zaremba
Zasada prawdziwości firmy w ujęciu przepisów projektu kodeksu cywilnego
str. 267


1. Wstęp
str. 267

2. Firma w obrocie gospodarczym
str. 269

3. Zasada prawdziwości firmy w projekcie kodeksu cywilnego
str. 271

4. Podsumowanie
str. 277

Część II
Umowy handlowe w kodeksie cywilnym
str. 279

Jerzy Ciszewski
Leasing nieruchomości - uwagi de lege lata i de lega ferenda
str. 281

Bernadetta Fuchs
Culpa in contrahendo a obowiązek ujawnienia informacji na etapie przedkontraktowym
str. 299


1. Wprowadzenie
str. 299

2. Znaczenie informacji dla podjęcia decyzji dotyczącej zawarcia umowy w praktyce obrotu gospodarczego i problem ich ujawnienia w toku negocjacji
str. 300

3. Regulacja art. 72 § 2 k.c. - culpa in contrahendo
str. 302

4. Regulacja obowiązku udzielenia informacji poprzedzającej zawarcie umowy w obcych systemach prawnych
str. 305

5. Nieujawnienie informacji na etapie przedkontraktowym - uwagi de lege lata
str. 308

6. Projekt kodeksu cywilnego
str. 311

7. Uwagi de lege ferenda
str. 314

Wojciech J. Katner
Umowy handlowe w przyszłym kodeksie cywilnym
str. 316


1. Wprowadzenie
str. 316

2. Umowy nazwane występujące w obrocie gospodarczym (handlowym)
str. 318

3. Nowe typy umów handlowych - do rozważenia w nowym kodeksie cywilnym
str. 320

Urszula Promińska
Czy nadszedł czas na regulację umowy franchisingu?
str. 328


1. Czy praktyka wykształciła modelową treść umowy franchisingu?
str. 329

2. Empiryczny model umowy franchisingu
str. 333

Czy jest potrzeba unormowania umowy franchisingowej?
str. 345

Wojciech Pyzioł
Perspektywy nowej regulacji umów bankowych
str. 348


1. Uwagi wstępne
str. 348

2. Aktualny stan regulacji prawnej umów bankowych
str. 349

3. Zakres i metoda regulacji kodeksowej de lege ferenda
str. 352

4. Uwagi de lege ferenda o charakterze szczegółowym
str. 354

Ewa Rott-Pietrzyk
Rozszerzony zakres ochrony podmiotów świadczących usługi z zakresu pośrednictwa w DCFR (wzorcem dla polskiego ustawodawcy?)
str. 362


1. Uwagi wstępne
str. 362

2. Typy umów o pośrednictwo w DCFR (rozszerzenie zakresu podmiotowego instytucji ochronnych)
str. 366

3. Ochrona podmiotów spełniających świadczenie harakterystyczne w umowach o pośrednictwo sensu largo w prawie polskim de lege lata
str. 369

4. Ochrona podmiotów świadczących usługi w zakresie pośrednictwa w innych systemach prawnych
str. 372

5. Instytucje ochronne w umowach o pośrednictwo normowanych projektem CFR
str. 374

6. Podsumowanie (uwagi de lege ferenda)
str. 375

Janusz A. Strzępka
Umowy ramowe w projekcie kodeksu cywilnego
str. 381


1. Ogólna charakterystyka i znaczenie umów ramowych
str. 381

2. Ramowe umowy definitywne
str. 382

3. Ramowe umowy przygotowawcze
str. 392

Dariusz Bucior
Odpłatność usług agenta jako cecha konstytutywna umowy agencyjnej
str. 403


1. Pojęcie elementów przedmiotowo istotnych
str. 403

2. Wymóg odpłatności usług a dwa typy umowy agencyjnej
str. 404

3. Wymóg odpłatności usług agenta na gruncie kodeksu handlowego
str. 406

4. Wymóg odpłatności usług agenta a dyrektywa 86/653/EWG
str. 408

5. Wymóg odpłatności usług agenta a dopuszczalność zastrzeżenia nieodpłatności usług przyjmującego zlecenie
str. 411

6. Podmiot zobowiązany do wynagrodzenia usług agenta
str. 412

7. Rodzaje wynagrodzenia
str. 413

Bartłomiej Gliniecki
Umowa deweloperska na tle problematyki normowania typowych umów nienazwanych
str. 418

Arkadiusz Wowerka
Wybrane aspekty przelewu wierzytelności w obrocie handlowym
str. 430


1. Wprowadzenie
str. 430

2. Cesja globalna
str. 432

3. Pactum de non cedendo
str. 437

4. Przejście praw ubocznych
str. 437

5. Skuteczność przelewu wobec osób trzecich (innych niż dłużnik)
str. 439

6. Ochrona praw dłużnika
str. 440

7. Odpowiedzialność cedenta wobec cesjonariusza w związku z przelewem
str. 441

8. Podsumowanie
str. 442

Ewa Wójtowicz
Wykładnia umów gospodarczych według projektu nowego kodeksu cywilnego
str. 444


1. Pojęcie umowy gospodarczej
str. 445

2. Wykładnia umów i wykładnia oświadczeń woli
str. 446

3. Okoliczności wpływające na wykładnię
str. 449

4. Wykładnia contra proferentem
str. 451

5. Pierwszeństwo postanowień negocjowanych indywidualnie
str. 452

6. Zasada integralności umowy
str. 453

7. Życzliwa interpretacja
str. 454

8. Różne wersje językowe
str. 455

9. Merger clause
str. 455

Jakub J. Zięty
Umowa deweloperska jako umowa nazwana w nowym kodeksie cywilnym - sens czy nonsens?
str. 458


1. Stan prawny przed uchwaleniem ustawy z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego
str. 459

2. Stan prawny wprowadzony ustawą z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego
str. 462

3. Czy umowa deweloperska powinna zostać uregulowana w odrębnej ustawie, czy w kodeksie cywilnym?
str. 468

Andrzej Jakubiec
O zasadności kodyfikacji niektórych umów zawieranych na rynku kapitałowym
str. 470

Monika Futrzyńska-Mielcarzewicz, Katarzyna Malinowska-Woźniak
Najem lokali w świetle definicji działalności gospodarczej według ustawy o swobodzie działalności gospodarczej i projektu kodeksu cywilnego
str. 481

Część III
Kodeks cywilny a prawo spółek
str. 493

Katarzyna Bilewska
Uchybienia proceduralne w procesie podejmowania uchwał a ich zaskarżanie w świetle przepisów art. 83 nowego kodeksu cywilnego
str. 495


1. Uwagi ogólne
str. 495

2. Uchybienia proceduralne a uchybienia materialne przy podejmowaniu uchwały
str. 498

3. Kryteria prawnej relewantności uchybień proceduralnych według art. 83 § 1 n.k.c.
str. 500

4. Przykłady prawnie doniosłych i prawnie obojętnych uchybień proceduralnych (przegląd orzecznictwa)
str. 503

5. Podjęcie uchwały z udziałem osób nieuprawnionych a jej ważność w świetle art. 83 § 2 n.k.c.
str. 505

Grzegorz E. Domański, Ewa Pietrusińska
Interes spółki jako atrybut jej osobowości prawnej
str. 506

Józef Frąckowiak
Trzecia kategoria osób w prawie spółek - zbędna mistyfikacja czy krok w dobrym kierunku
str. 516


1. Artykuł 331 k.c. jako podstawa normatywna dla konstruowania trzeciej kategorii osób - osób ustawowych
str. 516

2. Spółki osobowe jako osoby ustawowe
str. 522

3. Spółka kapitałowa w organizacji jako osoba ustawowa
str. 529

Wojciech Klyta
Ograniczenia autonomii woli przysługującej wspólnikom spółek osobowych. Uwagi prawnoporównawcze
str. 536


1. Uwagi wstępne
str. 536

2. Rozwój zasady szczegółowości w niemieckim prawie spółek osobowych
str. 537

3. Uwagi prawnoporównawcze
str. 546

4. Koncepcja rdzenia członkostwa i konstrukcja zakazu nakładania na wspólnika świadczeń nieprzewidzianych umową
str. 551

5. Podsumowanie
str. 555

Andrzej Koch
O celowości i następstwach unormowania problematyki uchwał w przepisach ogólnych projektu kodeksu cywilnego o czynnościach prawnych
str. 559


1. Uwagi wstępne
str. 559

2. Zakres regulacji dotyczącej uchwał w projekcie kodeksu cywilnego
str. 560

3. Czy projekt kodeksu cywilnego uznaje uchwały wprost za czynności prawne?
str. 562

4. Nieakceptowalne konsekwencje zrównania uchwał z czynnościami prawnymi
str. 563

5. Znaczenie utożsamienia uchwał z czynnościami prawnymi dla podważania uchwał spółek kapitałowych
str. 564

6. Znaczenie określenia przez art. 81 zdanie trzecie projektu aktu głosowania jako oświadczenia woli
str. 567

7. Postanowienia szczególne dotyczące podważania uchwał
str. 570

Marek Neumann, Józef Okolski
Potrzeba różnorodności rozwiązań prawnych w europejskim prawie spółek
str. 572


1. Zagadnienia wprowadzające
str. 572

2. Krótka historia rozwoju prawa spółek w UE
str. 574

3. Struktura własności, ład korporacyjny - różne drogi rozwoju
str. 579

4. Konkurencja regulacyjna
str. 581

5. Harmonizacja negatywna (proceduralna)
str. 582

6. Lekcja kryzysu
str. 583

Joanna Kruczalak-Jankowska
Zdolność do czynności prawnych w przyszłym kodeksie cywilnym a spółki handlowe - zagadnienia wybrane
str. 586

Agnieszka Malarewicz-Jakubów
Pierwszeństwo nabycia udziałów i akcji a prawo pierwokupu w świetle kodeksu cywilnego
str. 592

Małgorzata Dumkiewicz
Regulacja uchwał w projekcie księgi pierwszej nowego kodeksu cywilnego w kontekście uchwał organów spółek kapitałowych
str. 609

Łukasz Gasiński
Kryterium natury spółki akcyjnej jako kryterium ograniczenia kształtowania treści statutu a projekt kodeksu cywilnego
str. 624


1. Wstęp
str. 624

2. Projektowany art. 98 k.c. a konieczność nowelizacji kodeksu spółek handlowych
str. 625

3. Pojęcie natury spółki akcyjnej
str. 626

4. Wybrane przykłady naruszeń kryterium natury spółki akcyjnej
str. 629

5. Kryterium natury spółki akcyjnej w orzecznictwie
str. 634

6. Podsumowanie
str. 636

Aleksandra Gawrysiak-Zabłocka
Firma osobowych spółek handlowych - uwagi de lege ferenda
str. 637


1. Obowiązujące regulacje dotyczące tworzenia firmy osobowych spółek handlowych
str. 638

2. Ratio legis obowiązujących rozwiązań?
str. 639

3. Wybrane problemy wynikające z obowiązujących rozwiązań
str. 643

4. Konkluzje
str. 650

Arkadiusz Gierat
Problem dopuszczalności skracania firm spółek kapitałowych
str. 653

Marek Leśniak
Normatywny wzorzec umowy spółki z o.o. - ocena kierunku zmian przepisów kodeksu spółek handlowych
str. 661


1. Wprowadzenie
str. 661

2. Definicja normatywnego wzorca umowy spółki z o.o. - wzmianka
str. 661

3. Funkcje normatywnego wzorca umowy spółki z o.o.
str. 662

4. Wyłączenie notariusza z procesu powstawania spółki z o.o. zawiązywanej za pomocą normatywnego wzorca umowy
str. 663

5. Standaryzacja postanowień umowy spółki z o.o.
str. 665

6. Treść normatywnego wzorca umowy spółki z o.o.
str. 666

7. Zawarcie umowy spółki z o.o. przy wykorzystaniu normatywnego wzorca umowy
str. 671

8. Podsumowanie
str. 672

Wiktor P. Matysiak
Odpowiedzialność członków zarządu za zobowiązania spółki partnerskiej
str. 673

Lidia Siwik
Konstrukcja stosunku prawnego odpowiedzialności członków zarządu za zobowiązania spółki kapitałowej
str. 686


1. Odpowiedzialność w ogólności
str. 687

2. Odpowiedzialność jako typ stosunku zobowiązaniowego
str. 690

3. Stosunek prawny odpowiedzialności
str. 693

4. Odpowiedzialność członków zarządu za zobowiązania w świetle koncepcji stosunku prawnego odpowiedzialności
str. 695

5. Konstrukcja stosunku prawnego odpowiedzialności członków zarządu za zobowiązania spółki
str. 697

6. Wnioski
str. 703

Ewa Skibińska
Pojęcie siedziby spółki handlowej - wybrane zagadnienia
str. 704

Piotr M. Wiórek
Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt) - spółka przedsiębiorcza jako konkurencyjna odmiana niemieckiej spółki z o.o.
str. 722

1. Wprowadzenie
str. 722

2. Niemiecka spółka przedsiębiorcza w dyskusji nad reformą kapitału zakładowego polskiej spółki z o.o.
str. 723

3. Motywy wprowadzenia spółki przedsiębiorczej jako podtypu niemieckiej spółki z o.o.
str. 726

4. Stanowisko niemieckiej Rady Federalnej (Bundesrat) wobec Unternehmergesellschaft i odpowiedź Rządu Federalnego (Bundesregierung)
str. 729

5. Krótka charakterystyka spółki przedsiębiorczej
str. 731

6. Ocena spółki przedsiębiorczej przez praktykę i doktrynę niemiecką
str. 735

7. Uwagi końcowe
str. 742

Anna Kurzyńska
Dopuszczalność powództwa o ustalenie nieistnienia uchwał zgromadzeń wspólników spółek kapitałowych w świetle obowiązujących przepisów
str. 746


1. Powództwo o ustalenie istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa
str. 746

2. Powództwo o ustalenie nieistnienia uchwał zgromadzeń wspólników spółek kapitałowych pod rządami kodeksu handlowego
str. 749

3. Zaskarżanie uchwał zgromadzeń wspólników według przepisów kodeksu spółek handlowych
str. 750

4. Uchwały nieistniejące a uchwały nieważne
str. 752

5. Powództwo o ustalenie nieistnienia uchwały a powództwo o stwierdzenie nieważności
str. 754

6. Podsumowanie
str. 756

Sylwia Łazarewicz
Charakter prawny uchwał organów spółek kapitałowych na tle projektu księgi pierwszej kodeksu cywilnego
str. 758


1. Uwagi wprowadzające
str. 758

2. Uchwała jako zdarzenie inne niż czynność prawna
str. 760

3. Uchwała jako czynność prawna
str. 761

4. Ocena proponowanej regulacji
str. 769

Organizatorzy i uczestnicy Zjazdu
str. 773


Ukryj

Opis:

.. W publikacji przedstawiono problematyke prawa spólek, umów handlowych i innych instytucji prawa handlowego w przyszlym kodeksie cywilnym. Wiekszosc opracowan zamieszczonych w ksiazce zostala zaprezentowana podczas VIII Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr Prawa Handlowego w Bialowiezy. Zawarto w nich zarówno konstruktywna krytyke przygotowanych dotychczas przez ustawodawce zmian w polskim prawie cywilnym, jak równiez konkretne propozycje rozwiazan prawnych. .. Ksiazka jest przeznaczona nie tylko dla przedstawicieli nauki, ale takze dla sedziów, notariuszy, adwokatów, radców prawnych. Ponadto bedzie przydatna osobom zajmujacym sie procesami legislacyjnymi i pracujacym nad reforma polskiego prawa cywilnego i handlowego.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-0780-2 , Format: B6 (125 x 176 mm) , 780
Rodzaj: monografia , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo gospodarcze i handlowe / Prawo handlowe
Kod: KAM-1928:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów