Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book2012:


Autorzy: Karol Piech,
Seria:  Biblioteka Przeglądu Podatkowego
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1.06.2012 r.
Kod: KAM-1981:W01P01  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Brak tytułu w sprzedaży.

Spis treści: 

Wykaz skrótów
str. 11

Wstęp
str. 17

Rozdział pierwszy
Prawo celne w systemie prawa publicznego
str. 25


1. Cło jako danina publiczna
str. 25

2. Towar jako przedmiot regulacji prawa celnego
str. 32

3. Miejsce prawa celnego w systemie prawa
str. 40

4. Źródła prawa celnego
str. 44

4.1. Unijne prawo celne
str. 44

4.2. Umowy międzynarodowe
str. 47

4.3. Prawo celne państw członkowskich
str. 48

4.3.1. Krajowe prawo celne
str. 53

4.3.2. Prawo celne innych państw członkowskich Unii Europejskiej na przykładzie Republiki Federalnej Niemiec
str. 56

4.4. Charakter prawny not wyjaśniających do Nomenklatury Scalonej, opinii Komitetu Celnego oraz instrukcji wypełniania formularzy jednolitego dokumentu administracyjnego
str. 57

4.5. Orzeczenie prejudycjalne jako źródło prawa celnego
str. 60

5. Konstytucja jako źródło prawa celnego
str. 65

6. Doktryna pierwszeństwa stosowania prawa unijnego
str. 68

7. Podsumowanie
str. 78

Rozdział drugi
Zgłoszenie celne jako czynność wyrażająca zamiar objęcia towaru procedurą celną
str. 83


1. Obowiązki podmiotu wprowadzającego towary na obszar celny Unii Europejskiej
str. 83

1.1. Terytorium Rzeczypospolitej a obszar celny Unii Europejskiej
str. 83

1.2. Obowiązki wynikające z faktu wprowadzenia towaru na obszar celny Unii Europejskiej
str. 84

1.3. Zwolnienia z obowiązków powstających w wyniku wprowadzenia towarów na obszar celny Unii
str. 87

1.3.1. Zwolnienia w krajowym prawie celnym
str. 88

1.3.2. Zwolnienia w prawie celnym Republiki Federalnej Niemiec z obowiązku dostarczenia towarów do granicznego urzędu celnego lub miejsca wyznaczonego
str. 91

1.4. Skutki prawne niewypełnienia obowiązków przy wprowadzaniu towarów na obszar celny Unii w świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości
str. 93

1.5. Zmiany w unijnym prawie celnym wynikające z wprowadzenia kontroli opartych na ocenie ryzyka
str. 96

2. Zgłoszenie celne jako warunek objęcia towaru procedurą celną
str. 101

2.1. Czasowe składowanie towarów
str. 101

2.2. Charakter zgłoszenia celnego
str. 107

2.3. Przyjęcie zgłoszenia jako czynność materialno-techniczna
str. 114

2.4. Skutki prawne przyjęcia zgłoszenia celnego
str. 116

2.4.1. Objęcie towaru procedurą celną
str. 117

2.4.2. Powstanie długu celnego
str. 119

2.4.3. Określenie kwoty wynikającej z długu celnego
str. 125

2.4.4. Data przyjęcia zgłoszenia a stosowanie przepisów regulujących procedurę celną
str. 131

2.5. Sprostowanie zgłoszenia celnego
str. 132

2.6. Unieważnienie zgłoszenia celnego
str. 134

2.6.1. Cel instytucji unieważnienia zgłoszenia celnego
str. 134

2.6.2. Unieważnienie zgłoszenia celnego a przepisy karne
str. 136

2.6.3 Unieważnienie zgłoszenia celnego po zwolnieniu towarów do procedury
str. 137

2.6.4. Formy procesowe rozstrzygnięcia wniosku o unieważnienie zgłoszenia celnego
str. 140

2.7. Weryfikacja zgłoszenia celnego
str. 143

2.7.1. Pojęcie i cel weryfikacji zgłoszenia celnego
str. 143

2.7.2. Zasady weryfikacji oraz skutki prawne przeprowadzonej weryfikacji zgłoszenia celnego
str. 145

2.7.3. Postępowanie organu celnego w przypadku stwierdzenia niezgodności danych zawartych w zgłoszeniu celnym z wynikami weryfikacji
str. 154

2.8. Odmowa przyjęcia zgłoszenia celnego
str. 161

2.8.1. Forma odmowy przyjęcia zgłoszenia celnego
str. 161

2.8.2. Przesłanki oraz skutki prawne odmowy przyjęcia zgłoszenia celnego
str. 163

3. Podsumowanie
str. 170

Rozdział trzeci
Osoby uprawnione do dokonania zgłoszenia celnego
str. 174


1. Zgłaszający a prawo własności towaru zgłoszonego do procedury celnej
str. 174

2. Zgłaszający jako osoba w rozumieniu art. 4 pkt 1 w.k.cel.
str. 176

2.1. Osoby fizyczne
str. 177

2.2. Osoby prawne
str. 181

3. Stowarzyszenie osób uznane za zdolne do podejmowania czynności prawnych, a nieposiadające przy tym osobowości prawnej
str. 182

3. Przedstawicielstwo w sprawach celnych
str. 188

3.1. Źródła zastępstwa procesowego
str. 188

3.2. Przedstawicielstwo bezpośrednie
str. 189

3.3. Przedstawicielstwo pośrednie
str. 192

3.4. Skutki prawne działania bez upoważnienia
str. 194

3.5. Ograniczenia dotyczące osoby przedstawiciela
str. 196

4. Podsumowanie
str. 203

Rozdział czwarty
Kontrola zgłoszeń celnych po zwolnieniu towarów
str. 207


1. Podstawy prawne kontroli zgłoszeń celnych po zwolnieniu towarów
str. 207

1.1. Uwagi ogólne
str. 207

1.2. Kontrola zgłoszeń celnych przyjętych przed przystąpieniem RP do UE
str. 207

1.3. Zasady kontroli zgłoszeń celnych w oparciu o postanowienia art. 78 w.k.cel.
str. 209

2. Skutki prawne wynikające z kontroli zgłoszenia celnego
str. 218

2.1. Retrospektywne zaksięgowanie kwoty wynikającej z długu celnego
str. 219

2.1.1. Podstawy prawne retrospektywnego zarejestrowania przed przystąpieniem Polski do UE
str. 220

2.1.2. Retrospektywne zaksięgowanie w świetle postanowień art. 220 w.k.cel.
str. 221

2.2. Zwrot lub umorzenie kwoty długu celnego
str. 239

2.3. Korekta danych niewpływających na kwotę wynikającą z długu celnego
str. 245

2.3.1. Rozstrzygnięcie o nadaniu towarom właściwego przeznaczenia celnego
str. 245

2.3.2. Zmiana osoby zgłaszającego
str. 247

2.3.3. Korekta nieprawidłowych danych statystycznych
str. 252

3. Podsumowanie
str. 257

Rozdział piąty
Zgłoszenie celne a deklaracja podatkowa
str. 261


1. Wstęp
str. 261

2. Deklaracja podatkowa w rozumieniu art. 3 pkt 5 o.p.
str. 262

3. Zgłoszenie celne jako deklaracja podatkowa w rozumieniu art. 3 pkt 5 o.p. w podatku od importu towarów
str. 265

4. Zgłoszenie celne jako rodzaj deklaracji podatkowej
str. 271

5. Zgłoszenie celne w świetle niektórych postanowień zmodernizowanego wspólnotowego kodeksu celnego
str. 280

5.1. Uwagi ogólne
str. 280

5.2. Formalności celne przy wprowadzaniu towarów na obszar celny Unii Europejskiej
str. 285

5.3. Zgłoszenie celne - przyjęcie, sprostowanie, unieważnienie oraz weryfikacja
str. 289

5.4. Przedstawicielstwo w sprawach celnych
str. 294

5.5. Określanie kwoty należności celnych oraz powiadamianie o długu celnym
str. 296

5.6. Księgowanie, zwrot lub umorzenie długu celnego
str. 298

5.7. Skutki prawne przyjęcia zgłoszenia celnego
str. 301

6. Zgłoszenie celne na tle wspólnotowego kodeksu celnego
str. 303

7. Podsumowanie
str. 311

Wnioski
str. 315

Bibliografia
str. 319

Wykaz aktów normatywnych
str. 331

Wykaz orzecznictwa
str. 337

Skorowidz rzeczowy
str. 343

Ukryj

Opis:

W książce zaprezentowano szczegółowe informacje na temat praw i obowiązków związanych z wprowadzaniem towarów na obszar celny Unii Europejskiej. Omówiono m.in. zasady dokonywania zgłoszeń celnych, możliwości ich sprostowania lub unieważnienia, zasady kontroli zgłoszeń celnych po zwolnieniu towarów. .. Przedstawiono czynności podmiotów uprawnionych do dokonywania zgłoszeń celnych, co pozwoli prawidłowo wykonywać obowiązki przedstawiciela celnego. .. Opracowanie zawiera wybór orzecznictwa i literatury związany z prezentowaną tematyką. .. Publikacja przeznaczona jest w szczególności dla specjalistów z działów importu, pracowników fi rm przewozowych i spedycyjnych, a także dla podmiotów świadczących usługi przedstawicielstwa celnego – agencji celnych, doradców podatkowych czy radców prawnych. Jej adresatami są także funkcjonariusze celni oraz sędziowie sądów administracyjnych. „We współczesnym prawie celnym instytucja zgłoszenia celnego stanowi jedną z centralnych instytucji prawnych (...). Problematyka ta, ściśle powiązana z naszym członkostwem w Unii Europejskiej, jest tematem nowym i nieznajdującym jeszcze właściwego odzwierciedlenia w literaturze przedmiotu (...)”. Prof. zw. dr hab. Eugeniusz Ruśkowski

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-3909-4 , Oprawa: twarda , Format: B6 (125 x 176 mm) , 348
Rodzaj: opracowanie , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo podatkowe, finanse i rachunkowość / Podatki pozostałe
Kod: KAM-1981:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów