Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka


Autorzy: Leszek Karski,
Seria:  Praktyczne komentarze LEX
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1.05.2012 r.
Kod: KAM-1892:W01P01  Ilość w paczce: 10

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 149,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 134,10 zł. ( Oszczędzasz: 14,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów
str. 11

Wprowadzenie
str. 19

Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych
str. 35

Rozdział 1
Przepisy ogólne
str. 37


Art. 1. [Zakres przedmiotowy ustawy]
str. 37

Art. 2. [Adresaci ustawy oraz wyłączenia ze stosowania ustawy]
str. 51

Art. 3. [Definicje]
str. 60

Art. 4. [Długość okresów rozliczeniowych oraz podmioty nimi objęte]
str. 63

Art. 5. [Właściwość instancyjna Ministra]
str. 65

Rozdział 2
Administrowanie systemem
str. 68


Art. 6. [Nadzór ministra nad systemem]
str. 68

Art. 7. [Administrowanie systemem]
str. 71

Art. 8. [Krajowy rejestr i rejestr Unii]
str. 80

Art. 9. [Opłaty związane z rachunkiem]
str. 91

Art. 10. [Prywatnoprawny charakter uprawnień - rozporządzanie]
str. 97

Art. 11. [Ważność uprawnień]
str. 108

Rozdział 3
Rozdział uprawnień do emisji
str. 112


Art. 12. [Krajowy plan oraz informacje na potrzeby krajowego planu]
str. 112

Art. 13. [Zawartość krajowego planu oraz podział krajowej rezerwy]
str. 117

Art. 14. [Projekt krajowego planu]
str. 126

Art. 15. [Etapy przyjmowania krajowego planu]
str. 130

Art. 16. [Odrzucenie krajowego planu i nowy plan]
str. 134

Art. 17. [Krajowa rezerwa]
str. 138

Art. 18. [Zapobieganie podwójnemu liczeniu i wszczęcie postępowania]
str. 140

Art. 19. [Niepełne wykorzystanie uprawnień przewidzianych dla projektów JI]
str. 148

Art. 20. [Przekazanie informacji na potrzeby rozdziału przydziałów w III okresie rozliczeniowym]
str. 152

Art. 21. [Wykaz instalacji oraz liczba lub procentowy udział uprawnień do emisji]
str. 157

Rozdział 4
Przyznawanie uprawnień do emisji operatorom statków powietrznych i prowadzącym instalacje
str. 175


Art. 22. [Przyznanie uprawnień do emisji operatorowi statku powietrznego od IV okresu rozliczeniowego]
str. 175

Art. 23. [Rezerwa dla operatorów statków powietrznych od III okresu rozliczeniowego]
str. 185

Art. 24. [Obowiązek informacyjny oraz wydanie uprawnień dla operatorów statków powietrznych]
str. 190

Art. 25. [Sprzedaż niewykorzystanych uprawnień do emisji ze specjalnej rezerwy]
str. 192

Art. 26. [Przyznanie uprawnień do emisji instalacjom i wydanie uprawnień]
str. 194

Art. 27. [Opłata za wprowadzenie dwutlenku węgla]
str. 209

Art. 28. [Odpowiednie stosowanie przepisów o zobowiązaniach podatkowych]
str. 215

Rozdział 5
Aukcje uprawnień do emisji
str. 219


Art. 29. [Przedmiot aukcji]
str. 219

Art. 30. [Zgoda na przeprowadzenie aukcji]
str. 225

Art. 31. [Podmioty i tryb aukcji]
str. 229

Art. 32. [Zaproszenie do aukcji oraz przebieg sesji aukcji]
str. 231

Art. 33. [Wadium]
str. 236

Art. 34. [Oferta]
str. 239

Art. 35. [Zawarcie umowy kupna-sprzedaży]
str. 240

Art. 36. [Sprawozdanie z aukcji i zwrot wadium]
str. 243

Art. 37. [Zamknięcie sesji aukcji oraz czynności poaukcyjne]
str. 244

Art. 38. [Unieważnienie aukcji]
str. 247

Art. 39. [Delegacja do wydania rozporządzenia określającego szczegółowy sposób przeprowadzenia aukcji]
str. 251

Rozdział 6
Zezwolenia
str. 253


Art. 40. [Obowiązek uzyskania zezwolenia]
str. 253

Art. 41. [Postępowanie o wydanie zezwolenia]
str. 261

Art. 42. [Treść wniosku oraz dodatkowe dokumenty i informacje]
str. 264

Art. 43. [Treść zezwolenia i współdziałanie organów]
str. 268

Art. 44. [Zmiana zezwolenia]
str. 280

Art. 45. [Ustalenie terminu złożenia wniosku przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska]
str. 284

Art. 46. [Przyznawanie i wydawanie uprawnień do emisji z Krajowej rezerwy]
str. 284

Art. 47. [Zbycie i nabycie tytułu prawnego do instalacji]
str. 288

Art. 48. [Podział instalacji i następstwo prawne związane z podziałem]
str. 298

Art. 49. ["Wycofanie" instancji z systemu]
str. 305

Rozdział 7
Szczególne zasady wydawania zezwoleń podmiotom podejmującym realizację instalacji, które będą wytwarzały energię elektryczną
str. 311


Art. 50. [Zezwolenie udzielane podmiotom podejmującym realizację instalacji, które będą wytwarzały energię elektryczną]
str. 311

Rozdział 8
Monitorowanie i rozliczanie wielkości emisji
str. 327


Art. 51. [Sporządzenie planu monitorowania przez operatora statku powietrznego]
str. 327

Art. 52. [Zatwierdzanie planów monitorowania]
str. 330

Art. 53. [Zatwierdzenie planów]
str. 333

Art. 54. [Przegląd i zmiana planu monitorowania]
str. 334

Art. 55. [Raport o liczbie tonokilometrów i monitorowanie]
str. 335

Art. 56. [Sporządzenie planu monitorowania wielkości emisji przez prowadzącego instalację]
str. 338

Art. 57. [Monitorowanie i rozliczanie wielkości emisji]
str. 342

Art. 58. [Sposób monitorowania wielkości emisji oraz sposób monitorowania liczby tonokilometrów]
str. 348

Art. 59. [Weryfikacja raportów o wielkości emisji oraz o liczbie tonokilometrów]
str. 354

Art. 60. [Wykaz jednostek uprawnionych oraz kwalifikacje osób przeprowadzających weryfikacje]
str. 359

Art. 61. [Koszty weryfikacji]
str. 362

Art. 62. [Dostarczenie raportu o wielkości emisji oraz kontrola]
str. 363

Art. 63. [Kontrola WIOŚ i decyzja określająca wielkość rzeczywistej emisji]
str. 370

Art. 64. [Wprowadzenie danych o wielkości emisji]
str. 379

Art. 65. [Umorzenie i rozliczenie]
str. 382

Art. 66. [Wykazy i przekazanie informacji o podmiotach, które nie zrealizowały obowiązków]
str. 387

Art. 67. [Czynne udostępnienie informacji o podmiotach, które dokonały naruszeń]
str. 390

Rozdział 9
Grupa instalacji objętych systemem
str. 394


Art. 68. [Postępowanie, uprawnienia, obowiązki]
str. 394

Rozdział 10
Wykorzystanie jednostek redukcji emisji i jednostek poświadczonej redukcji emisji
str. 400


Art. 69. [Zakres uprawnienia do rozliczeń za pomocą CER i ERU]
str. 400

Rozdział 11
Kary pieniężne
str. 413


Art. 70. [Brak przedłożenia raportu oraz brak zgłoszenia o ustaniu spełniania przesłanek objęcia instalacji systemem]
str. 414

Art. 71. [Brak umorzenia odpowiedniej liczby uprawnień do emisji]
str. 415

Art. 72. [Brak zezwolenia]
str. 417

Art. 73. [Nałożenie kary w trybie postępowania administracyjnego]
str. 418

Art. 74. [Sposób wnoszenia kar oraz przekazanie wpływów z kar]
str. 419

Art. 75. [Stosowanie przepisów działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa]
str. 419

Art. 76. [Przekazanie informacji o karach przez WIOŚ]
str. 421

Art. 77. [Sankcja zakazu prowadzenia przez operatora statku powietrznego operacji lotniczych]
str. 422

Rozdział 12
Zmiany w przepisach obowiązujących
str. 428


Art. 78. [Zmiany do ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska]
str. 428

Art. 79. [Zmiany do ustawy o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa]
str. 429

Art. 80. [Zmiany do ustawy - Prawo ochrony środowiska]
str. 429

Art. 81. [Zmiany do ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko]
str. 430

Art. 82. [Zmiany do ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji]
str. 430

Rozdział 13
Przepisy przejściowe i końcowe
str. 437


Art. 83. [Ciągłość elementów systemu]
str. 439

Art. 84. [Obowiązek wystąpienia z wnioskiem o zmianę zezwolenia i zatwierdzenie planu monitorowania wielkości emisji]
str. 440

Art. 85. [Grupy instalacji]
str. 440

Art. 86. [Włączenie operatorów statku powietrznego do systemu]
str. 440

Art. 87. [Przekazanie danych o wielkości emisji przez operatora statku powietrznego]
str. 441

Art. 88. [Wnioski operatora statku powietrznego o zatwierdzenie planów monitorowania]
str. 442

Art. 89. [Objęcie systemem instalacji od III okresu rozliczeniowego, nieobjętej systemem w II okresie rozliczeniowym]
str. 442

Art. 90. [Przekazanie dowodu wniesienia opłaty za pierwszy wpis dokonany w okresie rozliczeniowym 2008-2012 i sankcja]
str. 443

Art. 91. [Finansowanie zadań KOBiZE]
str. 443

Art. 92. [Stosowanie dotychczasowych przepisów odnośnie do opłat związanych z przyznaniem uprawnień do emisji]
str. 443

Art. 93. [Stosowanie dotychczasowych przepisów odnośnie do postępowań wszczętych na podstawie ustawy z dnia 22 grudnia 2004 r. o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji]
str. 443

Art. 94. [Kwestie przejściowe dotyczące rejestrów]
str. 444

Art. 95. [Zachowanie mocy wybranych przepisów wykonawczych wydanych na podstawie ustawy z dnia 22 grudnia 2004 r. o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji]
str. 445

Art. 96. [Utrata mocy ustawy z dnia 22 grudnia 2004 r. o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji]
str. 445

Art. 97. [Wejście w życie ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych]
str. 445

Załącznik
str. 446

Literatura
str. 455

Skorowidz
str. 465


Ukryj

Opis:

Komentarz poświęcony jest podstawowemu instrumentowi ochrony klimatu, którym jest obecnie handel uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych. Szczegółowo omawia przepisy ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych w odniesieniu do prawa polskiego, unijnego, a także międzynarodowego. Jest to jedyna publikacja na rynku uwzględniająca aktualny stan prawny unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów – EU ETS. .. Rozważania zaprezentowane w opracowaniu wzbogacono o przedstawienie praktycznych ścieżek postępowań poparte stanowiskami judykatury, literaturą przedmiotu oraz doświadczeniem autora w zakresie stosowania prawnych instrumentów rynkowo-fi nansowych zrównoważonego rozwoju. .. W publikacji omówione zostały m.in. takie zagadnienia jak: – przyznawanie i wydawanie uprawnień do emisji, – zezwolenia na emisje, – monitorowanie i rozliczanie wielkości emisji, – wykorzystanie jednostek redukcji emisji i jednostek poświadczonej redukcji emisji, – aukcja uprawnień do emisji. .. Publikacja powstała przede wszystkim z myślą o przedsiębiorcach emitujących gazy cieplarniane oraz pracownikach administracji samorządowej i rządowej uczestniczących w systemie handlu. Dodatkową grupę odbiorców stanowią kancelarie prawne, organizacje pozarządowe oraz studenci ochrony środowiska, prawa i administracji. „Komentarz wypełnia dotychczasową lukę, która istnieje w analizowanym zakresie w polskiej literaturze prawniczej. (…) Pozycja powinna wzbudzić zainteresowanie wśród podmiotów korzystających ze środowiska i być dla nich niezmiernie przydatna przy poruszaniu się w gąszczu przepisów regulujących handel uprawnieniami do emisji”. Prof. zw. dr hab. Janina Ciechanowicz-McLean

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-0753-6 , Oprawa: twarda , Format: A5 (148 × 210 mm) , 468
Rodzaj: komentarz , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo administracyjne i publiczne / Ochrona środowiska
Kod: KAM-1892:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów