Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book
Kodeks pracy. Komentarz

Publikacja przedstawia w sposób szczegółowy, a zarazem syntetyczny, wszystkie instytucje prawa pracy zawarte w kodeksie pracy.

więcej

Autorzy: Krzysztof Wojciech Baran (red. naukowy), Bolesław M. Ćwiertniak, Monika Gładoch, Zbigniew Góral, Anna Kosut, Daniel Książek, Wiesław Perdeus, Jan Piątkowski, Michał Skąpski, Monika Tomaszewska, Mirosław Włodarczyk, Teresa Wyka, Sławomir Driczinski, Krzysztof Stefański,
Seria:  Komentarze praktyczne
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  Stan prawny na 2 stycznia 2016 r. z uwzględnieniem zmian, które wchodzą w życie 22 lutego 2016 r., 1 marca 2016 r. oraz 1 września 2018 r.
Kod: KAM-1679:W03P01#  Ilość w paczce: 0
Planowana data wydania: 2015-12-30

Realizacja:
Brak tytułu w sprzedaży.

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 9

Wstęp | str. 17

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy | str. 19

Dział pierwszy. Przepisy ogólne | str. 21
Rozdział I. Przepisy wstępne | str. 21
Rozdział II. Podstawowe zasady prawa pracy | str. 80
Rozdział IIa. Równe traktowanie w zatrudnieniu | str. 131
Rozdział IIb. Nadzór i kontrola przestrzegania prawa pracy | str. 164
Rozdział III. (skreślony) | str. 177

Dział drugi. Stosunek pracy | str. 178
Rozdział I. Przepisy ogólne | str. 178
Rozdział II. Umowa o pracę | str. 219
Oddział 1. Zawarcie umowy o pracę | str. 219
Oddział 2. Przepisy ogólne o rozwiązaniu umowy o pracę | str. 262
Oddział 3. Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem | str. 283
Oddział 4. Uprawnienia pracownika w razie nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę | str. 356
Oddział 5. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia | str. 395
Oddział 6. Uprawnienia pracownika w razie niezgodnego z prawem rozwiązania przez pracodawcę umowy o pracę bez wypowiedzenia | str. 442
Oddział 6a. Uprawnienia pracodawcy w razie nieuzasadnionego rozwiązania przez pracownika umowy o pracę bez wypowiedzenia | str. 466
Oddział 7. Wygaśnięcie umowy o pracę | str. 471
Rozdział IIa. Warunki zatrudnienia pracowników skierowanych do pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z państwa będącego członkiem Unii Europejskiej | str. 484
Rozdział IIb. Zatrudnianie pracowników w formie telepracy | str. 494
Rozdział III. Stosunek pracy na podstawie powołania, wyboru, mianowania oraz spółdzielczej umowy o pracę | str. 515
Oddział 1. Stosunek pracy na podstawie powołania | str. 515
Oddział 2. Stosunek pracy na podstawie wyboru | str. 568
Oddział 3. Stosunek pracy na podstawie mianowania | str. 592
Oddział 4. Stosunek pracy na podstawie spółdzielczej umowy o pracę | str. 598

Dział trzeci. Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia | str. 602
Rozdział I. Ustalanie wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń związanych z pracą | str. 602
Rozdział Ia. Wynagrodzenie za pracę | str. 617
Rozdział II. Ochrona wynagrodzenia za pracę | str. 640
Rozdział III. Świadczenia przysługujące w okresie czasowej niezdolności do pracy | str. 663
Rozdział IIIa. Odprawa rentowa lub emerytalna | str. 667
Rozdział IV. Odprawa pośmiertna | str. 672

Dział czwarty. Obowiązki pracodawcy i pracownika | str. 676
Rozdział I. Obowiązki pracodawcy | str. 676
Rozdział II. Obowiązki pracownika | str. 713
Rozdział IIa. Zakaz konkurencji | str. 726
Rozdział III. Kwalifikacje zawodowe pracowników | str. 745
Rozdział IV. Regulamin pracy | str. 758
Rozdział V. Nagrody i wyróżnienia | str. 772
Rozdział VI. Odpowiedzialność porządkowa pracowników | str. 776

Dział piąty. Odpowiedzialność materialna pracowników | str. 800
Rozdział I. Odpowiedzialność pracownika za szkodę wyrządzoną pracodawcy | str. 800
Rozdział II. Odpowiedzialność za mienie powierzone pracownikowi | str. 837

Dział szósty. Czas pracy | str. 851
Rozdział I. Przepisy ogólne | str. 851
Rozdział II. Normy i ogólny wymiar czasu pracy | str. 860
Rozdział III. Okresy odpoczynku | str. 872
Rozdział IV. Systemy i rozkłady czasu pracy | str. 879
Rozdział V. Praca w godzinach nadliczbowych | str. 925
Rozdział VI. Praca w porze nocnej | str. 955
Rozdział VII. Praca w niedziele i święta | str. 960

Dział siódmy. Urlopy pracownicze | str. 971
Rozdział I. Urlopy wypoczynkowe | str. 971
Rozdział II. Urlopy bezpłatne | str. 1090

Dział ósmy. Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem | str. 1100

Dział dziewiąty. Zatrudnianie młodocianych | str. 1158
Rozdział I. Przepisy ogólne | str. 1158
Rozdział II. Zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę w celu przygotowania zawodowego | str. 1167
Rozdział III. Dokształcanie | str. 1175
Rozdział IIIa. Zatrudnianie młodocianych w innym celu niż przygotowanie zawodowe | str. 1178
Rozdział IV. Szczególna ochrona zdrowia | str. 1181
Rozdział V. Urlopy wypoczynkowe | str. 1186
Rozdział VI. Rzemieślnicze przygotowanie zawodowe | str. 1188

Dział dziesiąty. Bezpieczeństwo i higiena pracy | str. 1190
Rozdział I. Podstawowe obowiązki pracodawcy | str. 1190
Rozdział II. Prawa i obowiązki pracownika | str. 1215
Rozdział III. Obiekty budowlane i pomieszczenia pracy | str. 1227
Rozdział IV. Maszyny i inne urządzenia techniczne | str. 1230
Rozdział V. Czynniki oraz procesy pracy stwarzające szczególne zagrożenie dla zdrowia lub życia | str. 1232
Rozdział VI. Profilaktyczna ochrona zdrowia | str. 1243
Rozdział VII. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe | str. 1271
Rozdział VIII. Szkolenie | str. 1297
Rozdział IX. Środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze | str. 1303
Rozdział X. Służba bezpieczeństwa i higieny pracy | str. 1309
Rozdział XI. Konsultacje w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz komisja bezpieczeństwa i higieny pracy | str. 1312
Rozdział XII. Obowiązki organów sprawujących nadzór nad przedsiębiorstwami lub innymi jednostkami organizacyjnymi państwowymi albo samorządowymi | str. 1317
Rozdział XIII. Przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące wykonywania prac w różnych gałęziach pracy | str. 1318

Dział jedenasty. Układy zbiorowe pracy | str. 1320
Rozdział I. Przepisy ogólne | str. 1320
Rozdział II. Ponadzakładowy układ zbiorowy pracy | str. 1403
Rozdział III. Zakładowy układ zbiorowy pracy | str. 1427

Dział dwunasty. Rozpatrywanie sporów o roszczenia ze stosunku pracy | str. 1457
Rozdział I. Przepisy ogólne | str. 1457
Rozdział II. Postępowanie pojednawcze | str. 1475
Rozdział III. Sądy pracy | str. 1490

Dział trzynasty. Odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko prawom pracownika | str. 1528
(oznaczenie oraz tytuł rozdziału I - uchylone) | str. 1528
Rozdział II (uchylony) | str. 1546

Dział czternasty. Przedawnienie roszczeń | str. 1547

Dział czternasty a. (uchylony) | str. 1576

Dział piętnasty. Przepisy końcowe | str. 1577

Indeks rzeczowy | str. 1609

Ukryj

Opis:

Komentarz przedstawia w sposób szczegółowy, a zarazem syntetyczny, wszystkie instytucje prawa pracy zawarte w kodeksie pracy.

W opracowaniu omówiono przepisy ustawy dotyczące m.in.:
– nawiązania i ustania stosunku pracy,
– urlopów pracowniczych,
– wynagrodzeń,
– zakazu dyskryminacji,
– czasu pracy,
– odpowiedzialności pracowników,
– bezpieczeństwa i higieny pracy.

W trzecim wydaniu publikacji uwzględnione zostały wszystkie zmiany legislacyjne, które miały miejsce od czasu ostatniego wydania w 2014 r., a zwłaszcza wchodzące w życie w 2016 r., w szczególności w zakresie umów terminowych o pracę oraz ochrony rodzicielstwa.

Książka zawiera starannie wybrane orzecznictwo sądowe oraz bogatą literaturę z zakresu prawa pracy. Czytelnik ma również możliwość zapoznania się z oryginalną argumentacją prawniczą, przydatną zwłaszcza w sprawach z zakresu prawa pracy. W korzystaniu z komentarza pomoże
szczegółowy indeks rzeczowy.

Autorami opracowania są wybitni przedstawiciele nauki i praktyki prawa pracy z różnych ośrodków naukowych w całym kraju.

Publikacja przeznaczona jest dla praktyków, a więc sędziów, adwokatów, radców prawnych, kierowników i pracowników działów personalnych fi rm, związkowców. Zainteresuje także przedstawicieli nauki prawa pracy oraz aplikantów.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-9750-6 , Oprawa: twarda , Format: B5 , 1636
Rodzaj: , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych / Prawo pracy
Kod: KAM-1679:W03P01#

Informacje biograficzne autorów