Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book
Regulaminy i procedury w firmie

Książka zawiera obszerny zbiór wzorów regulaminów i procedur znajdujących szerokie zastosowanie w dużych i średnich firmach. Dokumenty te można modyfikować i dostosowywać je do specyfiki i potrzeb danej organizacji.

więcej

Autorzy: Jarosław Marciniak,
Seria:  Poradniki LEX
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1.05.2014 r.
Kod: ABC-0693:W02P01  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Brak tytułu w sprzedaży.

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 9

Wstęp | str. 11

Część I
Regulacje podstawowe - odnoszące się do organizacji i porządku pracy

Rozdział 1
Regulamin organizacyjny jako podstawa funkcjonowania firmy | str. 21


1. Hierarchia i struktura aktów prawnych w organizacji | str. 21

2. Zawartość i zakres oddziaływania regulaminu organizacyjnego | str. 23

3. Zasady budowy regulaminu organizacyjnego dostosowanego do specyfiki firmy | str. 25

4. Przykłady regulaminów organizacyjnych dla przedsiębiorstw różnego typu i różnej wielkości | str. 27

Rozdział 2
Regulamin pracy - "konstytucja" dla pracowników | str. 78


1. Regulamin pracy w hierarchii aktów prawnych zakładu pracy | str. 78

2. Zasady tworzenia i zmiany regulaminów pracy | str. 79

3. Kluczowe elementy w regulaminie pracy | str. 81

Rozdział 3
Regulacje dotyczące wynagrodzeń | str. 108


1. Systemy wynagradzania - regulowanie obszaru wynagrodzeń w organizacji | str. 108

2. Regulamin wynagradzania - ustalenie warunków wynagradzania za pracę | str. 113

3. Regulaminy wynagradzania a układy zbiorowe - podobieństwa i różnice | str. 116

4. Przykłady regulaminów wynagradzania dla przedsiębiorstw różnego typu | str. 121

5. Regulaminy premiowania i regulacje odnoszące się do motywacji płacowej i pozapłacowej | str. 131

6. Regulacje dotyczące motywacji pozapłacowej - zasady dotyczące bonusów i systemu kafeteryjnego | str. 137

7. Błędy w stosowaniu regulacji odnoszących się do wynagradzania | str. 139

8. przykłady rozwiązań - regulaminy premiowania i system motywacji | str. 144

Część II
Pozostałe regulacje związane z obszarem kadrowym/HR

Rozdział 4
Pozyskiwanie pracowników, oceny, szkolenia jako obszary regulowane | str. 183


1. Rekrutacja pracowników - obszar regulowany | str. 183

2. Zatrudnianie i adaptacja - możliwe procedury | str. 190

3. Normowanie procesu oceniania pracowników w przedsiębiorstwie | str. 204

4. System szkoleń - regulaminy i procedury - zasady ogólne | str. 218

5. Wpływ zamiany przepisów kodeksu pracy w 2010 r. na system szkoleń | str. 221

6. Plan szkoleń - dokument wynikający z procedury | str. 228

7. Regulacje socjalne - specyficzny rodzaj zakładowych przepisów | str. 242

8. Procedury związane ze zwolnieniami pracowników | str. 255

Rozdział 5
Kodeksy etyczne i dokumenty dotyczące relacji społecznych | str. 262


1. Charakter prawny regulacji etycznych i dotyczących relacji społecznych | str. 262

2. Praktyka i cele tworzenia kodeksów etycznych w polskich przedsiębiorstwach | str. 265

3. Normy i regulacje dotyczące odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstw | str. 267

4. Standaryzacja norm odpowiedzialności społecznej. Aktualne trendy | str. 268

5. Zasady opracowywania "miękkich" regulacji w przedsiębiorstwie - na przykładzie budowy systemu odpowiedzialności społecznej | str. 277

6. Procedury i regulacje związane z przeciwdziałaniem dyskryminacji oraz mobbingowi | str. 282

7. Procedury i regulacje dotyczące sygnalizowania nieprawidłowości w organizacji | str. 293

8. Regulacje etyczne dotyczące określonych profesji i grup zawodowych - przykład współczesnych księgowych | str. 300

9. Przykłady regulacji dotyczących relacji pracowniczych | str. 307

Część III
Pozostałe regulacje i procedury

Rozdział 6
Regulaminy związane z elastycznymi formami zarządzania pracą | str. 323


1. Regulacje dotyczące telepracy | str. 323

2. Zasady i procedura job-sharingu | str. 338

3. Procedura związana z realizacją projektów (zarządzanie projektami) | str. 343

Rozdział 7
Inne regulacje | str. 351

1. Dokumenty o charakterze strategicznym w firmie - miejsce w systemie norm organizacji | str. 351

2. Normy ISO w organizacji - związek z normami wewnętrznymi | str. 360

3. Normy wewnętrzne dotyczące bezpieczeństwa danych osobowych i bezpieczeństwa informatycznego | str. 370

4. Procedury związane z użytkowaniem samochodów służbowych | str. 389

Wykaz orzecznictwa | str. 421

Wykaz literatury | str. 423

Wykaz przykładów | str. 425

Ukryj

Opis:

W książce omówiono podstawowe i najczęściej wykorzystywane w praktyce regulaminy, takie jak regulamin pracy i wynagradzania, organizacyjny, a także regulaminy i procedury premiowania, przyznawania nagród, rekrutacji, adaptacji i ocen oraz socjalne i szkoleniowe.

Zaprezentowano również innego typu regulacje stosowane przez pracodawców, dotyczące m.in.:

  • bezpieczeństwa danych osobowych i użytkowania sprzętu,
  • relacji pracowniczych,
  • zasad użytkowania przez pracowników telefonów komórkowych,
  • zasad użytkowania i przyznawania samochodów służbowych,
  • procedur prac specyfi cznych (zespoły zadaniowo-projektowe "czasownicy" i telepracownicy).
Książka zawiera obszerny zbiór wzorów regulaminów i procedur znajdujących szerokie zastosowanie w dużych i średnich firmach. Dokumenty te można modyfikować i dostosowywać je do specyfiki i potrzeb danej organizacji.

Adresaci:
Książka przeznaczona jest dla menedżerów i pracowników działów personalnych, prawnych i organizacyjno-prawnych firm. Zainteresuje również specjalistów audytu wewnętrznego, pracowników firm doradczych i świadczących usługi w zakresie opracowywania regulacji wewnętrznych oraz procedur, a także osoby kompleksowo zarządzające pracą w różnego typu organizacjach.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-3313-9 , Oprawa: miękka , Format: A5 (148 × 210 mm) , 428
Rodzaj: opracowanie , Medium: książki (WKP)
Dział: HR Kadry / Zarządzanie personelem
Kod: ABC-0693:W02P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów