Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka


Autorzy: Piotr Pochopień, Tomasz Banaś, Tomasz Filarski, Marcin Mikos,
Seria:  Poradniki ABC
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: ABC-0584:W01Z01;NAZYCZENIE  Ilość w paczce: 20

Realizacja:
Realizacja 6 dni + czas dostawy. Druk na życzenie. Miękka oprawa.
Cena podstawowa brutto: 49,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 44,10 zł. ( Oszczędzasz: 4,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz ważniejszych skrótów
str. 9

Objaśnienie pojęć
str. 11

Wstęp
str. 13

CZĘŚĆ I

Rozdział 1
Znaczenie dokumentacji medycznej w procesie diagnostycznoterapeutycznym
str. 19


1. Uwagi wstępne
str. 19

2. Szpitalna dokumentacja medyczna
str. 20

3. Dokumentacja medyczna w opiece ambulatoryjnej
str. 44

Rozdział 2
Znaczenie dokumentacji medycznej jako środka dowodowego
str. 53


1. Uwagi wstępne
str. 53

2. Dokument medyczny jako środek dowodowy w prawie cywilnym
str. 55

3. Dokument medyczny jako środek dowodowy w prawie karnym
str. 57

Rozdział 3
Dokumentacja medyczna jako przedmiot kontroli w nadzorze nad podmiotami udzielającymi świadczeń zdrowotnych
str. 59


1. Nadzór Generalnego Inspektora Danych Osobowych
str. 59

2. Nadzór Ministra Zdrowia
str. 60

3. Nadzór organu prowadzącego rejestr podmiotów wykonujących działalność leczniczą
str. 63

4. Nadzór Państwowej Inspekcji Sanitarnej
str. 64

5. Nadzór Narodowego Funduszu Zdrowia w ramach kontroli realizacji warunków umowy zawartej ze świadczeniodawcami
str. 65

CZĘŚĆ II

Rozdział 4
Dokumentacja medyczna jako zbiór danych zawierający tzw. wrażliwe dane osobowe
str. 79

Rozdział 5
Dokumentacja medyczna w podmiocie udzielającym świadczeń zdrowotnych - zagadnienia wstępne
str. 91


1. Podstawowe zasady prowadzenia dokumentacji
str. 91

2. Zawartość dokumentacji medycznej
str. 96

3. Uwagi do ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
str. 99

Rozdział 6
Przechowywanie dokumentacji medycznej przez podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych
str. 101

Rozdział 7
Udostępnianie dokumentacji medycznej przez podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych
str. 104

Rozdział 8
Elektroniczna dokumentacja medyczna
str. 122


1. Kontrowersje wokół zastosowania podpisu elektronicznego
str. 122

2. Wymóg znakowania czasem w dokumentacji medycznej
str. 123

3. Nowe zasady prowadzenia dokumentacji elektronicznej
str. 125

4. Normy europejskie a elektroniczna dokumentacja medyczna
str. 129

Rozdział 9
Szpitalna dokumentacja medyczna
str. 131


1. Uwagi wstępne
str. 131

2. Indywidualna dokumentacja medyczna
str. 132

3. Zbiorcza dokumentacja medyczna
str. 141

Rozdział 10
Dokumentacja medyczna podmiotu leczniczego działającego w warunkach ambulatoryjnych
str. 151


1. Uwagi wstępne
str. 151

2. Indywidualna dokumentacja medyczna
str. 152

3. Zbiorcza dokumentacja medyczna
str. 157

Rozdział 11
Dokumentacja medyczna w innych niż szpitale i ambulatoria podmiotach leczniczych, w podmiotach leczniczych dla osób pozbawionych wolności oraz podmiotach leczniczych MSWiA i MON
str. 161


1. Dokumentacja medyczna w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym, zakładzie rehabilitacji leczniczej lub innym zakładzie przeznaczonym dla osób, których stan zdrowia wymaga udzielania całodobowych lub całodziennych świadczeń zdrowotnych w odpowiednim stałym pomieszczeniu
str. 161

2. Dokumentacja medyczna w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego
str. 162

3. Dokumentacja medyczna w podmiocie leczniczym lub jego komórce organizacyjnej, w której czas pobytu pacjenta niezbędny do udzielenia świadczenia zdrowotnego nie przekracza 24 godzin
str. 163

4. Dokumentacja medyczna prowadzona przez dysponentów zespołów ratownictwa medycznego
str. 163

5. Dokumentacja medyczna w pracowni diagnostycznej będącej odrębnym podmiotem leczniczym
str. 165

6. Dokumentacja medyczna w pracowni protetyki stomatologicznej i ortodoncji
str. 165

7. Dokumentacja medyczna w zakładzie rehabilitacji leczniczej
str. 166

8. Dokumentacja medyczna w zakładach opieki zdrowotnej dla osób pozbawionych wolności
str. 167

9. Dokumentacja medyczna w zakładach opieki zdrowotnej MSWiA
i MON
str. 170

Rozdział 12
Dokumentacja medyczna w praktyce lekarza, pielęgniarki i położnej poza podmiotem leczniczym
str. 171


1. Dokumentacja medyczna w praktyce lekarza
str. 171

2. Dokumentacja medyczna w praktyce pielęgniarek i położnych
str. 174

Rozdział 13
Dokumentacja medyczna w zakresie szczepień ochronnych oraz chorób zakaźnych
str. 178


1. Dokumentacja medyczna w zakresie szczepień ochronnych
str. 178

2. Dokumentacja medyczna dotycząca występowania chorób zakaźnych
str. 181

Rozdział 14
Dokumentacja medyczna opieki profilaktycznej oraz służby medycyny pracy
str. 186


1. Dokumentacja medyczna dotycząca opieki profilaktycznej nad dziećmi i młodzieżą
str. 186

2. Dokumentacja medyczna służby medycyny pracy - przepisy ogólne
str. 188

3. Wybrane przepisy szczególne dotyczące dokumentacji medycznej służb medycyny pracy
str. 190

CZĘŚĆ III

Rozdział 15
Odpowiedzialność prawna związana z prowadzeniem dokumentacji medycznej
str. 195


1. Uwagi wstępne
str. 195

2. Odpowiedzialność karna wynikająca z przepisów ustawy o ochronie danych osobowych
str. 196

3. Przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów - odpowiedzialność karna wynikająca z przepisów kodeksu karnego
str. 198

4. Odpowiedzialność cywilna
str. 201

5. Odpowiedzialność administracyjna związana z uprawnieniami kontrolnymi Generalnego Inspektora Danych Osobowych
str. 201

6. Odpowiedzialność związana z uprawnieniami nadzorczymi Ministra Zdrowia
str. 202

7. Odpowiedzialność związana z uprawnieniami nadzorczymi organu prowadzącego rejestr podmiotów wykonujących działalność leczniczą
str. 202

8. Odpowiedzialność pracownicza
str. 205

9. Odpowiedzialność prawna z tytułu wykonywania umowy zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia
str. 206

9.1. Kontrola ordynacji lekarskiej
str. 211

9.2. Kolejki oczekujących
str. 224

Piśmiennictwo
str. 231

Wykaz aktów prawnych
str. 233

Ukryj

Opis:

Książka przedstawia zasady sporządzania, przechowywania, udostępniania i niszczenia dokumentacji medycznej. Autorzy przedstawili rolę i znaczenie dokumentacji nie tylko w aspekcie administracyjno-prawnym, ale także w obszarze stricte medycznym, związanym z procesami diagnostycznymi i terapeutycznymi zachodzącymi w placówkach medycznych. Na szczególną uwagę zasługuje pierwsza część książki, która ukazuje znaczenie, jakie ma dokumentacja w sferze praktyki zawodowej lekarzy, pielęgniarek, położnych i innych pracowników medycznych. Niemniej interesujące może być przedstawienie znaczenia dokumentacji medycznej jako środka dowodowego w procesie cywilnym i karnym. Książka przeznaczona jest dla osób wykonujących zawody medyczne, pracowników administracji podmiotów leczniczych, a także dla pracowników administracji publicznej zajmujących się zagadnieniami związanymi z działalnością podmiotów leczniczych i ochroną danych osobowych.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-5198-0 , Oprawa: miękka , Format: A5 (148 × 210 mm) , 240
Rodzaj: poradnik , Medium: książki WKP (DnZ)
Dział: Ochrona zdrowia / Prawo medyczne i ochrona zdrowia
Kod: ABC-0584:W01Z01;NAZYCZENIE Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów