Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book
Spis treści: 

Słowo wstępne
str. 5

Feliks Zedler - prawnik, profesor, człowiek
str. 7

Wykaz publikacji Profesora Feliksa Zedlera
str. 17

I. Zagadnienia systemowe


Tomasz Stawecki, Kodeks: idea, urzeczywistnienie i ograniczenia
str. 39

Adam Zieliński, Budzące wątpliwości przepisy Konstytucji o ochronie sądowej i ich wykładnia
str. 57

II. Postępowanie rozpoznawcze

Marek Andrzejewski, Sędzia rodzinny - uwagi w kontekście poszukiwania modelu rozwiązywania rodzinnych problemów prawnych
str. 77

Stanisław Czepita, Grzegorz Szacoń, Teoretyczne i praktyczne aspekty zagadnienia tak zwanych wyroków nieistniejących w procesie cywilnym
str. 99

Agnieszka Góra-Błaszczykowska, Ustanowienie rozdzielności majątkowej małżonków przez sąd - uwagi na temat przebiegu postępowania
str. 131

Jacek Gudowski, Pogląd na kasację
str. 149

Michał Iżykowski, Notarialne poświadczenie dziedziczenia jako rozstrzygnięcie sprawy cywilnej
str. 173

Krzysztof Knoppek, Wstęp do badań nad fikcyjnym procesem cywilnym
str. 189

Andrzej Koch, Możliwości wykorzystania powództwa z art. 189 k.p.c. dla podważania wadliwych uchwał organów spółek kapitałowych
str. 205

Małgorzata Manowska, Nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym jako merytoryczne orzeczenie sądu. Wybrane zagadnienia
str. 219

Andrzej Marciniak, Wyrok częściowy w procesie cywilnym
str. 235

Andrzej Oklejak, Wokół problematyki ograniczeń dowodowych w polskim procesie cywilnym
str. 259

Tadeusz Smyczyński, Charakter prawny orzeczenia rozstrzygającego o pochodzeniu dziecka
str. 281

Andrzej Wach, Wstrzymanie wykonania orzeczenia
str. 291

Marcin Walasik, Intertemporalna reguła kontynuacji w prawie procesowym cywilnym
str. 311

Karol Weitz, Skutki naruszenia art. 321 § 1 k.p.c.
str. 349

Tadeusz Wiśniewski, O swoistości postępowania kasacyjnego w sprawach cywilnych (zagadnienia wybrane)
str. 377

Bronisław Ziemianin, Przywrócenie terminu do wniesienia opłaty sądowej
str. 403

III. Postępowanie zabezpi eczające

Józef Jagieła, Zabezpieczenie roszczenia po uzyskaniu przez uprawnionego tytułu wykonawczego
str. 415

Andrzej Jarocha, Interes prawny jako podstawa zabezpieczenia roszczeń w postępowaniu cywilnym
str. 437

Krystian Markiewicz, Postać i charakter prawny czynności sądu podejmowanych na podstawie art. 569 § 2 k.p.c.
str. 451

Joanna Mucha, O odpowiednim stosowaniu przepisów o procesie do postępowania zabezpieczającego
str. 479

IV. Postępowanie wykonawcze

Henryk Haak, Postępowanie wykonawcze w sprawach opiekuńczych - wybrane zagadnienia
str. 515

Tomasz Sokołowski, W poszukiwaniu optymalnego modelu odebrania dziecka
str. 533

V. Postępowanie egzekucyjne i upadłościowe

Anna Barańska, Dopuszczalność egzekucji z indywidualnego konta emerytalnego oraz problematyka stosowania art. 8911 k.p.c. w postępowaniu egzekucyjnym w administracji
str. 553

Sławomir Cieślak, Powiązania wewnątrzsystemowe pomiędzy postępowaniem upadłościowym oraz innymi rodzajami postępowania cywilnego
str. 571

Patryk Filipiak, Badanie niewypłacalności dłużnika oraz obowiązek wszczęcia postępowania wtórnego na podstawie art. 27 rozporządzenia nr 1346/2000 w sprawie postępowania upadłościowego
str. 595

Włodzimierz Głodowski, Postępowanie wstępne w ramach postępowania ze skargi na czynności komornika
str. 623

Jacek Gołaczyński, Informatyzacja postępowania cywilnego ze szczególnym uwzględnieniem postępowania egzekucyjnego
str. 647

Stanisław Gurgul, Dochodzenie roszczenia o przeniesienie własności nieruchomości lub użytkowania wieczystego w postępowaniu egzekucyjnym (sądowym i administracyjnym) oraz upadłościowym
str. 665

Anna Hrycaj, Klauzula porządku publicznego jako podstawa odmowy uznania zagranicznego orzeczenia o ogłoszeniu upadłości (art. 26 rozporządzenia Rady (WE) nr 1346/2000 w sprawie postępowania upadłościowego)
str. 679

Andrzej Jakubecki, Wybrane problemy postępowania nieprocesowego toczącego się po ogłoszeniu upadłości uczestnika na przykładzie postępowań działowych
str. 697

Janusz Jankowski, Przedmiot egzekucji wykonania czynności
str. 737

Wojciech Klyta, "Upadłość" państwa
str. 753

Henryk Pietrzkowski, Nadzór judykacyjny nad prawomocnymi czynnościami egzekucyjnymi komornika sprawowany na podstawie art. 759 § 2 k.p.c.
str. 767

Andrzej Skoczylas, Problem obligatoryjnego podejmowania egzekucji administracyjnej
str. 779

Stanisław Sołtysiński, Postępowanie insolwencyjne i netting: trudna kohabitacja
str. 795

Lech Walentynowicz, Powództwo wierzyciela przeciwko dłużnikowi zajętej wierzytelności
str. 813

Antoni Witosz, Cesja globalna wierzytelności na zabezpieczenie a upadłość cedenta
str. 823

Dorota Zienkiewicz, Upadły a reprezentant upadłego
str. 833

VI. Sądownictwo polubowne

Tadeusz Ereciński, Brak bezstronności i niezależności arbitra a podstawy skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego
str. 845

Maksymilian Pazdan, Umowa o arbitraż po wejściu w życie ustawy o prawie prywatnym międzynarodowym z 2011 r.
str. 859

Andrzej Szumański, Nowe kompetencje organu powołującego (nominacyjnego) w świetle Regulaminu Arbitrażowego UNCITRAL z roku 2010
str. 873

VII. Międzynarodowe i europejskie prawo procesowe cywilne

Marta Armatowska, Miejsce świadczenia usług zgodnie z art. 5 pkt 1 lit. b tiret drugie rozporządzenia Rady (WE) nr 44/2001 z dnia 22 grudnia 2000 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń w sprawach cywilnych i handlowych w świetle aktualnego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
str. 895

Jan Ciszewski, O niektórych odrębnościach procesowych w postępowaniu przeciwko państwu obcemu toczącym się przed sądem polskim
str. 909

Marian Kępiński, Jakub Kępiński, Jurysdykcja sądów wspólnotowych znaków towarowych i wzorów przemysłowych a jurysdykcja sądów krajowych oraz powództwa równoległe w tych sprawach
str. 929

Jolanta Kren-Kostkiewicz, Internationale Übereinkommen über Kindesentführungen und ihre Umsetzung im schweizerischen Recht
str. 945

Andrzej Torbus, Przypozwanie przed sądem polskim a problem stosowania przepisu art. 6 pkt 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 44/2001
str. 981

Robert Zegadło, Projekty europejskich rozporządzeń w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach z zakresu stosunków majątkowych wynikających z małżeństwa i związków partnerskich
str. 999

VIII. Komp aratystyka prawa procesowego cywilnego

Paweł Grzegorczyk, Egzekucja świadczeń polegających na wykonaniu lub zaniechaniu czynności w państwach europejskich
str. 1021

Miklós Kengyel, Die Tätigkeit der Vollstreckungsorgane bei der Offenlegung des Vermögens des Schuldners in Ungarn
str. 1057

Kazimierz Lubiński, Przedmiot komparatystyki prawa procesowego
str. 1069

Vytautas Nekrošius, Reforma postępowania egzekucyjnego na Litwie
str. 1085

IX. Prawo cywilne i handlowe

Wojciech Dajczak, "Natura umowy" jako element argumentacji prawniczej. Doświadczenie nauki prawa rzymskiego a kontrowersje w interpretacji art. 3531 k.c.
str. 1101

Maciej Gutowski, Materialnoprawne i procesowe aspekty bezskuteczności klauzul abuzywnych w umowach konsumenckich
str. 1117

Andrzej Janiak, Roszczenie akcjonariusza o wydanie dokumentu akcji
str. 1133

Zbigniew Kuniewicz, Uwagi o charakterze prawnym wykonania zobowiązania na przykładzie świadczenia pieniężnego
str. 1145

Jacek Napierała, Uwagi na temat zakazu łączenia stanowisk przez osobę podlegającą bezpośrednio członkowi zarządu (art. 387 § 2 i art. 214 § 2 k.s.h.)
str. 1155

Aurelia Nowicka, Umowa handlowa dotycząca zwalczania obrotu towarami podrobionymi (ACTA) - uwagi krytyczne
str. 1167

Adam Olejniczak, Zdolność do czynności prawnych w projektowanej księdze pierwszej nowego kodeksu cywilnego
str. 1195

Wojciech Popiołek, W sprawie częściowej nieważności (uchylenia w części) uchwały wspólników spółki kapitałowej
str. 1211

X. Legilingwistyka

Jerzy Bańczerowski, Aleksandra Matulewska, Towards the Foundations of Legilinguistic Translatology
str. 1225

Joanna Grzybek, Karolina Kaczmarek, Aleksandra Matulewska, Deontic Modality in Legilinguistic Translation
str. 1263

Ukryj

Opis:

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-3913-1 , Oprawa: miękka , Format: B5 (176 x 250 mm) , 1320
Rodzaj: księga jubileuszowa , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo gospodarcze i handlowe / Prawo handlowe
Kod: KAM-1973:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów