Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book

Autorzy: Paweł Cioch, Edyta Gapska, Joanna Studzińska,
Seria:  Akademicka. Prawo
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska - pakiety Stan prawny:  1.05.2012
Kod: KAM-1969;pakiet  Ilość w paczce: 40

Realizacja:
Brak tytułu w sprzedaży.

Spis treści: 

Wykaz skrótów
str. 9

CZĘŚĆ PIERWSZA
TESTY
str. 11


Rozdział 1
Zagadnienia wstępne - postępowanie cywilne, sprawa cywilna, droga sądowa, wpływ postępowania cywilnego na postępowanie karne, zasady procesowe
str. 13

Rozdział 2
Sąd - właściwość, wartość przedmiotu sporu, umowa prorogacyjna, skład sądu, wyłączenie sędziego
str. 19

Rozdział 3
Podmioty (organy) postępowania cywilnego - prokurator, organizacje społeczne, inspektorzy pracy
str. 25

Rozdział 4
Strony postępowania - zdolność sądowa, procesowa i postulacyjna, legitymacja procesowa, współuczestnictwo procesowe, interwencja główna i uboczna
str. 28

Rozdział 5
Pełnomocnictwo procesowe, profesjonalna pomoc prawna z urzędu, reprezentacja procesowa, Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa
str. 34

Rozdział 6
Koszty postępowania
str. 38

Rozdział 7
Czynności procesowe, terminy, doręczenia, posiedzenia sądowe
str. 42

Rozdział 8
Przedmiot procesu - powództwo, pozew
str. 46

Rozdział 9
Postępowanie grupowe
str. 50

Rozdział 10
Przebieg rozprawy, postępowanie dowodowe, umorzenie i zawieszenie postępowania
str. 53

Rozdział 11
Mediacja, postępowanie pojednawcze, ugoda sądowa, sąd polubowny
str. 57

Rozdział 12
Orzeczenia sądowe
str. 60

Rozdział 13
Środki zaskarżenia
str. 65

Rozdział 14
Postępowania odrębne
str. 70

Rozdział 15
Postępowanie nieprocesowe
str. 75

Rozdział 16
Postępowanie zabezpieczające
str. 79

Rozdział 17
Postępowanie egzekucyjne
str. 82

CZĘŚĆ DRUGA
ĆWICZENIA
str. 87


Rozdział 1
Zasady i przesłanki postępowania, pojęcie sprawy cywilnej, dopuszczalność drogi sądowej, wzajemny stosunek postępowania cywilnego, administracyjnego i karnego
str. 89

Rozdział 2
Sąd i jego właściwość, składy sądzące, wyłączenie sędziego
str. 92

Rozdział 3
Prokurator, podmioty działające na prawach prokuratora
str. 96

Rozdział 4
Strona postępowania cywilnego, zdolność sądowa, zdolność procesowa, zdolność postulacyjna, legitymacja procesowa
str. 98

Rozdział 5
Pełnomocnictwo, współuczestnictwo, interwencja główna, uboczna, przypozwanie
str. 101

Rozdział 6
Koszty postępowania cywilnego
str. 106

Rozdział 7
Czynności procesowe
str. 108

Rozdział 8
Przedmiot postępowania, wszczęcie postępowania, pozew, skutki wniesienia pozwu oraz doręczenia odpisu pozwu pozwanemu
str. 112

Rozdział 9
Formy obrony pozwanego, alternatywne metody rozwiązywania sporów (ADR)
str. 115

Rozdział 10
Przebieg rozprawy, postępowanie dowodowe
str. 118

Rozdział 11
Orzeczenia sądowe
str. 121

Rozdział 12
Środki zaskarżenia
str. 123

Rozdział 13
Postępowania odrębne i postępowanie nieprocesowe
str. 126

Rozdział 14
Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne, międzynarodowe postępowanie cywilne
str. 129

CZĘŚĆ TRZECIA
DIAGRAMY
str. 133

CZĘŚĆ CZWARTA
ODPOWIEDZI
str. 193


Rozdział 1
Test
str. 195

1. Zagadnienia wstępne - postępowanie cywilne, sprawa cywilna, droga sądowa, wpływ postępowania cywilnego na postępowanie karne, zasady procesowe
str. 195

2. Sąd - właściwość, wartość przedmiotu sporu, umowa prorogacyjna, skład sądu, wyłączenie sędziego
str. 196

3. Podmioty (organy) postępowania cywilnego - prokurator, organizacje pozarządowe, inspektorzy pracy
str. 197

4. Strony postępowania - zdolność sądowa, procesowa i postulacyjna, legitymacja procesowa, współuczestnictwo procesowe, interwencja główna i uboczna
str. 198

5. Pełnomocnictwo procesowe, profesjonalna pomoc prawna z urzędu, reprezentacja procesowa, Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa
str. 199

6. Koszty postępowania
str. 199

7. Czynności procesowe, terminy, doręczenia, posiedzenia sądowe
str. 200

8. Przedmiot procesu - powództwo, pozew
str. 201

9. Postępowanie grupowe
str. 201

10. Przebieg rozprawy, postępowanie dowodowe, umorzenie i zawieszenie postępowania
str. 202

11. Mediacja, postępowanie pojednawcze, ugoda sądowa, sąd polubowny
str. 203

12. Orzeczenia sądowe
str. 203

13. Środki zaskarżenia
str. 204

14. Postępowania odrębne
str. 205

15. Postępowanie nieprocesowe
str. 206

16. Postępowanie zabezpieczające
str. 207

17. Postępowanie egzekucyjne
str. 207

Rozdział 2
Ćwiczenia
str. 209

1. Zasady i przesłanki postępowania, pojęcie sprawy cywilnej, dopuszczalność drogi sądowej, wzajemny stosunek postępowania cywilnego, administracyjnego i karnego
str. 209

2. Sąd i jego właściwość, składy sądzące, wyłączenie sędziego
str. 211

3. Prokurator, podmioty działające na prawach prokuratora
str. 215

4. Strona postępowania cywilnego, zdolność sądowa, zdolność procesowa, zdolność postulacyjna, legitymacja procesowa
str. 216

5. Pełnomocnictwo, współuczestnictwo, interwencja główna, uboczna, przypozwanie
str. 219

6. Koszty postępowania cywilnego
str. 222

7. Czynności procesowe
str. 224

8. Przedmiot postępowania, wszczęcie postępowania, pozew, skutki wniesienia pozwu oraz doręczenia odpisu pozwu pozwanemu
str. 228

9. Formy obrony pozwanego, ADR
str. 230

10. Przebieg rozprawy, postępowanie dowodowe
str. 232

11. Orzeczenia sądowe
str. 236

12. Środki zaskarżenia
str. 237

13. Postępowania odrębne i postępowanie nieprocesowe
str. 238

14. Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne, międzynarodowe postępowanie cywilne
str. 241

Ukryj

Opis:

Repetytorium składa się z trzech części: obszernego testu wraz z kluczem odpowiedzi, ćwiczeń (kazusów) z rozwiązaniami oraz szczegółowych diagramów. .. Testy służą zweryfi kowaniu wiedzy z zakresu szeroko pojętego prawa postępowania cywilnego (obejmują m.in.: kodeks postępowania cywilnego, ustawę o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, ustawę o Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa, ustawę o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym). .. Ćwiczenia (kazusy) pozwalają na sprawdzenie wiedzy, a także uczą praktycznego stosowania przepisów i ich interpretowania w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego. .. Szczegółowe diagramy, skonstruowane w oparciu o problemowe zagadnienia, pomagają w uporządkowaniu i utrwaleniu wiedzy obejmującej najważniejsze instytucje postępowania cywilnego. .. Poprawne rozwiązanie testów i ćwiczeń w oparciu o usystematyzowaną wiedzę daje gwarancję opanowania materiału w stopniu umożliwiającym uzyskanie pozytywnego wyniku na egzaminie z postępowania cywilnego oraz prawidłowe rozwiązanie zagadnień z tego przedmiotu na testach aplikacyjnych. .. Książka skierowania jest przede wszystkim do studentów prawa i administracji, którzy chcą ugruntować oraz sprawdzić swoją wiedzę z zakresu prawa postępowania cywilnego, a także do absolwentów prawa, przygotowujących się do egzaminów wstępnych na aplikacje.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-3861-5 , Oprawa: miękka , Format: B5 (176 x 250 mm) , 240
Rodzaj: podręcznik prawo , Medium: pakiet
Dział: Prawo cywilne / Postępowanie cywilne
Kod: KAM-1969;pakiet Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów