Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka


Autorzy: Artur Rycak, Magdalena Barbara Rycak, Ewa Wronikowska,
Seria:  Akademicka / Repetytorium
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1.09.2014 r.
Kod: KAM-1348:W02D01  Ilość w paczce: 20

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 39,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 35,10 zł. ( Oszczędzasz: 3,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 13

CZĘŚĆ PIERWSZA
Ogólna

Rozdział 1
Charakterystyka ogólna prawa pracy | str. 19


1. Pojęcie prawa pracy | str. 19

2. Przedmiot prawa pracy | str. 20

3. Geneza prawa pracy | str. 22

4. Systematyka prawa pracy | str. 24

5. Właściwości prawa pracy | str. 25

6. Funkcje prawa pracy | str. 26

7. Prawo pracy jako odrębna gałąź prawa | str. 28

Rozdział 2
Zasady prawa pracy | str. 29


1. Pojęcie zasad prawa w teorii prawa | str. 29

1.1. Zasady normatywne | str. 29

1.2. Zasady (reguły) w ujęciu postulatywnym | str. 30

2. Pojęcie i funkcje zasad prawa pracy | str. 30

3. Katalogi zasad prawa pracy | str. 31

3.1. Uwagi ogólne | str. 31

3.2. Zasady indywidualnego prawa pracy | str. 32

3.3. Zasady zbiorowego prawa pracy | str. 35

Rozdział 3
Źródła prawa pracy | str. 40


1. Pojęcie i katalog źródeł prawa pracy | str. 40

2. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej | str. 41

3. Międzynarodowe źródła prawa pracy | str. 41

4. Kodeks pracy | str. 43

5. Ustawy | str. 44

6. Pragmatyki służbowe | str. 44

7. Rozporządzenia wykonawcze do ustaw | str. 45

8. Źródła autonomiczne | str. 46

8.1. Układy zbiorowe pracy | str. 46

8.2. Porozumienia zbiorowe | str. 47

8.3. Pakty socjalne | str. 49

8.4. Regulaminy | str. 50

8.5. Statuty | str. 52

9. Prawo Unii Europejskiej | str. 53

10. Stosowanie przepisów kodeksu cywilnego do stosunku pracy | str. 54

CZĘŚĆ DRUGA
Prawo stosunku pracy

Rozdział 4
Stosunek pracy | str. 59


1. Pojęcie i podstawy nawiązania stosunku pracy | str. 59

2. Pracownik | str. 60

3. Pracodawca | str. 60

4. Przejście zakładu pracy na innego pracodawcę | str. 61

5. Ochrona danych osobowych pracowników | str. 62

Rozdział 5
Elastyczne i nietypowe formy zatrudnienia | str. 64


1. Uwagi ogólne | str. 64

2. Praca tymczasowa | str. 64

3. Telepraca | str. 66

Rozdział 6
Równe traktowanie i niedyskryminacja w zatrudnieniu | str. 70


1. Zasada równego traktowania w zatrudnieniu | str. 70

2. Zakaz dyskryminacji | str. 70

3. Molestowanie | str. 71

4. Działania nienaruszające zasady równego traktowania w zatrudnieniu | str. 72

5. Prawo do równego traktowania w zakresie wynagrodzenia za pracę | str. 73

6. Obowiązek informacyjny pracodawcy | str. 73

7. Roszczenia przysługujące osobie, wobec której została naruszona zasada równego traktowania w zatrudnieniu | str. 73

Rozdział 7
Umowne stosunki pracy. Powstanie, treść i rodzaje umów o pracę | str. 75


1. Pojęcie umowy o pracę | str. 75

2. Zawarcie i forma umowy o pracę | str. 75

3. Treść umowy o pracę | str. 76

4. Klauzule autonomiczne | str. 77

5. Rodzaje umów o pracę | str. 78

Rozdział 8
Zmiana treści umownego stosunku pracy | str. 81


1. Porozumienie zmieniające | str. 81

2. Wypowiedzenie zmieniające warunki pracy i płacy | str. 81

3. Czasowe powierzenie innej pracy | str. 82

4. Przeniesienie do innej pracy | str. 82

5. Zmiany normatywne wpływające na zmianę treści umowy o pracę | str. 83

Rozdział 9
Ustanie umownego stosunku pracy | str. 85


1. Uwagi ogólne | str. 85

2. Forma rozwiązania umowy | str. 86

3. Okres i termin wypowiedzenia | str. 86

3.1. Pojęcia | str. 86

3.2. Wydłużenie okresu wypowiedzenia | str. 88

3.3. Skrócenie okresu wypowiedzenia | str. 88

4. Rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron | str. 89

5. Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę | str. 89

5.1. Uwagi ogólne | str. 89

5.2. Wypowiedzenie umowy na czas nieokreślony | str. 90

5.3. Przyczyny wypowiedzenia | str. 90

5.4. Wypowiedzenie umowy na czas określony | str. 92

5.5. Wypowiedzenie umowy na okres próbny | str. 93

5.6. Sposób złożenia oświadczenia woli | str. 93

6. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracodawcę | str. 93

7. Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika | str. 95

8. Rozwiązanie umowy o pracę za uprzedzeniem pracownika | str. 95

9. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracownika | str. 95

10. Rozwiązanie umowy o pracę w wyniku wypowiedzenia warunków pracy i płacy | str. 96

11. Powszechna ochrona trwałości stosunku pracy | str. 96

12. Zakazy i ograniczenia rozwiązania umowy o pracę (szczególna ochrona trwałości stosunku pracy) | str. 97

13. Roszczenia pracownika z tytułu wadliwego wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony | str. 97

13.1. Roszczenia o uznanie bezskuteczności wypowiedzenia, o przywrócenie do pracy i odszkodowanie | str. 97

13.2. Roszczenie o wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy | str. 105

14. Roszczenia pracownika z tytułu wadliwego wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas określony, umowy na okres próbny i umowy zawartej na czas wykonania określonej pracy | str. 106

15. Roszczenia pracownika z tytułu wadliwego rozwiązania bez wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony | str. 106

16. Roszczenia pracownika z tytułu wadliwego rozwiązania bez wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas określony i umowy zawartej na czas wykonania określonej pracy | str. 107

17. Roszczenia pracodawcy z tytułu nieuzasadnionego rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracownika | str. 107

18. Wygaśnięcie umowy o pracę | str. 108

Rozdział 10
Zwolnienia z przyczyn niedotyczących pracownika (zwolnienia grupowe) | str. 109


1. Pojęcie zwolnienia grupowego | str. 109

2. Procedura zwolnienia grupowego | str. 110

3. Konsultacje z przedstawicielami pracowników | str. 111

4. Porozumienie (regulamin) w sprawie zwolnień grupowych | str. 111

5. Kryteria doboru pracowników do zwolnienia | str. 112

6. Uchylenie szczególnej ochrony trwałości stosunku pracy | str. 113

7. Zwolnienia grupowe z powodu upadłości lub likwidacji pracodawcy | str. 114

8. Odprawa pieniężna | str. 114

9. Roszczenie o ponowne nawiązanie stosunku pracy | str. 115

10. Zwolnienia indywidualne a stosowanie ustawy | str. 115

Rozdział 11
Pozaumowne stosunki pracy | str. 116


1. Stosunek pracy na podstawie mianowania | str. 116

2. Stosunek pracy na podstawie powołania | str. 117

3. Stosunek pracy na podstawie wyboru | str. 118

Rozdział 12
Obowiązki stron stosunku pracy | str. 120


1. Źródła obowiązków | str. 120

2. Obowiązki pracodawcy | str. 120

2.1. Katalog obowiązków | str. 120

2.2. Obowiązek przeciwdziałania mobbingowi | str. 122

2.3. Obowiązek wydania świadectwa pracy | str. 123

3. Obowiązki pracownika | str. 126

4. Kwalifikacje zawodowe pracowników | str. 128

Rozdział 13
Odpowiedzialność porządkowa i dyscyplinarna pracownika | str. 130


1. Odpowiedzialność porządkowa | str. 130

1.1. Kary porządkowe | str. 131

1.2. Procedura nakładania kary porządkowej | str. 131

2. Odpowiedzialność dyscyplinarna | str. 133

Rozdział 14
Odpowiedzialność materialna stron stosunku pracy | str. 136


1. Odpowiedzialność materialna pracownika | str. 136

1.1. Odpowiedzialność materialna na zasadach ogólnych | str. 137

1.2. Odpowiedzialność materialna za mienie powierzone pracownikowi z obowiązkiem zwrotu albo do wyliczenia się | str. 138

1.3. Wspólna odpowiedzialność materialna za powierzone mienie | str. 138

1.4. Podsumowanie | str. 139

2. Odpowiedzialność materialna pracodawcy | str. 139

Rozdział 15
Odpowiedzialność za wykroczenia i przestępstwa przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową | str. 141


1. Odpowiedzialność karna pracodawcy | str. 141

2. Odpowiedzialność karnoadministracyjna | str. 143

Rozdział 16
Czas pracy | str. 145


1. Pojęcia i instytucje dotyczące czasu pracy | str. 145

2. Okresy wliczane i niewliczane do czasu pracy | str. 151

3. Systemy czasu pracy | str. 153

4. Okresy odpoczynku od pracy | str. 155

5. Praca w dni wolne od pracy | str. 156

6. Praca w godzinach nadliczbowych | str. 159

7. Praca w godzinach nadliczbowych osób na stanowiskach kierowniczych | str. 161

8. Ewidencja czasu pracy | str. 162

Rozdział 17
Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia związane z pracą | str. 163


1. Pojęcie wynagrodzenia za pracę | str. 163

2. Składniki wynagrodzenia za pracę | str. 164

2.1. Wynagrodzenie zasadnicze | str. 164

2.2. Składniki dodatkowe | str. 165

2.3. Świadczenia pieniężne niezaliczane do wynagrodzenia za pracę | str. 166

3. Wynagrodzenie za czas niewykonywania pracy | str. 166

3.1. Wynagrodzenie za przestój | str. 167

4. Podstawy prawne kształtowania wynagrodzenia za pracę | str. 167

5. Ochrona wynagrodzenia za pracę | str. 168

6. Wynagrodzenie minimalne | str. 171

6.1. Ustalanie wysokości wynagrodzenia minimalnego | str. 171

6.2. Wysokość wynagrodzenia minimalnego | str. 172

Rozdział 18
Ochrona roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy | str. 173


1. Podstawy prawne ochrony | str. 173

2. Zakres przedmiotowy i podmiotowy ustawy | str. 173

3. Zakres roszczeń pracowniczych zaspokajanych z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych | str. 174

Rozdział 19
Urlopy wypoczynkowe, bezpłatne i okolicznościowe | str. 176


1. Urlopy wypoczynkowe | str. 176

1.1. Nabycie prawa do urlopu wypoczynkowego | str. 176

1.2. Wymiar urlopu wypoczynkowego | str. 177

1.3. Zasady udzielania urlopu wypoczynkowego | str. 178

1.4. Udzielanie urlopu przez pracodawcę | str. 180

1.5. Urlop na żądanie | str. 182

1.6. Wynagrodzenie i ekwiwalent za niewykorzystany urlop | str. 182

2. Urlopy bezpłatne | str. 183

3. Urlopy okolicznościowe | str. 184

Rozdział 20
Ochrona pracy. Bezpieczeństwo i higiena pracy | str. 185


1. Ochrona pracy | str. 185

2. Bezpieczeństwo i higiena pracy | str. 186

2.1. Podstawowe obowiązki pracodawców | str. 186

2.2. Podstawowe obowiązki osób kierujących pracownikami | str. 188

2.3. Podstawowe obowiązki pracowników | str. 188

2.4. Prawa pracowników dotyczące bezpiecznych i higienicznych warunków pracy | str. 189

2.5. Służba bezpieczeństwa i higieny pracy | str. 189

2.6. Komisja bezpieczeństwa i higieny pracy | str. 190

2.7. Uprawnienia związków zawodowych | str. 190

Rozdział 21
Ochrona rodzicielstwa | str. 191


1. Wprowadzenie | str. 191

2. Zakaz zatrudniania kobiet przy pracach wzbronionych | str. 191

3. Ochrona trwałości stosunku pracy oraz warunków pracy i płacy | str. 192

4. Ochrona kobiet w ciąży | str. 192

5. Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem | str. 192

5.1. Źródła prawa | str. 192

5.2. Ograniczenia w zakresie zatrudniania pracowników wychowujących dzieci | str. 193

5.3. Rodzaje urlopów rodzicielskich | str. 193

5.4. Urlop macierzyński | str. 193

5.5. Urlop ojcowski | str. 195

5.6. Dodatkowy urlop macierzyński | str. 195

5.7. Dodatkowy urlop ojcowski | str. 196

5.8. Urlop rodzicielski | str. 196

5.9. Urlop adopcyjny | str. 198

5.10. Dodatkowy urlop adopcyjny | str. 198

5.11. Urlop wychowawczy | str. 199

5.12. Pozostałe uprawnienia pracownika związane z rodzicielstwem | str. 201

Rozdział 22
Zatrudnianie młodocianych i dzieci | str. 202


1. Zatrudnianie młodocianych | str. 202

1.1. Źródła prawa i cel przepisów ochronnych | str. 202

1.2. Definicja młodocianego | str. 202

1.3. Podstawy i warunki zatrudnienia młodocianych | str. 202

1.4. Zakazy i ograniczenia w zatrudnianiu młodocianych | str. 205

1.5. Urlopy | str. 205

1.6. Wymiar i rozkład czasu pracy pracowników młodocianych | str. 205

2. Wykonywanie pracy lub innych zajęć zarobkowych przez dzieci | str. 206

Rozdział 23
Wypadki przy pracy i choroby zawodowe | str. 208


1. Wypadki przy pracy | str. 208

1.1. Pojęcie wypadku przy pracy | str. 208

1.2. Postępowanie w związku z zaistnieniem wypadku | str. 210

2. Choroby zawodowe | str. 212

2.1. Pojęcie choroby zawodowej | str. 212

2.2. Stwierdzanie choroby zawodowej | str. 213

3. Świadczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych | str. 213

CZĘŚĆ TRZECIA
Prawo indywidualnych sporów pracy (procesowe prawo pracy)

Rozdział 24
Przedawnienie roszczeń ze stosunku pracy | str. 217


1. Przedawnienie | str. 217

2. Terminy zawite | str. 218

3. Terminy podobne do terminów zawitych | str. 218

Rozdział 25
Rozpatrywanie sporów indywidualnych w sprawach z zakresu prawa pracy | str. 220


1. Sądy pracy | str. 220

1.1. Sprawy rozpoznawane przez sądy pracy | str. 220

1.2. Właściwość miejscowa | str. 221

1.3. Właściwość rzeczowa | str. 221

2. Zasady postępowania przed sądem pracy | str. 222

2.1. Zasada szczególnej ochrony interesów pracownika | str. 222

2.2. Zasada ograniczonego formalizmu procesowego | str. 223

2.3. Zasada szybkości postępowania | str. 223

2.4. Zasada ugodowego załatwiania sporów | str. 224

2.5. Zasada ograniczonej odpłatności | str. 224

3. Sądy polubowne i komisje pojednawcze | str. 224

CZĘŚĆ CZWARTA
Zbiorowe prawo pracy

Rozdział 26
Związki zawodowe | str. 227


1. Wstęp | str. 227

2. Wolności związkowe | str. 228

3. Prawo koalicji | str. 228

4. Struktura związku zawodowego | str. 229

5. Utworzenie i rozwiązanie związku zawodowego | str. 230

6. Zadania związków zawodowych | str. 231

7. Uprawnienia związków zawodowych | str. 231

7.1. Uprawnienia na szczeblu ogólnopolskim | str. 232

7.2. Uprawniania na szczeblu zakładowym | str. 232

8. Uprawnienia działaczy związkowych | str. 234

9. Obowiązki pracodawcy w związku z funkcjonowaniem w zakładzie pracy związków zawodowych | str. 237

Rozdział 27
Organizacje pracodawców | str. 238


1. Wstęp | str. 238

2. Tworzenie organizacji pracodawców | str. 239

3. Uprawnienia organizacji pracodawców | str. 241

Rozdział 28
Spory zbiorowe | str. 242


1. Uwagi ogólne | str. 242

2. Reguły prowadzenia sporu zbiorowego | str. 243

3. Etapy sporu zbiorowego | str. 243

4. Strajk i inne akcje protestacyjne | str. 245

Rozdział 29
Układy zbiorowe pracy | str. 246


1. Wstęp | str. 246

2. Swoboda układowa | str. 246

3. Strony układu | str. 247

4. Sposób zawierania układu | str. 248

5. Treść i budowa układu | str. 250

6. Zmiana postanowień układu | str. 252

7. Ustanie obowiązywania układu | str. 252

Rozdział 30
Partycypacja pracownicza i rady pracowników | str. 254


1. Partycypacja pracownicza | str. 254

2. Rady pracowników | str. 255

Rozdział 31
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | str. 258


1. Wstęp | str. 258

2. Tworzenie funduszu | str. 259

3. Odpis na fundusz socjalny | str. 259

4. Gospodarowanie środkami funduszu | str. 260

CZĘŚĆ PIĄTA
Bezrobocie oraz nadzór nad warunkami pracy

Rozdział 32
Problematyka prawna bezrobocia | str. 265


1. Wstęp | str. 265

2. Pojęcie bezrobotnego | str. 266

3. Świadczenia dla bezrobotnych | str. 268

Rozdział 33
Nadzór i kontrola przestrzegania prawa pracy | str. 270


1. Państwowa Inspekcja Pracy | str. 270

2. Społeczna inspekcja pracy | str. 273

Wykaz aktów prawnych | str. 275

Ukryj

Opis:

Prezentowana publikacja stanowi cenną pomoc w szybkim usystematyzowaniu wiedzy przed egzaminem z zakresu prawa pracy. Zawiera przystępne omówienie wszystkich najważniejszych zagadnień prawa pracy, w tym części ogólnej, indywidualnego i zbiorowego prawa pracy, administracji pracy oraz problematyki rozwiązywania sporów indywidualnych w prawie pracy. W książce uwzględniono m.in. zmiany wprowadzone do kodeksu pracy w 2013 r. regulujące kwestie urlopów rodzicielskich i czasu pracy.

Na końcu opracowania znajduje się wykaz najważniejszych obowiązujących polskich i unijnych aktów prawnych dotyczących prawa pracy.

Adresaci:
Książka przeznaczona jest w szczególności dla studentów prawa, administracji oraz innych kierunków, na których wykładane jest prawo pracy. Zainteresuje także osoby zatrudnione w działach kadr.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-3418-1 , Oprawa: miękka , Format: B5 (176 x 250 mm) , 284
Rodzaj: podręcznik prawo , Medium: książki (WKP)
Dział: Praca / Niezdolność do pracy z powodu choroby
Kod: KAM-1348:W02D01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów