Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Ubezpieczenia społeczne. Repetytorium

Repetytorium przeznaczone jest dla studentów wydziałów prawa i administracji, także dla słuchaczy studiów podyplomowych z zakresu prawa ubezpieczeń, aplikantów oraz osób zajmujących się obsługą kadrową.

więcej

Autorzy: Grażyna Szyburska-Walczak,
Seria:  Akademicka / Repetytorium
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1 marca 2015 r.
Kod: KAM-1919:W02P01  Ilość w paczce: 20

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 39,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 35,10 zł. ( Oszczędzasz: 3,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 21

Rozdział I
Zagadnienia wstępne
| str. 25

1. Dlaczego ubezpieczenia społeczne są takie skomplikowane? | str. 25
1.1. Jak narodziły się ubezpieczenia społeczne? | str. 25
1.2. Uwarunkowania demograficzne, ekonomiczne, prawne i społeczne polskiego systemu ubezpieczeń społecznych | str. 25
2. Zabezpieczenie społeczne, ubezpieczenie społeczne, zaopatrzenie społeczne, pomoc społeczna - rozróżnienie podstawowych pojęć | str. 26
2.1. Zabezpieczenie społeczne | str. 26
2.2. Ubezpieczenie społeczne | str. 27
2.2.1. Ubezpieczenie społeczne a ubezpieczenia społeczne | str. 27
2.3. Zaopatrzenie społeczne | str. 27
2.3.1. Typowe przypadki świadczeń o charakterze zaopatrzeniowym | str. 28
2.4. Pomoc społeczna | str. 28
2.5. Czy ubezpieczenie zdrowotne należy do ubezpieczeń społecznych? | str. 29
3. Charakterystyczne cechy regulacji polskiego systemu ubezpieczeń społecznych jako elementu zabezpieczenia społecznego | str. 29
3.1. Konstytucja RP jako wzorzec regulacji w sprawach dotyczących zabezpieczenia społecznego | str. 29
3.2. Kto jest obowiązany do realizowania uprawnień konstytucyjnych obywateli | str. 30
3.3. Charakterystyka uregulowań dotyczących ubezpieczeń społecznych jako elementu zabezpieczenia społecznego | str. 30
3.3.1. Podstawowe akty prawne regulujące funkcjonowanie systemu ubezpieczeń społecznych i system świadczeń z ubezpieczenia
społecznego | str. 31
4. Konwencje i umowy międzynarodowe jako źródło międzynarodowego prawa socjalnego | str. 32
4.1. Podstawowe źródła międzynarodowego prawa zabezpieczenia społecznego | str. 32
4.2. Karta praw podstawowych Unii Europejskiej | str. 33
5. Prawo unijne. Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego | str. 34
5.1. Zasada bezpośredniego stosowania norm unijnych | str. 34
5.2. Zasada swobodnego przepływu pracowników wewnątrz Unii | str. 35
5.3. Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego jako instrument służący ochronie interesów pracownika przemieszczającego się wewnątrz Unii | str. 35
5.3.1. Gdzie szukamy norm koordynujących? | str. 35
5.4. Zakres podmiotowy i przedmiotowy rozporządzenia nr 883/2004 | str. 36
5.5. Podstawowe zasady koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego | str. 37
5.5.1. Zasada jedności stosowanego ustawodawstwa | str. 37
5.5.2. Zasada sumowania okresów ubezpieczenia (zatrudnienia i zamieszkania) | str. 39
5.5.3. Zasada równego traktowania | str. 39
5.5.4. Zasada zachowania praw nabytych (transferu) | str. 39
5.5.5. Zasada równego traktowania świadczeń, dochodów, okoliczności i zdarzeń | str. 40
Pytania | str. 40

Rozdział II
Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym
| str. 42

1. Zakres przedmiotowy ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych | str. 42
1.1. Co tam znajdziemy? | str. 42
1.2. Zasada równego traktowania wszystkich ubezpieczonych bez względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, stan cywilny i rodzinny (art. 2a u.s.u.s.) | str. 43
1.3. Rodzaje ubezpieczeń społecznych wyodrębnione w polskim prawie ubezpieczeń - art. 1 u.s.u.s. | str. 44
1.4. Podmioty realizujące zadania z zakresu ubezpieczeń społecznych (art. 3 ust. 1 u.s.u.s.) | str. 44
1.4.1. Zakład Ubezpieczeń Społecznych - status | str. 44
1.4.2. Fundusze emerytalne i towarzystwa emerytalne | str. 45
1.4.3. Rodzaje funduszy emerytalnych | str. 45
1.4.4. Płatnicy składek | str. 46
1.5. Co oznacza pojęcie ubezpieczonego? | str. 47
1.5.1. Definicja zawarta w ustawie systemowej | str. 47
1.5.2. Status osób, które w dniu wejścia w życie ustawy systemowej i po tej dacie nie podlegały ubezpieczeniu | str. 47
2. Obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne i rentowe | str. 47
2.1. Podstawowe zasady podlegania obowiązkowym (przymusowym) ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym | str. 47
2.2. Zamknięty katalog podmiotów podlegających obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, a także okresy podlegania temu obowiązkowi (art. 6 i 13 u.s.u.s.) | str. 48
2.3. Kim jest osoba współpracująca? | str. 68
2.4. Istotne znaczenie kwalifikacji stosunku prawnego łączącego strony umowy | str. 69
3. Zbieg tytułów do ubezpieczeń emerytalnego i rentowych | str. 70
3.1. Umowa o pracę jako tytuł do obowiązkowych ubezpieczeń emerytalnego i rentowych (art. 9 ust. 1, art. 8 ust. 2a u.s.u.s.) | str. 70
3.2. Bezwzględne tytuły do ubezpieczenia łączące się z obowiązkiem ubezpieczenia każdego z nich i brakiem możliwości zwolnienia z takiego obowiązku (art. 9 ust. 1 u.s.u.s.) | str. 71
3.2.1. Obowiązkowe podleganie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym w przypadku osób wykonujących pracę, realizujących umowę agencyjną, zlecenia, inną umowę o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, umowy o dzieło na rzecz pracodawcy, z którym łączy ich stosunek pracy i na rzecz innych szczególnych podmiotów (art. 9 ust. 1 u.s.u.s.) | str. 72
3.2.2. Uzależnienie obowiązku ubezpieczeń emerytalnego i rentowych z innych tytułów - nie bezwzględnych, ale tzw. ogólnych
- od podstawy wymiaru składek z tytułu bezwzględnego (stosunku pracy, członkostwa w spółdzielni, służby itd.) | str. 72
3.3. Status osoby spełniającej warunki do objęcia obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi z kilku tytułów, z których żaden nie jest bezwzględnym tytułem ubezpieczenia (art. 9 ust. 2 u.s.u.s.) | str. 73
3.3.1. Szczególna rola tytułu, który powstał najwcześniej | str. 73
3.3.2. Szczególny skutek wysokości podstawy wymiaru składek (art. 9 ust. 2a u.s.u.s.) | str. 74
3.3.3. Osoba wykonująca pracę nakładczą (art. 9 ust. 2b) | str. 75
3.3.4. Najniższe a minimalne wynagrodzenie | str. 76
3.3.5. Prowadzący kilka rodzajów działalności pozarolniczej (art. 9 ust. 3 u.s.u.s.) | str. 76
3.3.6. Emeryci i renciści | str. 76
3.3.7. Pobierający zasiłek macierzyński i zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego (art. 9 ust. 1c, 1d i 6b u.s.u.s.) | str. 77
4. Dobrowolne ubezpieczenia emerytalne i rentowe | str. 77
4.1. Objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym na podstawie art. 7 u.s.u.s. | str. 77
4.2. Dobrowolne ubezpieczenie wynikające ze zbiegu tytułów (art. 9 u.s.u.s.) | str. 78
4.3. Praktyczne skutki przystąpienia do dobrowolnych ubezpieczeń emerytalnego i rentowych (art. 10 u.s.u.s.) | str. 79
4.4. Dobrowolne ubezpieczenie w okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą (art. 36a u.s.u.s.) | str. 79
5. Ubezpieczenie chorobowe | str. 79
5.1. Cel ubezpieczenia, narzędzia ochrony | str. 79
5.1.1. Świadczenia przewidziane w ustawie o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa - kompleksowy system pomocy pieniężnej | str. 80
5.1.2. Kto ustala prawo do zasiłków określonych w ustawie, wysokość zasiłków i dokonuje ich wypłaty? | str. 80
5.1.3. Kiedy przedawnia się roszczenie o wypłatę zasiłków? | str. 81
5.1.4. Czy można kontrolować korzystających z zasiłków? | str. 81
5.2. Podmioty podlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu chorobowemu (art. 11 ust. 1 u.s.u.s.) | str. 81
5.3. Podmioty uprawnione do objęcia dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym na swój wniosek (art. 11 ust. 2 u.s.u.s.) | str. 82
5.4. Zasiłek chorobowy | str. 82
5.4.1. Komu i kiedy przysługuje (art. 4, art. 6 ust. 1, art. 7 u.ś.p.u.s.) | str. 82
5.4.2. Jak długo zasiłek chorobowy przysługuje (art. 8 i 9, art. 12 ust. 3 u.ś.p.u.s.) | str. 83
5.4.3. Okresy, za które zasiłek chorobowy nie przysługuje, ponieważ ochrona ubezpieczeniowa jest wyłączona, a prawo nie powstaje (okresy wyłączenia - art. 12 ust. 2 u.ś.p.u.s.) | str. 84
5.4.4. Okresy po ustaniu tytułu ubezpieczenia, za które zasiłek chorobowy nie przysługuje (dotyczy to niezdolności powstałej w czasie trwania i po ustaniu tytułu ubezpieczenia - art. 13 ust. 1 i 2 u.ś.p.u.s.) | str. 84
5.4.5. Okresy pozbawienia prawa do zasiłku chorobowego (art. 14, 15, 16 i art. 17 ust. 2 u.ś.p.u.s.) | str. 85
5.4.6. Okresy utraty prawa do zasiłku chorobowego (art. 17 ust. 1 i 2 u.ś.p.u.s.) | str. 85
5.4.7. Obowiązek dostarczenia zaświadczenia lekarskiego | str. 86
5.4.8. Wysokość zasiłku (art. 11 ust. 1 i 2 u.ś.p.u.s.) | str. 86
5.4.9. Co to jest podstawa wymiaru zasiłku i jak ją obliczyć? | str. 86
5.5. Świadczenie rehabilitacyjne | str. 88
5.6. Zasiłek wyrównawczy | str. 89
5.7. Zasiłek macierzyński (art. 29-31 u.ś.p.u.s.) | str. 90
5.7.1. Komu i jak długo przysługuje zasiłek macierzyński | str. 90
5.7.2. Wysokość zasiłku macierzyńskiego | str. 91
5.8. Zasiłek opiekuńczy | str. 92
5.8.1. Komu przysługuje zasiłek opiekuńczy (art. 32 ust. 1 i 2, art. 32a u.ś.p.u.s.) | str. 92
5.8.2. Przez jaki okres i w jakich warunkach przysługuje zasiłek opiekuńczy? | str. 92
5.8.3. Wysokość zasiłku | str. 93
6. Ubezpieczenie wypadkowe | str. 93
6.1. Cel ubezpieczenia | str. 93
6.2. Podmioty podlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu wypadkowemu | str. 93
6.2.1. Podmioty podlegające obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym wyłączone przez ustawodawcę z ubezpieczenia wypadkowego (art. 12 ust. 2 u.s.u.s.) | str. 94
6.3. Jakie zdarzenie wyczerpuje znamiona wypadku przy pracy? | str. 94
6.3.1. Zdarzenia zrównane z wypadkiem przy pracy w zakresie uprawnienia do świadczeń określonych w ustawie (art. 3 ust. 2 u.s.u.s.) | str. 96
6.3.2. Kto i w jakim trybie stwierdza wypadek przy pracy? | str. 96
6.4. Co nazywamy chorobą zawodową? | str. 96
6.4.1. Kto i w jakim trybie stwierdza istnienie choroby zawodowej? | str. 97
6.5. Świadczenia przewidziane w ustawie przysługujące z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej | str. 97
6.5.1. Zasiłek chorobowy | str. 98
6.5.2. Świadczenie rehabilitacyjne | str. 98
6.5.3. Zasiłek wyrównawczy | str. 98
6.5.4. Jednorazowe odszkodowanie | str. 98
6.5.5. Jednorazowe odszkodowanie dla członków rodziny zmarłego wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej | str. 99
6.5.6. Renta z tytułu niezdolności do pracy | str. 100
6.5.7. Renta szkoleniowa | str. 100
6.5.8. Renta rodzinna | str. 100
6.5.9. Dodatek do renty rodzinnej | str. 100
6.5.10. Dodatek pielęgnacyjny | str. 101
6.5.11. Pokrycie kosztów leczenia z zakresu stomatologii i szczepień ochronnych oraz zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne (art. 6 ust. 1 pkt 11 u.u.s.w.p.) | str. 101
6.5.12. Czy zadłużenie z tytułu składek na ubezpieczenie wypadkowe wpływa na możliwość uzyskania świadczeń? | str. 101
6.5.13. Uszczerbek na zdrowiu w rozumieniu ustawy (art. 11 ust. 2 i 3 u.u.s.w.p.) | str. 102
6.6. Okoliczności wyłączające prawo do świadczeń na rzecz ubezpieczonego (art. 21 ust. 1 i 2 u.u.s.w.p.) | str. 102
6.6.1. Czy ubezpieczony może zataić okoliczności wyłączające prawo do świadczeń? (art. 21 ust. 3-5 u.u.s.w.p.) | str. 103
6.7. Kiedy ZUS wydaje decyzję o odmowie świadczenia z tytułu wypadku przy pracy? (art. 22 ust. 1 u.u.s.w.p.) | str. 103
6.8. Zbieg prawa do świadczeń (art. 24-26 u.u.s.w.p.) | str. 104
6.9. Wypadki powstałe w innych okolicznościach niż wymienione w ustawie wypadkowej | str. 104
7. Kiedy ustają ubezpieczenia? | str. 104
7.1. Ustanie dobrowolnych ubezpieczeń emerytalnego, rentowych i chorobowego na wniosek | str. 105
7.2. Ustanie dobrowolnych ubezpieczeń emerytalnego, rentowych i chorobowego z mocy prawa | str. 105
7.2.1. Czy Zakład może wyrazić zgodę na opłacenie składki po terminie? (art. 14 ust. 2 pkt 2 u.s.u.s.) | str. 105
Pytania | str. 106

Rozdział III
Zasady ustalania i egzekwowania składek na ubezpieczenia społeczne
| str. 109

1. Wysokość składki | str. 109
1.1. Stopy procentowe składek (art. 22 ust. 1 u.s.u.s.) | str. 109
1.2. Podział składki na ubezpieczenie emerytalne - subkonto | str. 110
2. System finansowania składek, czyli kogo właściwie obciąża składka | str. 111
2.1. Składki finansowane w równych częściach z własnych środków przez płatników składek i ubezpieczonych (art. 16 ust. 1, 1a u.s.u.s.) | str. 111
2.2. Współudział w finansowaniu składki (art. 16 ust. 1b u.s.u.s.) | str. 112
2.3. Składki finansowane w całości z własnych środków przez ubezpieczonych (art. 16 ust. 2, 4 i 11) | str. 112
2.4. Składki finansowane w całości z własnych środków przez płatników składek (art. 16 ust. 1d, 3, 5a, 9a u.s.u.s.) | str. 113
2.5. Składki finansowane przez płatników składek, ale nie z własnych środków (przykłady) | str. 113
2.6. Składki finansowane w całości przez budżet państwa | str. 114
2.7. Szczególny rodzaj finansowania składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, wypadkowe duchownych podlegających obowiązkowo tym ubezpieczeniom (art. 16 ust. 10 u.s.u.s.) | str. 114
2.8. Odrębne zasady finansowania składek zatrudnionych osób niepełnosprawnych oraz niepełnosprawnych podejmujących działalność gospodarczą | str. 114
3. Podstawa wymiaru składek | str. 115
3.1. Przychód w rozumieniu ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych jako zasadnicza kategoria służąca wyznaczeniu podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (art. 18 ust. 1 u.s.u.s.) | str. 115
3.2. Katalog przychodów wyłączonych z podstawy wymiaru składek należnych za okres od dnia 1 stycznia 1999 r. | str. 116
3.3. Wyznaczanie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dla podmiotów szczególnych (art. 18 ust. 4-6, 14-15 u.s.u.s.) | str. 117
3.4. Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób prowadzących działalność pozarolniczą | str. 118
3.5. Podstawa wymiaru składki osób wykonujących pracę na podstawie umowy agencyjnej, zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, i osób współpracujących oraz podlegających dobrowolnie ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowym | str. 119
3.6. Preferencyjne zasady ustalania podstawy wymiaru składek (art. 18a u.s.u.s.) | str. 119
3.7. Górna granica podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w danym roku kalendarzowym | str. 120
3.8. Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe i wypadkowe | str. 120
4. Odsetki za zwłokę od nieopłaconych w terminie składek (art. 23 u.s.u.s.) | str. 120
5. Opłata dodatkowa (art. 24 ust. 1a-1d u.s.u.s.) | str. 121
6. Przedawnienie należności z tytułu składek | str. 121
6.1. Terminy przedawnienia | str. 121
6.1.1. Należności nieulegające przedawnieniu (art. 24 ust. 5 u.s.u.s.) | str. 122
6.2. Hipoteka przymusowa (art. 26 u.s.u.s.) | str. 122
6.3. Zastaw (art. 27 u.s.u.s.) | str. 123
6.4. Przerwanie biegu przedawnienia | str. 123
6.5. Zawieszenie biegu przedawnienia | str. 124
6.6. Odroczenie terminu płatności składek i układ ratalny (art. 29 ust. 1-4 u.s.u.s.) | str. 124
7. Co się dzieje z nienależnie opłaconymi składkami? (nadpłata) | str. 124
7.1. Skąd płatnik poweźmie wiadomość o kwocie nienależnie opłaconych składek podlegających zwrotowi? | str. 125
7.2. Jakie działania powinien podjąć płatnik, aby uzyskać zwrot? | str. 125
7.3. Czy te należności się przedawniają? | str. 125
8. Składka na fundusze pozaubezpieczeniowe (art. 32 u.s.u.s.) | str. 126
9. Umarzanie należności z tytułu składek | str. 126
9.1. Fakultatywny charakter umorzenia | str. 126
9.2. Całkowita nieściągalność jako przesłanka umorzenia | str. 127
10. Odpowiedzialność innych osób za należności z tytułu składek oraz odpowiedzialność osób trzecich za zaległości składkowe | str. 27
10.1. Odpowiedzialność innych osób za zobowiązania składkowe | str. 127
10.1.1. Odpowiedzialność małżonka | str. 128
10.1.2. Następstwo prawne powstałe w wyniku łączenia, przekształcenia i przejęcia podmiotów (art. 93, 93a-93c, 93e, 94 o.p.) | str. 128
10.1.3. Odpowiedzialność spadkobierców za zobowiązania składkowe (art. 97 § 1, art. 98 § 1, art. 98 § 2 pkt 1, 2, 5, 7, art. 100, 101, art. 105 § 1 i 2 o.p.) | str. 129
10.1.4. Odpowiedzialność zapisobiercy (art. 106 o.p.) | str. 129
10.2. Odpowiedzialność osób trzecich za zaległości składkowe | str. 129
10.2.1. Odpowiedzialność rozwiedzionego małżonka płatnika (art. 110 § 1,art. 110 § 2 pkt 2 i § 3 o.p.) | str. 130
10.2.2. Odpowiedzialność członków rodziny płatnika (art. 111 § 1-4 i 5 pkt 1 o.p.) | str. 130
10.2.3. Odpowiedzialność nabywcy przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części (art. 112 o.p.) | str. 130
10.2.4. Odpowiedzialność firmanta (art. 113 o.p.) | str. 131
10.2.5. Odpowiedzialność właściciela, samoistnego posiadacza lub użytkownika wieczystego rzeczy lub prawa, wynajmującego, wydzierżawiającego, strony umowy leasingu i innych o podobnym charakterze (art. 114 o.p.) | str. 131
10.2.6. Odpowiedzialność wspólników spółek prawa cywilnego, jawnych, partnerskich, komplementariuszy spółki komandytowej albo komandytowo-akcyjnej (art. 115 o.p.) | str. 132
10.2.7. Odpowiedzialność członków zarządu spółek kapitałowych (art. 116 o.p.) | str. 133
10.2.8. Odpowiedzialność osoby prawnej przejmującej lub powstałej w wyniku podziału (art. 117 o.p.) | str. 135
10.2.9. Przedawnienie prawa do wydania decyzji o odpowiedzialności osoby trzeciej i zobowiązania wynikającego z decyzji o odpowiedzialności osoby trzeciej (art. 118 § 1 i 2 o.p.) | str. 136
Pytania | str. 136

Rozdział IV
Obowiązki ubezpieczonych i płatników składek
| str. 138

1. Podstawowe obowiązki związane ze zgłaszaniem do ubezpieczeń, rozliczaniem składek i zasiłków | str. 138
2. Obowiązki ubezpieczonych związane z ustalaniem prawa do świadczeń i ich wysokości (art. 80 pkt 1-5 u.s.u.s.) | str. 139
2.1. Czy kiedy ZUS uzna, że utrudniamy wyjaśnianie wszystkich okoliczności sprawy w postępowaniu dotyczącym ustalania prawa do świadczeń i ich wysokości, grożą nam za to jakieś sankcje? | str. 140
3. Obowiązki płatników składek związane z realizacją uprawnień inspektorów kontroli ZUS (art. 88 u.s.u.s.) | str. 140
4. Czy ZUS może zastępować płatnika w jego obowiązkach i czy istnieje norma kompetencyjna pozwalająca Zakładowi na podejmowanie działań z urzędu? | str. 140

Rozdział V
Postępowanie przed organem rentowym - decyzje Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
| str. 141

1. Wszczęcie postępowania | str. 141
2. Przebieg postępowania przed organem rentowym | str. 142
3. Forma decyzji | str. 143
4. Katalog indywidualnych spraw, w których ZUS wydaje decyzje (art. 83 ust. 1 u.s.u.s.) | str. 144
5. Prawo do odwołania od decyzji jako realizacja zasady dwuinstancyjności wyrażonej w art. 78 Konstytucji RP | str. 145
6. Czy zaskarżona decyzja zawsze będzie rozpoznawana przez sąd? | str. 146
7. Szczególna instytucja ponownego rozpoznania sprawy na wniosek lub z urzędu (art. 83a ust. 1 i 2 u.s.u.s.). | str. 146
8. Swoiste instytucje przewidziane w przypadku przedłożenia nowych dowodów lub ujawnienia nowych okoliczności mających wpływ na prawo albo zobowiązanie w sprawach już rozstrzygniętych orzeczeniem właściwego sądu (art. 83a ust. 3 u.s.u.s.) | str. 147
9. Wypłata świadczeń | str. 148
9.1. Czy ZUS ponosi konsekwencje nieterminowego ustalenia prawa do świadczenia albo jego nieterminowej wypłaty? (art. 85 ust. 1 u.s.u.s.) | str. 149
10. Ustawa systemowa jako samodzielna podstawa żądania zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z odsetkami w wysokości i na zasadach określonych w prawie cywilnym | str. 150
11. Pojęcie nienależnie pobranego świadczenia (art. 84 ust. 2 u.s.u.s.) | str. 151
11.1. Jak należy rozumieć obowiązek pouczenia? | str. 152
12. Dochodzenie należności | str. 152
12.1. Czy Zakład może odstąpić od żądania zwrotu należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń? | str. 153
Pytania | str. 153

Rozdział VI
Emerytury i renty z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, emerytury kapitałowe i pomostowe
| str. 155

1. Podstawowe zasady zreformowanego systemu emerytalnego | str. 155
1.1. Charakterystyka systemu filarowego | str. 156
1.2. Zakład Ubezpieczeń Społecznych jako I filar | str. 156
1.3. Otwarte fundusze emerytalne - II filar | str. 157
1.3.1. Podstawowe zasady funkcjonowania otwartych funduszy emerytalnych | str. 158
1.4. Dobrowolne formy przezorności - III filar | str. 159
1.5. Źródła regulacji | str. 159
2. Zakres przedmiotowy ustawy emerytalnej | str. 160
2.1. Obszary regulacji | str. 160
2.2. Świadczenia przysługujące z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych uregulowane ustawą emerytalną | str. 160
3. Okresy składkowe i nieskładkowe jako podstawowe pojęcia stosowane przy ustalaniu warunków nabycia prawa do świadczeń z ubezpieczenia emerytalnego i rentowych | str. 161
3.1. Okresy składkowe (art. 6 ust. 1 pkt 1-10, ust. 2 pkt 1-17 u.e.r.) | str. 161
3.1.1. Okresy składkowe bez składki | str. 164
3.2. Okresy nieskładkowe (art. 7 u.e.r.) | str. 165
3.3. Okresy uzupełniające (art. 10, 10a u.e.r.) | str. 166
, 3.4. Okresy ubezpieczenia za granicą | str. 168
4. Emerytury z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych | str. 169
4.1. Emerytury dla ubezpieczonych urodzonych przed dniem 1 stycznia 1949 r. | str. 169
4.1.1. Emerytury w wieku podstawowym (art. 27 u.e.r.) | str. 169
4.1.2. Emerytury z urzędu zamiast pobieranej renty z tytułu niezdolności do pracy (art. 27a u.e.r.) | str. 170
4.1.3. Emerytury przy obniżonym stażu (art. 28 u.e.r.) | str. 170
4.1.4. Emerytury wcześniejsze (art. 29-31 u.e.r.) | str. 171
4.1.5. Emerytury w wieku obniżonym (art. 32, 33 u.e.r.) | str. 172
4.1.6. Emerytury kolejowe (art. 40-45 i 50 u.e.r.) | str. 174
4.1.7. Emerytury górnicze | str. 174
4.1.8. Emerytury wcześniejsze przyznawane na podstawie odrębnych przepisów (art. 30 u.e.r.) | str. 175
4.2. Emerytury dla ubezpieczonych urodzonych po dniu 31 grudnia 1948 r., a przed dniem 1 stycznia 1969 r. (art. 46 u.e.r.) | str. 176
4.3. Emerytury przyznawane bez względu na wiek | str. 176
4.3.1. Emerytura przyznawana na podstawie art. 58 ust. 3 u.ś.r. | str. 176
4.3.2. Emerytury dla osób opiekujących się dziećmi tzw. specjalnej troski | str. 177
4.3.3. Emerytury górnicze przyznawane bez względu na wiek (art. 50e u.e.r.) | str. 177
4.3.4. Emerytury nauczycielskie przyznawane bez względu na wiek (art. 88 KN) | str. 178
4.4. Emerytury dla ubezpieczonych urodzonych po dniu 31 grudnia 1948 r. (art. 24 i 24a u.e.r.) | str. 178
4.4.1. Emerytury z urzędu zamiast renty pobieranej z tytułu niezdolności do pracy (art. 24a u.e.r.) | str. 184
4.5. Emerytury częściowe (art. 26b u.e.r.) | str. 184
5. Emerytury pomostowe | str. 185
5.1. Charakter świadczenia | str. 185
5.2. Nowe definicje pracy w warunkach szczególnych i o szczególnym charakterze oraz pracownika wykonującego takie prace | str. 186
5.3. Warunki przyznania emerytury pomostowej (art. 4 pkt 1-7 u.e.p.) | str. 187
5.4. Rekompensaty | str. 187
6. Renty z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych | str. 188
6.1. Niezdolność do pracy, niezdolność do samodzielnej egzystencji | str. 188
6.2. Tryb orzekania o niezdolności do pracy | str. 190
6.3. Warunki nabycia prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy | str. 191
6.3.1. Warunek posiadania wymaganego okresu składkowego i nieskładkowego | str. 192
6.3.2. Warunek powstania niezdolności w okresie objętym ochroną ubezpieczeniową | str. 194
6.3.3. Przywrócenie prawa do renty (art. 61, 72 u.e.r.) | str. 194
6.4. Renta szkoleniowa (art. 60 u.e.r.) | str. 194
6.5. Renta rodzinna | str. 195
6.5.1. Renta rodzinna dla dzieci zmarłego | str. 195
6.5.2. Renta rodzinna dla przyjętych na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletniości wnuków, rodzeństwa i innych dzieci (art. 67 ust. 1 pkt 2 u.e.r.) | str. 197
6.5.3. Renta rodzinna dla wdowy (wdowca) | str. 197
6.5.4. Renta rodzinna dla rodziców | str. 198
6.5.5. Wysokość renty rodzinnej (art. 73, 76 u.e.r.) | str. 199
7. Dodatek pielęgnacyjny, zasiłek pogrzebowy | str. 199
7.1. Dodatek pielęgnacyjny - komu przysługuje i ile wynosi? | str. 199
7.2. Zasiłek pogrzebowy | str. 200
7.2.1. W jakiej sytuacji przysługuje zasiłek pogrzebowy? (art. 77 ust. 1-3 u.e.r.) | str. 200
7.2.2. Komu przysługuje zasiłek pogrzebowy i w jakiej wysokości? | str. 200
8. Ustalanie wysokości świadczeń | str. 201
8.1. Pojęcia niezbędne dla zrozumienia procesu ustalania świadczeń | str. 201
8.1.1. Kwota bazowa | str. 201
8.1.2. Podstawa wymiaru emerytury i renty | str. 201
8.1.3. Podstawa wymiaru emerytury dla osoby, która wcześniej miała ustalone prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy | str. 203
8.1.4. Podstawa wymiaru emerytury dla osoby, która wcześniej miała ustalone prawo do emerytury | str. 204
8.1.5. Kapitał początkowy | str. 204
8.1.6. Podstawa obliczenia emerytury | str. 205
8.2. Ustalanie wysokości rent | str. 206
8.2.1. Renta dla osoby całkowicie niezdolnej do pracy (art. 62 ust. 1, 1a, 3, art. 63 ust. 1 u.e.r.) | str. 206
8.2.2. Renta dla osoby częściowo niezdolnej do pracy (art. 62 ust. 2 u.e.r.) | str. 207
8.3. Ustalanie wysokości emerytur | str. 207
8.3.1. Wysokość emerytury dla ubezpieczonych urodzonych przed dniem 1 stycznia 1949 r. i ubezpieczonych urodzonych w latach 1949-1968, którzy spełnili warunki do przyznania emerytury na starych zasadach | str. 207
8.3.2. Wysokość emerytury dla ubezpieczonych urodzonych po dniu 31 grudnia 1948 r. | str. 209
8.3.3. Wysokość emerytury mieszanej dla ubezpieczonych urodzonych po dniu 31 grudnia 1948 r. (art. 183 u.e.r.) | str. 210
9. Emerytury kapitałowe | str. 211
9.1. Zakres przedmiotowy ustawy o emeryturach kapitałowych (art. 1 u.e.k.) | str. 211
9.2. Rodzaje emerytur kapitałowych, charakterystyka świadczenia | str. 211
9.2.1. Okresowa emerytura kapitałowa | str. 212
9.2.2. Dożywotnia emerytura kapitałowa | str. 213
10. Zmiana wysokości świadczeń z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i ponowne ustalenie prawa do świadczeń | str. 213
10.1. Waloryzacja (art. 88-94 u.e.r.) | str. 213
10.2. Zmiana wysokości świadczeń uzależnionych od niezdolności do pracy | str. 214
10.3. Zmiana wysokości nowej emerytury z art. 24 i 24a (art. 108 u.e.r.) | str. 215
10.4. Zmiana wysokości renty i emerytury obliczonej na starych zasadach | str. 215
10.4.1. Ponowne ustalenie emerytury lub renty od podstawy wymiaru świadczenia ustalonej według reguł art. 15 u.e.r. z zastosowaniem nowej kwoty bazowej do części socjalnej i stażowej | str. 215
10.4.2. Przeliczenie podstawy wymiaru świadczenia (art. 111 u.e.r.) | str. 216
10.4.3. Doliczenie nieuwzględnionych okresów składkowych i nieskładkowych (art. 112, 113 u.e.r.) | str. 217
10.4.4. Przeliczenie z wyeliminowaniem "lat pustych" | str. 217
10.4.5. Ponowne ustalenie wysokości emerytury zawieszonej od dnia 1 października 2011 r. z powodu kontynuowania zatrudnienia u pracodawcy, na rzecz którego emeryt wykonywał je bezpośrednio przed dniem nabycia prawa do emerytury (art. 194c-194h u.e.r.) | str. 217
10.5. Ponowne ustalenie prawa do świadczeń lub ich wysokości poprzez wzruszenie prawomocnej decyzji rentowej | str. 219
11. Podstawowe zasady ustalania świadczeń objętych ustawą emerytalną i ich wypłaty | str. 221
11.1. Powstanie i ustanie prawa do świadczenia | str. 221
11.2. Zawieszenie prawa do świadczenia | str. 222
11.3. Zmniejszenie prawa do świadczenia | str. 224
11.4. Wstrzymanie wypłaty świadczeń (art. 134 ust. 1 u.e.r.) | str. 225
11.5. Wypłata świadczeń niezrealizowanych (art. 136 u.e.r.) | str. 226
11.6. Zwrot nienależnie pobranych świadczeń (art. 138-138a u.e.r.) | str. 227
11.6.1. Pojęcie nienależnie pobranego świadczenia (art. 138 ust. 2 i 3 u.e.r.) | str. 227
11.6.2. Szczególne obowiązki banków | str. 228
11.7. Potrącenia ze świadczeń (art. 139-141 u.e.r.) | str. 229
12. Świadczenia przyznawane w szczególnym trybie finansowane z budżetu państwa | str. 229
Pytania | str. 231

Rozdział VII
III filar - indywidualne formy przezorności
| str. 233

1. Pracownicze programy emerytalne | str. 233
1.1. Formy prowadzenia pracowniczych programów emerytalnych (art. 6 ust. 1 u.p.p.e.) | str. 233
1.2. Jak funkcjonuje pracowniczy program emerytalny? | str. 234
2. Indywidualne konta emerytalne | str. 235
3. Indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego | str. 237

Rozdział VIII
Inne świadczenia zlecone Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych do wypłaty
| str. 239

1. Podstawowe akty prawne | str. 239
1.1. Świadczenie przedemerytalne | str. 239
1.2. Renta socjalna | str. 242
1.3. Nauczycielskie świadczenie kompensacyjne | str. 244
Pytania | str. 245

Rozdział IX
Postępowanie sądowe w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych
| str. 247

1. Pojęcie sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych | str. 247
1.1. Definicja ustawowa sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych (art. 476 § 2 i 3 k.p.c.) | str. 247
1.1.1. Skarga na bezczynność (art. 4779 § 4 k.p.c.) | str. 248
1.1.2. Odwołanie w sprawie decyzji wydanej na skutek rozpoznania wniosku o interpretację | str. 248
1.1.3. System orzekania o niepełnosprawności | str. 249
2. Gdzie, jak i kiedy wnieść odwołanie | str. 250
2.1. Właściwość rzeczowa sądów (art. 4778 § 1 k.p.c.) | str. 250
2.1.1. Sprawy zastrzeżone do właściwości sądów rejonowych (art. 4778 § 1 k.p.c.) | str. 250
2.2. Właściwość miejscowa sądów (art. 461 § 2-3 k.p.c.) | str. 250
2.3. Termin do wniesienia odwołania, wymogi formalne, treść odwołania | str. 251
3. Strony postępowania w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych (art. 476 § 5 pkt 2, art. 47711 § 1 k.p.c.) | str. 253
3.1. Ubezpieczony (art. 476 § 5 pkt 2 k.p.c.) | str. 253
3.1.1. Odwołujący się od orzeczenia wojewódzkiego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności | str. 254
3.2. Inna osoba, której praw i obowiązków dotyczy zaskarżona decyzja | str. 254
3.3. Organ rentowy (art. 476 § 4 k.p.c.) | str. 254
3.4. Zainteresowany | str. 254
3.5. Reprezentacja stron w postępowaniu z zakresu ubezpieczeń społecznych 255
4. Przebieg postępowania w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych i jego odrębności | str. 256
4.1. Wstępne badanie sprawy i czynności wyjaśniające jako instrumenty służące realizacji zasady szybkości postępowania w sprawach ubezpieczeniowych (art. 467 i 468 k.p.c.) | str. 256
4.2. Zmiana przez organ rentowy zaskarżonej decyzji przed rozstrzygnięciem sądu (art. 47713 k.p.c.) | str. 257
4.3. Inne odrębności mające na celu przyspieszenie postępowania | str. 257
4.4. Odrębności mające na celu ochronę interesów ubezpieczonych | str. 258
5. Rozstrzygnięcie sądu | str. 258
5.1. Przedmiot rozstrzygnięcia | str. 258
5.2. Sposoby rozstrzygnięcia | str. 260
5.3. Zaskarżanie orzeczeń sądu I instancji, nadzwyczajne środki zaskarżenia | str. 261
Pytania | str. 262

Rozdział X
Podstawowe informacje o ubezpieczeniu społecznym rolników
| str. 264

1.Podstawowe źródło regulacji i jego główne założenia | str. 264
2. Zakres podmiotowy ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników | str. 265
2.1. Rolnik - definicja ustawowa | str. 266
2.2. Domownik (art. 6 pkt 2 u.u.s.r.) | str. 266
2.3. Pojęcie działalności rolniczej i gospodarstwa rolnego | str. 267
2.3.1. Działalność rolnicza | str. 267
2.3.2. Gospodarstwo rolne | str. 267
3. Charakter ubezpieczeń | str. 267
3.1. Powstanie i ustanie ubezpieczenia obowiązkowego | str. 267
3.2. Powstanie i ustanie ubezpieczenia dobrowolnego | str. 268
4. Ubezpieczenia wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie | str. 269
4.1. Podmioty podlegające ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiemu z mocy ustawy (art. 7 ust. 1 u.u.s.r) | str. 269
4.2. Podmioty podlegające ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiemu na wniosek | str. 270
4.3. Świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego, chorobowego i macierzyńskiego (art. 9 u.u.s.r.) | str. 270
5. Ubezpieczenie emerytalno-rentowe | str. 270
5.1. Podmioty podlegające ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu z ustawy | str. 270
5.2. Podmioty podlegające dobrowolnemu ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu na wniosek (art. 16 ust. 2 i 3 u.u.s.r.) | str. 271
5.3. Świadczenia i uprawnienia z ubezpieczenia emerytalno-rentowego rolników | str. 272
6. Zbieg tytułów do ubezpieczeń (art. 5a i 5b u.u.s.r.) | str. 272
6.1. Możliwość wyboru przez rolnika lub domownika prowadzącego pozarolniczą działalność gospodarczą kontynuowania ubezpieczenia rolniczego - warunki | str. 272
7. Świadczenia z ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników | str. 276
7.1. Jednorazowe odszkodowanie | str. 276
7.1.1. Wypadek przy pracy rolniczej (art. 11 u.u.s.r.) | str. 277
7.2. Zasiłek macierzyński (art. 15 u.u.s.r.) | str. 277
7.3. Zasiłek pogrzebowy (art. 35 u.u.s.r.) | str. 278
7.4. Zasiłek chorobowy (art. 14 u.u.s.r.) | str. 278
7.5. Emerytury rolnicze | str. 279
7.5.1. Emerytura w wieku podstawowym (art. 19 ust. 1 w zw. z art. 20 ust. 1 i 3 u.u.s.r.) | str. 279
7.5.2. Wcześniejsza emerytura rolnicza (art. 19 ust. 2 i 3 w zw. z art. 20 ust. 1-3 u.u.s.r.) | str. 279
7.5.3. Częściowa emerytura rolnicza (art. 19a u.u.s.r.) | str. 280
7.6. Renty rolnicze z tytułu niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym | str. 280
7.6.1. Całkowita niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym | str. 282
7.7. Renta rodzinna | str. 283
7.8. Wysokość rent i emerytur rolniczych | str. 284
7.8.1. Ustalanie części składkowej świadczenia | str. 284
7.8.2. Ustalanie części uzupełniającej | str. 285
7.9. Zbieg emerytur i rent | str. 285
7.10. Zawieszanie prawa do emerytury i renty rolniczej oraz wypłaty emerytur i rent rolniczych | str. 286
7.11. Zaprzestanie działalności rolniczej (art. 28 ust. 4 u.u.s.r.) | str. 287
7.12. Świadczenia przyznawane w drodze wyjątku (art. 55 ust. 1-2 u.u.s.r.) | str. 289
Pytania | str. 289

Literatura | str. 291

Skorowidz przedmiotowy | str. 293

Ukryj

Opis:

W publikacji w przystępny i zwięzły sposób omówiono zagadnienia dotyczące systemu ubezpieczeń społecznych i uregulowanych w nim świadczeń: podleganie ubezpieczeniom, składki, prawo do świadczeń, ubezpieczenie rolników, normy prawa unijnego. Czytelnik znajdzie tu również informacje o: postępowaniu przed organami rentowymi i sądami powszechnymi, indywidualnych formach przezorności, świadczeniach zleconych ZUS do wypłaty.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-8194-9 , Oprawa: miękka , Format: B5 (176 x 250 mm) , 296
Rodzaj: repetytoriumrepetytorium , Medium: książki (WKP)
Dział: Ekonomia / Ubezpieczenia
Kod: KAM-1919:W02P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów