Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book

Autorzy: Roman Namysłowski, Dorota Pokrop,
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska - pakiety Stan prawny:  1.04.2012 r.
Kod: KAM-1992;pakiet  Ilość w paczce: 8

Realizacja:
Towar chwilowo niedostępny.

Spis treści: 

Wykaz skrótów
str. 11

Przedmowa
str. 15

Wprowadzenie
str. 17

Dyrektywa 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej
str. 19

Tytuł I
Przedmiot i zakres stosowania
str. 31

Tytuł II
Zakres terytorialny
str. 50

Tytuł III
Podatnicy
str. 56

Tytuł IV
Transakcje podlegające opodatkowaniu
str. 79


Rozdział 1. Dostawa towarów
str. 79

Rozdział 2. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów
str. 97

Rozdział 3. Świadczenie usług
str. 102

Rozdział 4. Import towarów
str. 114

Tytuł V
Miejsce transakcji podlegających opodatkowaniu
str. 117


Rozdział 1. Miejsce dostawy towarów
str. 117

Sekcja 1. Dostawa towarów bez transportu
str. 117

Sekcja 2. Dostawa towarów wraz z transportem
str. 117

Sekcja 3. Dostawa towarów na pokładzie jednostki pływającej, statku powietrznego lub pociągu
str. 120

Sekcja 4. Dostawy gazu w systemie gazowym, dostawy energii elektrycznej oraz dostawy energii cieplnej lub chłodniczej poprzez sieci dystrybucji energii cieplnej i chłodniczej
str. 121

Rozdział 2. Miejsce wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów
str. 126

Rozdział 3. Miejsce świadczenia usług
str. 128

Sekcja 1. Definicje
str. 128

Sekcja 2. Przepisy ogólne
str. 129

Sekcja 3. Przepisy szczególne
str. 129

Rozdział 4. Miejsce importu towarów
str. 144

Tytuł VI
Zdarzenie powodujące powstanie obowiązku podatkowego i wymagalność podatku
str. 148


Rozdział 1. Przepisy ogólne
str. 148

Rozdział 2. Dostawa towarów i świadczenie usług
str. 148

Rozdział 3. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów
str. 150

Rozdział 4. Import towarów
str. 150

Tytuł VII
Podstawa opodatkowania
str. 158


Rozdział 1. Definicja
str. 158

Rozdział 2. Dostawa towarów i świadczenie usług
str. 158

Rozdział 3. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów
str. 161

Rozdział 4. Import towarów
str. 162

Rozdział 5. Przepisy różne
str. 163

Tytuł VIII
Stawki
str. 194


Rozdział 1. Stosowanie stawek
str. 194

Rozdział 2. Struktura i wysokość stawek
str. 195

Sekcja 1. Stawka podstawowa
str. 195

Sekcja 2. Stawki obniżone
str. 195

Sekcja 3. Przepisy szczególne
str. 196

Rozdział 3. Przepisy przejściowe dotyczące niektórych usług pracochłonnych
str. 197

Rozdział 4. Przepisy szczególne mające zastosowanie do czasu wprowadzenia przepisów ostatecznych
str. 197

Rozdział 5. Przepisy przejściowe
str. 201

Tytuł IX
Zwolnienia
str. 221


Rozdział 1. Przepisy ogólne
str. 221

Rozdział 2. Zwolnienia dotyczące określonych czynności wykonywanych w interesie publicznym
str. 221

Rozdział 3. Zwolnienia dotyczące innych czynności
str. 224

Rozdział 4. Zwolnienia związane z transakcjami wewnątrzwspólnotowymi
str. 287

Sekcja 1. Zwolnienia z Tytułu dostawy towarów
str. 287

Sekcja 2. Zwolnienia z Tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów
str. 288

Sekcja 3. Zwolnienia z Tytułu niektórych usług transportu
str. 289

Rozdział 5. Zwolnienia w imporcie
str. 308

Rozdział 6. Zwolnienia w eksporcie
str. 313

Rozdział 7. Zwolnienia związane z transportem międzynarodowym
str. 314

Rozdział 8. Zwolnienia dotyczące niektórych transakcji uznanych za eksport
str. 315

Rozdział 9. Zwolnienia z tytułu świadczenia usług przez pośredników
str. 317

Rozdział 10. Zwolnienia transakcji związanych z międzynarodowym obrotem towarowym
str. 328

Sekcja 1. Składy celne, składy inne niż celne oraz podobne procedury
str. 328

Sekcja 2. Transakcje zwolnione w związku z eksportem oraz w ramach wymiany handlowej między państwami członkowskimi
str. 331

Sekcja 3. Przepis wspólny dla sekcji 1 i 2
str. 332

Tytuł X
Odliczenia
str. 335


Rozdział 1. Źródło i zakres prawa do odliczenia
str. 335

Rozdział 2. Proporcja podlegająca odliczeniu
str. 346

Rozdział 3. Ograniczenia prawa do odliczenia
str. 359

Rozdział 4. Przepisy regulujące korzystanie z prawa do odliczenia
str. 369

Rozdział 5. Korekta odliczeń
str. 374

Tytuł XI
Obowiązki podatników i niektórych osób niebędących podatnikami
str. 390


Rozdział 1. Obowiązek podatkowy
str. 390

Sekcja 1. Osoby zobowiązane do zapłaty VAT na rzecz organów podatkowych
str. 390

Sekcja 2. Warunki płatności
str. 396

Rozdział 2. Identyfikacja
str. 407

Rozdział 3. Fakturowanie
str. 408

Sekcja 1. Definicja
str. 408

Sekcja 2. Pojęcie faktury
str. 408

Sekcja 3. Wystawianie faktur
str. 409

Sekcja 4. Dane umieszczane na fakturach
str. 412

Sekcja 5. Faktury papierowe i faktury elektroniczne
str. 415

Sekcja 6. Środki upraszczające
str. 416

Rozdział 4. Rachunkowość
str. 417

Sekcja 1. Definicja
str. 417

Sekcja 2. Obowiązki ogólne
str. 418

Sekcja 3. Obowiązki szczególne dotyczące przechowywania wszystkich faktur
str. 418

Sekcja 4. Prawo dostępu do faktur przechowywanych za pomocą środków elektronicznych w innym państwie członkowskim
str. 420

Rozdział 5. Deklaracje
str. 420

Rozdział 6. Informacje podsumowujące
str. 423

Rozdział 7. Przepisy różne
str. 427

Rozdział 8. Obowiązki dotyczące niektórych transakcji importu i eksportu
str. 428

Sekcja 1. Import
str. 428

Sekcja 2. Eksport
str. 429

Tytuł XII
Procedury szczególne
str. 438


Rozdział 1. Procedura szczególna dla małych przedsiębiorstw
str. 438

Sekcja 1. Uproszczone procedury naliczania i poboru podatku
str. 438

Sekcja 2. Zwolnienia lub stopniowe obniżanie podatku
str. 438

Sekcja 3. Sprawozdawczość i przegląd przepisów
str. 442

Rozdział 2. Wspólny system ryczałtowy dla rolników
str. 446

Rozdział 3. Procedura szczególna dla biur podróży
str. 453

Rozdział 4. Procedury szczególne dotyczące towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich lub antyków
str. 458

Sekcja 1. Definicje
str. 458

Sekcja 2. Procedura szczególna dla podatników-pośredników
str. 459

Sekcja 3. Procedura szczególna dotycząca sprzedaży w drodze aukcji publicznej
str. 464

Sekcja 4. Środki zapobiegające zakłóceniom konkurencji i oszustwom podatkowym

str. 467

Rozdział 5. Procedura szczególna dla złota inwestycyjnego
str. 472

Sekcja 1. Przepisy ogólne
str. 472

Sekcja 2. Zwolnienie z VAT
str. 473

Sekcja 3. Prawo wyboru opodatkowania
str. 474

Sekcja 4. Transakcje na regulowanym rynku złota
str. 474

Sekcja 5. Szczególne prawa i obowiązki przedsiębiorców w obrocie złotem inwestycyjnym
str. 475

Rozdział 6. Procedura szczególna dotycząca podatników niemających siedziby, którzy świadczą usługi drogą elektroniczną na rzecz osób niebędących podatnikami
str. 477

Sekcja 1. Przepisy ogólne
str. 477

Sekcja 2. Procedura szczególna dla usług świadczonych drogą elektroniczną
str. 479

Sekcja 2. Procedura szczególna dla usług telekomunikacyjnych, usług nadawczych lub usług elektronicznych świadczonych przez podatników niemających siedziby na terytorium Wspólnoty
str. 479

Sekcja 3. Procedura szczególna dla usług telekomunikacyjnych, usług nadawczych lub usług elektronicznych świadczonych przez podatników mających siedzibę na terytorium Wspólnoty, ale nieposiadających siedziby w państwie członkowskim konsumpcji
str. 485

Tytuł XIII
Odstępstwa
str. 490


Rozdział 1. Odstępstwa mające zastosowanie do czasu wprowadzenia przepisów ostatecznych
str. 490

Sekcja 1. Odstępstwa dla państw należących do Wspólnoty w dniu 1 stycznia 1978 r.
str. 490

Sekcja 2. Odstępstwa dla państw, które przystąpiły do Wspólnoty po 1 stycznia 1978 r.
str. 491

Sekcja 3. Przepisy wspólne dla sekcji 1 i 2
str. 495

Rozdział 2. Odstępstwa przyznawane w drodze upoważnienia
str. 499

Sekcja 1. Środki upraszczające i zapobiegające uchylaniu się od opodatkowania lub unikaniu opodatkowania
str. 499

Sekcja 2. Umowy międzynarodowe
str. 500

Tytuł XIV
Przepisy różne
str. 509


Rozdział 1. Środki wykonawcze
str. 509

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 282/2011 z dnia 15 marca 2011 r. ustanawiające środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej(wersja przekształcona)
str. 509


Rozdział 2. Komitet ds. VAT
str. 556

Rozdział 3. Kurs wymiany
str. 557

Rozdział 4. Inne podatki, cła i należności
str. 558

Tytuł XV
Przepisy końcowe
str. 560


Rozdział 1. Przepisy przejściowe w zakresie opodatkowania wymiany handlowej między państwami członkowskimi
str. 560

Rozdział 2. Środki przejściowe mające zastosowanie w kontekście przystąpienia do Unii Europejskiej
str. 561

Rozdział 3. Transpozycja i wejście w życie
str. 563

Dyrektywa Rady 2008/9/WE z dnia 12 lutego 2008 r. określająca szczegółowe zasady zwrotu podatku od wartości dodanej, przewidzianego w dyrektywie 2006/112/WE, podatnikom niemającym siedziby w państwie członkowskim zwrotu, lecz mającym siedzibę w innym państwie członkowskim
str. 609

Trzynasta Dyrektywa Rady z dnia 17 listopada 1986 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do podatków obrotowych - warunki zwrotu podatku od wartości dodanej podatnikom niemającym siedziby na terytorium Wspólnoty (86/560/EWG)
str. 621

Polskie akty prawne
str. 629


Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. Ustawa o podatku od towarów i usług
str. 631

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług
str. 851

Ukryj

Opis:

Komentarz do Dyrektywy VAT z perspektywy polskich przepisów i praktyki ich stosowania to pierwsze tak kompleksowe i szczegółowe porównanie polskich regulacji z prawem unijnym, w szczególności Dyrektywą VAT. W ramach dokonanej analizy porównawczej niezwykle obszernie przedstawiony zostat dorobek interpretacyjny Ministra Finansów oraz orzeczniczy sądów administracyjnych w zakresie najistotniejszych i najbardziej kontrowersyjnych zagadnień w praktyce stosowania przepisów o VAT. Opracowanie zawiera również praktyczne wskazówki dla podatników dotyczące wpływu naruszenia prawa unijnego przez polskiego ustawodawcę na ich prawa i obowiązki w zakresie rozliczeń podatkowych. Komentarz jest przeznaczony dla osób odpowiedzialnych za zarządzanie i rozliczanie podatków w przedsiębiorstwach, sędziów sądów administracyjnych, pracowników organów podatkowych, doradców podatkowych, studentów oraz wszystkich, którzy interesują się unijnymi przepisami podatkowymi i ich stosowaniem na gruncie prawa krajowego. Przedstawiana czytelnikom książka jest inna i wyjątkowa, jej autorzy odeszli od tradycyjnego modelu komentowania poszczególnych artykułów Dyrektywy. Prezentują oni raczej kluczowe problemy natury praktycznej pojawiające się na styku przepisów dyrektywy i prawa krajowego. Wskazują również sposoby ich rozwiązania i działania jakie podatnicy powinni podjąć w tym zakresie. Adam Bącal, sędzia NSA Z Przedmowy Komentarz do Dyrektywy 112/2006 jest istotną nowością na polskim rynku publikacji podatkowych. Komentarz ten można bez obawy popadnięcia w przesadę określić mianem busoli dla żeglujących po morzu przepisów dotyczących VAT. Prof. dr hab. Bogumił Brzeziński

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-3893-6 , Oprawa: twarda , Format: B5 (176 x 250 mm) , 888
Rodzaj: komentarz , Medium: pakiet
Dział: Prawo podatkowe, finanse i rachunkowość / Podatki pośrednie
Kod: KAM-1992;pakiet Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów