Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book

Autorzy: Helena Szewczyk,
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1.03.2012 r.
Kod: KAM-1808:W01P01  Ilość w paczce: 10

Realizacja:
Towar chwilowo niedostępny.

Spis treści: 

Wykaz skrótów
str. 11

Wstęp
str. 15

Rozdział I
Służba publiczna w samorządzie terytorialnym w Polsce
str. 17


1. Międzynarodowe oraz ponadnarodowe aspekty służby publicznej
str. 17

2. Ewolucja idei służby publicznej w samorządzie terytorialnym
str. 22

3. Samorządowa służba cywilna (uwagi de lege ferenda)
str. 29

Rozdział II
Źródła prawa pracy w samorządzie terytorialnym
str. 40


1. Powszechne źródła prawa pracy
str. 40

1.1. Konstytucja RP
str. 40

1.2. Kodeks pracy i inne przepisy powszechnego prawa pracy
str. 41

1.3. Ustawa o pracownikach samorządowych
str. 43

2. Ustawy ustrojowe i inne ustawy samorządowe
str. 44

3. Prawo miejscowe
str. 45

4. Autonomiczne źródła prawa pracy
str. 46

4.1. Układy zbiorowe pracy
str. 46

4.2. Akty wewnątrzzakładowe
str. 47

Rozdział III
Podmioty stosunków pracy w samorządzie terytorialnym
str. 54


1. Pracodawca w samorządzie terytorialnym
str. 54

2. Zakres pojęcia "pracownik samorządowy"
str. 66

2.1. Uwagi ogólne
str. 66

2.2. Kryterium wyodrębnienia pracowników samorządowych z ogółu zatrudnionych
str. 67

2.3. Pracownicy zatrudnieni w urzędach gminy, w jej jednostkach pomocniczych oraz w gminnych jednostkach i zakładach budżetowych
str. 69

2.4. Starostwa i powiatowe jednostki organizacyjne jako miejsca zatrudnienia pracowników
str. 73

2.5. Pracownicy zatrudnieni w urzędach marszałkowskich i wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych
str. 74

2.6. Pracownicy zatrudnieni w pozostałych strukturach samorządowych
str. 76

2.7. Wyłączenia z grona pracowników samorządowych
str. 77

3. Pracownicza zdolność prawna pracowników samorządowych
str. 81

3.1. Uwagi wprowadzające
str. 81

3.2. Obowiązek posiadania obywatelstwa polskiego
str. 85

3.3. Wymóg korzystania z pełni praw publicznych oraz pełnej zdolności do czynności prawnych
str. 90

3.4. Kwalifikacje wymagane w samorządzie terytorialnym oraz posiadanie średniego wykształcenia
str. 91

3.5. Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia

publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
str. 93

3.6. Wymóg posiadania nieposzlakowanej opinii
str. 94

3.7. Skutki zatrudniania osób niespełniających rygorów selekcyjnych
str. 97

Rozdział IV
Nawiązanie stosunku pracy w samorządzie terytorialnym
str. 101


1. Nabór powszechny do pracy w samorządowych jednostkach organizacyjnych
str. 101

1.1. Zasady naboru powszechnego
str. 101

1.2. Procedura naboru powszechnego
str. 105

2. Stanowisko (rodzaj pracy) jako kryterium podziału pracowników samorządowych
str. 119

2.1. Uwagi ogólne
str. 119

2.2. Stanowiska urzędnicze w samorządzie terytorialnym
str. 123

2.3. Stanowisko sekretarza urzędu gminy (starostwa powiatowego, urzędu marszałkowskiego)
str. 125

2.4. Stanowiska doradców i asystentów w jednostkach samorządu terytorialnego
str. 127

2.5. Stanowiska pomocnicze i obsługi w samorządowych jednostkach organizacyjnych
str. 129

3. Ogólna charakterystyka podstaw nawiązania stosunku pracy w samorządzie terytorialnym
str. 130

4. Wybór jako podstawa prawna zatrudnienia w samorządzie terytorialnym
str. 137

5. Powołanie jako podstawa pracowniczego zatrudnienia w samorządzie terytorialnym
str. 152

6. Mianowanie jako podstawa prawna zatrudniania pracowników samorządowych (uwagi de lege ferenda)
str. 158

7. Umowa o pracę jako podstawa nawiązania stosunku pracy z pracownikiem samorządowym
str. 163

7.1. Służba przygotowawcza
str. 163

7.2. Zawarcie umowy o pracę na czas określony z pracownikiem samorządowym
str. 167

Rozdział V
Zmiana i zawieszenie stosunku pracy pracowników samorządowych
str. 176


1. Zmiana treści stosunku pracy w służbie publicznej - zagadnienia ogólne
str. 176

2. Zmiana treści stosunku pracy w samorządzie terytorialnym
str. 179

2.1. Uwagi wstępne
str. 179

2.2. Przeniesienie pracownika samorządowego na wyższe stanowisko w tym samym urzędzie (awans wewnętrzny)
str. 181

2.3. Czasowe powierzenie wykonywania innej pracy pracownikowi samorządowemu
str. 182

2.4. Przeniesienie pracownika samorządowego zatrudnionego na stanowisku urzędniczym na inne stanowisko w razie reorganizacji urzędu
str. 186

2.5. Przeniesienie pracownika samorządowego zatrudnionego na stanowisku urzędniczym na inne stanowisko w innym urzędzie w tej samej bądź innej miejscowości
str. 190

3. Zawieszenie stosunku pracownika samorządowego w razie tymczasowego aresztowania
str. 195

Rozdział VI
Ustanie stosunków pracy z wyboru oraz z powołania w samorządzie terytorialnym
str. 201


1. Stosunki pracy z wyboru w samorządzie a trwałość zatrudnienia
str. 201

1.1. Uwagi wprowadzające
str. 201

1.2. Mechanizm ustania stosunku pracy pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie wyboru
str. 202

1.3. Składniki stabilizacji zatrudnienia pracowników sprawujących swe funkcje na podstawie wyboru w samorządzie
str. 213

2. Elementy stabilizacji zatrudnienia powołanych pracowników samorządowych
str. 223

3. Szczególna ochrona trwałości stosunku pracy pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie wyboru oraz powołania
str. 236

Rozdział VII
Uprawnienia pracowników samorządowych
str. 245


1. Wynagrodzenie zasadnicze oraz dodatki do wynagrodzenia
str. 245

1.1. Wynagrodzenie zasadnicze
str. 245

1.2. Dodatek stażowy i inne dodatki do wynagrodzenia zasadniczego
str. 249

1.3. Nagroda jubileuszowa i inne nagrody pracownicze
str. 251

2. Inne świadczenia związane z pracą
str. 258

3. Ustalanie warunków wynagradzania pracowników samorządowych w układach zbiorowych pracy i w regulaminach wynagradzania
str. 262

Rozdział VIII
Szczególne obowiązki pracowników samorządowych
str. 268


1. Uwagi wprowadzające
str. 268

2. Katalog podstawowych obowiązków z art. 24 u.p.s.
str. 270

3. Obowiązki kwalifikowane pracowników samorządowych
str. 284

3.1. Obowiązek przestrzegania czasu pracy
str. 284

3.2. Obowiązek wykonywania poleceń służbowych
str. 297

3.3. Obowiązek powstrzymywania się od dodatkowych zajęć
str. 301

4. Obowiązki dodatkowe pracowników samorządowych
str. 308

4.1. Zakaz podległości służbowej między krewnymi i powinowatymi w tej samej jednostce samorządowej
str. 308

4.2. Obowiązek poddania się okresowym ocenom kwalifikacyjnym
str. 311

4.3. Obowiązek złożenia oświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej
str. 314

4.4. Obowiązek złożenia oświadczenia o stanie majątkowym
str. 316

Rozdział IX
Zbiorowe prawo pracy a samorząd terytorialny
str. 323


1. Prawo zrzeszania się osób zatrudnionych w samorządzie terytorialnym w związkach zawodowych
str. 323

1.1. Uwagi wprowadzające
str. 323

1.2. Zakres wolności zrzeszania się pracowników samorządowych w związkach zawodowych
str. 326

1.3. Wpływ związków na stanowienie prawa
str. 327

2. Zbiorowe spory pracy w samorządzie terytorialnym
str. 332

2.1. Uwagi ogólne
str. 332

2.2. Strony w sporach zbiorowych
str. 333

2.3. Wyłączenie prawa do strajku w samorządzie terytorialnym
str. 335

3. Układy zbiorowe pracy a samorząd terytorialny
str. 344

Zakończenie
str. 349

Bibliografia
str. 361

Orzecznictwo
str. 385

Akty normatywne
str. 393

Ukryj

Opis:

Książka zawiera omówienie wszystkich najważniejszych zagadnień dotyczących stosunków pracy w samorządzie terytorialnym, w tym m.in.: stron stosunku pracy, nawiązania, zmiany, ustania i treści stosunku pracy, rozstrzygania sporów o roszczenia ze stosunku pracy. W opracowaniu przedstawiono istotne wątpliwości interpretacyjne związane ze stosowaniem w tym zakresie przepisów prawnych oraz zaproponowano rozstrzygnięcie tych wątpliwości na podstawie obszernej literatury prawniczej oraz bogatego orzecznictwa sądowego. Praca zawiera także analizę problematyki dotyczącej zbiorowego prawa pracy w samorządzie terytorialnym. Publikacja przeznaczona jest dla sędziów, adwokatów, radców prawnych, pracowników działów kadr, członków związków zawodowych, pracowników samorządowych, inspektorów Państwowej Inspekcji Pracy. Zainteresuje także przedstawicieli nauki i studentów wydziałów prawa, administracji, zarządzania oraz ekonomii.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-0764-2 , Oprawa: miękka , Format: B5 (176 x 250 mm) , 400
Rodzaj: opracowanie , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych / Prawo pracy
Kod: KAM-1808:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów