Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka


Autorzy: Jerzy Kuciński, Waldemar J. Wołpiuk,
Seria:  Monografie
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: KAM-1872:W01Z01;NAZYCZENIE  Ilość w paczce: 10

Realizacja:
Realizacja 6 dni + czas dostawy. Druk na życzenie. Miękka oprawa.
Cena podstawowa brutto: 99,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 89,10 zł. ( Oszczędzasz: 9,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów
str. 9

Wstęp
str. 13

Rozdział I
Cechy Konstytucji z 1997 r. jako ustawy zasadniczej
str. 17


1. Uwagi wstępne
str. 17

2. Szczególna treść Konstytucji z 1997 r.
str. 21

2.1. Konstytucja z 1997 r. "spadkobierczynią" postępowego i demokratycznego dziedzictwa polskich aktów konstytucyjnych
str. 21

2.2. Systematyka, regulowane materie i nowatorstwo unormowań Konstytucji z 1997 r.
str. 31

3. Szczególne cechy formalne Konstytucji z 1997 r.
str. 47

3.1.Wyjątkowość trybu przygotowania i uchwalenia Konstytucji z 1997 r.
str. 47

3.2. Odmienności trybu dokonywania zmian w Konstytucji z 1997 r.
str. 54

4. Najwyższa moc prawna Konstytucji z 1997 r.
str. 62

4.1. Konstytucja z 1997 r. "najwyższym prawem Rzeczypospolitej Polskiej"
str. 62

4.2. Zasada nadrzędności Konstytucji z 1997 r. w warunkach członkostwa Polski w Unii Europejskiej
str. 74

5. Konkluzje
str. 86

Rozdział II
Pojęcie zasad ustroju politycznego państwa w Konstytucji z 1997 r. i próba określenia ich katalogu
str. 88


1. Uwagi wstępne
str. 88

2. Zasady prawa a zasady konstytucyjne
str. 90

3. Zasady konstytucyjne we współczesnym systemie prawa
str. 98

4. Problemy nazewnicze oraz niektóre cechy i funkcje zasad konstytucyjnych
str. 105

5. Problem normatywności zasad konstytucyjnych
str. 112

6. Zasady ustrojowe. Zasady ustroju politycznego państwa
str. 128

7. Próba określenia katalogu zasad ustroju politycznego państwa
str. 133

8. Konkluzje
str. 138

Rozdział III
Zasada władzy zwierzchniej narodu
str. 141


1. Uwagi wstępne
str. 141

2. Geneza i rozwój zasady w myśli polityczno-ustrojowej i w teorii prawa konstytucyjnego
str. 143

3. Władza zwierzchnia w polskich konstytucjach
str. 149

4. Zasada władzy zwierzchniej narodu w Konstytucji z 1997 r. i jej ustrojowe znaczenie
str. 154

4.1. Naród - społeczeństwo obywatelskie
str. 156

4.2. Władza zwierzchnia w państwie - w Rzeczypospolitej Polskiej
str. 168

5. Zasada władzy zwierzchniej narodu z perspektywy przynależności Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej
str. 179

6. Konkluzje
str. 184

Rozdział IV
Zasada demokratycznego państwa prawnego
str. 187


1. Uwagi wstępne
str. 187

2. Geneza i rozwój zasady demokratycznego państwa prawnego w myśli polityczno-ustrojowej i w teorii prawa konstytucyjnego
str. 190

3. Tradycje i kształt zasady państwa prawnego w historii prawa konstytucyjnego
str. 201

4. Określenie zasady państwa prawnego w Konstytucji z 1997 r. i jej ustrojowe znaczenie
str. 204

5. Treść zasady państwa prawnego w świetle Konstytucji z 1997 r.
str. 209

6. Instytucje konstytucyjno-ustrojowe służące realizacji zasady demokratycznego państwa prawnego
str. 216

7. Zasada demokratycznego państwa prawnego z perspektywy przynależności Polski do Unii Europejskiej i członkostwa w Radzie Europy
str. 223

8. Konkluzje
str. 231

Rozdział V
Zasada łączenia przedstawicielskich i bezpośrednich form sprawowania władzy przez naród
str. 233


1. Uwagi wstępne
str. 233

2. Przedstawicielskie i bezpośrednie formy sprawowania władzy przez zbiorowego suwerena - ujęcie doktrynalne i rzeczywistość ustrojowa
str. 234

3. Polskie akty konstytucyjne przed 1997 r. o formach sprawowania władzy przez zbiorowego suwerena
str. 246

4. Określenie zasady łączenia przedstawicielskich i bezpośrednich form sprawowania władzy przez naród w Konstytucji z 1997 r. i jej ustrojowe znaczenie
str. 249

5. Przedstawicielskie formy sprawowania władzy przez naród w świetle Konstytucji z 1997 r.
str. 254

6. Formy bezpośredniego sprawowania władzy przez naród w świetle Konstytucji z 1997 r.
str. 269

7. Konkluzje
str. 279

Rozdział VI
Zasada podziału władzy i równowagi władz
str. 282


1. Uwagi wstępne
str. 282

2. Kształtowanie się i istota zasady podziału władzy
str. 282

3. Zasada podziału władzy w polskich aktach konstytucyjnych przed 1997 r.
str. 289

4. Określenie zasady podziału władzy i równowagi władz w Konstytucji z 1997 r. i jej ustrojowe znaczenie
str. 297

5. Podział władzy w świetle Konstytucji z 1997 r.
str. 303

6. Równowaga władz w świetle Konstytucji z 1997 r.
str. 321

7. Traktatowe i konstytucyjne modyfikacje zasady podziału władzy i równowagi władz wynikające z członkostwa Polski w Unii Europejskiej
str. 330

8. Konkluzje
str. 339

Rozdział VII
Zasada pluralizmu politycznego
str. 342


1. Uwagi wstępne
str. 342

2. Z dziejów pluralizmu politycznego i konstytucjonalizacji partii politycznych
str. 343

3. Zarys dziejów pluralizmu politycznego w Polsce i jego odzwierciedlenia w polskich aktach konstytucyjnych przed 1997 r.
str. 349

4. Określenie zasady pluralizmu politycznego w Konstytucji z 1997 r. i jej ustrojowe znaczenie
str. 356

5. Treść zasady pluralizmu politycznego w świetle Konstytucji z 1997 r.
str. 363

6. Konstytucyjne granice wolności tworzenia i działania partii politycznych
str. 377

7. Konkluzje
str. 385

Rozdział VIII
Zasada uczestnictwa samorządu terytorialnego w sprawowaniu władzy publicznej
str. 388


1. Uwagi wstępne
str. 388

2. Geneza samorządu terytorialnego
str. 390

3. Samorząd terytorialny w Polsce do 1997 r. w świetle stanowiska doktryny i regulacji konstytucyjnych
str. 393

4. Treść zasady uczestnictwa samorządu terytorialnego w sprawowaniu władzy publicznej w świetle Konstytucji z 1997 r.
str. 405

5. Decentralizacja władzy a uczestnictwo samorządu terytorialnego w sprawowaniu władzy publicznej
str. 409

6. Samorząd terytorialny - administracja publiczna
str. 414

7. Wpływ procesów integracyjnych w Europie na pozycję ustrojową i funkcjonowanie samorządu terytorialnego w Polsce
str. 428

8. Konkluzje
str. 438

Bibliografia
str. 441Ukryj

Opis:

Publikacja przedstawia problematykę zasad ustroju politycznego państwa po piętnastu latach stosowania ustawy zasadniczej. Do unikatowych wartości opracowania należy m.in. ukazanie w nim nie tylko kwestii teoretycznych, lecz także wszystkich aspektów praktycznych wynikających z realizowania zasad Konstytucji przez organy państwa, z uwzględnieniem orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego.

Przedmiotem zawartych w publikacji analiz są więc zarówno zagadnienia stosowania utrwalonych juz w porządku prawnym zasad wynikających z Konstytucji, jak i nowe kwestie będące rezultatem rozwoju demokratycznego mechanizmu państwowego oraz przystąpienia Polski do Unii Europejskiej.

Adresaci:
Książka przeznaczona jest dla naukowców i nauczycieli akademickich wydziałów prawa, administracji i innych nauk społecznych, studentów tych kierunków, a także dla działaczy społecznych i samorządowych, pracowników administracji publicznej oraz osób zajmujących się tworzeniem i stosowaniem prawa.

"(...) praca stanowi (...) pierwsza pozycje w polskiej literaturze prawniczej tak wszechstronnie i w sposób pogłębiony przedstawiająca najważniejsze zasady ustroju politycznego państwa".

Prof. dr hab. Jan Wawrzyniak (Instytut Nauk Prawnych PAN)

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-3905-6 , Oprawa: miękka , Format: B6 (125 x 176 mm) , 468
Rodzaj: monografia , Medium: książki WKP (DnZ)
Dział: Konstytucja i ustrój
Kod: KAM-1872:W01Z01;NAZYCZENIE Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów