Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka


Autorzy: Bartłomiej Opaliński,
Seria:  Monografie
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska - pakiety Stan prawny:  1.05.2012
Kod: KAM-1962;pakiet-el  Ilość w paczce: 10

Realizacja:
Ebook: Link do pobrania ebooka jest w zamówieniu przy tytule. Kliknij w link, pobierz ebooka i zapisz na swoim urządzeniu.
Cena podstawowa brutto: 83,16 zł.
Twoja cena brutto już od: 58,21 zł. ( Oszczędzasz: 24,95 zł. )

Spis treści: 

Wykaz ważniejszych skrótów
str. 15

Wstęp
str. 17

Rozdział I
Ewolucja wzajemnego usytuowania organów władzy wykonawczej w systemie organów władzy państwowej Rzeczypospolitej Polskiej
str. 25


1. Model władzy wykonawczej w noweli konstytucyjnej z 7 kwietnia 1989 r.
str. 25

1.1. Wprowadzenie
str. 25

1.2. Restytucja urzędu prezydenta w okresie transformacji ustrojowej
str. 27

1.3. Koncepcja władzy wykonawczej w świetle porozumień Okrągłego Stołu i w noweli kwietniowej
str. 30

1.4. Funkcje ustrojowe i wzajemne usytuowanie podmiotów władzy wykonawczej w systemie organów władzy państwowej
str. 34

1.5. Konstytucyjne płaszczyzny współpracy podmiotów władzy wykonawczej
str. 39

1.6. Podsumowanie
str. 42

2. Model władzy wykonawczej w Małej Konstytucji z 17 października 1992 r.
str. 45

2.1. Wprowadzenie
str. 45

2.2. Ogólna charakterystyka władzy wykonawczej w systemie rozdzielonych władz
str. 48

2.3. Konstytucyjne płaszczyzny współpracy podmiotów władzy wykonawczej
str. 52

2.4. Podsumowanie
str. 59

3. Model władzy wykonawczej w świetle Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r.
str. 62

3.1. Wprowadzenie
str. 62

3.2. Istota i pojęcie zasady podziału władz w Konstytucji RP
str. 64

3.3. Równowaga jako podstawowy atrybut zasady podziału władz
str. 65

3.4. Usytuowanie wzajemne organów władzy wykonawczej w systemie organów władzy państwowej
str. 68

3.5. Funkcje ustrojowe podmiotów władzy wykonawczej
str. 71

3.6. Prezydent jako najwyższy przedstawiciel państwa
str. 76

3.7. Przemieszczenie kompetencji władzy wykonawczej w okresie intensywnej transformacji ustrojowej
str. 79

3.8. Status ustrojowy Prezesa Rady Ministrów
str. 82

3.9. Konstytucyjny aksjomat współpracy między podmiotami władzy wykonawczej
str. 85

3.10. Podsumowanie
str. 88

Rozdział II
Delimitacja zadań i kompetencji prezydenta oraz Rady Ministrów w sferze stosunków międzynarodowych
str. 90


1. Prezydent RP jako najwyższy reprezentant państwa w stosunkach międzynarodowych
str. 90

1.1. Wprowadzenie
str. 90

1.2. Uprawnienia reprezentacyjne prezydenta wynikające z art. 133 Konstytucji RP. Uwagi ogólne
str. 92

1.3. Prezydent jako organ ratyfikujący umowy międzynarodowe
str. 94

1.4. Konstytucyjne kategorie ratyfikowanych umów międzynarodowych
str. 96

1.5. Ustawa wyrażająca zgodę na ratyfikację umowy międzynarodowej
str. 99

1.6. Problem zakwalifikowania umowy międzynarodowej do jednej z konstytucyjnych kategorii
str. 103

1.7. Kontrasygnata aktu ratyfikacji umowy międzynarodowej
str. 105

1.8. Umowy międzynarodowe ratyfikowane w trybie art. 90 Konstytucji. Uwagi ogólne
str. 108

1.9. Przekazanie kompetencji organów władzy państwowej w niektórych sprawach
str. 110

1.10. Dwa tryby wyrażenia zgody na ratyfikację umowy międzynarodowej na podstawie art. 90 Konstytucji
str. 114

1.11. Uprawnienia prezydenta związane z ratyfikacją umowy międzynarodowej, o której mowa w art. 90 Konstytucji RP
str. 118

1.12. Ratyfikacja traktatu z Lizbony przez Prezydenta RP
str. 122

1.13. Prawo do czynnej i biernej legacji
str. 129

1.14. Podsumowanie
str. 132

2. Współdziałanie prezydenta i Rady Ministrów w sferze polityki zagranicznej
str. 134

2.1. Wprowadzenie
str. 134

2.2. Zawieranie umów międzynarodowych
str. 136

2.3. Współdziałanie władzy wykonawczej w zakresie polityki zagranicznej. Praktyka prezydentury Aleksandra Kwaśniewskiego
str. 139

2.4. Współdziałanie władzy wykonawczej w zakresie polityki zagranicznej. Praktyka prezydentury Lecha Kaczyńskiego
str. 144

2.5. Podsumowanie
str. 148

3. Zagadnienie sporu kompetencyjnego pomiędzy Prezydentem RP a Prezesem Rady Ministrów o reprezentację Polski w Radzie Europejskiej
str. 150

3.1. Wprowadzenie
str. 150

3.2. Rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego przez Trybunał Konstytucyjny
str. 155

3.3. Zdania odrębne do postanowienia Trybunału Konstytucyjnego
str. 162

3.4. Podsumowanie
str. 165

Rozdział III
Delimitacja zadań i kompetencji prezydenta oraz Rady Ministrów w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa państwa
str. 168


1. Prezydent jako strażnik obronności i bezpieczeństwa państwa
str. 168

1.1. Wprowadzenie
str. 168

1.2. Najwyższe zwierzchnictwo prezydenta nad Siłami Zbrojnymi
str. 171

1.3. Uprawnienia najwyższego zwierzchnika Sił Zbrojnych w czasie pokoju
str. 174

1.4. Uprawnienia najwyższego zwierzchnika Sił Zbrojnych w czasie wojny
str. 175

1.5. Pozostałe uprawnienia prezydenta wynikające z funkcji najwyższego zwierzchnika Sił Zbrojnych
str. 176

1.6. Uprawnienia prezydenta wynikające z ustawy o Policji
str. 178

1.7. Bezpośrednie relacje prezydenta z armią
str. 181

1.8. Powszechna lub częściowa mobilizacja i użycie Sił Zbrojnych do obrony Rzeczypospolitej Polskiej
str. 182

1.9. Rada Bezpieczeństwa Narodowego
str. 187

1.10. Biuro Bezpieczeństwa Narodowego
str. 192

1.11. Podsumowanie
str. 195

2. Zadania ustrojowe i kompetencje Rady Ministrów i administracji rządowej w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa państwa
str. 196

2.1. Wprowadzenie
str. 196

2.2. Ogólne kierownictwo rządu w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa państwa
str. 198

2.3. Uprawnienia Prezesa Rady Ministrów w zakresie obronności i bezpieczeństwa państwa
str. 200

2.4. Uprawnienia władzy wykonawczej w zakresie użycia lub pobytu Sił Zbrojnych RP poza granicami państwa
str. 205

2.5. Uprawnienia Ministra Obrony Narodowej w zakresie obronności i bezpieczeństwa państwa
str. 209

2.6. Uprawnienia Ministra Spraw Wewnętrznych w zakresie obronności i bezpieczeństwa państwa
str. 215

2.7. Służby specjalne w systemie bezpieczeństwa państwa
str. 219

2.8. Podsumowanie
str. 220

3. Rozgraniczenie kompetencji władzy wykonawczej w dziedzinie stanów nadzwyczajnych
str. 221

3.1. Wprowadzenie
str. 221

3.2. Stan wojenny
str. 226

3.3. Rozporządzenie z mocą ustawy
str. 233

3.4. Stan wyjątkowy
str. 245

3.5. Sejmowa kontrola wprowadzenia stanu wojennego i stanu wyjątkowego
str. 249

3.6. Stan klęski żywiołowej
str. 252

3.7. Stan wojny i czas wojny
str. 257

3.8. Instytucje zarządzania kryzysowego
str. 261

3.9. Podsumowanie
str. 263

Rozdział IV
Instytucjonalne formy współpracy prezydenta i Rady Ministrów
str. 267


1. Kontrasygnata aktów urzędowych prezydenta
str. 267

a) Kontrasygnata w polskim prawie konstytucyjnym przed uchwaleniem Konstytucji z 1997 roku
str. 267

a.1. Wprowadzenie
str. 267

a.2. Kontrasygnata w ustawie rządowej z 3 maja 1791 r.
str. 271

a.3. Kontrasygnata w Konstytucji Księstwa Warszawskiego z 22 lipca 1807 r. oraz ustawie konstytucyjnej Królestwa Polskiego z 27 listopada 1815 r.
str. 274

a.4. Kontrasygnata w świetle dekretu z 22 listopada 1918 r. oraz uchwała z 20 lutego 1919 r. o powierzeniu Józefowi Piłsudskiemu dalszego sprawowania urzędu Naczelnika Państwa
str. 276

a.5. Kontrasygnata w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 17 marca 1921 r.
str. 277

a.6. Kontrasygnata w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 23 kwietnia 1935 r.
str. 280

a.7. Kontrasygnata w Polsce w latach powojennych (1944-1989)
str. 283

a.8. Kontrasygnata w Polsce w okresie transformacji ustrojowej
str. 285

a.9. Podsumowanie
str. 290

b) Kontrasygnata w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r.
str. 292

b.1. Wprowadzenie
str. 292

b.2. Zakres kontrasygnaty
str. 293

b.3. Akty wolne od kontrasygnaty
str. 298

b.4. Prerogatywy w stosunku do władzy ustawodawczej
str. 302

b.5. Prerogatywy w stosunku do Rady Ministrów
str. 307

b.6. Prerogatywy w stosunku do władzy sądowniczej
str. 309

b.7. Pozostałe prerogatywy prezydenta
str. 311

b.8. Podmioty kontrasygnujące i tryb udzielenia kontrasygnaty
str. 314

b.9. Podsumowanie
str. 318

2. Rada Gabinetowa
str. 320

2.1. Wprowadzenie
str. 320

2.2. Rudymenty instytucji Rady Gabinetowej w polskim prawie konstytucyjnym
str. 321

2.3. Rada Gabinetowa w Małej Konstytucji z 1947 roku
str. 323

2.4. Rada Gabinetowa w Polsce w okresie transformacji ustrojowej
str. 325

2.5. Rada Gabinetowa w Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r.
str. 327

2.6. Praktyka funkcjonowania Rady Gabinetowej w pierwszej dekadzie obowiązywania Konstytucji RP z 1997 roku
str. 334

2.7. Podsumowanie
str. 337

Zakończenie
str. 339

Aneks
str. 345

Bibliografia
str. 425


1. Opracowania i monografie
str. 425

2. Konstytucje i ustawy konstytucyjne
str. 448

3. Ustawy
str. 449

4. Umowy międzynarodowe
str. 453

5. Uchwały Sejmu
str. 455

6. Uchwały i rozporządzenia Rady Ministrów
str. 455

7. Rozporządzenia i zarządzenia Prezesa Rady Ministrów
str. 457

8. Rozporządzenia, zarządzenia i postanowienia Prezydenta RP
str. 458

9. Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, Trybunału Stanu i Sądu Najwyższego
str. 460

10. Prasa
str. 462

11. Źródła internetowe
str. 462

12. Pozostałe źródła
str. 463


Ukryj

Opis:

.. Publikacja stanowi kompleksowe i wyczerpujace opracowanie niezwykle aktualnego zagadnienia zwiazanego z rozdzieleniem poszczególnych kompetencji miedzy segmentami polskiej wladzy wykonawczej. .. Praca zawiera szczególowe omówienie: – podzialu zadan i kompetencji Prezydenta oraz Rady Ministrów w tak waznych dziedzinach jak stosunki miedzynarodowe oraz obronnosc i bezpieczenstwo panstwa, – instytucjonalnych form wspólpracy Prezydenta i Rady Ministrów, – aktywnosci tych podmiotów w róznych sferach zycia panstwowego. .. Autor opisuje ponadto konfl ikty wewnatrz wladzy wykonawczej, wystepujace w ostatnich latach, oraz wyjasnia wiele z tych sporów, wskazujac, jak poszczególne uprawnienia Prezydenta RP i Rzadu powinny byc interpretowane i ksztaltowane, aby tego typu nieporozumienia sie nie zdarzaly. .. Ksiazka jest przeznaczona dla prawników administratywistów, przedstawicieli innych dyscyplin naukowych, m.in. politologii, socjologii czy nauk spolecznych. Moze równiez stanowic pomoc dydaktyczna dla studentów prawa, administracji, politologii, nauk humanistycznych, zwlaszcza historii.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-3916-2 , 464
Rodzaj: monografia , Medium: pakiet
Dział: Nauki humanistyczne / polityka
Kod: KAM-1962;pakiet-el Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów