Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka


Autorzy: Cezary Kosikowski, Joanna M. Salachna,
Seria:  Duże poradniki LEX
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1.04.2012 r.
Kod: ABC-0705:W01Z01;NAZYCZENIE  Ilość w paczce: 6

Realizacja:
Realizacja 6 dni + czas dostawy. Druk na życzenie. Miękka oprawa.
Cena podstawowa brutto: 169,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 152,10 zł. ( Oszczędzasz: 16,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów
str. 35

Wstęp
str. 41

Część I
Podstawy prawne gospodarki finansowej i działalności gospodarczej j.s.t.
str. 43

Rozdział 1
Regulacje prawne i zasady gospodarki finansowej j.s.t. (Cezary Kosikowski)
str. 45


1. Jakie są źródła regulacji prawnych gospodarki finansowej j.s.t.?
str. 45

2. Co uważa się za zasady gospodarki finansowej j.s.t. i jakie mają one znaczenie?
str. 46

3. Jak Konstytucja RP reguluje zasady gospodarki finansowej j.s.t.?
str. 47

4. Jakie ustawy zawierają regulacje gospodarki finansowej j.s.t.?
str. 50

5. Czy i jakimi aktami wykonawczymi może być regulowana gospodarka finansowa j.s.t.?
str. 50

6. Czy i w jakim zakresie prawo lokalne może regulować gospodarkę finansową j.s.t.?
str. 51

7. Czy i w jakim zakresie gospodarka finansowa j.s.t. jest regulowana przez międzynarodowe prawo finansowe?
str. 52

8. Czy prawo UE reguluje gospodarkę finansową j.s.t.?
str. 53

9. Jak być na bieżąco ze znajomością prawa finansów j.s.t.?
str. 54

10. Czy i dlaczego należy sięgać do orzecznictwa RIO, wojewody, SKO, sądów administracyjnych i GKO w sprawach dotyczących naruszenia dyscypliny finansów publicznych, a także NSA, SN i TK?
str. 55

Rozdział 2
Zarządzanie gospodarką finansową j.s.t. i związana z tym organizacja urzędów j.s.t. (Małgorzata Ofiarska)
str. 56


11. Na czym polega i czego dotyczy zarządzanie gospodarką finansową j.s.t. oraz jakie są jego sfery?
str. 56

12. Jaki jest zakres czynności podejmowanych w urzędzie j.s.t. w sprawach dotyczących jej gospodarki finansowej?
str. 57

13. Jakiej komórce organizacyjnej urzędu j.s.t. (urzędu gminy, starostwa powiatowego, urzędu marszałkowskiego) należy powierzyć wykonywanie zadań z zakresu gospodarki finansowej tej jednostki?
str. 59

14. Czy możliwe jest zorganizowanie w urzędzie j.s.t. tylko jednoosobowego lub wieloosobowego stanowiska pracy w celu wykonywania zadań z zakresu gospodarki finansowej tej jednostki?
str. 65

15. Jakie kwalifikacje powinni posiadać pracownicy i kierownik komórki organizacyjnej urzędu j.s.t. wykonującej zadania z zakresu gospodarki finansowej tej jednostki?
str. 66

16. Jaki jest zakres zadań skarbnika j.s.t. w odniesieniu do prowadzenia gospodarki finansowej tej jednostki?
str. 70

17. Jakie kwalifikacje powinien posiadać skarbnik j.s.t.?
str. 73

18. Według jakich zasad i kryteriów powinien zostać zorganizowany aparat pomocniczy skarbnika j.s.t.?
str. 75

19. Kto powinien przygotowywać projekty uchwał oraz projekty decyzji i postanowień wydawanych w sprawach dotyczących gospodarki finansowej j.s.t.?
str. 78

20. Jakie obowiązki wójta (burmistrza, prezydenta miasta), przewodniczącego zarządu j.s.t. wynikają ze standardów kontroli zarządczej stosowanych w sektorze finansów publicznych?
str. 80

21. Kiedy powstaje obowiązek prowadzenia audytu wewnętrznego w j.s.t.?
str. 83

22. Jaki jest status komórki audytu wewnętrznego w urzędzie j.s.t.?
str. 84

23. Jakie są zadania kierownika komórki audytu wewnętrznego oraz jego pozycja wobec kierownika urzędu j.s.t.?
str. 85

24. Jakie kwalifikacje formalne powinien posiadać audytor wewnętrzny?
str. 87

25. Czy kierownik urzędu j.s.t. musi wykonać zalecenia audytora wewnętrznego?
str. 91

Rozdział 3
Działalność gospodarcza j.s.t. i jej finansowanie
str. 93


1. Możliwość i formy organizacyjno-prawne wykonywania zadań j.s.t. w trybie własnej działalności gospodarczej (Cezary Kosikowski)
str. 93


26. Czy jest prawnie dopuszczalne prowadzenie przez j.s.t. własnej działalności gospodarczej?
str. 93

27. W jakich formach organizacyjno-prawnych j.s.t. mogą prowadzić własną działalność gospodarczą?
str. 94

28. Czy j.s.t. mogą lub powinny powierzać wykonywanie zadań własnych innym podmiotom gospodarczym niż jednostki im podporządkowane?
str. 95

29. W jakim zakresie możliwe jest prowadzenie własnej działalności gospodarczej przez gminę?
str. 97

30. Czy jest dopuszczalna własna działalność gospodarcza powiatu?
str. 98

31. Czy województwo samorządowe może prowadzić własną działalność gospodarczą?
str. 99

32. Czy są dopuszczalne działalność gospodarcza związku komunalnego oraz działalność w ramach porozumień komunalnych?
str. 99

33. Jaką formę organizacyjno-prawną działalności można zastosować do wykonywania zadań w zakresie publicznego transportu zbiorowego organizowanego przez j.s.t.?
str. 100

34. Jaka forma organizacyjno-prawna najlepiej nadaje się do wykonywania zadań j.s.t. w zakresie ochrony zdrowia?
str. 105

35. Jaka forma organizacyjno-prawna jest optymalna do wykonywania zadań w zakresie dotyczącym zbiorowego zaopatrywania w wodę i odbioru ścieków oraz odbioru odpadów komunalnych?
str. 110

2. Finansowanie działalności gospodarczej prowadzonej przez samorządowe zakłady budżetowe (Cezary Kosikowski)
str. 112


36. Czym jest samorządowy zakład budżetowy?
str. 112

37. W jakiej formie j.s.t. finansuje tworzenie samorządowego zakładu budżetowego?
str. 113

38. W jakich formach j.s.t. może finansować działalność samorządowego zakładu budżetowego?
str. 114

39. Czy samorządowy zakład budżetowy podlega obowiązkom w zakresie podatków i opłat publicznych?
str. 116

40. W jaki sposób j.s.t. ma postępować z nadwyżkami lub niedoborami środków finansowych samorządowych zakładów budżetowych?
str. 117

41. Czy samorządowy zakład budżetowy podlega ustawie - Prawo upadłościowe i naprawcze oraz kto odpowiada za wymagające spłaty zobowiązania samorządowego zakładu budżetowego?
str. 118

42. Czy samorządowy zakład budżetowy może być przekształcony w inną jednostkę organizacyjną lub zlikwidowany oraz w jaki sposób postępuje się z mieniem i środkami finansowymi przekształconego lub zlikwidowanego samorządowego zakładu budżetowego?
str. 118

43. Co przemawia za wyborem samorządowego zakładu budżetowego jako formy organizacyjno-prawnej prowadzenia własnej działalności gospodarczej przez j.s.t., a co przeciw niemu?
str. 120

3. Finansowanie działalności gospodarczej j.s.t. prowadzonej w formie spółki prawa handlowego (Cezary Kosikowski)
str. 121


44. W jakich sytuacjach j.s.t. może wykonywać swoje zadania w formie spółki prawa handlowego i jakiego rodzaju mogą to być zadania?
str. 121

45. W jakiej formie j.s.t. finansuje utworzenie komunalnej spółki prawa handlowego w celu wykonywania zadań j.s.t.?
str. 123

46. W jakich formach j.s.t. może finansować działalność komunalnej spółki prawa handlowego?
str. 124

47. Czy j.s.t. uczestniczy w podziale zysku komunalnej spółki prawa handlowego?
str. 124

48. Czy j.s.t. ma obowiązek finansowania strat (deficytu) komunalnej spółki prawa handlowego?
str. 125

49. W jaki sposób j.s.t. postępuje z mieniem i środkami finansowymi zlikwidowanej (rozwiązanej) komunalnej spółki prawa handlowego?
str. 125

50. Co przemawia za wyborem spółki prawa handlowego jako formy organizacyjno-prawnej prowadzenia własnej działalności gospodarczej przez j.s.t., a co przeciw niemu?
str. 126

4. Wykonywanie zadań j.s.t. w trybie zamówień publicznych (Marek Szorc, Katarzyna Zaczeniuk)
str. 128


51. Na czym polegają zamówienia publiczne i jakie mają pełnić funkcje?
str. 128

52. Jakie są podstawowe tryby udzielania zamówień publicznych?
str. 129

53. W jakim zakresie tryb zamówień publicznych stosuje się do zamówień udzielanych przez j.s.t.?
str. 129

54. W jakich sytuacjach, udzielając zamówienia publicznego, nie stosuje się przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych dotyczących przesłanek wyboru trybu negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego oraz licytacji elektronicznej?
str. 130

55. Kiedy, udzielając zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, można odstąpić od żądania wadium?
str. 131

56. Jakie informacje zamawiający zobowiązany jest zamieszczać na stronie internetowej, prowadząc przetarg nieograniczony?
str. 131

57. Co to są usługi o charakterze priorytetowym i niepriorytetowym i jaki jest wpływ tego podziału na sposób udzielenia zamówienia publicznego?
str. 133

58. Czy zamawiający w każdym przypadku może udzielić zamówienia publicznego w trybie przetargu ograniczonego?
str. 135

59. W jakich okolicznościach zamawiający może udzielić zamówienia publicznego w trybie negocjacji bez ogłoszenia?
str. 135

60. Jakie są obowiązki zamawiającego związane z wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie negocjacji bez ogłoszenia?
str. 137

61. Kiedy i w jakich sytuacjach zamawiający może udzielić zamówienia publicznego w trybie dialogu konkurencyjnego?
str. 138

62. Kiedy zamawiający może udzielić zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki?
str. 139

63. Jak należy rozumieć zwrot "w przypadku pilnej potrzeby udzielenia zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki"?
str. 142

64. W jakich przypadkach zamawiający może udzielić zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę?
str. 143

65. Kiedy zamawiający może udzielić zamówienia publicznego w trybie licytacji elektronicznej?
str. 143

66. Czy przepisy ustawy - Prawo zamówień publicznych mają zastosowanie przy zatrudnianiu osób świadczących pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej?
str. 144

67. W jaki sposób, zgodnie z ustawowymi wytycznymi, powinien być określony przedmiot zamówienia publicznego?
str. 144

68. Jak na etapie badania ofert można sprawdzić, czy oferowany przedmiot spełnia wymogi zamawiającego?
str. 146

69. W jaki sposób należy szacować wartość zamówienia, aby nie narazić się na zarzut dzielenia zamówienia?
str. 147

70. Jak określić warunki udziału w postępowaniu, aby nie naruszały zasad uczciwej konkurencji?
str. 150

71. Jak ustalić, czy złożona oferta zawiera rażąco niską cenę (i jakie skutki wywołuje takie ustalenie)?
str. 152

72. Kiedy można lub należy unieważnić postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego?
str. 154

73. Czy udzielając zamówienia publicznego na usługi szkoleniowe, jako kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty, obok kryterium ceny, można wskazać również kryterium ustalone na podstawie właściwości wykonawcy?
str. 156

74. Co to jest zamówienie dodatkowe, kiedy i na jakich warunkach oraz w jakim trybie może być udzielane?
str. 157

75. Kiedy prawa wyłączne uzasadniają udzielenie zamówienia z wolnej ręki?
str. 158

76. W jakich okolicznościach i pod jakimi warunkami można udzielić zamówień uzupełniających?
str. 159

77. W jakich przypadkach można dokonać zmiany umowy o zamówienie publiczne?
str. 160

78. Czy prawidłowo opracowany wykaz zrealizowanych lub realizowanych zamówień zawsze musi być potwierdzony dołączonymi referencjami?
str. 162

79. Czy w wykazie osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, zawsze trzeba żądać wskazania podstawy dysponowania zasobami?
str. 163

80. W jakiej formie możliwe jest udostępnienie wiedzy i doświadczenia w postaci podwykonawstwa?
str. 164

81. Jakie osoby wymienia się w protokole postępowania jako biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu postępowania oraz kiedy osoby te winny złożyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu?
str. 166

82. Jaka odpowiedzialność ciąży na osobie ujawniającej tajemnicę przedsiębiorstwa zastrzeżoną w złożonej ofercie?
str. 168

83. Jaka odpowiedzialność ciąży na osobie odmawiającej dostępu do informacji publicznej związanej z zamówieniem publicznym?
str. 169

84. Czy sankcje wynikające z ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji mogą mieć zastosowanie - a jeśli tak, to w jakim przypadku - w stosunku do osób realizujących zamówienia publiczne?
str. 170

85. Czy i w jakiej sytuacji pracownik j.s.t. prowadzący postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego może podlegać sankcji z tytułu odpowiedzialności za przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu?
str. 170

86. Co to są korekty finansowe za naruszenia prawa zamówień publicznych związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE?
str. 172

87. Jakie są wysokość i metodologia naliczania korekt finansowych za naruszenia przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE?
str. 172

88. Jakie środki odwoławcze przysługują beneficjentowi (j.s.t.), wobec którego zastosowano korekty finansowe za naruszenia ustawy - Prawo zamówień publicznych związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE?
str. 173

5. Wykonywanie zadań j.s.t. w trybie partnerstwa publiczno-prywatnego (Maciej Perkowski)
str. 175


89. Czym jest PPP oraz jakie są uwarunkowania prawno -ekonomiczne rozwoju partnerstwa międzysektorowego w Polsce?
str. 175

90. Jakich korzyści mogą oczekiwać od PPP strony tej umowy?
str. 178

91. Jakie zadania j.s.t. najlepiej nadają się do realizacji w formule PPP?
str. 180

92. Jak powstaje PPP oraz jakie są obowiązki j.s.t. i partnerów prywatnych?
str. 183

93. Jakie problemy występują w praktyce tworzenia i funkcjonowania PPP?
str. 188

6. Wykonywanie zadań j.s.t. na obszarze objętym specjalną strefą ekonomiczną
str. 189

94. W jakim celu i w jaki sposób tworzy się SSE? (Maciej Etel, Alicja Żukowska)
str. 189

95. Jakie korzyści dla j.s.t. przynosi powstanie i funkcjonowanie SSE na obszarze ich właściwości? (Alicja Żukowska)
str. 192

96. Kto zarządza SSE oraz jakie są relacje zarządu SSE z organami j.s.t.? (Maciej Etel)
str. 194

97. Na jakie korzyści mogą liczyć przedsiębiorcy wykonujący działalność gospodarczą na terenie SSE? (Maciej Etel)
str. 196

98. Czym jest i kto wydaje zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie SSE uprawniające do korzystania z pomocy publicznej oraz jaki jest udział organów j.s.t. w wydawaniu takich zezwoleń? (Maciej Etel)
str. 198

99. W jaki sposób się ustala i od czego uzależnia wysokość pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcy z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej na terenie SSE? (Alicja Żukowska)
str. 201

Rozdział 4
Organizacja i finansowanie wspólnych przedsięwzięć związków międzykomunalnych (Małgorzata Ofiarska)
str. 204


100. Jakie są istota, cele i sposoby tworzenia związków międzykomunalnych?
str. 204

101. Jakie są podstawowe formy prawne realizacji wspólnych przedsięwzięć przez związki międzykomunalne?
str. 206

102. Jaki jest podział kompetencji między organy związku międzykomunalnego w zakresie podejmowania i realizacji wspólnych przedsięwzięć na rzecz uczestników związku?
str. 208

103. Jakie są główne źródła finansowania wspólnych przedsięwzięć związków międzykomunalnych?
str. 210

104. Jakie są zasady rozliczeń i udziału w kosztach wspólnych przedsięwzięć związku międzykomunalnego?
str. 213

105. Jak zorganizowana jest gospodarka finansowa związku międzykomunalnego?
str. 214

106. Czy finansowanie wspólnych przedsięwzięć związków międzykomunalnych podlega nadzorowi i kontroli regionalnych izb obrachunkowych?
str. 219

Rozdział 5
Współpraca gospodarcza i finansowa j.s.t. z organami lokalnymi państw sąsiednich (Małgorzata Ofiarska)
str. 222


107. Na czym polega współpraca zagraniczna i jakie są sposoby jej nawiązywania przez j.s.t.?
str. 222

108. Jakie są zasady organizacji i funkcjonowania europejskiego ugrupowania współpracy terytorialnej?
str. 227

109. Jaki jest tryb przystępowania j.s.t. do europejskiego ugrupowania współpracy terytorialnej?
str. 231

110. Jaki jest charakter prawny Europejskiej konwencji ramowej o współpracy transgranicznej między wspólnotami i władzami terytorialnymi oraz jakie są jej podstawowe regulacje dotyczące współpracy zagranicznej j.s.t.?
str. 235

111. Na czym polega współpraca transgraniczna i jakie umowy mogą zawierać j.s.t. w celu jej prowadzenia?
str. 237

112. Jakie są zasady i tryb przystępowania j.s.t. do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych?
str. 239

113. Jakie są istota i standardowe elementy treści umów miast partnerskich?
str. 243

Część II
Dochody oraz wydatki i rozchody j.s.t.
str. 247

Rozdział 6
Dochody własne j.s.t.
str. 249

1. Uwagi ogólne (Leonard Etel)
str. 249


114. Co to są dochody własne j.s.t.?
str. 249

115. Jakie są dochody własne gmin, powiatów i województw?
str. 250

116. Jakie są możliwości wpływu samorządu terytorialnego na wielkość dochodów własnych?
str. 252

2. Podatki lokalne (Leonard Etel, Mariusz Popławski)
str. 253


117. Jakie podatki zasilają budżet gminy?
str. 253

118. Dlaczego wpływów z podatków nie mają powiaty i województwa?
str. 254

119. Dlaczego niektóre dochody podatkowe (podatek od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych, karta podatkowa) są realizowane przez państwowe organy podatkowe?
str. 255

120. Jakie jest znaczenie fiskalne dochodów podatkowych j.s.t.?
str. 256

121. Jakie są kompetencje organów j.s.t. w zakresie podatków i opłat zaliczanych do ich dochodów podatkowych?
str. 257

122. Czego mogą dotyczyć uchwały podatkowe j.s.t.?
str. 259

123. Jakim wymogom muszą odpowiadać uchwały podatkowe j.s.t.?
str. 261

124. Jaka jest procedura podejmowania uchwał podatkowych j.s.t.?
str. 265

125. W jakich terminach uchwały powinny być podejmowane?
str. 270

126. Jak są ogłaszane uchwały podatkowe j.s.t.?
str. 272

127. Jak należy oznaczać moment wejścia w życie uchwał podatkowych j.s.t.?
str. 274

128. Kto i w jaki sposób sprawuje nadzór nad legalnością uchwał podatkowych j.s.t.?
str. 275

129. Jak długo obowiązuje uchwała podatkowa?
str. 278

3. Opłaty lokalne (Grzegorz Liszewski)
str. 279


130. Jakie daniny publiczne zalicza się do opłat lokalnych i na jakich podstawach prawnych są one oparte?
str. 279

131. Jakich opłat pobieranych przez j.s.t. nie zalicza się do opłat lokalnych i dlaczego?
str. 281

132. Jakie są uprawnienia i obowiązki organów j.s.t. w zakresie opłat lokalnych przewidzianych w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych?
str. 282

133. Jakie problemy i spory powstają w związku z nakładaniem i poborem opłat lokalnych przewidzianych w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych?
str. 284

134. Jakie są uprawnienia i obowiązki organów j.s.t. w zakresie nakładania i pobierania opłat innych niż opłaty lokalne w rozumieniu ustawy o podatkach i opłatach lokalnych?
str. 287

135. Za co i jak j.s.t. pobierają opłatę skarbową oraz jakie powstają w tym zakresie wątpliwości i spory?
str. 291

136. Co to jest opłata adiacencka, na jakiej podstawie prawnej się ją pobiera i jakie w tym zakresie wyłaniają się problemy?
str. 294

137. Co to jest opłata planistyczna, na jakiej podstawie prawnej się ją pobiera i jakie w tym zakresie wyłaniają się problemy?
str. 299

138. Czy do opłat stanowiących dochody j.s.t. innych niż opłaty lokalne należy stosować przepisy ordynacji podatkowej?
str. 301

139. Jakie opłaty pobierają j.s.t. w związku z ochroną środowiska i gospodarczym korzystaniem ze środowiska (podstawy prawne i problemy)?
str. 303

140. Jakie opłaty pobierają j.s.t. w związku z parkowaniem, zajęciem pasa drogowego oraz innymi formami korzystania z dróg (podstawy prawne i problemy)?
str. 306

141. Jakie opłaty pobierają j.s.t. w związku z utrzymywaniem czystości i porządku w gminach oraz w związku z gospodarką odpadami (podstawy prawne i problemy)?
str. 309

4. Udziały i inne dochody j.s.t. (Marcin Tyniewicki)
str. 310


142. Jakie są zasady ustalania udziałów j.s.t. w podatkach dochodowych oraz na jakich zasadach j.s.t. mogą dochodzić roszczeń z tego tytułu?
str. 310

143. Które z dochodów uzyskiwanych przez samorządowe jednostki budżetowe nie muszą być odprowadzane do budżetów j.s.t. i na jakich warunkach?
str. 312

144. Na jakich zasadach samorządowe zakłady budżetowe są zobowiązane do dokonywania wpłat na rzecz budżetów j.s.t. i kiedy będą z tego obowiązku zwolnione?
str. 314

145. Z jakich tytułów pobiera się dochody z majątku j.s.t.?
str. 315

146. Jakie są zasady ustalania wysokości należności z majątku j.s.t.?
str. 316

147. Jakie problemy mogą się pojawić w związku z dochodami j.s.t. z tytułu spadku, zapisu i darowizny?
str. 317

148. Jakie kary pieniężne pobierają j.s.t. w związku z ochroną środowiska?
str. 318

149. Jakie kary pieniężne stanowią dochód budżetów j.s.t. w związku z zarządzaniem drogami publicznymi?
str. 319

150. Na jakich zasadach j.s.t. mogą otrzymywać dotacje od innych j.s.t. oraz jak przedstawia się kwestia dochodzenia ewentualnych roszczeń z tego tytułu (podstawy prawne i problemy)?
str. 320

151. Które dochody j.s.t. należy uznać za należności cywilnoprawne, a które za niepodatkowe należności budżetowe oraz jakie są skutki tego rozróżnienia?
str. 321

152. Na jakich zasadach są udzielane ulgi w spłacie należności cywilnoprawnych stanowiących dochody j.s.t. (podstawy prawne i problemy)?
str. 323

153. Jaka jest istota niepodatkowych należności budżetowych, w tym dotacji podlegających zwrotowi?
str. 323

154. Na jakich zasadach można dokonać potrącenia z tytułu dochodów j.s.t. stanowiących niepodatkowe należności budżetowe (podstawy prawne i problemy)?
str. 325

155. Na jakich zasadach są przyznawane ulgi w spłacie niepodatkowych należności budżetowych stanowiących dochody j.s.t. (podstawy prawne i problemy)?
str. 326

5. Udzielanie pomocy publicznej jako forma rezygnacji z dochodów własnych (Leonard Etel, Rafał Dowgier)
str. 327


156. Do kogo jest skierowana pomoc publiczna?
str. 327

157. Kiedy wsparcie dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą stanowi pomoc publiczną?
str. 328

158. Jakie są rodzaje pomocy publicznej udzielanej przez j.s.t.?
str. 330

159. W jakiej formie może być udzielana pomoc publiczna w zakresie podatków i opłat lokalnych?
str. 331

160. Jakie obowiązki ciążą na gminnym organie podatkowym udzielającym pomocy de minimis w formie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych?
str. 333

161. Jakie obowiązki ciążą na radzie gminy podejmującej uchwałę w sprawie zwolnień z podatku lub obniżenia stawek podatkowych, stanowiącą podstawę udzielania pomocy de minimis?
str. 335

162. Jakie obowiązki ciążą na podatniku ubiegającym się o pomoc publiczną?
str. 335

163. W jaki sposób dokumentuje się udzielenie pomocy de minimis (zaświadczenia)?
str. 336

164. Kiedy dotacja udzielana z budżetu j.s.t. jest pomocą publiczną?
str. 337

165. Jakie są zasady opodatkowania środków dotacyjnych?
str. 338

Rozdział 7
Dochody budżetu j.s.t. z subwencji (Zbigniew Ofiarski)
str. 341


166. Jakie cechy odróżniają subwencję ogólną od dotacji celowej?
str. 341

167. Jakie są gwarancje prawne właściwego planowania i wydatkowania środków w ramach subwencji ogólnej?
str. 347

168. Jaka jest wewnętrzna struktura subwencji ogólnej dla j.s.t.?
str. 352

169. Według jakich zasad ustalana jest część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin?
str. 353

170. Według jakich zasad ustalana jest część wyrównawcza subwencji ogólnej dla powiatów?
str. 355

171. Według jakich zasad ustalana jest część wyrównawcza subwencji ogólnej dla województw?
str. 357

172. Jakie są zasady tworzenia i podziału części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin?
str. 358

173. Jakie są zasady tworzenia i podziału części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatów?
str. 361

174. Jakie funkcje pełni część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin?
str. 365

175. Jaki jest tryb ustalania uprawnień gmin do części rekompensującej subwencji ogólnej?
str. 366

176. Jaka jest struktura części regionalnej subwencji ogólnej dla województw?
str. 368

177. Jakie są ustawowe kryteria ustalania i podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla j.s.t.?
str. 371

178. Jaka jest rola ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w procedurze podziału części oświatowej subwencji ogólnej?
str. 373

179. Jakie są zasady wyodrębniania oraz wykorzystania rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej?
str. 375

180. Jakie są zasady tworzenia i wykorzystywania rezerwy subwencji ogólnej?
str. 375

181. Czy obowiązkowe wpłaty dokonywane przez j.s.t. o ponadprzeciętnych dochodach ze źródeł podatkowych mają związek z równoważeniem budżetów j.s.t. w ramach procesu subwencjonowania?
str. 376

182. Jakie obowiązki spoczywają na Ministrze Finansów w procesie subwencjonowania j.s.t.?
str. 379

183. Na czym polega obowiązujący tryb rozliczania nienależnie pobranych przez j.s.t. kwot w ramach subwencji ogólnej?
str. 381

184. W jakim zakresie przepisy ordynacji podatkowej stosuje się do nienależnie otrzymanych przez j.s.t. kwot części subwencji ogólnej?
str. 384

185. Czy naruszenie zasad rozliczenia subwencji może zostać zakwalifikowane jako przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe?
str. 384

186. Według jakich zasad ustalane są poszczególne części subwencji ogólnej dla nowych j.s.t.?
str. 385

187. Czy udział subwencji ogólnej w dochodach j.s.t. nie jest zagrożeniem dla ich samodzielności finansowej?
str. 386

188. Na czym polegają obiektywizacja i systemowość kryteriów ustalania oraz podziału poszczególnych kwot w ramach subwencji ogólnej?
str. 389

189. Czy istnieje niebezpieczeństwo upodobnienia subwencji ogólnej do dotacji celowej?
str. 391

190. Jaka jest rola RIO w procesie subwencjonowania j.s.t.?
str. 392

Rozdział 8
Dochody budżetu j.s.t. z dotacji (Anna Ostrowska)
str. 395


191. Czym jest dotacja jako dochód j.s.t. i jakie są jej rodzaje?
str. 395

192. Jakie jest znaczenie finansowe dotacji otrzymywanych przez j.s.t.?
str. 396

193. Jakie są rodzaje dotacji celowych otrzymywanych przez j.s.t.?
str. 397

194. Jaki jest charakter prawny dotacji celowej dla j.s.t. na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej?
str. 398

195. Czy j.s.t. przysługuje roszczenie z tytułu nieotrzymania dotacji celowej?
str. 399

196. Jaki sąd jest właściwy w sprawach dotyczących dotacji dla j.s.t.?
str. 401

197. Jaki jest charakter prawny dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących i inwestycyjnych j.s.t.?
str. 402

198. Jaka jest istota dotacji celowych na programy finansowane z udziałem bezzwrotnych środków zagranicznych oraz płatności w ramach budżetu środków europejskich?
str. 405

199. Jaka jest struktura prawna dotacji celowej otrzymywanej przez j.s.t. na podstawie porozumień zawieranych z organami administracji rządowej oraz z innymi j.s.t.?
str. 407

200. Jaki charakter mają środki otrzymywane przez j.s.t. z państwowych funduszy celowych (np. FP, PFRON)?
str. 408

Rozdział 9
Wydatki i rozchody budżetowe j.s.t. - zagadnienia podstawowe (Joanna M. Salachna)
str. 411


201. Czym w świetle prawa są wydatki i rozchody j.s.t. oraz jaka jest różnica między nimi?
str. 411

202. Jaki jest i od czego zależy zakres planowanych w budżecie j.s.t. wydatków?
str. 413

203. Jakie są zasady klasyfikowania wydatków j.s.t. oraz kto je ustala?
str. 417

204. Czy rezerwa budżetowa j.s.t. jest wydatkiem?
str. 418

205. W jakich formach prawnych realizowane są wydatki j.s.t.?
str. 419

206. Co to są wydatki bieżące i jaki jest ich wpływ na konstrukcję budżetu j.s.t.?
str. 420

207. Z jakich źródeł mogą być finansowane wydatki bieżące j.s.t.?
str. 421

208. Co to są wydatki majątkowe i jaki mają wpływ na konstrukcję budżetu j.s.t.?
str. 422

209. Z jakich źródeł mogą być finansowane wydatki majątkowe j.s.t.?
str. 422

210. Jakie zasady obowiązują przy dokonywaniu wydatków przez j.s.t. lub ich jednostki organizacyjne?
str. 423

, 211. Z jakich źródeł mogą być finansowane rozchody budżetowe?
str. 425

212. Czy j.s.t. mają pełną swobodę w zakresie udzielania pożyczek innym podmiotom?
str. 425

Część III
Gospodarka budżetowa j.s.t.
str. 427

Rozdział 10
Wieloletnia prognoza finansowa j.s.t. (Ewa Czołpińska, Joanna M. Salachna)
str. 429


213. Czym jest WPF j.s.t. i jaki jest jej prawny charakter? (Joanna M. Salachna)
str. 429

214. Jaki jest zakres ustaleń zawieranych w WPF? (Joanna M. Salachna)
str. 430

215. Jak powinna być skonstruowana WPF (jakie są jej części oraz załączniki do niej)? (Ewa Czołpińska)
str. 432

216. Jak należy rozumieć ustawowy nakaz realności WPF i do kogo jest on kierowany? (Joanna M. Salachna)
str. 432

217. Od czego zależy okres, na który ma być ustalana WPF? (Joanna M. Salachna)
str. 434

218. Jakie ustalenia zawiera część normatywna (tekstowa) WPF? (Ewa Czołpińska)
str. 435

219. Jaki jest zakres ustaleń dotyczących wielkości budżetowych przyjętych w WPF? (Ewa Czołpińska)
str. 437

220. Jak interpretować nakaz zawarcia w WPF objaśnień prognozowanych wartości i gdzie winny być one zamieszczane? (Joanna M. Salachna)
str. 437

221. Co powinien uwzględniać załącznik wieloletnich przedsięwzięć? (Ewa Czołpińska)
str. 438

222. Z jaką szczegółowością można sporządzać wykaz przedsięwzięć wieloletnich i jakie są skutki przyjęcia poszczególnych wariantów? (Ewa Czołpińska)
str. 439

223. Jakie dane powinna zawierać prognoza kwoty długu będąca częścią WPF? (Ewa Czołpińska)
str. 440

224. Na jaki okres sporządzana jest zawarta w WPF prognoza kwoty długu? (Joanna M. Salachna)
str. 442

225. Jak należy rozumieć nakaz zgodności wartości (danych) ujętych w WPF i w budżecie j.s.t.? (Joanna M. Salachna)
str. 443

226. Jak kształtują się kompetencje organów j.s.t. w zakresie opracowywania i uchwalania WPF? (Joanna M. Salachna)
str. 445

227. Jakie terminy obowiązują w procedurze opracowywania i uchwalania WPF? (Ewa Czołpińska)
str. 446

228. Który organ i w jakim zakresie dokonuje zmian WPF? (Joanna M. Salachna)
str. 446

229. Jakie są warunki dokonywania zmian w załączniku przedsięwzięć wieloletnich? (Ewa Czołpińska)
str. 447

230. Jaka relacja występuje pomiędzy WPF a budżetem j.s.t. na etapie uchwalania i wykonywania uchwały budżetowej? (Joanna M. Salachna)
str. 448

231. W jakim zakresie projekt WPF lub projekt zmian w WPF podlega opiniowaniu przez RIO? (Joanna M. Salachna)
str. 450

232. Jakie kryteria stosuje RIO przy opiniowaniu projektu WPF lub projektu zmiany WPF? (Joanna M. Salachna)
str. 451

233. Jakie skutki wywołuje negatywna opinia RIO o projekcie WPF lub o projekcie zmian w WPF? (Ewa Czołpińska)
str. 452

234. Jak sprawowany jest nadzór RIO nad uchwaloną WPF lub jej zmianami? (Ewa Czołpińska)
str. 453

235. W jakich przypadkach RIO stwierdza nieważność uchwały w sprawie WPF lub jej zmian i jakie są tego skutki dla j.s.t.? (Ewa Czołpińska)
str. 453

Rozdział 11
Budżet j.s.t. i jego tworzenie
str. 456

1. Budżet j.s.t. - zagadnienia podstawowe (Cezary Kosikowski)
str. 456


236. Czym jest budżet j.s.t. i jakie są jego funkcje?
str. 456

237. Na jakich zasadach opierają się tworzenie, wykonywanie i kontrola budżetu j.s.t.?
str. 457

238. Co obejmuje proces tworzenia budżetu j.s.t. i do kogo należą zadania z tym związane?
str. 459

239. Co powinna regulować uchwała organu stanowiącego j.s.t. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej (uchwały o prowizorium budżetowym) i uchwały o zmianie uchwały budżetowej oraz kto powinien przygotować jej projekt?
str. 460

2. Fundusz sołecki (Rafał Trykozko)
str. 465


240. Czym jest i czemu służy fundusz sołecki?
str. 465

241. Czy tworzenie funduszu sołeckiego jest obowiązkowe?
str. 465

242. Kto i na czyj wniosek uchwala fundusz sołecki?
str. 466

243. Czy wniosek sołectwa określający przeznaczenie funduszu sołeckiego może być odrzucony, jeśli tak, to z jakich powodów i czy można odwoływać się od takiej decyzji?
str. 466

244. Kto dysponuje funduszem sołeckim i odpowiada za jego gospodarkę?
str. 468

245. Czy fundusz sołecki jest funduszem celowym w rozumieniu ustawy o finansach publicznych?
str. 469

246. Czy fundusz sołecki dotyczy tylko sołectw, czy też innych jednostek pomocniczych gminy?
str. 469

3. Zasady planowania budżetu j.s.t. (Ewa Czołpińska)
str. 469


247. Kto i w jakiej formie określa założenia do projektu budżetu j.s.t. i jakim podmiotom są one przekazywane?
str. 469

248. Jakie zadania należą do skarbnika i służb finansowych przy planowaniu budżetowym j.s.t.?
str. 470

249. Jaka jest rola kierowników jednostek organizacyjnych j.s.t. w procesie planowania budżetu j.s.t.?
str. 471

250. Jakie wskaźniki, w tym makroekonomiczne, powinny być brane pod uwagę przy planowaniu budżetu j.s.t. na kolejny rok i gdzie są one publikowane?
str. 472

251. Jakie są zasady planowania dochodów j.s.t. i na podstawie jakich danych dochody te są planowane?
str. 473

252. Jakie są zasady planowania wydatków budżetowych j.s.t. i na jakich parametrach jest ono oparte?
str. 474

253. Kiedy i w jakiej formie j.s.t. otrzymuje potwierdzenie planowanych kwot dotacji i subwencji oraz planowanych kwot udziału w podatku dochodowym od osób prawnych i od osób fizycznych?
str. 476

4. Projekt uchwały budżetowej (uchwały o prowizorium budżetowym, uchwały o zmianie uchwały budżetowej) (Cezary Kosikowski)
str. 477


254. Do kogo należy inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały budżetowej (uchwały o prowizorium budżetowym, uchwały o zmianie uchwały budżetowej) i jego opracowanie?
str. 477

255. Co powinien zawierać projekt uchwały budżetowej?
str. 478

256. Jak należy sporządzać plan dochodów budżetu j.s.t.?
str. 479

257. Jak należy sporządzać plan wydatków budżetu j.s.t.?
str. 480

258. Jak planuje się dochody i wydatki budżetu j.s.t. związane ze szczególnymi zasadami wykonywania tego budżetu?
str. 481

259. Czy w projekcie uchwały budżetowej obowiązkowe jest planowanie rezerw budżetowych?
str. 482

260. Czy projekt uchwały budżetowej musi przewidywać równowagę budżetu j.s.t.?
str. 482

261. Czy projekt uchwały budżetowej powinien uwzględniać postanowienia WPF i w jakim zakresie?
str. 483

262. Czy projekt uchwały budżetowej może zawierać postanowienia niezwiązane z budżetem j.s.t.?
str. 483

263. Jakie dokumenty i materiały załącza się do projektu uchwały budżetowej?
str. 483

264. Jak należy sporządzać uzasadnienie projektu uchwały budżetowej?
str. 484

265. W jakim czasie należy zakończyć prace nad projektem uchwały budżetowej i komu trzeba go przedłożyć?
str. 486

266. Czy możliwe jest dokonywanie autopoprawek w projekcie uchwały budżetowej po przedstawieniu go organowi stanowiącemu j.s.t. i RIO?
str. 487

267. Jakie są konsekwencje prawne przedstawienia projektu uchwały budżetowej w wyznaczonym terminie lub w terminie późniejszym?
str. 488

268. Czy projekt uchwały budżetowej jest jawny i podlega ogłoszeniu?
str. 489

269. Czy przygotowanie projektu uchwały o prowizorium budżetowym jest fakultatywne, czy obowiązkowe, oraz czy zwalnia z obowiązku przygotowania projektu uchwały budżetowej?
str. 490

270. Jakie wymagania powinien spełniać projekt uchwały o prowizorium budżetowym oraz kiedy i komu należy go przedstawić?
str. 491

271. Czy projekt uchwały o prowizorium budżetowym podlega opiniowaniu przez RIO?
str. 492

272. Jakie okoliczności uzasadniają przygotowanie projektu uchwały o zmianie uchwały budżetowej?
str. 492

273. Jakim wymaganiom powinien odpowiadać projekt uchwały o zmianie uchwały budżetowej?
str. 493

274. Czy projekt uchwały o zmianie uchwały budżetowej podlega opiniowaniu przez RIO?
str. 494

275. Czy projekt uchwały o prowizorium budżetowym oraz projekt uchwały o zmianie uchwały budżetowej są jawne i podlegają ogłoszeniu?
str. 494

276. Jakie błędy popełnia się najczęściej przy sporządzaniu projektu uchwały budżetowej (uchwały o prowizorium budżetowym, uchwały o zmianie uchwały budżetowej)?
str. 494

5. Kontrola planowania budżetowego j.s.t. przez RIO (Agnieszka Gerasimiuk)
str. 495


277. Jakie kryteria (formalne i merytoryczne) są stosowane przez składy orzekające RIO przy opiniowaniu projektu uchwały budżetowej j.s.t.?
str. 495

278. W jakim zakresie projekt budżetu j.s.t. opiniowany jest poprzez pryzmat ustaleń zawartych w projekcie lub uchwale w sprawie WPF?
str. 498

279. Pod jakim kątem RIO ocenia dochody i przychody zawarte w projekcie budżetu j.s.t.?
str. 499

280. Pod jakim kątem RIO ocenia wydatki i rozchody zawarte w projekcie budżetu j.s.t.?
str. 501

281. Na podstawie jakich kryteriów RIO ocenia prawidłowość części tekstowej (artykułowej) projektu uchwały budżetowej?
str. 502

282. Jakie znaczenie dla oceny przez RIO projektu budżetu j.s.t. ma prawidłowość stosowanej w nim klasyfikacji budżetowej?
str. 504

283. Czy RIO opiniuje tylko pierwotny projekt uchwały budżetowej, czy także przedłożone w późniejszym terminie autopoprawki organu wykonawczego?
str. 505

284. Jakiego rodzaju błędy w projektach uchwał budżetowych j.s.t. stwierdza najczęściej RIO?
str. 506

285. W jakich sytuacjach RIO wydaje negatywną opinię o projekcie budżetu j.s.t. i jakie są skutki prawne takiej opinii?
str. 508

6. Uchwała budżetowa (uchwała o prowizorium budżetowym) oraz jej uchwalanie i ogłaszanie (Cezary Kosikowski)
str. 509


286. Co powinna określać uchwała budżetowa i z jaką szczegółowością?
str. 509

287. Jak powinna wyglądać poprawna redakcja uchwały budżetowej?
str. 510

288. Co powinna zawierać część tekstowa (artykułowa) uchwały budżetowej (elementy obowiązkowe i fakultatywne)?
str. 510

289. Czy plan dochodów i plan wydatków budżetu j.s.t. oraz inne plany finansowe zawarte w części tabelarycznej (rachunkowej) uchwały budżetowej mogą być nazywane załącznikami do uchwały budżetowej?
str. 510

290. Co należy traktować jako załączniki do uchwały budżetowej?
str. 511

291. Czy część artykułowa (tekstowa) i tabelaryczna (rachunkowa) uchwały budżetowej oraz załączniki do niej mają tożsamą, czy też różną moc prawną?
str. 511

292. Czego nie powinna i nie może zawierać uchwała budżetowa?
str. 511

293. Do kogo należy uchwalanie uchwały budżetowej i czy możliwe są odstępstwa od tej zasady?
str. 512

294. W jakim terminie powinno nastąpić podjęcie uchwały budżetowej i jakie są konsekwencje prawne przekroczenia tego terminu?
str. 512

295. Czy organ stanowiący j.s.t. musi podjąć uchwałę budżetową w wersji projektu przedstawionego przez zarząd j.s.t., czy też może ją zmienić?
str. 513

296. Czy uchwała budżetowa powinna uwzględniać opinię RIO dotyczącą projektu uchwały budżetowej?
str. 513

297. Czy organ stanowiący j.s.t. może nie podjąć uchwały budżetowej w ogóle i jakie wywołuje to konsekwencje prawne?
str. 514

298. Czy do podejmowania uchwały budżetowej jest wymagana lub dopuszczalna odrębna procedura postępowania przed organem stanowiącym j.s.t.?
str. 515

299. Jak w uchwale budżetowej oznacza się datę wejścia w życie i obowiązywania tego aktu?
str. 516

300. Kto i jak ogłasza uchwałę budżetową?
str. 516

301. Jak powinna wyglądać prawidłowa redakcja uchwały o prowizorium budżetowym?
str. 516

302. Czy uchwała o prowizorium budżetowym podlega innej procedurze uchwalania i ogłaszania niż uchwała budżetowa?
str. 517

303. Jak długo obowiązuje uchwała o prowizorium budżetowym i jakie wywiera skutki prawne?
str. 517

304. Jakie wady mają najczęściej uchwały budżetowe j.s.t.?
str. 517

7. Zmiana uchwały budżetowej (Cezary Kosikowski)
str. 518


305. Czy podjęcie uchwały o zmianie uchwały budżetowej podlega ograniczeniom, a jeżeli tak, to jakim?
str. 518

306. Jak powinna wyglądać prawidłowa redakcja uchwały o zmianie uchwały budżetowej?
str. 519

307. Czym różni się zmiana uchwały budżetowej od zmian dokonywanych w planie dochodów i wydatków budżetu j.s.t. przez zarząd j.s.t. w toku wykonywania budżetu j.s.t.?
str. 519

308. W jakim czasie można dokonać zmiany uchwały budżetowej oraz jak oznacza się wejście w życie i obowiązywanie uchwały o zmianie uchwały budżetowej?
str. 520

309. Czy kompetencje i procedura podejmowania uchwały o zmianie uchwały budżetowej są inne niż w odniesieniu do uchwały budżetowej?
str. 520

310. Jakie wady mają najczęściej uchwały o zmianie uchwały budżetowej?
str. 520

311. Kto ponosi odpowiedzialność za gospodarkę finansową j.s.t. prowadzoną na podstawie dotychczasowej lub zmienionej uchwały budżetowej?
str. 521

Rozdział 12
Wykonywanie i obsługa kasowa budżetu j.s.t.
str. 523


1. Zasady wykonywania budżetu (Ewa Czołpińska)
str. 523

312. Co należy rozumieć przez pojęcie wykonywania budżetu j.s.t.?
str. 523

313. Jakie są ogólne zasady wykonywania budżetu j.s.t.?
str. 524

314. Na jakich zasadach j.s.t. pobierają i przekazują dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej?
str. 526

2. Podział kompetencji w zakresie wykonywania budżetu j.s.t. (Ewa Czołpińska)
str. 527

315. Jaka jest rola organu stanowiącego j.s.t. w procesie wykonywania budżetu?
str. 527

316. Jakie uprawnienia ma organ wykonawczy j.s.t. w stosunku do jednostek organizacyjnych w kontekście wykonywania budżetu?
str. 529

317. Jakie są obowiązki kierowników jednostek organizacyjnych związane z wykonywaniem budżetu j.s.t.?
str. 530

318. Jakie uprawnienia i kiedy organ wykonawczy może przekazać kierownikom jednostek organizacyjnych?
str. 530

319. Kto i w jakim zakresie decyduje o realizacji zadań przekraczających zakres zwykłego zarządu?
str. 531

320. Kiedy i kto może postanowić o niewygasaniu wydatków budżetu j.s.t. z końcem roku budżetowego?
str. 532

321. Na czym polega blokowanie wydatków i jakie wywołuje skutki?
str. 533


str. 3. Zaciąganie pożyczek i kredytów bankowych na działalność j.s.t. (Ewa Czołpińska)
str. 534


322. Kto i na jakich zasadach może zaciągać kredyty i pożyczki na finansowanie potrzeb j.s.t.?
str. 534

323. Kto dokonuje czynności prawnych związanych z podpisaniem umowy o kredyt bankowy lub o pożyczkę?
str. 535

324. Jakie znaczenie ma odmowa kontrasygnaty skarbnika w przypadku umów kredytowych?
str. 536

325. Na jakie cele j.s.t. mogą zaciągać kredyty, pożyczki lub emitować papiery wartościowe?
str. 536

326. Kiedy j.s.t. musi uzyskać opinię RIO o możliwości spłaty kredytu?
str. 537

4. Dysponenci budżetowi oraz ich funkcje i odpowiedzialność (Ewa Czołpińska)
str. 538


327. Kto jest dysponentem środków budżetowych j.s.t.?
str. 538

328. Jaką rolę w dysponowaniu środkami budżetowymi odgrywają kierownicy jednostek organizacyjnych?
str. 539

329. Czy możliwe jest dysponowanie środkami budżetowymi j.s.t. przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych?
str. 540

5. Udzielanie i rozliczanie dotacji budżetowych przez j.s.t. (Anna Ostrowska)
str. 541


330. Jakie są istota i rodzaj dotacji udzielanych z budżetu j.s.t.?
str. 541

331. Jakie są istota i rodzaje dotacji podmiotowych udzielanych z budżetu j.s.t.?
str. 543

332. Jaką strukturę prawną powinna mieć dotacja przedmiotowa dla samorządowego zakładu budżetowego?
str. 546

333. Jaki jest tryb udzielania pomocy finansowej innej j.s.t. w formie dotacji celowej?
str. 547

334. Jakie są zasady udzielania dotacji celowych na zadania realizowane przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych?
str. 548

335. Jaki charakter prawny i jaką treść ma umowa dotacyjna?
str. 552

336. Jakie są generalne zasady rozliczania dotacji udzielanych z budżetu j.s.t.?
str. 554

337. Jaką konstrukcję prawną ma decyzja w sprawie zwrotu dotacji?
str. 555

338. Jakie są terminy zwrotu dotacji do budżetu j.s.t.?
str. 556

339. Jakie są terminy naliczania odsetek od dotacji podlegających zwrotowi do budżetu j.s.t.?
str. 558

6. Obsługa kasowa budżetu j.s.t. (Ewa Czołpińska)
str. 559


340. Co to jest obsługa kasowa budżetu?
str. 559

341. Jak realizowana jest zasada oddzielenia dyspozycji środkami pieniężnymi od kasowej obsługi budżetu?
str. 559

342. Kto i na jakich zasadach wybiera bank do obsługi budżetu j.s.t.?
str. 560

343. Jakie wyróżnia się rachunki bankowe dla obsługi budżetu j.s.t.?
str. 561

Rozdział 13
Finansowanie deficytu i długu publicznego j.s.t.
str. 565


1. Deficyt budżetowy j.s.t. i zasady jego pokrywania (Joanna M. Salachna)
str. 565

344. Co to jest deficyt budżetowy j.s.t. i na jakich etapach prowadzenia gospodarki finansowej może występować?
str. 565

345. Na czym polega przejściowy deficyt budżetu j.s.t. i czym się różni od deficytu budżetowego?
str. 566

346. Jakie są prawnie dopuszczalne granice deficytu budżetowego j.s.t.?
str. 566

347. Jakie są konsekwencje występowania deficytu budżetowego części bieżącej oraz części majątkowej budżetu j.s.t.?
str. 568

348. Jakie są źródła i zasady pokrywania (finansowania) deficytu budżetowego j.s.t.?
str. 569

349. Jakie są źródła i zasady pokrywania (finansowania) przejściowego deficytu budżetu j.s.t.?
str. 571

350. Jakie zobowiązania są zaliczane do długu j.s.t.?
str. 571

351. Od jakich czynników zależy możliwość zaciągania długu przez j.s.t.?
str. 572

352. Jakie pułapy zadłużenia j.s.t. obowiązują do
str. 2013 r.?
str. 573

353. Jak będą obliczane dopuszczalne granice długu j.s.t. od
str. 2014 r.?
str. 574

354. Jakie zobowiązania i pod jakimi warunkami nie są uwzględniane przy obliczaniu wskaźnika dopuszczalnego zadłużenia j.s.t.?
str. 577

355. Jakie zasady obowiązują przy obliczaniu spłat zadłużenia członków związków j.s.t.?
str. 578

356. Na jakiej podstawie RIO ocenia możliwość sfinansowania deficytu budżetowego j.s.t.?
str. 580

357. Jakie są konsekwencje przekroczenia wskaźników zadłużenia j.s.t.?
str. 581

358. Z jakich źródeł jest pokrywana (finansowana) spłata zadłużenia j.s.t.?
str. 582

359. Jak są klasyfikowane w budżecie spłaty zadłużenia j.s.t.?
str. 582

2. Zarządzanie długiem i finansowanie długu j.s.t. (Marzanna Poniatowicz)
str. 583


360. Na czym polega istota i jakie są cele procesu zarządzania długiem j.s.t.?
str. 583

361. Na czym polega specyfika zarządzania długiem w przypadku kredytów i pożyczek zaciąganych przez j.s.t.?
str. 584

362. Na czym polega specyfika zarządzania długiem j.s.t. w przypadku obligacji komunalnych?
str. 587

363. Jakie rodzaje ryzyka występują przy korzystaniu z instrumentów zwrotnego finansowania przez j.s.t.?
str. 588

364. Jakie instrumenty j.s.t. mogą wykorzystywać w celu ograniczania ryzyka zadłużenia?
str. 590

365. Jaka jest rola kontroli zarządczej w zarządzaniu długiem j.s.t.?
str. 591

366. Jaką rolę odgrywa WPF w zakresie procesu zarządzania długiem j.s.t.?
str. 593

367. Na czym polega rating komunalny jako instrument zarządzania długiem lokalnym?
str. 594

368. Jaką rolę w zakresie zarządzania długiem j.s.t. odgrywają instrumenty organizacyjno-instytucjonalne?
str. 595

369. Jaką rolę w zakresie zarządzania długiem j.s.t. odgrywają instrumenty informacyjno-promocyjne (komunikacji marketingowej)?
str. 596

Część IV
Fundusze celowe i środki unijne w gospodarce finansowej j.s.t.
str. 599

Rozdział 14
Finansowanie zadań j.s.t. ze środków funduszy celowych (Jolanta Szołno-Koguc)
str. 601

1. Uwagi ogólne
str. 601


370. Dlaczego j.s.t. nie mogą tworzyć funduszy celowych?
str. 601

371. Z jakich państwowych funduszy celowych mogą korzystać j.s.t.?
str. 601

2. Fundusz ochrony środowiska i gospodarki wodnej
str. 603


372. Jaki jest status prawny i organizacja funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej?
str. 603

373. Czy i w jakim zakresie j.s.t. mogą korzystać ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej?
str. 604

374. Jakie są zasady udzielania dofinansowania w formie pożyczki, dotacji lub dopłaty do oprocentowania kredytu bankowego?
str. 605

375. Czy i w jakim zakresie j.s.t. mogą korzystać ze środków wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej?
str. 607

376. Jak należy rozliczać dofinansowanie ze środków Narodowego Funduszu i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej?
str. 608

3. Fundusz Rozwoju Inwestycji Komunalnych oraz Fundusz Termomodernizacji i Remontów
str. 610


377. Jakie są podstawy prawne, finansowanie oraz cele FRIK?
str. 610

378. Jakie są szczegółowe warunki i tryb uzyskania kredytu preferencyjnego ze środków FRIK?
str. 610

379. Jakie są zasady funkcjonowania Funduszu Termomodernizacji i Remontów oraz pod jakimi warunkami można uzyskać finansowanie z jego środków?
str. 612

Rozdział 15
Finansowanie j.s.t. ze środków Unii Europejskiej oraz z innych bezzwrotnych środków zagranicznych
str. 614

1. Źródła i zasady finansowania (Marzanna Poniatowicz)
str. 614


380. Z jakich funduszy europejskich j.s.t. może uzyskać wsparcie finansowe w ramach perspektywy finansowej 2007-2013?
str. 614

381. Jakie są zasady i priorytety wsparcia finansowego w ramach EFRR?
str. 616

382. Jakie są zasady i priorytety wsparcia finansowego w ramach EFS?
str. 618

383. Jakie są zasady i priorytety wsparcia finansowego w ramach FS?
str. 619

384. Na czym polega innowacyjność mechanizmów finansowania inwestycji samorządowych w ramach inicjatyw wspólnotowych JESSICA, JEREMIE, JASPER?
str. 620

385. Jakie są możliwości i zasady uzyskania przez j.s.t. wsparcia finansowego w ramach funduszy Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego?
str. 622

386. Jakie są możliwości i zasady uzyskania przez j.s.t. wsparcia finansowego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy?
str. 623

387. Jakie dokumenty strategiczne (unijne/krajowe) określają priorytety i obszary wykorzystania oraz system wdrażania funduszy unijnych w Polsce?
str. 625

388. W jaki sposób zorganizowany jest instytucjonalny system zarządzania programami operacyjnymi w Polsce?
str. 625

389. Jakie zmiany w zakresie wdrażania środków funduszy europejskich wprowadziła ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych?
str. 627

2. Pozyskiwanie środków unijnych przez j.s.t. - zasady postępowania (Hubert Ostapowicz)
str. 629


390. Co obejmuje pojęcie projektu współfinansowanego ze środków unijnych?
str. 629

391. Jaki jest typowy model (schemat) projektu realizowanego przez j.s.t.?
str. 630

392. W jaki sposób w j.s.t. powinien zostać zorganizowany proces formułowania projektów europejskich?
str. 631

393. W jaki sposób należy zarządzać projektem w j.s.t. (struktura zarządzania, podział zadań i odpowiedzialności, system przepływu informacji)?
str. 632

394. Na jakich zasadach j.s.t. może realizować projekty europejskie w partnerstwie z innym podmiotem, w tym podmiotem zagranicznym?
str. 633

395. W jaki sposób j.s.t. powinna przeprowadzać analizę problemową stanowiącą podstawę i punkt wyjścia w procesie projektowania przedsięwzięć rozwojowych?
str. 634

396. Jak należy określać zadania projektowe?
str. 634

397. W jaki sposób należy planować produkty i rezultaty projektu na etapie jego formułowania?
str. 635

398. W jaki sposób j.s.t. powinna kształtować budżet projektu, aby spełnić wymogi niezbędności i racjonalności wydatków?
str. 636

399. Co to znaczy, że wydatek projektowy poniesiony przez j.s.t. jest kwalifikowalny?
str. 637

400. Na czym polega specyfika zarządzania finansowego w projektach europejskich realizowanych przez j.s.t., ze szczególnym uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych?
str. 637

401. Na czym polega proces monitorowania przebiegu realizacji projektu w j.s.t.?
str. 638

402. Jakie są cele i kryteria ewaluacji projektów realizowanych przy udziale środków UE?
str. 639

3. Zasady kontroli rozliczania środków pomocowych (Hubert Ostapowicz)
str. 640


403. Jaka jest różnica pomiędzy monitorowaniem, ewaluacją a kontrolą rozliczania środków pomocowych?
str. 640

404. Jakie akty prawne regulują proces kontroli rozliczania środków pomocowych?
str. 641

405. Jakie instytucje są uprawnione do dokonywania kontroli rozliczania środków unijnych w j.s.t.?
str. 642

406. Jakie są rodzaje i zasadnicze cele dokonywania kontroli projektów realizowanych przez j.s.t.?
str. 643

407. Jaki jest tryb przeprowadzania kontroli projektów w siedzibie j.s.t.?
str. 644

408. Jaki jest typowy zakres kontroli prawidłowości rozliczeń finansowych w projektach j.s.t.?
str. 645

409. Jaki jest typowy zakres kontroli prawidłowości realizacji działań merytorycznych w projektach j.s.t.?
str. 645

410. Jaki jest typowy zakres kontroli udzielania zamówień publicznych w projektach realizowanych przez j.s.t.?
str. 646

411. Jaki jest typowy zakres kontroli poprawności udzielania pomocy publicznej w projektach realizowanych przez j.s.t.?
str. 646

412. Na czym polegają tzw. kontrole krzyżowe?
str. 647

413. Jakie mogą być ustalenia przeprowadzonych kontroli rozliczania środków unijnych?
str. 648

414. Jakie mogą być przesłanki rozwiązania umowy o dofinansowanie projektu realizowanego przy udziale środków UE w wyniku przeprowadzonych czynności kontrolnych?
str. 649

Część V
Sprawozdawczość, kontrola i nadzór oraz dyscyplina finansów publicznych w j.s.t.
str. 651

Rozdział 16
Sprawozdawczość finansowa i budżetowa oraz absolutorium budżetowe w j.s.t. (Ewa Czołpińska)
str. 653

1. Sprawozdawczość finansowa
str. 653


415. Jakie przepisy regulują zasady sporządzania sprawozdań finansowych j.s.t.?
str. 653

416. Co składa się na sprawozdanie finansowe j.s.t.?
str. 653

417. Co to jest bilans skonsolidowany j.s.t.?
str. 654

418. Jakie są terminy sporządzania i przekazywania sprawozdań finansowych oraz bilansu skonsolidowanego j.s.t.?
str. 654

419. Jakie znaczenie dla konstrukcji budżetu j.s.t. ma bilans z wykonania budżetu?
str. 655

420. Jaka jest różnica między sprawozdawczością finansową a budżetową j.s.t.?
str. 655

421. Czy przepisy przewidują możliwość korygowania sprawozdań finansowych?
str. 656

2. Sprawozdania budżetowe oraz w zakresie długu j.s.t.
str. 656


422. Jakie akty prawne regulują zasady sporządzania i przekazywania sprawozdań budżetowych oraz sprawozdań z zakresu operacji finansowych j.s.t.?
str. 656

423. Jakie rodzaje sprawozdań budżetowych muszą sporządzać j.s.t.?
str. 657

424. Jakie są sposoby, formy i terminy przekazywania poszczególnych sprawozdań?
str. 657

425. Kto jest zobligowany do sporządzania i przekazywania sprawozdań?
str. 658

426. Jakie są zasady agregowania danych w sprawozdaniach?
str. 659

427. Jakie są ogólne zasady sporządzania sprawozdań budżetowych?
str. 660

428. Na co należy zwrócić szczególną uwagę, sporządzając sprawozdanie Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych j.s.t.?
str. 660

429. Jakie reguły kontrolne obowiązują przy sporządzaniu sprawozdania Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych j.s.t.?
str. 663

430. Dlaczego prawidłowość danych wykazanych w sprawozdaniu Rb-PDP z wykonania dochodów podatkowych gminy i miasta na prawach powiatu jest tak istotna dla finansów j.s.t.?
str. 664

431. Jak powinno się bilansować sprawozdanie Rb-NDS o nadwyżce (deficycie) j.s.t. i o czym świadczą dane wykazane w tym sprawozdaniu?
str. 665

432. Jak powinno się sporządzać sprawozdanie Rb-27ZZ z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych j.s.t.?
str. 667

433. Jakie są zasady sporządzania sprawozdania Rb-30S z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych?
str. 669

434. Co należy wykazać w sprawozdaniu Rb-34S z wykonania dochodów i wydatków na wyodrębnionym rachunku dochodów przy jednostkach budżetowych funkcjonujących na podstawie ustawy o systemie oświaty?
str. 670

435. Jakie informacje zawiera sprawozdanie Rb-ST o stanie środków na rachunkach bankowych j.s.t. i dlaczego jest ono istotne?
str. 670

436. Dlaczego j.s.t. i ich jednostki organizacyjne sporządzają sprawozdanie Rb-WSa o wydatkach strukturalnych poniesionych przez j.s.t.?
str. 671

, 437. Jakie są ogólne zasady sporządzania i rodzaje sprawozdań z zakresu operacji finansowych j.s.t.?
str. 672

438. Jakie rodzaje sprawozdań z zakresu operacji finansowych są sporządzane na poszczególnych szczeblach jednostek?
str. 673

439. Czym różnią się zasady wykazywania należności j.s.t. w sprawozdaniu Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywów od zasad dotyczących sprawozdania Rb-27S?
str. 673

440. Jakiego rodzaju należności są wykazywane w sprawozdaniu Rb-N?
str. 674

441. Dlaczego sprawozdanie Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jest ważne z punktu widzenia sposobu liczenia długu publicznego?
str. 676

442. Jaką definicję kredytów i pożyczek należy stosować, sporządzając sprawozdanie Rb-Z, i co mówi o tym instrukcja do sporządzania sprawozdań?
str. 677

443. Czym muszą się charakteryzować umowy, w wyniku realizacji których powstały zobowiązania, aby móc je wykazać w danych uzupełniających sprawozdania Rb-Z?
str. 678

444. Co oznaczają pojęcia pierwotnego terminu zapadalności i pozostałego terminu zapadalności dla potrzeb sporządzania sprawozdania Rb-UZ uzupełniającego o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych i jaki mają one wpływ na sposób wykazywania danych w tym sprawozdaniu?
str. 679

445. Dlaczego j.s.t. sporządzają sprawozdania Rb-ZN o stanie zobowiązań oraz należności Skarbu Państwa z tytułu wykonywania przez j.s.t. zadań zleconych?
str. 680

3. Absolutorium budżetowe i jego skutki prawne
str. 681


446. Co to jest absolutorium budżetowe i jakie jest jego znaczenie?
str. 681

447. Jaka jest rola komisji rewizyjnej organu stanowiącego j.s.t. w procesie absolutoryjnym?
str. 682

448. Jak przebiega proces zatwierdzania sprawozdania z wykonania budżetu j.s.t. i sprawozdania finansowego j.s.t. przez organ stanowiący j.s.t.?
str. 682

449. Czym powinien się kierować organ stanowiący j.s.t., podejmując decyzję w przedmiocie absolutorium?
str. 684

450. Jakie są zadania RIO w procesie absolutorium budżetowego j.s.t.?
str. 684

451. Czy brak bezwzględnej większości w głosowaniu nad udzieleniem absolutorium jest równoznaczny z nieudzieleniem absolutorium?
str. 685

452. Co się dzieje w razie nieudzielenia absolutorium organowi wykonawczemu j.s.t.?
str. 686

Rozdział 17
Nadzór i kontrola gospodarki finansowej j.s.t.
str. 687

1. Nadzór i kontrola sprawowana przez RIO (Agnieszka Gerasimiuk)
str. 687


453. Jaka jest różnica pomiędzy nadzorem a kontrolą sprawowaną przez RIO?
str. 687

454. Na podstawie jakiego kryterium sprawowany jest nadzór nad aktami finansowymi j.s.t. i co ono oznacza w praktyce?
str. 688

455. Na podstawie jakich kryteriów RIO przeprowadza kontrolę gospodarki finansowej j.s.t.?
str. 689

456. W jakich przypadkach kolegium RIO decyduje o sporządzeniu raportu o stanie gospodarki finansowej j.s.t. i jaką pełni on funkcję?
str. 690

457. Co może stanowić podstawę zastrzeżeń do wniosków pokontrolnych i jak w prawidłowy sposób sporządzić takie zastrzeżenia?
str. 692

458. Jaki charakter prawny mają wyniki kontroli RIO i czy przysługuje na nie środek zaskarżenia do sądu administracyjnego?
str. 694

459. Jakiego rodzaju opinie wydają składy orzekające RIO?
str. 694

460. W jakim terminie RIO zobligowana jest do wydania opinii?
str. 695

461. W jakim trybie i do kogo składane jest odwołanie od opinii wydanej przez skład orzekający RIO?
str. 695

462. Jakie typy uchwał i zarządzeń podlegają nadzorowi RIO?
str. 696

463. Kto i w jakim terminie przedkłada RIO uchwały (zarządzenia) j.s.t.?
str. 697

464. Jakie skutki wywołuje zaniechanie przedłożenia RIO uchwały (zarządzenia)?
str. 698

465. Kto, w jakim czasie i trybie podejmuje decyzję o wszczęciu postępowania nadzorczego wobec uchwały (zarządzenia) j.s.t.?
str. 698

466. Jak oblicza się termin, w którym RIO może wydać rozstrzygnięcie nadzorcze?
str. 699

467. W jakich przypadkach RIO może zaskarżyć uchwałę (zarządzenie) j.s.t. do sądu administracyjnego?
str. 700

468. Kiedy kolegium RIO orzeka o istotnym, a kiedy o nieistotnym naruszeniu prawa?
str. 700

469. Jakiego rodzaju błędy występują najczęściej w praktyce sprawowania przez RIO nadzoru nad aktami j.s.t.?
str. 702

470. Jakie skutki prawne i faktyczne wywołuje rozstrzygnięcie nadzorcze zawarte w uchwale kolegium RIO (w zależności od rodzaju rozstrzygnięcia)?
str. 705

471. Co dla j.s.t. oznacza wstrzymanie wykonania uchwały budżetowej, w stosunku do której stwierdzono istotne naruszenie prawa?
str. 706

2. Kontrola skarbowa (Wojciech Stachurski)
str. 707


472. Czym jest kontrola skarbowa?
str. 707

473. Jakich obszarów działalności j.s.t. może dotyczyć kontrola skarbowa?
str. 708

474. W jakim zakresie kontrola skarbowa może obejmować gospodarowanie przez j.s.t. środkami publicznymi?
str. 709

475. W jakich formach procesowych kontrola skarbowa może być wykonywana wobec j.s.t.?
str. 710

476. Jak ustalić właściwość organów kontroli skarbowej wobec j.s.t.?
str. 712

477. Jak przebiega postępowanie kontrolne wobec j.s.t.?
str. 715

478. Jakie akty kończą postępowanie kontrolne i jakie przysługują od nich środki zaskarżenia?
str. 716

479. Jak wygląda procedura audytu wykonywanego przez kontrolę skarbową?
str. 719

480. Na czym polega kontrola skarbowa oświadczeń majątkowych składanych przez pracowników j.s.t.?
str. 721

481. Jakie pozaprocesowe obowiązki ciążą na j.s.t. wobec kontroli skarbowej?
str. 723

3. Kontrola sądowa oraz quasi-sądowa aktów finansowych j.s.t. (sądy administracyjne, samorządowe kolegia odwoławcze) (Piotr Pietrasz)
str. 724


482. Jakie są zadania SKO w systemie kontroli indywidualnych aktów finansowych j.s.t.?
str. 724

483. Jakie są zasady poddawania kontroli SKO indywidualnych aktów finansowych j.s.t. z zastosowaniem zwyczajnych środków prawnych?
str. 725

484. Jakie są zasady poddawania kontroli SKO indywidualnych aktów finansowych j.s.t. w przypadku wznowienia postępowania?
str. 728

485. Jakie są zasady poddawania kontroli SKO indywidualnych aktów finansowych j.s.t. w przypadku stwierdzenia nieważności decyzji (postanowienia)?
str. 731

486. Na czym polega zasada sądowej ochrony samodzielności j.s.t.?
str. 733

487. Jakie formy działania organów administracji publicznej związane ze sferą finansów publicznych j.s.t. podlegają zaskarżeniu do sądu administracyjnego?
str. 735

488. Jakie wyroki może wydawać wojewódzki sąd administracyjny?
str. 739

489. Czy j.s.t. może zaskarżyć wyrok wojewódzkiego sądu administracyjnego do NSA?
str. 742

490. Jakie są skutki orzeczeń sądów administracyjnych w odniesieniu do prowadzonych przez j.s.t. postępowań, w których są wydawane indywidualne akty finansowe?
str. 744

Rozdział 18
Odpowiedzialność za gospodarkę finansową j.s.t. oraz z tytułu dyscypliny finansowej
str. 749

1. Odpowiedzialność organów j.s.t. za gospodarkę finansową j.s.t. (Joanna M. Salachna, Rafał Trykozko)
str. 749


491. Czy organ stanowiący j.s.t. odpowiada za podjęcie uchwały niezgodnej z prawem?
str. 749

492. Za co jest odpowiedzialny organ wykonawczy j.s.t. w zakresie wykonywania ogólnego nadzoru nad realizacją budżetu j.s.t.?
str. 749

493. Czy można pociągnąć do odpowiedzialności karnej organy j.s.t. z tytułu prowadzenia gospodarki finansowej j.s.t. w sposób niezgodny z prawem?
str. 750

494. Czy organy j.s.t. mogą ponosić odpowiedzialność cywilną z tytułu skutków niezgodnego z prawem prowadzenia gospodarki finansowej j.s.t.?
str. 750

495. Na jakich przesłankach oparta jest odpowiedzialność z tytułu naruszenia zasad lub trybu udzielania dotacji, a także zasad rozliczania przekazanych dotacji?
str. 753

496. Jakie skutki wywołuje niezłożenie oświadczeń majątkowych przez osoby wchodzące w skład organu wykonawczego j.s.t. oraz przez radnego?
str. 756

497. Czy przekroczenie limitu zadłużenia j.s.t. jest przesłanką odpowiedzialności?
str. 757

498. Czy nieuchwalenie w roku budżetowym stawek podatków i opłat lokalnych jest podstawą odpowiedzialności organów j.s.t.?
str. 759

499. Czy zaniżenie ceny sprzedawanej nieruchomości stanowi przesłankę odpowiedzialności organu wykonawczego j.s.t.?
str. 759

500. Jaki rodzaj odpowiedzialności może powodować nieprawidłowy wybór wykonawcy zamówienia publicznego?
str. 760

501. Kto odpowiada za nieprawidłowości przy udzieleniu zamówienia publicznego - zawierający umowę czy komisja przetargowa?
str. 761

502. Kto odpowiada za wydatkowanie funduszu sołeckiego na zadania uchwalone przez zebranie wiejskie?
str. 762

503. Czy przesłankę odpowiedzialności stanowi wypłacenie wynagrodzeń pracownikom mimo braku środków w planie finansowym?
str. 763

504. Co stanowi przesłankę odpowiedzialności kierownika jednostki za nieprawidłowości w zorganizowaniu kontroli zarządczej w jednostce?
str. 764

505. Czy niewykonywanie zaleceń pokontrolnych (np. RIO) powoduje odpowiedzialność, a jeśli tak, to jaką i czyją?
str. 766

2. Odpowiedzialność pracowników urzędu j.s.t. w zakresie gospodarki finansowej j.s.t. (Joanna M. Salachna, Rafał Trykozko)
str. 767


506. Czy pracownik urzędu j.s.t. ponosi odpowiedzialność za gospodarkę finansową j.s.t.?
str. 767

507. W jakim zakresie odpowiedzialność za gospodarkę finansową j.s.t. ponosi skarbnik (główny księgowy)?
str. 767

508. Jakie konsekwencje dla skarbnika powoduje odmowa udzielenia kontrasygnaty?
str. 768

509. Czy podpis skarbnika złożony na fakturze lub umowie mimo braku w budżecie środków na ich realizację powoduje powstanie odpowiedzialności?
str. 770

510. Czy pracownik urzędu wykonujący polecenie przełożonego ponosi odpowiedzialność za nieprawidłowości w zakresie gospodarki finansowej j.s.t.?
str. 770

511. Czy pracownik urzędu ponosi odpowiedzialność z tytułu wykonania czynności nienależącej do zakresu jego obowiązków?
str. 771

512. Czy pracownik urzędu może być pociągnięty do odpowiedzialności na podstawie przepisów działu V kodeksu pracy za szkodę wyrządzoną dla gospodarki finansowej j.s.t.?
str. 772

513. Jakie skutki prawne wywołuje niezłożenie oświadczenia majątkowego przez zobowiązanego do tego pracownika urzędu?
str. 773

514. Czy pracownik urzędu może odpowiadać własnym majątkiem za spowodowanie nieprawidłowości w gospodarce finansowej j.s.t.?
str. 774

515. Czy pracownik urzędu może odpowiadać z tytułu przekroczenia upoważnienia do dokonywania wydatków?
str. 774

516. Czy pracownik urzędu może być zobowiązany do zwrotu otrzymanego wynagrodzenia za pracę, jeżeli zostało ono ustalone niezgodnie z przepisami?
str. 775

517. Czy pracownik urzędu ponosi odpowiedzialność za czyny popełnione podczas wykonywania zastępstwa za innego pracownika?
str. 776

518. Który z pracowników j.s.t. ponosi odpowiedzialność i jakiego rodzaju za naliczenie należności j.s.t. w kwocie niższej niż należna?
str. 777

519. Czy pracownik, który dokonał inwentaryzacji niezgodnie z zasadami ustawy o rachunkowości bądź zarządzeniem przełożonego w tym zakresie, może zostać pociągnięty do odpowiedzialności, a jeśli tak - to jakiej?
str. 778

520. Czy kierownik jednostki może uczynić głównego księgowego odpowiedzialnym za wszystkie obowiązki w zakresie rachunkowości?
str. 779

521. Czy pracownik urzędu j.s.t. ma obowiązek zawiadomienia właściwego organu o naruszeniu przez kierownika urzędu dyscypliny finansów publicznych i czy ponosi konsekwencje w razie niezawiadomienia?
str. 780

3. Odpowiedzialność innych podmiotów w zakresie dotyczącym gospodarki finansowej j.s.t. (Joanna M. Salachna, Rafał Trykozko)
str. 781

522. Jaką odpowiedzialność ponosi kierownik jednostki budżetowej w zakresie gospodarki finansowej j.s.t.?
str. 781

523. Czy podmioty pobierające środki stanowiące dochody budżetów j.s.t. ponoszą odpowiedzialność za nieterminowe przekazanie lub nieprzekazanie tych środków?
str. 782

524. Czy istnieje możliwość pociągnięcia do odpowiedzialności Skarbu Państwa z tytułu nieprzekazania subwencji i dotacji należnych j.s.t.?
str. 783

525. O czym świadczy akceptacja czynności przez radcę prawnego j.s.t. i czy zwalnia ona inne osoby z odpowiedzialności z tytułu realizacji tej czynności?
str. 783

526. Czy osoba pełniąca społecznie funkcję w j.s.t. może ponosić odpowiedzialność za niezgodne z prawem działania j.s.t., a jeśli tak - to jakiego rodzaju?
str. 784

527. Czy sołtys ponosi odpowiedzialność za nieterminowe przedłożenie wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) wniosku w sprawie wykorzystania funduszu sołeckiego?
str. 785

528. Czy kierownik jednostki organizacyjnej j.s.t. odpowiada za wykazanie w sprawozdaniu danych niezgodnych z ewidencją, jeżeli księgi rachunkowe prowadzi osoba niebędąca jego pracownikiem (np. główny księgowy zespołu obsługi szkół)?
str. 785

529. Za co i jak odpowiada inkasent podatków i opłat lokalnych?
str. 786

530. Czy można pociągnąć do odpowiedzialności inspektora nadzoru za odebranie wadliwie wykonanej inwestycji?
str. 787

531. Czy kolegium RIO może ponieść konsekwencje niezgodnego z prawem wykonywania nadzoru nad uchwałami organów j.s.t.?
str. 788

4. Odpowiedzialność z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych (Joanna M. Salachna, Rafał Trykozko)
str. 788

532. Jakie akty prawne i w jakim zakresie regulują odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych?
str. 788

533. W jakich przypadkach nie stosuje się zasad odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych?
str. 790

534. Czy i ewentualnie w jakim zakresie odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych jest zależna od innych rodzajów odpowiedzialności prawnej?
str. 792

535. Kto (jakie kategorie podmiotów) podlega odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych?
str. 792

536. Jakie ogólne przesłanki powodują możliwość pociągnięcia do odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych?
str. 794

537. Jak należy rozumieć stwierdzenie, że odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych jest ponoszona za zachowania zawinione?
str. 794

538. Czy możliwe jest przypisanie odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych zarówno organowi wykonawczemu jednoosobowemu, jak i organowi kolegialnemu (zarządowi) j.s.t.?
str. 796

539. Czy możliwe jest przypisanie radnemu odpowiedzialności z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych?
str. 797

540. Kto podlega odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych jako kierownik jednostki i jakie są lub mogą być skutki takiej odpowiedzialności?
str. 797

541. Kiedy kierownik jednostki może wypełnić znamiona czynów związanych z nieprawidłowościami w organizacji kontroli zarządczej?
str. 798

542. Co jest decydujące dla ponoszenia odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych przez podmioty spoza sektora finansów publicznych?
str. 798

543. Czy i w jakich przypadkach odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych może być ponoszona za cudze zachowania?
str. 799

544. Na jakich przesłankach oparta jest odpowiedzialność w przypadku wydania polecenia lub upoważnienia do działania?
str. 801

545. Co oznacza zgłoszenie sprzeciwu wobec uchwały zawierającej polecenie lub upoważnienie do popełnienia czynu karalnego i jakie powoduje skutki?
str. 802

546. Czy odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ponoszą osoby wstrzymujące się od głosowania za uchwałą zawierającą polecenie lub upoważnienie do popełnienia czynu karalnego?
str. 803

547. Które czyny może popełnić tylko główny księgowy lub osoba przez niego upoważniona?
str. 803

548. Jakie zachowania dotyczące należności j.s.t. lub ich jednostek organizacyjnych stanowią naruszenia dyscypliny finansów publicznych?
str. 805

549. Czy nieustalenie w umowie cywilnoprawnej kar umownych lub odsetek może być traktowane jako naruszenie dyscypliny finansów publicznych?
str. 806

550. Co oznacza niedochodzenie należności, które powoduje odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych?
str. 807

551. Czy wójt (burmistrz, prezydent miasta) może zostać pociągnięty do odpowiedzialności przed komisją orzekającą w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych z tytułu nieprawidłowości w pobieraniu należności podatkowych gminy?
str. 807

552. W jakich przypadkach odpowiedzialnością objęte są rozliczenia pomiędzy j.s.t. a jej jednostkami organizacyjnymi?
str. 808

553. Kiedy (w jakich przypadkach) zaistnieje naruszenie dyscypliny finansów publicznych w związku z udzielaniem dotacji przez j.s.t.?
str. 809

554. Kiedy (w jakich przypadkach) powstaje odpowiedzialność w związku z wykorzystywaniem dotacji udzielonej przez j.s.t.?
str. 809

555. Jakie zmiany planów finansowych j.s.t. lub jej jednostek organizacyjnych skutkują odpowiedzialnością za naruszenie dyscypliny finansów publicznych?
str. 811

556. Kiedy i w jakich okolicznościach czynem karalnym będzie dokonanie wydatku przez j.s.t. lub jej jednostkę organizacyjną?
str. 813

557. W jakich przypadkach dysponowanie rezerwą wywoła odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych?
str. 814

558. Kiedy zaniechanie realizacji zobowiązań wywoła odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych i kto ją będzie ponosił?
str. 815

559. Jakie nieprawidłowości w zakresie trybu postępowania o zamówienie publiczne będą powodować odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych i kto ją będzie ponosił?
str. 816

560. Jakie nieprawidłowości w związku z zawieraniem umów o zamówienie publiczne będą powodować odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych i czyja to będzie odpowiedzialność?
str. 816

561. W jakich przypadkach odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych mogą ponieść osoby uczestniczące w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego?
str. 817

562. Jakie nieprawidłowości w związku z zawieraniem umów koncesji będą powodować odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych i czyja będzie to odpowiedzialność?
str. 819

563. W jakich okolicznościach i kto będzie ponosił odpowiedzialność za zaniechanie przeprowadzenia i rozliczenia inwentaryzacji?
str. 819

564. Kto ponosi odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w związku z nieprawidłowościami w zakresie sprawozdawczości finansowej?
str. 820

565. W jakich przypadkach popełnienie czynu określonego w ustawie o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych nie będzie wywoływać odpowiedzialności?
str. 823

566. Kto ocenia znikomość szkodliwości czynu, który skutkuje niedochodzeniem odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych?
str. 824

567. Jakie organy i w jakim zakresie orzekają o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w związku z funkcjonowaniem j.s.t.?
str. 824

568. Kto pełni funkcje oskarżycielskie w postępowaniu w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych i jakie ma w związku z tym kompetencje?
str. 825

569. Czy organy j.s.t. lub kierownicy jednostek organizacyjnych mają obowiązek zawiadamiania właściwego organu o podejrzeniu popełnienia w ich jednostkach naruszenia dyscypliny finansów publicznych?
str. 826

570. Jakie są strony postępowania w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych i jakie przysługują im w związku z tym kompetencje?
str. 827

571. Jakie uprawnienia przysługują obwinionemu w trakcie postępowania w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych?
str. 827

572. Jakiego rodzaju dowody są uwzględniane w trakcie postępowania w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych i jaką mają moc?
str. 828

573. Jakiego rodzaju orzeczenia wydają komisje orzekające w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych?
str. 830

574. Jakie kary grożą za naruszenie dyscypliny finansów publicznych i jakie są zasady ich wymiaru?
str. 831

575. Kiedy można złagodzić karę lub odstąpić od jej wymierzenia?
str. 832

576. Jakie konsekwencje może powodować ukaranie pracownika j.s.t. lub jej jednostki organizacyjnej za naruszenie dyscypliny finansów publicznych?
str. 833

577. Co oznaczają, kiedy następują i jakie wywołują skutki przedawnienie karalności oraz zatarcie ukarania?
str. 833

578. Do kogo, w jakim terminie i kto może złożyć odwołanie od orzeczenia wydanego przez komisję orzekającą?
str. 834

579. Jakie orzeczenia i w jakich sprawach wydaje GKO?
str. 835

580. Kiedy, komu przysługuje i jakie wywołuje skutki skarga do sądu administracyjnego na orzeczenie wydane w postępowaniu o naruszenie dyscypliny finansów publicznych?
str. 836

Część VI
Wzory uchwał, decyzji, umów i innych dokumentów stosowanych przez j.s.t.
str. 839

1. Wzory dotyczące form organizacyjno-prawnych działalności gospodarczej j.s.t.
str. 841


Wzór 1. Uchwała Rady Gminy (Rady Miejskiej) w sprawie utworzenia samorządowego zakładu budżetowego (Cezary Kosikowski)
str. 841

Wzór 2. Uchwała Rady Miejskiej w sprawie likwidacji komunalnego zakładu budżetowego (Cezary Kosikowski)
str. 844

Wzór 3. Uchwała Rady Miejskiej w sprawie przekształcenia komunalnego zakładu budżetowego w jednoosobową spółkę akcyjną gminy (Cezary Kosikowski)
str. 845

Wzór 4. Uchwała Rady Gminy w sprawie utworzenia jednoosobowej spółki z o.o. dla prowadzenia działalności gminy poza sferą użyteczności publicznej (Cezary Kosikowski)
str. 847

Wzór 5. Uchwała Rady Miejskiej w sprawie przystąpienia miasta do spółki akcyjnej (Cezary Kosikowski)
str. 849

Wzór 6. Umowa o partnerstwie publiczno-prywatnym (Maciej Perkowski)
str. 850

2. Wzory dotyczące współpracy j.s.t. (Małgorzata Ofiarska)
str. 872


Wzór 7. Typowy statut związku międzykomunalnego
str. 872

Wzór 8. Utworzenie europejskiego ugrupowania współpracy terytorialnej
str. 892

Wzór 9. Porozumienie o współpracy transgranicznej
str. 894

Wzór 10. Umowa o współpracy przygranicznej
str. 896

3. Wzory uchwał dotyczących danin lokalnych (Leonard Etel, Mariusz Popławski)
str. 899


Wzór 11. Uchwała w sprawie stawek podatku od nieruchomości
str. 899

Wzór 12. Uchwała w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
str. 901

Wzór 13. Uchwała w sprawie stawek podatku od środków transportowych
str. 902

Wzór 14. Uchwała w sprawie opłaty od posiadania psów
str. 904

Wzór 15. Uchwała w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego
str. 906

Wzór 16. Uchwała w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna
str. 907

Wzór 17. Uchwała w sprawie poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
str. 908

Wzór 18. Uchwała w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
str. 910

Wzór 19. Uchwała w sprawie stawek opłaty targowej
str. 913

Wzór 20. Uchwała w sprawie ustalenia miejscowości, w których pobiera się opłatę miejscową
str. 915

Wzór 21. Uchwała w sprawie opłaty miejscowej
str. 916

Wzór 22. Uchwała w sprawie opłaty uzdrowiskowej
str. 918

Wzór 23. Uchwała w sprawie opłaty prolongacyjnej
str. 920

Wzór 24. Uchwała w sprawie zwolnienia gruntów, na których zaprzestano produkcji rolnej
str. 921

4. Wzory aktów dotyczących innych dochodów j.s.t. (Marcin Tyniewicki)
str. 923


Wzór 25. Uchwała w sprawie wydzielonego rachunku dochodów w samorządowych oświatowych jednostkach budżetowych
str. 923

Wzór 26. Uchwała w sprawie przekazania nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego
str. 926

Wzór 27. Uchwała w sprawie zasad umarzania, odraczania terminów spłaty i rozkładania na raty należności cywilnoprawnych
str. 927

Wzór 28. Postanowienie w sprawie potrącenia niepodatkowych należności budżetowych
str. 931

Wzór 29. Decyzja w sprawie odmowy potrącenia niepodatkowych należności budżetowych
str. 933

5. Wzory uchwał w sprawie WPF (Ewa Czołpińska)
str. 935


Wzór 30. Uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej (część tekstowa)
str. 935

Wzór 31. Uchwała w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej (część tekstowa)
str. 938

6. Wzory uchwał w sprawach budżetowych (Cezary Kosikowski)
str. 941


Wzór 32. Uchwała w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej (uchwały o prowizorium budżetowym, uchwały o zmianie uchwały budżetowej)
str. 941

Wzór 33. Uchwała budżetowa
str. 946

Wzór 34. Uchwała o prowizorium budżetowym
str. 951

Wzór 35. Uchwała o zmianie uchwały budżetowej
str. 956

Wzór 36. Uchwała w sprawie absolutorium budżetowego
str. 958

7. Wzory uchwał i decyzji dotyczących dotacji (Anna Ostrowska)
str. 961


Wzór 37. Uchwała w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych
str. 961

Wzór 38. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej innej j.s.t.
str. 970

Wzór 39. Umowa o powierzenie realizacji zadania publicznego
str. 971

Wzór 40. Decyzja w sprawie zwrotu dotacji
str. 981

8. Wzory aktów dotyczących funduszu sołeckiego (Rafał Trykozko)
str. 984


Wzór 41. Uchwała w sprawie wyrażenia (lub niewyrażenia) zgody na utworzenie funduszu sołeckiego
str. 984

Wzór 42. Wniosek sołectwa w sprawie przeznaczenia funduszu sołeckiego
str. 985

9. Wzory dokumentów dotyczących finansowania z państwowych funduszy celowych (Jolanta Szołno-Koguc)
str. 986


Wzór 43. Wniosek o pożyczkę (dotację) z Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych
str. 986

Wzór 44. Wniosek o przyznanie środków z wojewódzkiego lub Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
str. 992

10. Wzory dokumentów dotyczących pozyskiwania środków unijnych lub ze źródeł zagranicznych (Hubert Ostapowicz)
str. 995


Wzór 45. Umowa wewnątrzprojektowa o udzielenie pomocy publicznej zawieranej pomiędzy j.s.t. a beneficjentem pomocy publicznej
str. 995

Wzór 46. Deklaracja uczestnictwa w projekcie na przykładzie operacji realizowanej przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego
str. 999

Wzór 47. Przykładowy zakres czynności osób zaangażowanych w zarządzanie projektem w j.s.t.
str. 1000

11. Wzory pism procesowych w sprawach dotyczących naruszenia dyscypliny finansów publicznych (Joanna M. Salachna)
str. 1002


Wzór 48. Zawiadomienie o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych
str. 1002

Wzór 49. Wniosek Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych o ukaranie
str. 1005

Wzór 50. Orzeczenie komisji orzekającej przy regionalnej izbie obrachunkowej
str. 1009

autorzy
str. 1013Ukryj

Opis:

Książka jest kompendium wiedzy o regulacjach prawnych dotyczących finansów samorządowych oraz o problemach pojawiających się w praktyce i sposobach ich rozwiązywania. Publikacja ma formę pytań i odpowiedzi odnoszących się do najważniejszych kwestii z zakresu finansów samorządowych. Z książki czytelnik dowie się m.in.: o jakim wymogom muszą odpowiadać uchwały podatkowe jednostek samorządu terytorialnego, o jakie są obowiązki kierowników jednostek organizacyjnych związane z wykonywaniem budżetu jednostek samorządu terytorialnego, o w jakim zakresie odpowiedzialność za gospodarkę finansową jednostki samorządu terytorialnego ponosi skarbnik (główny księgowy), o jakich opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego nie zalicza się do opłat lokalnych i dlaczego. Atutem opracowania są zamieszczone w nim wzory pism (uchwał, decyzji, deklaracji), które mogą okazać się przydatne w praktyce. Publikacja jest przeznaczona przede wszystkim dla radnych oraz pracowników urzędów jednostek samorządu terytorialnego i regionalnych izb obrachunkowych, a także rzeczników dyscypliny finansów publicznych i członków komisji orzekających w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych, jak również sędziów i członków samorządowych kolegiów odwoławczych. Książka jest dziełem specjalistów zajmujących się naukowo i praktycznie finansami samorządowymi.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-0748-2 , Oprawa: miękka , Format: B5 (176 x 250 mm) , 1016
Rodzaj: poradnik , Medium: książki WKP (DnZ)
Dział: Prawo podatkowe, finanse i rachunkowość / Prawo finansowe
Kod: ABC-0705:W01Z01;NAZYCZENIE Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów