Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszykaWydawnictwo:  Polska Akademia Nauk
Kod: ABC-0724:W01P01  Ilość w paczce: 10

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 129,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 116,10 zł. ( Oszczędzasz: 12,90 zł. )

Spis treści: 

WYKAZ CZASOPISM I WYDAWNICTW CIĄGŁYCH
str. 7

OBJAŚNIENIA SKRÓTÓW
str. 12

01. BIBLIOGRAFIE
str. 15


01.1. Bibliografie piśmiennictwa polskiego
str. 15

01.2. Bibliografie piśmiennictwa zagranicznego
str. 17

02. USTAWODAWSTWO
str. 18


02.1. Wydawnictwa urzędowe. Wybór tytułów ważniejszych aktów normatywnych opublikowanych w Dzienniku Ustaw według poszczególnych gałęzi prawa
str. 18

02.1.*09. Prawo konstytucyjne
str. 18

02.1.*10. Prawo administracyjne
str. 20

02.1.*11. Prawo finansowe
str. 22

02.1.*12. Prawo międzynarodowe
str. 23

02.1.*15. Prawo karne
str. 23

02.1.*16. Prawo karne procesowe
str. 24

02.1.*18. Prawo cywilne
str. 24

02.1.*19. Prawo cywilne procesowe
str. 24

02.1.*20. Prawo pracy
str. 25

02.1.*22. Organy ochrony prawnej i rozjemstwa
str. 25

02.2. Wydawnictwa nieurzędowe. Zbiory przepisów. Projekty ustaw. Ekspertyzy i opinie prawne. 26

02.2.*09. Prawo konstytucyjne
str. 26

02.2.*10. Prawo administracyjne
str. 28

02.2.*11. Prawo finansowe
str. 34

02.2.*12. Prawo międzynarodowe publiczne
str. 36

02.2.*13. Prawo międzynarodowe prywatne
str. 36

02.2.*15. Prawo karne
str. 37

02.2.*16. Prawo karne procesowe
str. 37

02.2.*18. Prawo cywilne
str. 38

02.2.*19. Prawo cywilne procesowe
str. 42

02.2.*20. Prawo pracy
str. 43

02.2.*22. Organy ochrony prawnej i rozjemstwa
str. 44

03. ORZECZNICTW0
str. 46


03.1. Wydawnictwa urzędowe
str. 46

03.2. Wydawnictwa nieurzędowe według poszczególnych gałęzi prawa
str. 46

03.2.*09. Prawo konstytucyjne
str. 46

03.2.*10. Prawo administracyjne
str. 47

03.2.*11. Prawo finansowe
str. 48

03.2.*12. Prawo międzynarodowe
str. 48

03.2.*13. Prawo międzynarodowe prywatne
str. 49

03.2.*15. Prawo karne
str. 49

03.2.*16. Prawo karne procesowe
str. 49

03.2.*18. Prawo cywilne
str. 49

03.2.*19. Prawo cywilne procesowe
str. 50

03.2.*20. Prawo pracy
str. 51

03.2.*22. Organy ochrony prawnej i rozjemstwa
str. 51

04. CZASOPISMA I WYDAWNICTWA CIĄGŁE PRAWNICZE
str. 52


04.1. Czasopisma i wydawnictwa ciągłe polskie
str. 52

04.2. Recenzje czasopism zagranicznych
str. 60

05. ENCYKLOPEDIE. SŁOWNIKI. SKOROWIDZE
str. 61

06. GENERALIA. INFORMATYKA PRAWNICZA. KSIĘGI PAMIĄTKOWE
str. 63

07. TEORIA PAŃSTWA I PRAWA
str. 69


07.1. Opracowania dotyczące całości i zagadnienia ogólne
str. 69

07.2. Teoria państwa
str. 70

07.3. Teoria prawa
str. 72

07.4. Recenzje prac publikowanych za granicą
str. 84

08. HISTORIA PAŃSTWA I PRAWA
str. 85


08.1. Opracowania dotyczące całości i zagadnienia ogólne
str. 85

08.1.01. Prawo rzymskie (archaiczne, przedklasyczne, klasyczne, poklasyczne)
str. 86

08.1.02. Prawo innych państw antycznych (sumeryjskie, asyryjskie, babilońskie, egipskie, greckie i pozostałe)
str. 93

08.2. Zagadnienia szczegółowe
str. 94

08.2.01. Historia ustroju politycznego i społecznego
str. 94

08.2.02. Historia doktryn polityczno-prawnych, literatura i nauka prawnicza
str. 104

08.2.03. Historia prawa administracyjnego i finansowego
str. 112

08.2.04. Historia prawa międzynarodowego i stosunków międzynarodowych
str. 119

08.2.05. Historia prawa cywilnego
str. 120

08.2.06. Historia prawa procesowego i wymiaru sprawiedliwości
str. 123

08.2.07. Historia prawa karnego
str. 127

08.2.08. Historia prawa kościelnego
str. 129

08.2.09. Historia innych dziedzin prawa (Prawo pracy, wojskowe, górnicze, morskie)
str. 131

08.2.10. Okupacja w okresie II wojny światowej
str. 132

08.3. Źródła i historia źródeł
str. 133

08.4. Recenzje prac publikowanych za granicą
str. 135

09. PRAWO KONSTYTUCYJNE
str. 136


09.1. Zagadnienia ogólne i opracowania dotyczące całości. Podręczniki
str. 136

09.1.01. Źródła prawa konstytucyjnego. Postępowanie ustawodawcze. Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego. Prawo międzynarodowe a prawo wewnętrzne
str. 137

09.1.02. Konstytucyjne zasady ustrojowe i teoria konstytucji. Polityka zagraniczna
str. 146

09.1.03. Wolności, prawa i obowiązki człowieka i obywatela. Prawa dziecka
str. 157

09.1.04. Organy państwowe w Rzeczypospolitej Polskiej i ich kompetencje. Podział władz
str. 165

09.1.05. Terenowe organy władzy publicznej. Samorząd terytorialny. Samorząd zawodowy
str. 170

09.1.06. Prawo wyborcze. Referendum
str. 173

09.2. Nauki polityczne
str. 176

09.3. Prawo konstytucyjne i nauki polityczne państw obcych i Unii Europejskiej
str. 180

09.3.01. Zagadnienia prawa konstytucyjnego Unii Europejskiej
str. 180

09.3.02. Zagadnienia prawa konstytucyjnego państw obcych
str. 186

09.4. Recenzje prac publikowanych za granicą
str. 200

10. PRAWO ADMINISTRACYJNE
str. 201


10.0. Opracowania dotyczące całości. Podręczniki
str. 201

10.1. Zagadnienia ogólne
str. 202

10.1.01. Nauka administracji. Zagadnienia prawne organizacji, zarządzania i kierowania w administracji publicznej. Informatyzacja administracji publicznej
str. 202

10.1.02. Zagadnienia ogólne teorii prawa administracyjnego. Źródła prawa administracyjnego. Prawo miejscowe
str. 208

10.2. Organizacja administracji publicznej
str. 211

10.2.01. Zagadnienia ogólnoustrojowe administracji publicznej. Podstawowe zasady prawa administracyjnego i administracji. Podział terytorialny państwa
str. 211

10.2.02. Organy administracji rządowej
str. 212

10.2.03. Organy samorządu terytorialnego
str. 214

10.2.04. Służba cywilna. Pracownicy urzędów państwowych. Pracownicy samorządowi. Służba zagraniczna
str. 223

10.3. Funkcjonowanie administracji
str. 227

10.3.01. Prawne formy działania administracji. Umowa cywilnoprawna. Zamówienia publiczne
str. 227

10.3.02. Postępowanie administracyjne ogólne. Postępowanie administracyjne szczególne (podatkowe, wywłaszczeniowe, egzekucyjne).Postępowanie mediacyjne. Postępowanie w sprawach skarg i wniosków
str. 232

10.3.03. Kontrola administracji publicznej
str. 244

10.3.031.Kontrola sądowa (sądy administracyjne, Naczelny Sąd Administracyjny i inne sądy
str. 244

10.3.032.Kontrola wykonywana przez organy państwowe (NIK, RPO, GIODO, PIP) .

Kontrola wewnątrzadministracyjna. Kontrola regionalnych izb obrachunkowych. Kontrola społeczna (skargi, petycje i wnioski)
str. 253

10.4. Zagadnienia szczegółowe
str. 255

10.4.01. Administracyjnoprawne regulacje stosunków gospodarczych
str. 255

10.4.010.Zagadnienia ogólne. Komitet Integracji Europejskiej. Fundusze pomocowe i strukturalne UE. Partnerstwo publiczno-prywatne. Narodowe fundusze inwestycyjne. Polityka regionalna
str. 255

10.4.011.Gospodarka samorządu terytorialnego. Przedsiębiorstwa użyteczności publicznej. Spółki komunalne
str. 258

10.4.012.Prawo ustrojowe przedsiębiorstw państwowych. Restrukturyzacja i prywatyzacja
str. 260

10.4.013.Prawo działalności gospodarczej. Zezwolenia i koncesje
str. 261

10.4.014.Prawo i Postępowanie antymonopolowe. Ochrona administracyjna i prawna konkurencji. Ochrona konsumentów
str. 263

10.4.02. Administracja rolnictwa, żywności, leśnictwa i działów pokrewnych. Prawo wodne
str. 269

10.4.03. Prawo górnicze. Kopaliny. Geodezja. Geologia
str. 271

10.4.04. Gospodarka i obrót nieruchomościami. Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne. Prawo budowlane. Drogi publiczne i autostrady
str. 272

10.4.05. Ochrona środowiska. Składowanie odpadów. Prawo atomowe. Prawo energetyczne
str. 280

10.4.06. Administracja gospodarki mieszkaniowej. Prawo lokalowe
str. 289

10.4.07. Administracja telekomunikacji i łączności. Transport i gospodarka morska. Prawo o ruchu drogowym
str. 290

10.4.08. Administracyjnoprawne regulacje praw i wolności obywatelskich
str. 293

10.4.081.Prawo do informacji i jego ograniczenia. Ochrona danych osobowych i informacji prawnie chronionych
str. 293

10.4.082.Administracyjnoprawne regulacje środków masowego przekazu. Prawo prasowe
str. 298

10.4.083.Administracyjnoprawne regulacje działalności organizacji społecznych (partie polityczne, stowarzyszenia, fundacje, związki wyznaniowe i inne).Prawo do zgromadzeń
str. 301

10.4.09. Administracja pracy, zabezpieczenia społecznego i opieki społecznej. Administracja służby zdrowia, Prawo medyczne i farmaceutyczne.. Kultura fizyczna i Prawo sportowe. Turystyka i Prawo turystyczne
str. 303

10.4.091.Administracja pracy, zabezpieczenia społecznego i opieki społecznej
str. 303

10.4.092.Administracja zdrowia. Prawo medyczne. Prawo farmaceutyczne
str. 306

10.4.093.Administracja turystyki i sportu. Prawo turystyczne. Prawo sportowe
str. 312

10.4.10. Administracja oświaty i szkolnictwa wyższego. Administracja kultury i ochrona dziedzictwa narodowego. Biblioteki i archiwalia
str. 314

10.4.11. Administracja spraw wewnętrznych i obrony narodowej
str. 319

10.4.12. Administracyjnoprawna sytuacja osób fizycznych. Akta stanu cywilnego. Obywatelstwo. Status prawny cudzoziemców
str. 328

10.5. Zagadnienia prawa administracyjnego państw obcych i Unii Europejskiej
str. 330

10.5.01. Zagadnienia prawa administracyjnego Unii Europejskiej
str. 330

10.5.02. Zagadnienia prawa administracyjnego państw obcych
str. 351

10.6. Recenzje prac publikowanych za granicą
str. 361

11. PRAWO FINANSOWE
str. 362


11.1. Opracowania dotyczące całości i zagadnienia ogólne. Administracja finansów i Skarb Państwa
str. 362

11.2. Zagadnienia szczegółowe
str. 366

11.2.01. Budżet
str. 366

11.2.02. Dochody budżetowe: podatki, cła, opłaty
str. 367

11.2.020.Podatki - zagadnienia ogólne. Ordynacja podatkowa. Postępowanie podatkowe. Kontrola skarbowa
str. 367

11.2.021.Podatki - zagadnienia szczegółowe. Podatki państwowe (dochodowy, VAT, akcyza, od czynności cywilnoprawnych).Podatki samorządowe (od spadków i darowizn, od nieruchomości, rolny, leśny i inne).Zwolnienia i ulgi
str. 378

11.2.022.Cła. Prawo celne (kodeks).Postępowanie celne
str. 392

11.2.023.Opłaty i inne dochody budżetowe
str. 393

11.2.03. Wydatki budżetowe
str. 394

11.2.04. Prawo bankowe. Prawo dewizowe
str. 394

11.2.041.Prawo bankowe
str. 394

11.2.042.Prawo dewizowe
str. 400

11.2.05. Finanse przedsiębiorstw i innych podmiotów gospodarczych. Rachunkowość
str. 400

11.2.06. Finanse samorządu terytorialnego
str. 402

11.3. Zagadnienia prawa finansowego państw obcych, organizacji międzynarodowych i Unii Europejskiej
str. 405

11.3.01. Zagadnienia prawa finansowego Unii Europejskiej
str. 405

11.3.02. Zagadnienia prawa finansowego państw obcych
str. 414

11.4. Recenzje prac publikowanych za granicą
str. 416

12. PRAWO MIĘDZYNARODOWE PUBLICZNE
str. 417


12.0. Opracowania dotyczące całości. Podręczniki
str. 417

12.1. Zagadnienia ogólne
str. 417

12.1.01. Problemy źródeł prawa międzynarodowego publicznego
str. 418

12.1.02. Prawo europejskie i harmonizacja prawa państw członkowskich Unii Europejskiej i państw stowarzyszonych
str. 419

12.2. Zagadnienia szczegółowe
str. 421

12.2.01. Podmioty prawnomiędzynarodowe
str. 421

12.2.02. Struktura organizacji międzynarodowych
str. 422

12.2.021.Organizacje międzynarodowe (z wyjątkiem Unii Europejskiej)
str. 422

12.2.022.Unia Europejska. Rada Europy. Parlament Europejski
str. 423

12.2.023.Sądownictwo i procedury sądowe w Unii Europejskiej
str. 429

12.2.03. Terytorium. Prawo morza. Prawo kosmiczne
str. 430

12.2.04. Międzynarodowoprawna ochrona środowiska naturalnego
str. 431

12.2.05. Prawa jednostki w prawie międzynarodowym
str. 433

12.2.051.Ludność. Międzynarodowe aspekty obywatelstwa
str. 433

12.2.052.Prawa człowieka w prawie międzynarodowym
str. 433

12.2.053.Postępowanie w sprawach praw człowieka. Europejski Trybunał Praw Człowieka
str. 440

12.2.06. Prawo dyplomatyczne i konsularne
str. 445

12.2.07. Rozstrzyganie sporów międzynarodowych. Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości
str. 446

12.2.08. Międzynarodowe stosunki polityczne
str. 447

12.2.09. Prawo międzynarodowych stosunków gospodarczych
str. 447

12.2.091.Zagadnienia ogólne. Układ Ogólny w sprawie Ceł i Handlu. Arbitraż
str. 447

12.2.092.Prawo międzynarodowych stosunków gospodarczych a Unia Europejska
str. 449

12.2.093.Inwestycje międzynarodowe. Korporacje międzynarodowe. Transfer technologii
str. 449

12.2.10. Międzynarodowe stosunki społeczne i kulturalne
str. 449

12.2.11. Prawo wojenne i przeciwwojenne. Konflikty zbrojne. Bezpieczeństwo międzynarodowe
str. 450

12.3. Wydawnictwa źródłowe
str. 454

12.4. Recenzje prac publikowanych za granicą
str. 455

13. PRAWO MIĘDZYNARODOWE PRYWATNE
str. 456


13.1. Zagadnienia ogólne
str. 456

13.2. Zobowiązania. Prawa rzeczowe i prawa na dobrach niematerialnych. Prawo rodzinne. Inne zagadnienia szczegółowe
str. 457

13.3. Recenzje prac publikowanych za granicą
str. 459

14. PRAWO MORSKIE I LOTNICZE
str. 460


14.1. Prawo morskie
str. 460

14.2. Prawo lotnicze
str. 461

14.3. Recenzje prac publikowanych za granicą
str. 461

15. PRAWO KARNE
str. 462


15.0. Opracowania dotyczące całości. Zagadnienia ogólne prawa karnego i polityki kryminalnej.. 462

15.1. Zasady odpowiedzialności
str. 464

15.2. Środki penalne: Zagadnienia ogólne, rodzaje, orzekanie i stosowanie
str. 468

15.2.01. Amnestia i inne akty łaski
str. 472

15.3. Poszczególne kategorie przestępstw
str. 472

15.3.01. Przestępstwa przeciwko państwu i jego instytucjom. Przestępstwa przeciwko porządkowi publicznemu. Przestępstwa służbowe
str. 472

15.3.02. Sprowadzenie niebezpieczeństwa powszechnego. Przestępstwa komunikacyjne. Zanieczyszczenie środowiska
str. 476

15.3.03. Przestępczość gospodarcza
str. 477

15.3.04. Przestępstwa przeciwko mieniu
str. 478

15.3.05. Przestępstwa przeciwko dobrom indywidualnym
str. 480

15.4. Zagadnienia specjalne prawa karnego
str. 485

15.4.01. Odpowiedzialność nieletnich
str. 485

15.4.02. Prawo karne a alkoholizm, narkomania i inne uzależnienia
str. 485

15.5. Szczególne rodzaje prawa karnego
str. 486

15.5.01. Prawo karne wojskowe
str. 486

15.5.02. Prawo karne skarbowe
str. 486

15.5.03. Prawo wykroczeń
str. 487

15.5.04. Prawo karne międzynarodowe. Zbrodnie wojenne. Ludobójstwo
str. 489

15.6. Zagadnienia prawa karnego państw obcych i Unii Europejskiej
str. 491

15.6.01. Zagadnienia prawa karnego Unii Europejskiej
str. 491

15.6.02. Zagadnienia prawa karnego państw obcych
str. 492

15.7. Recenzje prac publikowanych za granicą
str. 495

16. PRAWO KARNE PROCESOWE
str. 496


16.1. Opracowania dotyczące całości i zagadnienia ogólne
str. 496

16.2. Podstawowe zasady i warunki dopuszczalności procesu. Sąd
str. 498

16.3. Strony, obrońcy, pełnomocnicy i przedstawiciel społeczny
str. 501

16.4. Czynności procesowe. Dowody. Środki przymusu
str. 503

16.5. Przebieg procesu
str. 510

16.5.01. Postępowanie przygotowawcze
str. 510

16.5.02. Postępowania: przed sądem I instancji, odwoławcze i po uprawomocnieniu się orzeczenia
str. 513

16.5.03. Postępowania szczególne w sprawach o przestępstwa
str. 518

16.5.04. Postępowanie wykonawcze. Koszty i opłaty sądowe
str. 519

16.6. Szczególne rodzaje postępowania
str. 522

16.6.01. Postępowanie w sprawach podlegających orzecznictwu sądów wojskowych.. 522

16.6.02. Postępowanie w sprawach o wykroczenia
str. 523

16.6.03. Postępowanie w sprawach o czyny zabronione nieletnich
str. 523

16.7. Postępowanie w sprawach karnych w stosunkach międzynarodowych
str. 524

16.8. Zagadnienia postępowania karnego państw obcych i Unii Europejskiej
str. 526

16.8.01. Zagadnienia postępowania karnego w Unii Europejskiej
str. 526

16.8.02. Zagadnienia postępowania karnego państw obcych
str. 528

16.9. Recenzje prac publikowanych za granicą
str. 530

17. KRYMINOLOGIA. KRYMINALISTYKA. PSYCHOLOGIA I PSYCHIATRIA SĄDOWA. MEDYCYNA SĄDOWA
str. 531


17.1. Kryminologia
str. 531

17.2. Kryminalistyka
str. 540

17.3. Psychologia i psychiatria sądowa
str. 548

17.4. Medycyna sądowa
str. 550

17.5. Recenzje prac publikowanych za granicą
str. 551

18. PRAWO CYWILNE
str. 552


18.0. Zagadnienia ogólne i opracowania dotyczące całości
str. 552

18.1. Zagadnienia części ogólnej prawa cywilnego
str. 553

18.2. Prawo rzeczowe
str. 558

18.3. Prawo zobowiązań
str. 564

18.3.00. Opracowania dotyczące całości i zagadnienia ogólne
str. 564

18.3.01. Część ogólna prawa zobowiązań
str. 565

18.3.02. Część szczegółowa prawa zobowiązań
str. 572

18.3.03. Papiery wartościowe. Obrót giełdowy
str. 576

18.4. Prawo handlowe. Prawo gospodarcze
str. 577

18.4.01. Zagadnienia ogólne. Pozakodeksowe umowy handlowe
str. 577

18.4.02. Podmioty gospodarcze i organizacje gospodarcze
str. 578

18.4.03. Organizacje społeczne. Fundacje
str. 578

18.4.04. Spółdzielnie. Prawo spółdzielcze
str. 579

18.4.05. Spółki. Prawo spółek
str. 579

18.5. Prawo rodzinne
str. 588

18.6. Prawo spadkowe
str. 593

18.7. Prawo autorskie. Prawo wynalazcze. Własność przemysłowa
str. 595

18.7.01. Prawo autorskie i prawa pokrewne
str. 595

18.7.02. Prawo wynalazcze
str. 598

18.7.03. Własność przemysłowa. Znaki towarowe. Reklama
str. 598

18.8. Prawo ubezpieczeniowe
str. 600

18.9. Zagadnienia prawa cywilnego państw obcych i Unii Europejskiej
str. 603

18.9.01. Zagadnienia prawa cywilnego Unii Europejskiej
str. 603

18.9.02. Zagadnienia prawa cywilnego państw obcych
str. 608

18.10. Recenzje prac publikowanych za granicą
str. 613

19. PRAWO CYWILNE PROCESOWE
str. 614


19.1. Opracowania dotyczące całości i zagadnienia ogólne
str. 614

19.2. Proces
str. 617

19.3. Postępowanie nieprocesowe
str. 624

19.4. Sąd polubowny
str. 626

19.5. Postępowanie zabezpieczające. Postępowanie egzekucyjne. Postępowanie upadłościowe. Postępowanie układowe i naprawcze
str. 628

19.6. Międzynarodowe Postępowanie cywilne
str. 635

19.7. Sądownictwo gospodarcze
str. 636

19.8. Postępowanie z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
str. 636

19.9. Zagadnienia sądowego postępowania cywilnego państw obcych i Unii Europejskiej.. 637

19.9.01. Zagadnienia postępowania cywilnego Unii Europejskiej
str. 637

19.9.02. Zagadnienia postępowania cywilnego państw obcych
str. 640

19.10. Recenzje prac publikowanych za granicą
str. 642

20. PRAWO PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
str. 643


20.1. Opracowania dotyczące całości. Zagadnienia ogólne i polityka społeczna
str. 643

20.1.01. Źródła i podstawowe akty prawa pracy. Układy zbiorowe
str. 644

20.1.02. Problematyka prawna zatrudnienia i bezrobocia. Kształcenie pracowników
str. 645

20.2. Stosunek pracy
str. 647

20.2.01. Zagadnienia ogólne
str. 647

20.2.02. Stosunek pracy na podstawie umowy
str. 650

20.2.03. Stosunek pracy na podstawie wyboru, mianowania i spółdzielczej umowy o pracę
str. 651

20.2.04. Prawa i obowiązki pracownika i pracodawcy
str. 651

20.3. Odpowiedzialność materialna pracownika
str. 655

20.4. Czas pracy i urlopy pracownicze
str. 655

20.5. Wynagrodzenie za pracę
str. 657

20.6. Bezpieczeństwo i higiena pracy. Ochrona pracy. Wypadki pracownicze. Medycyna pracy
str. 658

20.7. Ochrona pracy kobiet i młodocianych
str. 658

20.8. Inspekcja pracy i nadzór
str. 659

20.9. Spory pracy
str. 659

20.10. Wynalazczość pracownicza
str. 659

20.11. Zbiorowe Prawo pracy. Związki zawodowe. Organizacje pracodawców
str. 659

20.12. Ubezpieczenia społeczne
str. 660

20.12.01. Zagadnienia ogólne. Fundusze emerytalne
str. 660

20.12.02. Świadczenia z ubezpieczenia społecznego. Zasiłki
str. 663

20.12.03. Ubezpieczenia społeczne specjalnych grup pracowników
str. 664

20.13. Pomoc społeczna
str. 665

20.14. Międzynarodowe Prawo pracy. Prawo pracy państw obcych. Prawo pracy europejskie
str. 665

20.14.01. Zagadnienia prawa pracy Unii Europejskiej
str. 665

20.14.02. Międzynarodowe Prawo pracy. Prawo pracy państw obcych
str. 670

20.15. Recenzje prac publikowanych za granicą
str. 672

21. PRAWO ROLNE
str. 673


21.1. Opracowania dotyczące całości i zagadnienia ogólne
str. 673

21.2. Zagadnienia szczegółowe
str. 673

21.3. Zagadnienia prawa rolnego państw obcych i Unii Europejskiej
str. 674

21.3.01. Zagadnienia prawa rolnego Unii Europejskiej
str. 674

21.3.02. Zagadnienia prawa rolnego państw obcych
str. 675

21.4. Recenzje prac publikowanych za granicą
str. 675

22. ORGANY OCHRONY PRAWNEJ I ROZJEMSTWA
str. 676


22.1. Opracowania dotyczące całości i zagadnienia ogólne
str. 676

22.2. Zagadnienia szczegółowe
str. 678

22.2.01. Sądownictwo
str. 678

22.2.02. Prokuratura
str. 685

22.2.03. Adwokatura
str. 686

22.2.04. Radcowie prawni. Inne formy obsługi prawnej
str. 687

22.2.05. Notariat
str. 688

22.2.06. Zakłady penitencjarne i resocjalizacyjne
str. 689

22.3. Organy ochrony prawnej i rozjemstwa państw obcych i Unii Europejskiej
str. 692

22.3.01. Organy ochrony prawnej i rozjemstwa Unii Europejskiej
str. 692

22.3.02. Organy ochrony prawnej i rozjemstwa państw obcych
str. 693

22.4. Recenzje prac publikowanych za granicą
str. 696

23. PRAWO WYZNANIOWE
str. 697


23.0. Zagadnienia ogólne. Nauka społeczna Kościoła
str. 697

23.1. Stosunki państwo - Kościół katolicki i inne związki wyznaniowe. Konkordat
str. 698

23.2. Wewnętrzne Prawo poszczególnych związków wyznaniowych. Prawo kanoniczne
str. 701

23.3. Zagadnienia prawa wyznaniowego państw obcych
str. 704

23.4. Recenzje prac publikowanych za granicą
str. 705

24. VARIA
str. 706


24.1. Biografie
str. 706

24.1.01. Prawnicy polscy
str. 706

24.1.02. Prawnicy cudzoziemscy
str. 711

24.2. Procesy
str. 712

24.2.01. Procesy w Polsce
str. 712

24.2.02. Procesy za granicą
str. 712

24.3. Sprawozdania
str. 712

24.3.01. Konferencje, sesje i inne posiedzenia naukowe w kraju
str. 712

24.3.02. Konferencje, sesje i inne posiedzenia naukowe za granicą
str. 720

24.3.03. Przewody doktorskie i prace habilitacyjne
str. 722

24.3.04. Działalność instytucji i stowarzyszeń prawniczych
str. 722

24.4. Dydaktyka i popularyzacja prawa. Informatory. Poradniki
str. 724

24.4.01. Podręczniki i materiały pomocnicze do nauki prawa dla studentów kierunków nieprawniczych i szkół
str. 724

24.4.02. Informatory. Poradniki
str. 725

24.4.03. Kazusy. Repetytoria. Testy
str. 735

INDEKS ALFABETYCZNY AUTORÓW PRAC PUBLIKOWANYCH W POLSCE W 2011 ROKU
str. 739

INDEKS ALFABETYCZNY AUTORÓW PRAC PUBLIKOWANYCH ZA GRANICĄ A RECENZOWANYCH W POLSCE W 2011 ROKU
str. 836Ukryj

Opis:

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-3829-5 , Oprawa: miękka , Format: B5 (176 x 250 mm) , 848
Rodzaj: bibliografia , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo ogólne
Kod: ABC-0724:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa