Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka


Autorzy: Jędrzej Klatka (red. nauk.), Michał Kuźniak (red. nauk.),
Seria:  Poradniki LEX
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  31.03.2012 r.
Kod: ABC-0710:W01D01  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 59,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 53,10 zł. ( Oszczędzasz: 5,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów
str. 11

Wstęp
str. 15

Rozdział 1
Budowa, utrzymanie i eksploatacja regionalnych instalacji przetwarzania odpadów komunalnych
str. 21


1.1. Czym jest region gospodarki odpadami komunalnymi?
str. 21

1.2. Czym jest regionalna instalacja do przetwarzania odpadów komunalnych i jakie musi spełniać wymagania?
str. 24

1.2.1. Definicja pojęcia "regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych"
str. 24

1.2.2. Jakie odpady trafiają do regionalnej instalacji?
str. 35

1.2.3. Wykaz regionalnych instalacji
str. 36

1.2.4. Instalacje przeznaczone do zastępczej obsługi regionu
str. 37

1.2.5. Brak w regionie regionalnej instalacji i instalacji zastępczej
str. 40

2.3. Zobowiązanie gmin do budowy, utrzymania i eksploatacji regionalnej instalacji
str. 42

1.3.1. Informacje wstępne
str. 42

1.3.2. Procedury wyboru podmiotu, który będzie budował, utrzymywał i eksploatował regionalną instalację
str. 45

Rozdział 2
Gospodarowanie odpadami komunalnymi przez gminę
str. 61


2.1. Informacje wstępne
str. 61

2.1.1. Definicja mieszkańca
str. 61

2.1.2. Obowiązek zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
str. 64

2.1.3. Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy
str. 66

2.2. Przetarg na odbieranie i/lub zagospodarowanie odpadów komunalnych
str. 67

2.2.1. Informacje wstępne
str. 67

2.2.2. Kto może prowadzić działalność w zakresie odbierania i zagospodarowywania odpadów komunalnych?
str. 69

2.2.3. Różnice między przetargiem na odbiór odpadów a przetargiem na odbiór i zagospodarowanie odpadów; wybór instalacji
str. 72

2.2.4. Przetarg nieograniczony i ograniczony
str. 78

2.2.5. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
str. 82

2.2.6. Treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w świetle przepisów ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów
str. 89

2.2.7. Zamówienia z wolnej ręki
str. 100

2.3. Umowa na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
str. 101

2.3.1. Informacje ogólne
str. 101

2.3.2. Charakter umowy
str. 102

2.3.3. Istotne postanowienia umowne
str. 104

2.4. Ustalenie przez gminę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
str. 106

2.4.1. Uchwała rady gminy w sprawie stawki opłaty i wyboru jednej z metod obliczania opłaty
str. 106

2.4.2. Selektywne zbieranie odpadów przez właścicieli nieruchomości a wysokość stawki
str. 114

2.4.3. Ustalenie przez radę gminy wzoru deklaracji o wysokości opłaty
str. 115

2.4.4. Stosowanie przepisów ordynacji podatkowej
str. 117

2.4.5. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi a podatek od towarów i usług
str. 117

Rozdział 3
Zadania gmin z zakresu czystości i porządku w gminach
str. 121


3.1. Podstawowe zadania gmin
str. 121

3.1.1. Selektywne zbieranie odpadów
str. 122

3.1.2. Osiągnięcie odpowiedniego poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku odpadów
str. 125

3.1.3. Ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
str. 125

3.1.4. Obowiązki informacyjne gmin
str. 126

3.2. Uchwalenie regulaminu
str. 127

3.3. Przejęcie przez gminę niektórych obowiązków właścicieli nieruchomości
str. 130

3.4. Udzielanie zezwoleń na świadczenie usług z zakresu czystości i porządku w gminach
str. 134

3.5. Prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
str. 136

Rozdział 4
Nadzór gmin nad realizacją obowiązków właścicieli nieruchomości
str. 141

Rozdział 5
Sprawozdawczość
str. 146


5.1. Obowiązki sprawozdawcze podmiotów odbierających odpady komunalne
str. 146

5.2. Obowiązki sprawozdawcze podmiotów opróżniających zbiorniki bezodpływowe
str. 147

5.3. Obowiązki sprawozdawcze wójta
str. 148

5.4. Obowiązki sprawozdawcze marszałka województwa
str. 149

5.5. Weryfikacja sprawozdań
str. 149

Rozdział 6
Kontrola przestrzegania przepisów ustawy
str. 151

Rozdział 7
Kary pieniężne
str. 153


7.1. Rodzaje kar
str. 153

7.2. Zawieszenie lub umorzenie kary
str. 156

7.3. Wejście w życie przepisów dotyczących kar pieniężnych
str. 156

Rozdział 8
Przepisy przejściowe i końcowe
str. 158


8.1. Przepisy przejściowe
str. 158

8.2. Przepisy końcowe
str. 164

Zakończenie
str. 167

Wzory uchwał rady gminy
str. 171

1. Uchwała (rady gminy, zgromadzenia związku międzygminnego) w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy (art. 4 ust. 1 u.c.p.g.)
str. 171

2. Uchwała (rady gminy, zgromadzenia związku międzygminnego) w sprawie górnej stawki opłaty za odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy (art. 6 ust. 2 u.c.p.g.)
str. 196

3. Uchwała (rady gminy, zgromadzenia związku międzygminnego) w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (art. 6n ust. 1 u.c.p.g.)
str. 198

4. Uchwała (rady gminy, zgromadzenia związku międzygminnego) w sprawie dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi (art. 6r ust. 4 u.c.p.g.)
str. 201

5. Uchwała (rady gminy, zgromadzenia związku międzygminnego) w sprawie górnej stawki opłaty za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych (art. 6 ust. 2 u.c.p.g.)
str. 203

6. Uchwała (rady gminy, zgromadzenia związku międzygminnego) w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (art. 6c ust. 2 u.c.p.g.)
str. 204

7. Uchwała (rady gminy, zgromadzenia związku międzygminnego) w sprawie podziału gminy na sektory (art. 6d ust. 2 u.c.p.g.)
str. 206

8. Uchwała (rady gminy, zgromadzenia związku międzygminnego) w sprawie przejęcia niektórych obowiązków właścicieli nieruchomości (art. 6a ust. 1 u.c.p.g.)
str. 208

9. Uchwała (rady gminy, zgromadzenia związku międzygminnego) w sprawie sposobów udokumentowania wykonywania obowiązków związanych z pozbywaniem się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych (art. 6 ust. 1a u.c.p.g.)
str. 210

10. Uchwała (rady gminy, zgromadzenia związku międzygminnego) w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (art. 6r ust. 3 u.c.p.g.)
str. 212

11. Uchwała (rady gminy, zgromadzenia związku międzygminnego) w sprawie stawki opłaty za pojemnik na odpady o określonej pojemności (art. 6k ust. 1 pkt 2 u.c.p.g.)
str. 216

12. Uchwała (rady gminy, zgromadzenia związku międzygminnego) w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (art. 6l u.c.p.g.)
str. 218

13. Uchwała (rady gminy, zgromadzenia związku międzygminnego) w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty (art. 6k ust. 1 pkt 1 u.c.p.g.)
str. 221

14. Uchwała (rady gminy, zgromadzenia związku międzygminnego) w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (art. 7 ust. 3a u.c.p.g.)
str. 223

15. Uchwała (rady gminy, zgromadzenia związku międzygminnego) w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części (art. 7 ust. 3 u.c.p.g.)
str. 227

Umowa na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
str. 231

Wykaz źródeł
str. 241


Ukryj

Opis:

Opracowanie stanowi kompleksową i usystematyzowaną analizę prawną najważniejszych zmian wprowadzonych z dniem 1 stycznia 2012 r. do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, W książce przedstawiono problemy, które mogą pojawić się przy stosowaniu tej ustawy, oraz zagadnienia związane m.in. z:

  • procedurami wyboru podmiotu, który będzie budował, utrzymywał i eksploatował regionalną instalację;
  • mechanizmem, zgodnie z którym gminy będą wyłaniały w drodze przetargu podmioty prowadzące działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;
  • zadaniami gmin z zakresu czystości i porządku w gminach.
Praca zawiera szeroki i różnorodny zbiór wzorów dokumentów, których przygotowanie, zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, stanowi obowiązek gmin.

Adresaci:
Publikacja adresowana jest przede wszystkim do gmin, ponieważ to do ich obowiązków należy utrzymanie czystości i porządku. Poradnik może stanowić również bogate źródło wiedzy dla przedsiębiorców, którzy zainteresowani są świadczeniem usług polegających na odbieraniu lub odbieraniu i zagospodarowaniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Autorzy posiadają specjalistyczną i praktyczną wiedzę oraz wieloletnie doświadczenie m.in, w zakresie szeroko pojętego krajowego i unijnego prawa ochrony środowiska, prawa zamówień publicznych, ustaw samorządowych.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-3880-6 , Oprawa: miękka , Format: A5 (148 × 210 mm) , 248
Rodzaj: poradnik , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo administracyjne i publiczne / Ochrona środowiska
Kod: ABC-0710:W01D01 Miejsce wydania: Warszawa