Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book

Autorzy: Piotr Ślęzak,
Seria:  Monografie
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  15.03.2012 r.
Kod: KAM-1920:W01P01  Ilość w paczce: 10

Realizacja:
Brak tytułu w sprzedaży.

Spis treści: 

Wykaz skrótów
str. 13

Wstęp
str. 19

Rozdział pierwszy
Przenoszalność majątkowych praw autorskich
str. 27


I. Rys historyczny
str. 27

II. Podstawy prawne
str. 37

III. Wykonywanie autorskich praw majątkowych a aktywność kontraktowa
str. 39

IV. Przenoszalność autorskich praw majątkowych
str. 41

1. Wstęp
str. 41

2. Umowy nazwane, nienazwane i mieszane
str. 47

V. Granice zasady swobody umów w prawie autorskim
str. 55

1. Słowo wstępne
str. 55

2. Ograniczenia dotyczące przenoszalności majątkowych praw autorskich
str. 56

3. Ograniczenia dotyczące zakresu przeniesienia majątkowych praw autorskich
str. 57

4. Ograniczenia dotyczące prawa do wynagrodzenia
str. 59

5. Ograniczenia wynikające z obowiązku zawarcia umowy z organizacją zbiorowego zarządzania
str. 60

6. Zobowiązanie do niewykonywania autorskich praw osobistych
str. 60

7. Forma umowy
str. 61

8. Czas trwania umowy
str. 62

VI. Pojęcie umów prawa autorskiego
str. 64

Rozdział drugi
Skutki umów prawa autorskiego w czasie i w przestrzeni
str. 66


I. Wprowadzenie
str. 66

II. Umowy w intertemporalnym prawie autorskim
str. 66

1. Czas ochrony majątkowej
str. 66

2. Skutki "odżycia" ochrony
str. 71

3. Umowy długoterminowe
str. 74

III. Umowy autorskie w prawie prywatnym międzynarodowym
str. 77

1. Stosunki prawne z elementem obcym
str. 77

2. Statut autorskoprawny
str. 79

3. Prawo właściwe dla zobowiązań autorskoprawnych (statut kontraktowy)
str. 81

4. Klauzula porządku publicznego i przepisy wymuszające swoje zastosowanie
str. 89

Rozdział trzeci
Utwóry współczesnych sztuk wizualnych
str. 94


I. Pojęcie dzieła sztuk wizualnych
str. 94

1. Słowo wstępne
str. 94

2. Sztuka i twórczość
str. 95

3. Zakres pojęć dzieła sztuki, dzieła sztuki plastycznej i dzieła sztuki wizualnej
str. 99

II. Pojęcie utworu w rozumieniu prawa autorskiego
str. 100

1. Wprowadzenie
str. 100

2. Rezultat działalności człowieka
str. 101

3. Utwór jako przejaw działalności twórczej
str. 102

A. Słowo wstępne
str. 102

B. Oryginalność
str. 103

C. Indywidualność
str. 105

4. Ustalenie
str. 109

III. Utwory współczesnych sztuk wizualnych
str. 111

1. Wprowadzenie
str. 111

2. Dzieło fotograficzne
str. 112

A. Pojęcie utworu fotograficznego
str. 112

B. Rodzaje utworów fotograficznych
str. 116

3. Dzieło audiowizualne
str. 122

A. Pojęcie utworu audiowizualnego
str. 122

B. Rodzaje utworów audiowizualnych
str. 132

C. Zagadnienia szczególne dotyczące ochrony utworów audiowizualnych
str. 135

4. Dzieło multimedialne
str. 143

A. Pojęcie dzieła multimedialnego
str. 143

B. Próba kwalifikacji prawnej dzieła multimedialnego
str. 145

5. Komiks
str. 151

6. Dzieło sztuki konceptualnej
str. 157

IV. Zakres pojęcia dzieła sztuki i utworu w zakresie sztuk wizualnych
str. 158

Rozdział czwarty
Systematyka i charakterystyka umów prawa autorskiego
str. 163


I. Systematyka umów
str. 163

1. Wstęp
str. 163

2. Systematyka umów prawa własności intelektualnej
str. 164

A. Dotychczasowe próby dokonania systematyki w doktrynie polskiej
str. 164

B. Propozycja nowej systematyki
str. 171

II. Cechy charakterystyczne umów prawa autorskiego
str. 173

III. Pierwotne i wtórne umowy prawa autorskiego
str. 174

IV. Umowy przenoszące autorskie prawo majątkowe
str. 175

V. Umowy licencyjne
str. 181

1. Wprowadzenie
str. 181

2. Charakter prawny licencji
str. 183

3. Rodzaje licencji
str. 187

A. Podziały licencji
str. 187

B. Licencje wyłączne
str. 188

C. Licencje niewyłączne pojedyncze
str. 190

D. Licencje niewyłączne klasyczne
str. 191

E. Licencje zawarte na czas określony nieprzekraczający pięciu lat
str. 191

F. Licencje zawarte na czas określony przekraczający pięć lat
str. 192

G. Licencje zawarte na czas nieoznaczony
str. 193

H. Sublicencje
str. 193

I. Licencje celofanowe
str. 195

J. Licencje sieciowe
str. 195

K. Licencje open content
str. 196

Rozdział piąty
Ogólne założenia umownego prawa autorskiego
str. 199


I. Obrót prawami autorskimi
str. 199

1. Słowo wstępne
str. 199

2. Obrót majątkowymi prawami autorskimi w systemach prawnych opartych na teorii monistycznej
str. 200

3. Obrót majątkowymi prawami autorskimi w systemach prawnych opartych na teorii dualistycznej
str. 202

II. Pole eksploatacji jako centralna instytucja umownego prawa autorskiego
str. 204

1. Wprowadzenie
str. 204

2. Dotychczasowe próby zdefiniowania pola eksploatacji
str. 207

3. Własne rozwiązanie
str. 209

4. Nazwane i nienazwane pola eksploatacji
str. 213

5. Znaczenie konstrukcji pola eksploatacji
str. 216

III. Zasada specyfikacji pól eksploatacji
str. 217

IV. Pola eksploatacji nieznane w chwili zawierania umowy
str. 229

V. Umowy o utwory przyszłe
str. 237

VI. Regulacje dotyczące wynagrodzenia
str. 242

VII. Autorskie prawa osobiste w umowach
str. 260

VIII. Zakaz konkurencji po stronie autora
str. 273

IX. Stosowanie przepisów kodeksu cywilnego o umowie sprzedaży, zlecenia i o dzieło
str. 275

X. Wykonanie stosunku umownego
str. 277

XI. Niewykonanie i nienależyte wykonanie umowy
str. 278

1. Wprowadzenie
str. 278

2. Porozumienie stron
str. 278

3. Odstąpienie od umowy
str. 279

A. Słowo wstępne
str. 279

B. Umowne prawo odstąpienia
str. 279

C. Ustawowe prawo odstąpienia od umowy
str. 281

4. Wypowiedzenie umowy
str. 289

5. Orzeczenie sądu
str. 290

6. Wzajemne żądania stron przy odstąpieniu od umowy lub przy jej wypowiedzeniu
str. 290

Rozdział szósty
Umowy w zakresie utworów fotograficznych
str. 291


I. Wstęp
str. 291

II. Umowy zamówienia serwisu fotograficznego
str. 291

III. Umowa zamówienia fotografii ślubnych
str. 294

IV. Umowa o realizację zdjęć reklamowych
str. 297

V. Umowa licencyjna o wykorzystanie utworu w sieciach informatycznych
str. 298

VI. Umowa licencyjna z organizatorem wystaw, galerii, muzeów
str. 300

VII. Ochrona dóbr osobistych w kontekście umów dotyczących fotografii (umowa z modelką lub modelem)
str. 300

VIII. Publikacja fotografii osób powszechnie znanych
str. 306

IX. Publikacja fotografii osób stanowiących fragment większej całości
str. 307

Rozdział siódmy
Umowy w zakresie utworów audiowizualnych
str. 309


I. Wprowadzenie
str. 309

II. Strony umów dotyczących utworów audiowizualnych
str. 309

1. Słowo wstępne
str. 309

2. Regulacja z art. 70 i 87 pr. aut.
str. 310

3. Producent audiowizualny
str. 316

4. Koproducent
str. 319

5. Twórcy filmowi
str. 320

6. Artyści wykonawcy
str. 323

III. Systematyka umów w zakresie utworów audiowizualnych
str. 324

IV. Umowy o produkcję audiowizualną
str. 325

1. Wprowadzenie
str. 325

2. Umowa o sfilmowanie powieści
str. 326

3. Umowa między producentem a twórcami filmowymi
str. 332

A. Słowo wstępne
str. 332

B. Umowa z autorem scenariusza
str. 332

C. Umowa z reżyserem
str. 336

4. Umowy koprodukcyjne
str. 347

5. Umowy dotyczące kontynuacji
str. 354

6. Umowy dotyczące remake'ów
str. 356

V. Umowy o rozpowszechnianie utworów audiowizualnych
str. 358

1. Zagadnienia wspólne dla wszystkich umów o rozpowszechnianie utworów audiowizualnych
str. 358

2. Umowa między producentem a dystrybutorem egzemplarzy utworu audiowizualnego
str. 368

3. Umowa o nadanie telewizyjne utworu audiowizualnego
str. 375

VI. Umowy o udostępnienie utworu audiowizualnego widzowi
str. 380

VII. Sens wyodrębnienia pośredniej kategorii umów
str. 383

Rozdział ósmy
Umowy dotyczące multimediów
str. 386


I. Wprowadzenie
str. 386

II. Umowy o stworzenie dzieła multimedialnego
str. 387

1. Słowo wstępne
str. 387

2. Strony umowy o stworzenie dzieła multimedialnego
str. 387

3. Umowa o stworzenie utworu multimedialnego
str. 389

A. Wstęp
str. 389

B. Umowa z twórcą utworu multimedialnego jako całości
str. 390

C. Umowa z twórcami utworów wykorzystanych w dziele multimedialnym
str. 392

III. Umowy o rozpowszechnianie utworu multimedialnego
str. 396

1. Słowo wstępne
str. 396

2. Umowa o rozpowszechnianie utworu multimedialnego w sieci informatycznej
str. 396

Rozdział dziewiąty
Umowy w zakresie komiksu
str. 398


I. Wprowadzenie
str. 398

II. Prawa autorskie do komiksu
str. 399

III. Strony umowy
str. 405

IV. Umowa o wydanie dotycząca komiksu
str. 407

1. Wprowadzenie
str. 407

2. Umowa wydawnicza
str. 407

3. Umowa licencyjna
str. 414

4. Komiks w środowisku cyfrowym
str. 415

A. Słowo wstępne
str. 415

B. Udostępnienie komiksu w sieci informatycznej
str. 416

C. E-Book
str. 418

V. Umowa o sfilmowanie komiksu
str. 420

VI. Umowa o zezwolenie na rozpowszechnianie komiksu stworzonego na podstawie filmu
str. 421

Rozdział dziesiąty
Umowy w zakresie utworów sztuki konceptualnej
str. 423


I. Wprowadzenie
str. 423

II. Umowa o stworzenie utworu sztuki konceptualnej
str. 424

III. Ogłoszenie konkursu
str. 425

IV. Wystawienie dzieła sztuki konceptualnej w galerii czy muzeum
str. 428

V. Publiczne wykonanie dzieła sztuki konceptualnej
str. 429

VI. Publikacja dzieł sztuki konceptualnej w postaci albumów czy widokówek
str. 431

Zakończenie
str. 433

Wykaz literatury
str. 449

Wykaz orzecznictwa
str. 467


Ukryj

Opis:

.. Ksiazka jest pierwsza na polskim rynku wydawniczym publikacja przedstawiajaca problematyke umów w zakresie wspólczesnych sztuk wizualnych. .. Praca zawiera szczególowa analize utworu jako przedmiotu prawa autorskiego, prezentuje problematyke umów prawa autorskiego w czasie i przestrzeni oraz ukazuje podstawowe zasady dotyczace formulowania tych umów. .. Autor szczególowo omawia podstawowe typy umów dotyczacych wspólczesnych sztuk wizualnych, w tym umowy w zakresie: – utworów audiowizualnych, – utworów fotografi cznych, – komiksu, – sztuki konceptualnej. .. Ksiazka jest przeznaczona dla osób naukowo zajmujacych sie prawem autorskim. Opracowanie bedzie przydatne takze studentom prawa i szkól fi lmowych. Powinno zainteresowac równiez praktyków specjalizujacych sie w umowach dotyczacych sztuk wizualnych oraz pracowników mediów.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-0751-2 , Oprawa: twarda , Format: A5 (148 × 210 mm) , 472
Rodzaj: monografia , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo własności intelektualnej / Prawo autorskie
Kod: KAM-1920:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów