Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Instytucje gospodarki rynkowej

Publikacja prezentuje podstawy ekonomii i polityki gospodarczej przy wykorzystaniu metody instytucjonalnej analizy gospodarki.

więcej

Autorzy: Tadeusz Włudyka (red. naukowy), Marcin Smaga (red. naukowy),
Seria:  Akademicka. Prawo
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  31 sierpnia 2015 r.
Kod: KAM-2012:W02P01  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 49,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 44,10 zł. ( Oszczędzasz: 4,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 11

Słowo wstępne | str. 15

Rozdział pierwszy
Pojęcia | str. 17

1. Początki ekonomii (Marcin Smaga) | str. 17
2. Definicja ekonomii (Tadeusz Włudyka, Marcin Smaga) | str. 18
3. Prawidłowości i prawa ekonomiczne (Tadeusz Włudyka, Marcin Smaga) | str. 19
4. Ekonomia a inne nauki (Tadeusz Włudyka) | str. 22
5. Definicja polityki gospodarczej (Tadeusz Włudyka) | str. 23
6. Uwarunkowania polityki gospodarczej (Marcin Smaga) | str. 24
7. Cele polityki gospodarczej (Tadeusz Włudyka) | str. 26
8. Instrumenty polityki gospodarczej (Marcin Smaga) | str. 28
9. Dziedziny polityki gospodarczej (Marcin Smaga) | str. 30
Literatura | str. 30

Rozdział drugi
Historia | str. 32

1. Starożytność i średniowiecze (Tadeusz Włudyka) | str. 32
2. Merkantylizm (Tadeusz Włudyka) | str. 34
3. Fizjokratyzm (Tadeusz Włudyka) | str. 36
4. Nowe stosunki produkcji w Europie Zachodniej (Tadeusz Włudyka) | str. 37
5. Rozwój przemysłu i handlu w Stanach Zjednoczonych (Tadeusz Włudyka) | str. 40
6. Rewolucja przemysłowa w Europie Środkowo-Wschodniej (Tadeusz Włudyka) | str. 41
7. Rozwój gospodarczy w krajach azjatyckich (Tadeusz Włudyka) | str. 42
8. Szkoła klasyczna w ekonomii (Tadeusz Włudyka) | str. 43
9. Szkoła historyczna (Tadeusz Włudyka) | str. 47
10. Szkoła subiektywistyczno-marginalna (Tadeusz Włudyka) | str. 48
11. Szkoła lozańska (Tadeusz Włudyka) | str. 49
12. Szkoła neoklasyczna (Tadeusz Włudyka) | str. 52
13. Instytucjonalizm (Tadeusz Włudyka) | str. 52
14. Keynesizm (Maciej Matuszewski, Marcin Smaga) | str. 54
15. Monetaryzm (Tadeusz Włudyka) | str. 56
16. Trzecia droga w doktrynach ekonomicznych (Tadeusz Włudyka) | str. 58
17. Teoria racjonalnych oczekiwań (Tadeusz Włudyka) | str. 60
18. Teoria wyboru publicznego (Marcin Smaga) | str. 61
Literatura | str. 62

Rozdział trzeci
Gospodarowanie (Tadeusz Włudyka, Marcin Smaga) | str. 63

1. Własność | str. 63
2. Dobro | str. 65
3. Potrzeba | str. 67
4. Proces gospodarowania | str. 69
5. Wybór ekonomiczny | str. 73
6. Stan równowagi | str. 75
7. Koszt alternatywny | str. 77
8. Podmioty gospodarcze | str. 80
Literatura | str. 84

Rozdział czwarty
Państwo | str. 86

1. Systemy gospodarcze (Marcin Smaga) | str. 86
2. Ordoliberalizm (Tadeusz Włudyka) | str. 90
3. Interwencja państwa w gospodarkę (Tadeusz Włudyka, Marcin Smaga) | str. 94
4. Funkcje państwa (Krzysztof Oplustil) | str. 100
Literatura | str. 105

Rozdział piąty
Konsument (Tadeusz Włudyka, Marcin Smaga) | str. 106

Literatura | str. 114

Rozdział szósty
Przedsiębiorstwo (Tadeusz Włudyka, Marcin Smaga) | str. 115

Literatura | str. 125

Rozdział siódmy
Rynek (Tadeusz Włudyka, Marcin Smaga) | str. 126

1. Rodzaje rynków | str. 126
2. Wartość a cena | str. 127
3. Struktury rynkowe | str. 128
4. Popyt i podaż | str. 132
5. Polityka cenowa | str. 139
Literatura | str. 142

Rozdział ósmy
Dochód narodowy | str. 143

1. Mierniki (Tadeusz Włudyka, Marcin Smaga) | str. 143
2. Podział dochodu narodowego (Tadeusz Włudyka) | str. 148
3. Równowaga ekonomiczna (Tadeusz Włudyka) | str. 149
Literatura | str. 150

Rozdział dziewiąty
Cykl koniunkturalny | str. 151

1. Wzrost gospodarczy (Marcin Smaga) | str. 151
2. Czynniki wzrostu gospodarczego (Marcin Smaga) | str. 153
3. Modele wzrostu (Marcin Smaga) | str. 157
4. Bariery wzrostu gospodarczego (Marcin Smaga) | str. 157
5. Rodzaje wahań gospodarczych (Marcin Smaga) | str. 159
6. Cykl koniunkturalny (Marcin Smaga) | str. 160
7. Teorie cyklu koniunkturalnego (Marcin Smaga) | str. 162
8. Narzędzia polityki antycyklicznej państwa (Marcin Smaga) | str. 165
9. Kryzys 2008 r. (Tadeusz Włudyka) | str. 165
Literatura | str. 169

Rozdział dziesiąty
Budżet i podatki (Krzysztof Oplustil, Paweł Marek Woroniecki) | str. 170

1. Polityka fiskalna | str. 170
2. System podatkowy jako instrument polityki fiskalnej | str. 174
3. Zarys prawnych uwarunkowań polityki fiskalnej państwa | str. 179
4. Prawne uwarunkowania samorządowej polityki fiskalnej - zarys problematyki 198
Literatura | str. 220

Rozdział jedenasty
Pieniądz (Krzysztof Oplustil, Marek Porzycki) | str. 222

1. Ramy prawne i instytucjonalne polityki pieniężnej | str. 222
2. Pieniądz jako przedmiot polityki pieniężnej | str. 225
3. Inflacja i deflacja | str. 234
4. Narodowy Bank Polski jako kreator polityki pieniężnej w Polsce | str. 241
5. Strategie i instrumenty polityki pieniężnej | str. 245
Literatura | str. 255

Rozdział dwunasty
Waluta (Krzysztof Oplustil, Marek Porzycki) | str. 256

1. Pojęcie kursu walutowego. Cele polityki walutowej | str. 256
2. Systemy kursu walutowego | str. 258
3. Ewolucja międzynarodowego systemu walutowego | str. 264
4. Unie walutowe | str. 268
Literatura | str. 270

Rozdział trzynasty
Unia walutowa w Europie (Krzysztof Oplustil, Marek Porzycki) | str. 271

1. Historia integracji walutowej w Europie | str. 271
2. Prawne i instytucjonalne podstawy Unii Gospodarczej i Walutowej | str. 273
3. Derogacja i warunki przyjęcia euro | str. 277
4. Perspektywa przyjęcia euro przez Polskę | str. 281
5. Kryzys strefy euro od 2010 r. | str. 286
Literatura | str. 296

Rozdział czternasty
Rynek pracy (Krzysztof Oplustil) | str. 298

1. Pojęcie i funkcje rynku pracy | str. 298
2. Rynek pracy jako przedmiot oddziaływania polityki zatrudnienia | str. 300
3. Bezrobocie i jego rodzaje | str. 303
4. Instytucjonalne czynniki wpływające na poziom zatrudnienia i bezrobocia | str. 308
5. Instrumenty polityki zatrudnienia | str. 311
6. Główne problemy polskiego rynku pracy | str. 318
7. Dialog społeczny | str. 321
Literatura | str. 324

Rozdział piętnasty
Rynek finansowy i kapitałowy (Krzysztof Oplustil, Marek Porzycki, Paweł Marek Woroniecki) | str. 325

1. Charakterystyka rynku finansowego | str. 325
2. Funkcje rynku finansowego | str. 327
3. Podział rynku finansowego i kapitałowego | str. 329
4. Rodzaje instrumentów finansowych | str. 332
5. Uczestnicy rynku finansowego | str. 338
6. Nadzór nad rynkiem finansowym w Polsce i Unii Europejskiej | str. 348
Literatura | str. 355

Rozdział szesnasty
Prywatyzacja i nadzór właścicielski (Krzysztof Oplustil, Marek Porzycki) | str. 357

1. Pojęcie i cele prywatyzacji oraz polityki właścicielskiej | str. 357
2. Rodzaje polityki prywatyzacyjnej | str. 360
3. Ryzyka i bariery prywatyzacji | str. 362
4. Prywatyzacja w Polsce po 1989 r. | str. 366
5. Działalność gospodarcza państwa w sferze dominium | str. 372
6. Sposoby prywatyzacji na tle polskiego ustawodawstwa | str. 375
7. Sposoby zabezpieczania wpływu Skarbu Państwa na prywatyzowane spółki | str. 382
8. Nadzór właścicielski w spółkach Skarbu Państwa | str. 386
Literatura | str. 390

Rozdział siedemnasty
Handel międzynarodowy (Krzysztof Oplustil, Marek Porzycki) | str. 392

1. Pojęcie i rodzaje | str. 392
2. Przyczyny istnienia międzynarodowej wymiany handlowej - teorie handlu zagranicznego | str. 393
3. Bilans płatniczy państwa | str. 399
4. Protekcjonistyczna polityka handlowa | str. 400
5. Tendencje liberalizacyjne w handlu międzynarodowym | str. 405
6. Integracja w ramach Unii Europejskiej | str. 412
Literatura | str. 417

Rozdział osiemnasty
Ochrona środowiska (Maciej Matuszewski, Wojciech Matuszewski) | str. 418

1. Znaczenie społeczno-gospodarcze środowiska | str. 418
2. Wpływ gospodarowania na środowisko | str. 419
3. Polityka ochrony środowiska | str. 421
4. Cechy polityki ochrony środowiska | str. 423
5. Polityka ochrony środowiska w Polsce | str. 427
6. Wpływ integracji polityczno-gospodarczej na politykę ekologiczną Polski | str. 433
Literatura | str. 448

Rozdział dziewiętnasty
Dwie i pół dekady transformacji (Tadeusz Włudyka) | str. 450

Literatura | str. 465

Aneks | str. 467

Wykaz aktów prawnych | str. 513

Spis tabel i ilustracji w tekście | str. 519

Spis tabel w aneksie | str. 521

Indeks osób | str. 523

Indeks rzeczowy | str. 531

Ukryj

Opis:

Publikacja prezentuje podstawy ekonomii i polityki gospodarczej przy wykorzystaniu metody instytucjonalnej analizy gospodarki. Zawiera zestaw najważniejszych informacji z historii myśli ekonomicznej, ekonomii pozytywnej i normatywnej. Autorzy analizują również aktualną sytuację gospodarki polskiej i światowej oraz dokonują oceny polskiej transformacji gospodarczej.
W kolejnych rozdziałach książki przedstawiono fundamentalne pojęcia ekonomiczne i formy instytucjonalnej aktywności państwa, takie jak: polityka monetarna, walutowa, fiskalna, budżetowa, zagraniczna, rynku pracy, ochrony środowiska oraz przekształceń własnościowych.
Drugie wydanie podręcznika zostało wzbogacone o rozważania poświęcone m.in.: nadzorowi makroostrożnościowemu nad rynkiem finansowym, aktualnym tendencjom w polityce prywatyzacyjnej i właścicielskiej, Transatlantyckiemu Partnerstwu w dziedzinie Handlu i Inwestycji oraz głównym problemom polskiego rynku pracy. Rozbudowano także fragmenty dotyczące instytucji pieniądza i polityki pieniężnej, wprowadzono zmiany w części na temat polityki fiskalnej oraz uaktualniono uwagi odnoszące się do ochrony środowiska. Podręcznik zamyka część statystyczna dająca wyobrażenie o zróżnicowaniu gospodarczym państw i regionów w coraz bardziej zglobalizowanym świecie.
Publikacja, mająca służyć przede wszystkim jako podręcznik podstaw ekonomii i polityki gospodarczej, przeznaczona jest zarówno dla studentów, jak i wszystkich osób zainteresowanych poznaniem zasad funkcjonowania gospodarki rynkowej.
Autorzy książki są pracownikami Katedry Polityki Gospodarczej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-9383-6 , Oprawa: miękka , Format: B5 , 544
Rodzaj: podręcznik prawo , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo administracyjne i publiczne / Prawo administracyjne
Kod: KAM-2012:W02P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów