Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book

Autorzy: Ewa M. Guzik-Makaruk (red. nauk.),
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  8.03.2012 r.
Kod: KAM-1690:W01P01  Ilość w paczce: 10

Realizacja:
Towar chwilowo niedostępny.

Spis treści: 

Wykaz skrótów
str. 11

Wprowadzenie
str. 13

Rozdział I
Metodyka badań
(Wojciech Filipkowski, Ewa M. Guzik-Makaruk, Katarzyna Laskowska, Grażyna B. Szczygieł, Elżbieta Zatyka)
str. 15

1. Cel, przedmiot, zakres i znaczenie badań
str. 15

2. Metoda badań, techniki i narzędzia badawcze
str. 19

3. Charakterystyka badanej populacji
str. 28

Rozdział II
Przepadek i konfiskata mienia w ujęciu historycznym
(Elżbieta Zatyka)
str. 36


1. Przepadek w świetle porządków prawnych państw zaborczych
str. 36

2. Przepadek i konfiskata w okresie obowiązywania kodeksu karnego z 1932 r.
str. 39

3. Przepadek i konfiskata w okresie obowiązywania kodeksu karnego z 1969 r.
str. 45

Rozdział III
Pozbawianie sprawców owoców przestępstwa w standardach międzynarodowych
str. 54


1. Regulacje regionalne i uniwersalne w zakresie pozbawiania sprawców owoców przestępstwa
(Monika Kotowska)
str. 54

1.1. Wprowadzenie
str. 54

1.2. Pozbawianie sprawców owoców przestępstwa na płaszczyźnie regionalnej
str. 59

1.3. Pozbawianie sprawców owoców przestępstwa na płaszczyźnie uniwersalnej
str. 66

1.4. Podsumowanie
str. 74

2. Pozbawianie sprawców owoców przestępstwa w regulacjach Unii Europejskiej
(Emilia Jurgielewicz)
str. 75

2.1. Tło historyczne
str. 75

2.2. Podstawy traktatowe
str. 78

2.3. Instrumenty prawne wykorzystywane do zwalczania przestępczości w Unii Europejskiej
str. 84

2.4. Podstawy prawne pozbawiania sprawców owoców przestępstwa
str. 89

2.5. Sprawozdania oceniające wdrażanie decyzji ramowych związanych z konfiskatą mienia
str. 107

2.6. Podsumowanie
str. 111

3. Konfiskata mienia w kodeksach karnych Rosji i Ukrainy
(Katarzyna Laskowska)
str. 114

3.1. Rosja
str. 114

3.2. Ukraina
str. 130

4. Konfiskata mienia w litewskim prawie karnym
(Elżbieta Zatyka, Jan Wiśniewski)
str. 133

4.1. Konfiskata mienia jako kara dodatkowa w kodeksie karnym Litewskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej
str. 133

4.2. Konfiskata w świetle kodeksu karnego Republiki Litewskiej
str. 136

4.3. Rozszerzona konfiskata mienia
str. 144

4.4. Uwagi końcowe
str. 147

5. Przepadek i konfiskata w niemieckim kodeksie karnym
(Aneta M. Michałowska)
str. 149

6. Przepadek w szwajcarskim prawie karnym (Magdalena Perkowska)
str. 175

6.1. Wprowadzenie
str. 175

6.2. Przepadek przedmiotów niebezpiecznych
str. 177

6.3. Przepadek korzyści majątkowych
str. 181

6.4. Sharing - podział wartości majątkowych objętych przepadkiem
str. 191

6.5. Wnioski
str. 193

7. Przepadek przedmiotów i korzyści pochodzących z przestępstwa w austriackim kodeksie karnym
(Jacek Arciszewski)
str. 194

7.1. Wprowadzenie
str. 194

7.2. Ewolucja karnych instrumentów przepadku w austriackim kodeksie karnym
str. 195

7.3. Przepadek w świetle obowiązujących uregulowań austriackiego kodeksu karnego
str. 206

Rozdział IV
Aktualny stan prawny w zakresie przepadku przedmiotów i korzyści pochodzących z przestępstwa na tle kodyfikacji karnych z 1997 roku
str. 211


1. Instytucja przepadku w kodeksie karnym z 1997 r.
(Wojciech Filipkowski)
str. 211

1.1. Zagadnienia wprowadzające
str. 211

1.2. Przedmioty (producta sceleris)
str. 215

1.3. Narzędzia (instrumenta sceleris)
str. 217

1.4. Przedmioty zabronione (obiecta sceleris)
str. 220

1.5. Przepadek równowartości
str. 221

1.6. Ograniczenia stosowania środka karnego przepadku
str. 222

1.7. Przepadek korzyści lub jej równowartości
str. 223

1.8. Podsumowanie
str. 231

2. Orzekanie przepadku przedmiotów i korzyści majątkowej osiągniętej z popełnionego przestępstwa w postępowaniu karnym
(Justyna Karaźniewicz)
str. 232

2.1. Wprowadzenie
str. 232

2.2. Orzekanie przepadku tytułem środka karnego
str. 233

2.3. Orzekanie przepadku tytułem środka zabezpieczającego lub quasi-środka zabezpieczającego
str. 244

2.4. Orzekanie przepadku tytułem środka zabezpieczającego na posiedzeniu przed rozprawą
str. 262

2.5. Orzekanie przepadku tytułem środka zabezpieczającego na rozprawie
str. 263

2.6. Orzekanie przepadku tytułem środka zabezpieczającego w postanowieniu uzupełniającym
str. 265

2.7. Zakończenie
str. 265

3. Instytucja przepadku - aspekty wykonawcze
(Grażyna B. Szczygieł)
str. 266

Rozdział V
Pozakodeksowe regulacje w zakresie poszukiwania i zabezpieczania składników majątkowych podlegających przepadkowi
str. 282


1. Konstrukcja opodatkowania nieujawnionych źródeł dochodów jako jeden z elementów walki z przestępczością
(Dariusz Ćwikowski)
str. 282

1.1. Pojęcie dochodów nieujawnionych
str. 282

1.2. Osoby podlegające opodatkowaniu od dochodów nieujawnionych
str. 285

1.3. Zasady pozyskiwania i analizy informacji o wydatkach i majątku podatników
str. 286

1.4. Podmioty o najwyższym ryzyku wystąpienia dochodów nieujawnionych
str. 292

1.5. Nieujawnione źródła jako narzędzie do walki z tzw. szarą strefą
str. 296

1.6. Wybrane elementy procedury postępowania w zakresie opodatkowania nieujawnionych dochodów
str. 299

1.7. Podsumowanie
str. 304

2. Zabezpieczenie majątkowe w oparciu o ustawę o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary
(Ewa Kowalewska-Borys)
str. 305

2.1. Uwagi wprowadzające
str. 305

2.2. Zabezpieczenie majątkowe w postępowaniu w sprawie odpowiedzialności podmiotu zbiorowego - uwagi wprowadzające
str. 310

3. Rola Generalnego Inspektora Informacji Finansowej w zabezpieczaniu majątku pochodzącego z nielegalnych źródeł
(Grzegorz Szczuciński)
str. 331

3.1. Instytucje obowiązane i jednostki współpracujące
str. 335

3.2. Wstrzymanie transakcji i blokada rachunku
str. 340

3.3. Współpraca GIIF z organami ścigania
str. 343

3.4. Zamrażanie wartości majątkowych
str. 345

3.5. Podsumowanie
str. 348

Rozdział VI
Przepadek przedmiotów i korzyści pochodzących z przestępstwa na podstawie badań
str. 349


1. Przepadek w statystyce Ministerstwa Sprawiedliwości. Analiza danych
(Anna Chomiuk-Żywalewska)
str. 349

1.1. Uwagi ogólne
str. 349

1.2. Analiza statystyczna
str. 359

1.3. Analiza statystyczna na podstawie orzeczeń sądów okręgowych jako sądów pierwszej instancji
str. 361

1.4. Analiza statystyczna na podstawie orzeczeń sądów rejonowych jako sądów pierwszej instancji (według właściwości rzeczowej)
str. 371

1.5. Podsumowanie
str. 377

2. Przepadek w ocenie sędziów i prokuratorów
str. 379

2.1. Ocena sytuacji majątkowej sprawcy (Grażyna B. Szczygieł)
str. 379

2.2. Trudności w stosowaniu przepadku, charakter przepadku oraz ocena art. 45 k.k. w opinii prokuratorów
(Katarzyna Laskowska)
str. 428

2.3. Trudności w stosowaniu przepadku, stosowanie art. 44 i 45 k.k. oraz ocena tych regulacji w świetle opinii sędziów
(Ewa M. Guzik-Makaruk)
str. 455

2.4. Wnioski
str. 478

2.5. Efektywność i charakter instytucji pozbawiania sprawców owoców przestępstw oraz współpraca z wybranymi instytucjami w aspekcie zwalczania przestępczości. Opinie sędziów i prokuratorów
(Wojciech Filipkowski)
str. 480

3. Instytucja przepadku w postępowaniu przygotowawczym z perspektywy prokuratora prowadzącego sprawy gospodarcze
(Paweł Dacewicz)
str. 503

4. Przepadek korzyści pochodzącej z przestępstwa w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego i sądów apelacyjnych
(Szczęsny T. Szymański)
str. 518

4.1. Wprowadzenie
str. 518

4.2. Przesłanki orzekania przepadku korzyści majątkowej i zakres przestępstw, za które można go orzec
str. 518

4.3. Pojęcie korzyści majątkowej
str. 521

4.4. Orzekanie przepadku korzyści a zwrot korzyści osobie pokrzywdzonej
str. 526

4.5. Brak korzyści pochodzącej z przestępstwa w majątku sprawcy a możliwość orzeczenia przepadku
str. 529

4.6. Obligatoryjność orzekania przepadku
str. 534

4.7. Dopuszczalność uzupełniania wyroku postanowieniem w przedmiocie orzeczenia przepadku
str. 536

4.8. Podsumowanie
str. 537

Bibliografia
str. 539

Informacje o autorach
str. 557

Ukryj

Opis:

Publikacja jest pierwszą w polskiej literaturze przedmiotu pozycją, która w sposób wyczerpujący przedstawia problematykę pozbawiania sprawców przedmiotów i korzyści uzyskanych z przestępstw. .. Autorzy – na podstawie wielopłaszczyznowych badań przeprowadzonych w środowisku sędziów i prokuratorów – dokonują oceny wprowadzonych do kodeksu karnego rozwiązań, pozbawiających sprawcę korzyści, a tym samym wskazujących na nieopłacalność przestępstwa. .. Opracowanie przeznaczone jest przede wszystkim dla sędziów, prokuratorów, radców prawnych, komorników sądowych oraz pracowników i słuchaczy Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Powinno być także pomocne studentom prawa, aplikantom zawodów prawniczych oraz pracownikom naukowym. „W książce poruszono tematykę niezwykle aktualną, stanowiącą poważne wyzwanie dla wymiaru sprawiedliwości. Problem fi nansowej rekompensaty za czyny popełnione przez sprawców przestępstw stanowi przedmiot niezwykle burzliwych dyskusji, zarówno wśród przedstawicieli organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości, jak i w kręgach nieprofesjonalistów. Stąd publikacja zasługuje na szczególną rekomendację, tym bardziej, że nie została ona zawężona do zagadnień krajowych, przeciwnie jej Autorzy odwołują się do bogatych doświadczeń europejskich”. Prof. nadzw. dr hab. Wiesław Pływaczewski

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-1669-9 , Oprawa: twarda , Format: A5 (148 × 210 mm) , 560
Rodzaj: monografia , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo karne
Kod: KAM-1690:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów