Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book




Spis treści: 

Wykaz skrótów
str. 9

Przedmowa
str. 21

Część I
Prawo podatkowe
str. 23


Wpływ metod ewidencji eksportu na zastosowanie stawki 0% w podatku od towarów i usług (Krzysztof Biernacki)
str. 25

Orzecznictwo sądów administracyjnych w zakresie podatku akcyzowego dotyczące olejów smarowych - studium przypadku (Dagmara Dominik -Ogińska)
str. 36

Wygaśnięcie obowiązku podatkowego w akcyzie - zagadnienia doktrynalne i praktyczne (Andrzej Gorgol)
str. 51

Akcyza od energii elektrycznej i niektórych pochodnych ropy naftowej - regulacje prawne oraz ich implikacje fiskalne w kontekście zgodności z prawem Unii Europejskiej (Joanna Kiszka)
str. 68

Prawne aspekty kontroli nad obrotem wyrobami akcyzowymi (Anna Kobylska)
str. 87

Zwolnienia przedmiotowe alkoholu etylowego skażonego w kontekście polskich przepisów akcyzowych oraz przepisów Unii Europejskiej (Artur Szklarek, Marcin Kotwica)
str. 104

Zwolnienia od akcyzy skażonego alkoholu etylowego oraz napojów alkoholowych (Robert Kubal)
str. 117

EMCS (Excise Movement and Control System) - zagrożenie czy szansa? (Zbigniew Liptak, Marcin Zawadzki)
str. 129

Zakres wyrobów opodatkowanych akcyzą w Polsce w świetle art. 2 ust. 4 lit. b dyrektywy Rady 2003/96/WE (Elżbieta Lis)
str. 143

Zastosowanie zasady jednokrotności opodatkowania w obrocie wyrobami akcyzowymi z zapłaconą akcyzą (Anna Marzec)
str. 152

Opodatkowanie akcyzą energii elektrycznej w świetle orzecznictwa (Dominik Mączyński)
str. 162

Wpływ orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej na orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego w zakresie podatku akcyzowego (Artur Mudrecki)
str. 173

Implementacja przepisów unijnych w zakresie opodatkowania wyrobów tytoniowych (Grzegorz Musolf)
str. 189

Pojęcie podmiotu zobowiązanego w podatku akcyzowym - praktyczne problemy z definicją podatnika podatku akcyzowego (Iwona Pełka)
str. 204

Co dalej po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 września 2010 r., P 94/08? (Piotr Pietrasz)
str. 218

Prawno-organizacyjna ewolucja funkcji kontroli w towarowym łańcuchu dostaw (Konrad Raczkowski, Tomasz Zaborek)
str. 230

Problemy konstrukcyjne typów czynów zabronionych z art. 63 oraz art. 65 k.k.s. na tle zmiany normatywnej (Tomasz Razowski)
str. 246

Podatnik podatku akcyzowego a stosowanie sankcji karnoskarbowych (Piotr Stanisławiszyn)
str. 256

Część II
Prawo celne
str. 275


Postępowanie dotyczące wprowadzenia towarów na obszar celny Unii

Europejskiej z uwzględnieniem zmienionej regulacji Wspólnotowego Kodeksu Celnego (Karolina Jagiełło)
str. 277

Umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania a prawo celne. Wybrane zagadnienia (Krzysztof Lasiński -Sulecki)
str. 294

Klasyfikacja taryfowa pojazdów kolekcjonerskich - zarys problematyki (Maciej Mielczarek)
str. 310

Wiążące i niewiążące interpretacje prawa celnego - jak bardzo wiążące, jak bardzo niewiążące? (Wojciech Morawski)
str. 332

Przedstawicielstwo w sprawach celnych - zarys problematyki (Tomasz Nowak)
str. 352

Zasada autonomii proceduralnej państw członkowskich a dyrektywa jednolitego stosowania prawa celnego na całym obszarze celnym Wspólnoty (art. 2 ust. 1 w.k.c.) na przykładzie zasady trwałości ostatecznych decyzji w sprawach celnych (art. 128 o.p.) (Karol Piech)
str. 366

Wprowadzenie do rozważań nad tajemnicą celną (Ewa Piechota-Oloś)
str. 384

Instytucja dobrowolnego poddania się odpowiedzialności w kontekście odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za przestępstwa celne (Aleksandra Przybyła)
str. 397

Rewizja ceł antydumpingowych i wyrównawczych w ramach Unii Europejskiej a prawo Światowej Organizacji Handlu (Joanna Ryszka)
str. 412

Ewolucja koncepcji podstaw wymiaru należności celnych w Polsce - wybrane zagadnienia (Piotr Sawczuk)
str. 429

Lista uczestników
str. 443

Wybrana bibliografia
str. 447

Ukryj

Opis:

Publikacja podejmuje realne problemy w pracy organów celnych i podatkowych oraz w działalności gospodarczej przedsiębiorców, jak np. przedstawicielstwo w sprawach celnych czy prawidłowe ustalenie podatnika podatku akcyzowego w sytuacji nielegalnej produkcji albo nielegalnego przemieszczania wyrobów akcyzowych. Autorzy odwołują się przede wszystkim do swojej bogatej praktyki, dzięki czemu czytelnik może zapoznać się ze stanowiskami przedsiębiorców, pełnomocników, organów oraz sądów w sprawie zagadnień pojawiających się w działalności podmiotów dokonujących obrotu wyrobami akcyzowymi oraz utrzymujących kontakty handlowe z krajami trzecimi. Poszczególne zagadnienia zostały przedstawione z odwołaniem się do dorobku doktryny i judykatury, dzięki czemu w publikacji znaleźć można propozycje rozwiązań wielu problemów praktycznych w zakresie prawa celnego i podatku akcyzowego.
"Przede wszystkim zwracam uwagę na bardzo ciekawe, autorskie podejście do poszczególnych zagadnień - zarówno podatkowych, jak i celnych. Niemal wszyscy autorzy niezwykle krytycznie odnosili się do systemu polskiego prawa, przede wszystkim akcyzowego, i w sposób przekonujący starali się udowadniać swoje tezy. Publikacja zawiera wiele wniosków de lege ferenda. I to zaliczam do najważniejszych zalet omawianej książki".
Dr hab. Wiesław Czyżowicz, prof. SGH

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-1682-8 , Format: A5 (148 × 210 mm) , 456
Rodzaj: monografia , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo podatkowe, finanse i rachunkowość / Prawo podatkowe
Kod: KAM-1921:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów