Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book

Autorzy: Maria Hass-Symotiuk,
Seria:  Poradniki ABC
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  15.02.2012 r.
Kod: ABC-0607:W01D01  Ilość w paczce: 10

Realizacja:
Towar chwilowo niedostępny.

Spis treści: 

Wstęp

Maria Hass-Symotiuk
str. 11

Wykaz kont syntetycznych i analitycznych dla podmiotów leczniczych
Maria Hass-Symotiuk
str. 17

Rozdział 1. Zakładowy plan kont jako element polityki rachunkowości podmiotu leczniczego
Magdalena Kludacz
str. 35


1.1. Wzorcowy a zakładowy plan kont podmiotu leczniczego
str. 35

1.2. Komponenty zakładowego planu kont podmiotu leczniczego
str. 39

1.3. Projektowanie struktury kont syntetycznych i analitycznych oraz jej wpływ na zakres generowanych zbiorów informacji finansowych w podmiocie leczniczym
str. 44

1.4. Potrzeba wyodrębnienia ewidencji księgowej dla projektów finansowanych ze środków unijnych w podmiocie leczniczym
str. 52

1.5. Wymagania zakładowego planu kont w warunkach komputeryzacji ewidencji księgowej w podmiocie leczniczym
str. 56

Rozdział 2. Prowadzenie ksiąg rachunkowych w podmiocie leczniczym
Maria Hass-Symotiuk
str. 61


2.1. Istota, cechy i elementy ksiąg rachunkowych
str. 61

2.2. Otwieranie i zamykanie ksiąg rachunkowych
str. 67

2.3. Techniki prowadzenia ksiąg rachunkowych
str. 73

2.4. Poprawianie błędów w zapisach księgowych
str. 75

Rozdział 3. Dokumentowanie operacji gospodarczych w podmiocie leczniczym
Maria Hass-Symotiuk
str. 79


3.1. Rola dokumentów księgowych i ich klasyfikacja
str. 79

3.2. Wymagania wobec dokumentów księgowych wynikające z ustawy o rachunkowości
str. 84

3.3. Wymagania dotyczące dokumentów służących ustaleniu i rozliczeniu podatku VAT
str. 87

3.4. Wymagania dodatkowe wobec dokumentów wynikające z umów lub decyzji przyznających środki na realizację projektów finansowanych ze środków unijnych
str. 98

3.5. Kontrola dokumentów księgowych
str. 103

Rozdział 4. Inwentaryzacja aktywów i pasywów w podmiocie leczniczym
Kazimierz Sawicki
str. 107


4.1. Pojęcie i cel inwentaryzacji składników aktywów i pasywów
str. 107

4.2. Przedmiot i częstotliwość inwentaryzacji
str. 108

4.3. Zasady i metody inwentaryzacji składników aktywów i pasywów
str. 111

4.4. Organizacja inwentaryzacji składników aktywów i pasywów
str. 116

4.5. Rozliczanie różnic inwentaryzacyjnych w składnikach majątkowych
str. 117

Rozdział 5. Wycena aktywów i pasywów oraz zasady ustalania wyniku finansowego w podmiocie leczniczym
Bożena Nadolna
str. 121


5.1. Podstawowe kategorie wyceny majątku i kapitałów (funduszy) podmiotów leczniczych a zasady rachunkowości
str. 121

5.2. Składniki aktywów i źródła ich finansowania w podmiocie leczniczym oraz ich wycena początkowa
str. 134

5.3. Wycena zużycia i rozchodu składników aktywów w podmiocie leczniczym
str. 143

5.4. Wycena bilansowa aktywów i pasywów w podmiotach leczniczych
str. 146

5.5. Elementy kształtujące wynik finansowy podmiotu leczniczego i jego rozliczenie
str. 152

Rozdział 6. Aktywa trwałe w podmiocie leczniczym
Maria Hass-Symotiuk
str. 159


6.1. Ogólna charakterystyka kont zespołu 0 "Aktywa trwałe"
str. 159

6.2. Korespondencja kont zespołu 0 "Aktywa trwałe" wraz z komentarzem
str. 161

6.3. Konta pozabilansowe
str. 212

Rozdział 7. Środki pieniężne, rachunki bankowe oraz inne krótkoterminowe aktywa finansowe podmiotu leczniczego
Magdalena Kludacz
str. 214


7.1. Ogólna charakterystyka kont zespołu 1 "Środki pieniężne, rachunki bankowe oraz inne krótkoterminowe aktywa finansowe" w podmiocie leczniczym
str. 214

7.2. Korespondencja kont zespołu 1 "Środki pieniężne, rachunki bankowe oraz inne krótkoterminowe aktywa finansowe" wraz z komentarzem w podmiocie leczniczym
str. 222

Rozdział 8. Rozrachunki i roszczenia podmiotu leczniczego Bożena Nadolna
str. 245


8.1. Ogólna charakterystyka kont zespołu 2 "Rozrachunki i roszczenia" podmiotu leczniczego
str. 245

8.2. Korespondencja kont zespołu 2 "Rozrachunki i roszczenia" wraz z komentarzem w podmiocie leczniczym
str. 248

8.3. Konta pozabilansowe
str. 289

Rozdział 9. Materiały i towary podmiotu leczniczego
Bożena Nadolna
str. 291


9.1. Ogólna charakterystyka kont zespołu 3 "Materiały i towary" podmiotu leczniczego
str. 291

9.2. Korespondencja kont zespołu 3 "Materiały i towary" wraz z komentarzem w podmiocie leczniczym
str. 293

9.2. Konta pozabilansowe
str. 308

Rozdział 10. Koszty według rodzajów i ich rozliczanie w podmiocie leczniczym
Maria Hass-Symotiuk
str. 310


10.1. Ogólna charakterystyka kont zespołu 4 "Koszty według rodzajów i ich rozliczanie" podmiotu leczniczego
str. 310

10.2. Korespondencja kont zespołu 4 "Koszty według rodzajów i ich rozliczanie" wraz z komentarzem w podmiocie leczniczym
str. 316

Rozdział 11. Koszty według typów działalności i ich rozliczanie w podmiocie leczniczym
Maria Hass-Symotiuk
str. 332


11.1. Ogólna charakterystyka kont zespołu 5 "Koszty według typów działalności i ich rozliczanie" w podmiocie leczniczym
str. 332

11.2. Korespondencja kont zespołu 5 "Koszty według typów działalności i ich rozliczanie" wraz z komentarzem w podmiocie leczniczym
str. 351

Rozdział 12. Produkty i rozliczenia międzyokresowe w podmiocie leczniczym
Kazimierz Sawicki
str. 364


12.1. Ogólna charakterystyka kont zespołu 6 "Produkty i rozliczenia międzyokresowe" w podmiocie leczniczym
str. 364

12.2. Korespondencja kont zespołu 6 "Produkty gotowe i rozliczenia międzyokresowe" w podmiocie leczniczym
str. 367

Rozdział 13. Przychody i koszty związane z ich osiągnięciem w podmiocie leczniczym
Maria Hass-Symotiuk
str. 376


13.1. Ogólna charakterystyka kont zespołu 7 "Przychody i koszty związane z ich osiągnięciem" w podmiocie leczniczym
str. 376

13.2. Korespondencja kont zespołu 7 "Przychody i koszty związane z ich osiągnięciem" wraz z komentarzem w podmiocie leczniczym
str. 382

Rozdział 14. Kapitały (fundusze) własne, fundusze specjalne, rezerwy i wynik finansowy w podmiotach leczniczych
Bożena Nadolna
str. 415


14.1. Ogólna charakterystyka kont zespołu 8 "Kapitały (fundusze) własne, fundusze specjalne, rezerwy i wynik finansowy" w podmiotach leczniczych
str. 415

14.2. Korespondencja kont zespołu 8 "Kapitały (fundusze) własne, fundusze specjalne, rezerwy i wynik finansowy wraz z komentarzem" w podmiotach leczniczych
str. 418

Rozdział 15. Wyodrębniona ewidencja księgowa projektów współfinansowanych ze środków UE w podmiocie leczniczym
Magdalena Kludacz
str. 440


15.1. Dostosowanie rachunkowości podmiotu leczniczego do potrzeb realizacji projektów współfinansowanych ze środków unijnych
str. 440

15.2. Wyodrębniona ewidencja aktywów trwałych, aktywów obrotowych i zobowiązań związanych z finansowaniem projektów ze środków unijnych w podmiocie leczniczym
str. 450

15.3. Zasady ewidencji środków pozyskiwanych na realizację projektów współfinansowanych ze środków unijnych w podmiocie leczniczym
str. 457

15.4. Zasady ewidencji kosztów projektów współfinansowanych ze środków unijnych w podmiocie leczniczym
str. 468

Rozdział 16. Powiązanie kont syntetycznych i analitycznych ze sprawozdaniem finansowym podmiotu leczniczego
Kazimierz Sawicki
str. 472


16.1. Zakładowy plan kont a sprawozdanie finansowe podmiotu leczniczego
str. 472

16.2. Ujmowanie sald kont w bilansie podmiotu leczniczego
str. 475

16.3. Sporządzanie rachunku zysków i strat w podmiocie leczniczym
str. 480

16.4. Informacja dodatkowa w podmiocie leczniczym
str. 485

16.5. Zasady sporządzania innych elementów sprawozdania finansowego w podmiocie leczniczym
str. 492

Załącznik nr 1. Zarządzenie w sprawie dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości w podmiocie leczniczym
Maria Hass-Symotiuk
str. 499

Literatura
str. 503

Spis ilustracji
str. 508

Spis tabel
str. 509


Ukryj

Opis:

W książce przedstawiono wzorcowy plan kont dla podmiotów leczniczych o różnej formie prawnej zawierający rozbudowany wykaz kont syntetycznych i analitycznych, który: * umożliwi rejestrację operacji gospodarczych w tych podmiotach. * zapewni pozyskanie informacji na potrzeby ich kierownictwa, * umożliwi sporządzanie sprawozdawczości finansowej w kształcie wymaganym przez * ustawę o rachunkowości, ustawę o statystyce publicznej oraz Ministerstwo Zdrowia i organy założycielskie. Zaletą opracowania jest wszechstronne i wieloaspektowe ujęcie problematyki zakładowego planu kont jako podstawy generowania informacji finansowych na potrzeby różnych użytkowników podmiotów leczniczych. Uwzględniono w nim także wymagania dotyczące prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej związanej z realizacją projektów współfinansowanych ze środków UE. W książce omówione zostały: * zasady i metody projektowania zakładowego planu kont dla podmiotów leczniczych, * sposoby dokumentowania operacji gospodarczych, * sposoby prowadzenia ksiąg rachunkowych i ich weryfikacji, * zasady wyceny różnych składników aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego w ciągu roku obrotowego i na dzień bilansowy. Szczególną uwagę zwrócono na wymagania wobec dokumentów księgowych sformułowane przez prawo bilansowe, prawo podatkowe oraz wynikające z umów lub decyzji przyznających środki na realizację projektów wspołfinansowanych ze środków unijnych. Dokonano także charakterystyki kont stosowanych w podmiotach leczniczych według zespołów wzorcowego planu kont, w tym ewidencję typowych operacji gospodarczych oraz ich powiązanie ze sprawozdawczością finansową podmiotów leczniczych. Publikacja jest przeznaczona dla głównych księgowych, dyrektorów finansowych, pracowników pionów finansowo-ekonomicznych oraz kontrolerów i audytorów wewnętrznych, a także kierownictw podmiotów leczniczych i NFZ. Może być też przydatna słuchaczom studiów podyplomowych z zakresu zarządzania placówkami opieki zdrowotnej i biegłym rewidentom.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-1662-0 , Oprawa: miękka , Format: A5 (148 × 210 mm) , 512
Rodzaj: poradnik , Medium: książki (WKP)
Dział: Ochrona zdrowia / Finanse w ochronie zdrowia
Kod: ABC-0607:W01D01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów