Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book

Autorzy: Bogdan Dolnicki, Jan Paweł Tarno,
Seria:  Monografie
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1.02.2012 r.
Kod: KAM-1936:W01P01  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Brak tytułu w sprzedaży.

Spis treści: 

Wykaz skrótów
str. 9

Słowo wstępne
str. 15


Alicja Bobiec
Opłaty za usługi świadczone przez przedszkola prowadzone przez gminę w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych
str. 19

Marcin Brzeski
Problemy kontroli sądowoadministracyjnej działalności prawotwórczej podmiotów samorządu terytorialnego niebędących organami tego samorządu
str. 36

Aleksandra Czajka
Dualizm środków ochrony prawnej partnerstw publiczno-prywatnych jednostek samorządu terytorialnego
str. 51

Paweł Daniel
Wstrzymanie wykonania aktów prawa miejscowego jednostek samorządu terytorialnego w postępowaniu sądowoadministracyjnym
str. 68

Paweł Gacek
Zakres podmiotowy i przedmiotowy skargi z art. 101 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (w świetle orzecznictwa)
str. 83

Krzysztof Grabicki
Skarga na bezczynność organu administracji publicznej w postępowaniu sądowoadministracyjnym
str. 100

Alicja Grabińska
Sądowa kontrola podziału kompetencji pomiędzy samorządem terytorialnym a administracją rządową na przykładzie powiatowych służb, inspekcji i straży
str. 115

Łukasz Karaś
Zarząd mieniem komunalnym w orzecznictwie sądów administracyjnych
str. 124

Adam Karwowski
Zasada jawności stanowienia aktów prawa miejscowego
str. 139

Mariusz Koroblowski
Skarga inicjująca sądową kontrolę rozstrzygnięć nadzorczych, wnoszona przez stronę porozumienia zawartego między jednostkami samorządu terytorialnego lub tymi podmiotami a wojewodą, albo osobą trzecią
str. 156

Ewa Kostrzewska
Kontrola sądowa gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność jednostek samorządu terytorialnego
str. 166

Joanna Leszczyńska
Zaskarżenie uchwały w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy na podstawie art. 101 ustawy o samorządzie gminnym
str. 184

Konrad Łuczak
Sądowoadministracyjna kontrola aktów prawa miejscowego organów jednostek samorządu terytorialnego na podstawie precedensu
str. 196

Aleksandra Małysz-Pilch
Sądowa kontrola administracji publicznej w sferze podatków i opłat lokalnych
str. 211

Katarzyna Marszał
Wpływ czynników zewnętrznych na samorząd terytorialny - analiza instrumentów ograniczających samodzielność jednostek samorządowych
str. 227

Michał Mąka
Sądowa kontrola miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego - wybrane zagadnienia
str. 247

Mariusz Nahajewski
Komisja rewizyjna rady gminy w świetle orzecznictwa sądowego
str. 262

Magdalena Nowińska
Sądowa kontrola dostępu do informacji publicznej
str. 275

Jan Olszanowski
Sądowa kontrola uchwał w sprawie absolutorium udzielanego organowi wykonawczemu gminy
str. 292

Jacek Pierzchała
Udzielanie i rozliczanie dotacji szkołom niepublicznym w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych
str. 306

Mariusz Pijewski
Decyzja i jej kontrola administracyjna i sądowa (wybrane zagadnienia)
str. 319

Beata Rozpędek
Rola sądownictwa administracyjnego w rozpoznawaniu skarg na decyzje administracyjne w sprawach prowadzonych przez publiczne służby zatrudnienia - zagadnienia wybrane
str. 342

Izabela Skipioł
Samorząd terytorialny w Polsce a sądowa kontrola administracji. Opłata adiacencka z tytułu podziału nieruchomości w orzecznictwie sądów administracyjnych
str. 355

Małgorzata Szreniawska
System kontroli aktów prawa miejscowego
str. 369

Jan Szulc
Rozkład pracy aptek w orzecznictwie polskich sądów administracyjnych. Przyczynek do dyskusji
str. 378

Ewa Wągiel
Formy realizacji zadań samorządu terytorialnego w zakresie kolejowego transportu publicznego
str. 393

Marta Węgrzyn-Skarbek
Rozstrzyganie sporów kompetencyjnych i sporów o właściwość wynikających z porozumień administracyjnych zawartych z udziałem jednostki samorządu terytorialnego przez NSA
str. 406

Michał Zbrojewski
Prowadzenie działalności gospodarczej jako przyczyna wygaśnięcia mandatu - zagadnienia wybrane
str. 420

Ewelina Żelasko-Makowska
Skarga organów jednostek samorządu terytorialnego na rozstrzygnięcie nadzorcze - wybrane aspekty procesowe
str. 434

Bibliografia
str. 455

Autorzy
str. 473


Ukryj

Opis:

Monografia prezentuje dorobek V Letnich Warsztatów Doktoranckich Samorząd terytorialny w Polsce a sądowa kontrola administracji, które odbyły się w dniach 29 czerwca - 1 lipca 2011 r. w Katowicach. Zawarte w niej artykuły prezentują spojrzenie młodego pokolenia polskiej nauki prawa na obowiązujące regulacje prawa samorządu terytorialnego przez pryzmat orzecznictwa sadów administracyjnych.

W opracowaniu autorzy zaprezentowali liczne pomysły na rozwiązanie problemów pojawiających się w orzecznictwie sądowym w sprawach samorządowych.

Szeroko omówiono w szczególności problematykę skargi do sadu administracyjnego na akty czynności lub bezczynność organów samorządu terytorialnego jako środka ochrony interesu prawnego jednostki. Zanalizowano, czy sądowa kontrola stwarza wystarczające gwarancje procesowe dla zapewnienia samodzielności samorządu terytorialnego. Także tematyka innych opracowań (np. charakter i zakres władztwa planistycznego gminy czy analiza problemów powstających w związku z zarządem mieniem komunalnym) powinna spotkać się z zainteresowaniem czytelnika.

Adresaci:
Niniejsza książkę rekomendujemy wszystkim tym, których interesują problemy powstające na gruncie przepisów normujących organizacje i funkcjonowanie samorządu terytorialnego, m.in. urzędnikom, sędziom i innym prawnikom.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-0725-3 , Oprawa: twarda , Format: A5 (148 × 210 mm) , 476
Rodzaj: monografia , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo administracyjne i publiczne / Samorząd terytorialny
Kod: KAM-1936:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów