Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book2012:


Autorzy: Małgorzata Dąbrowska-Kardas,
Seria:  Monografie
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: KAM-1501:W01P01  Ilość w paczce: 20

Realizacja:
Brak tytułu w sprzedaży.

Spis treści: 

Wykaz skrótów
str. 9

Wprowadzenie
str. 11

Rozdział I
Przedmiot badań
str. 23


1. Zagadnienia wstępne
str. 23

2. Lingwistyczna charakterystyka języka prawnego
str. 27

2.1. Język prawny a język etniczny
str. 28

2.1.1. Język prawny w kontekście podziału języków na naturalne i sztuczne
str. 28

2.1.2. Język prawny jako idiolekt prawodawcy
str. 31

2.1.3. Język prawny jako rejestr języka etnicznego
str. 31

2.2. Język prawny a język prawniczy
str. 53

2.3. Język prawny a język norm prawnych
str. 56

3. Charakterystyka języka prawnego w kontekście techniki legislacyjnej
str. 58

3.1. Technika kodowania idiomatycznego
str. 58

3.2. Technika kondensacji i rozczłonkowania
str. 60

4. Uwagi końcowe
str. 65

Rozdział II
Typologia przepisów prawnych i sposoby wyrażania norm przez przepisy prawne
str. 71


1. Zagadnienia wstępne
str. 71

2. Typologia przepisów prawnych
str. 77

2.1. Przepisy zrębowe i przednawiasowe (zasadnicze/niezasadnicze)
str. 78

2.2. Przepisy bezpośrednio i pośrednio wyznaczające powinne zachowanie
str. 84

2.3. Przepisy właściwe i interpretacyjne
str. 87

2.4. Podstawowe i szczególne struktury normatywne
str. 89

2.5. Charakterystyka przepisów prawnych w literaturze niemieckiej
str. 93

2.6. Przepisy kompetencyjne
str. 96

2.7. Metaprzepisy
str. 99

Rozdział III
Normy i inne wyrażenia dyrektywalne zakodowane w przepisach prawnokarnych
str. 102


1. Zagadnienia wstępne
str. 102

2. Rodzaje dyrektyw doniosłych prawnie
str. 107

3. Normy postępowania
str. 110

3.1. Status ontologiczny norm
str. 112

3.2. Struktura normy prawnej a poglądy na istotę prawa
str. 115

3.3. Typologia norm i kwestia obowiązywania
str. 127

3.3.1. Normy postępowania/normy prawne
str. 127

3.3.2. Normy kompetencyjne/normy merytoryczne
str. 129

3.3.3. Normy sankcjonowane/normy sankcjonujące
str. 133

3.3.4. Normy regulatywne/normy konstytutywne
str. 139

3.3.5. Reguły/zasady
str. 149

3.3.6. Odmienność dyrektywnego charakteru reguł i zasad a sytuacje kolizyjne
str. 152

3.4. Normy postępowania w prawie karnym
str. 163

4. Dyrektywy celowościowe
str. 200

4.1. Dyrektywy celowościowe w prawie karnym
str. 204

5. Reguły sensu
str. 214

5.1. Reguły sensu w prawie karnym
str. 222

6. Dyrektywy porównawcze (Komparativregeln), normy programowe i normy poprawcze
str. 226

6.1. Dyrektywy porównawcze
str. 227

6.2. Normy programowe
str. 228

6.3. Normy poprawcze
str. 231

7. Podsumowanie
str. 232

Rozdział IV
Charakterystyka dyrektywalna wybranych przepisów części ogólnej kodeksu karnego
str. 234


1. Zagadnienia wstępne
str. 234

2. Analiza dyrektywalna art. 53 k.k. w perspektywie koncepcji R. Alexy'ego
str. 244

2.1. Poglądy doktryny na temat statusu przesłanek wymiaru kary z art. 53 § 1 k.k.
str. 253

2.2. Status dyrektywalny przesłanek wymiaru kary z art. 53 § 1 k.k.
str. 259

2.2.1. Stopień winy
str. 263

2.2.2. Stopień społecznej szkodliwości czynu
str. 272

2.2.3. Dyrektywa prewencji indywidualnej
str. 275

2.2.4. Dyrektywa prewencji ogólnej
str. 276

2.2.5. Problem sprawiedliwości kary w kontekście dyrektyw jej wymiaru
str. 279

2.3. Rozstrzyganie kolizji zasad według R. Alexy'ego a problem racjonalnego uzasadnienia wymiaru konkretnej kary
str. 282

3. Analiza dyrektywalna art. 3 k.k. jako tzw. normy programowej
str. 291

3.1. Karnistyczne poglądy na status przepisu art. 3 k.k. i status zasady humanitaryzmu
str. 293

3.2. Charakter normy (dyrektywy) wyrażonej w art. 3 k.k.
str. 299

3.2.1. Zakres zastosowania dyrektywy z art. 3 k.k.
str. 308

3.2.2. Konsekwencje naruszenia dyrektywy z art. 3 k.k.
str. 311

Zakończenie
str. 313

Bibliografia
str. 315


Ukryj

Opis:

Publikacja ma na celu przedstawienie teoretycznego opisu przepisów części ogólnej kodeksu karnego. Odwołuje się do prezentowanych w piśmiennictwie teoretycznoprawnym podziałów norm, ich bliższej charakterystyki, wewnętrznej struktury, elementów treściowych i powiązań funkcjonalnych.

Zasadniczym założeniem książki jest uporządkowanie problematyki struktur normatywnych zakodowanych w przepisach. Autorka przełamuje ujęcie tej problematyki dominujące w polskiej dogmatyce prawa karnego. Dowodzi bowiem, że z przepisów prawa karnego odczytać można nie tylko normy prawne (sankcjonowaną i sankcjonującą), lecz także inne struktury dyrektywalne, których uwzględnienie jest niezbędne do właściwego odczytania tych przepisów.

Autorka poddaje analizie m.in.:

  • charakterystykę języka prawnego przepisów części ogólnej kodeksu karnego,
  • typologię przepisów prawnych oraz sposoby wyrażania norm przez przepisy prawne,
  • normy i inne wyrażenia dyrektywalne zakodowane w przepisach prawnokarnych.

Adresaci:
Książka adresowana jest do teoretyków prawa karnego zainteresowanych problematyką wykładni prawa, w szczególności analizą istoty i treści normy prawnokarnej, oraz do przedstawicieli praktyki - sędziów, adwokatów i prokuratorów - poszukujących metodologicznych instrumentów do uzasadniania decyzji interpretacyjnych.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-1288-2 , Oprawa: twarda , Format: A5 (148 × 210 mm) , 332
Rodzaj: monografia , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo karne
Kod: KAM-1501:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów