Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Komentarz [KSIĄŻKA PAPIEROWA + EBOOK]

Komentarz przeznaczony jest dla prowadzących działalność w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, zarządców nieruchomości, pracowników urzędów gmin, miast, powiatów i województw.

więcej

Autorzy: Wojciech Radecki,
Seria:  Praktyczne komentarze LEX
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska - pakiety Stan prawny:  1 stycznia 2016 r.
Kod: ABC-0347;pakiet  Ilość w paczce: 0

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 0,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 152,90 zł.

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 11

Wstęp | str. 17

CZĘŚĆ I. Wprowadzenie do problematyki czystości i porządku | str. 21
1. Rozwój przepisów o utrzymaniu czystości i porządku | str. 21
2. Miejsce ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w polskim systemie prawnym | str. 51

CZĘŚĆ II. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.) | str. 77

Rozdział 1. Przepisy ogólne | str. 77
Art. 1. [Przedmiot regulacji] | str. 77
Art. 1a. [Odesłanie do ustawy o odpadach] | str. 86
Art. 2. [Definicje i delegacje] | str. 87

Rozdział 2. Zadania gmin | str. 110
Art. 3. [Zadania gmin w ogólności] | str. 110
Art. 3a. [Regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych] | str. 133
Art. 3b. [Obowiązkowe poziomy recyklingu i przygotowania do ponownego użycia] | str. 151
Art. 3c. [Ograniczenia składowania] | str. 154
Art. 4. [Regulamin utrzymania czystości i porządku] | str. 156
Art. 4a. [Selektywne zbieranie - delegacja] | str. 175

Rozdział 3. Obowiązki właścicieli nieruchomości | str. 177
Art. 5. [Obowiązki utrzymania czystości i porządku] | str. 177
Art. 6. [Sposób wykonywania obowiązków] | str. 216
Art. 6a. [Przejęcie obowiązków przez gminę] | str. 235
Art. 6b. [Opłaty] | str. 241

Rozdział 3a. Gospodarowanie odpadami komunalnymi przez gminę | str. 242
Art. 6c. [Odbieranie odpadów komunalnych] | str. 242
Art. 6d. [Podział obszaru gminy na sektory. Przetargi] | str. 244
Art. 6e. [Spółki z udziałem gminy] | str. 256
Art. 6f. [Umowa] | str. 258
Art. 6g. [Odesłanie do Prawa zamówień publicznych] | str. 260
Art. 6h. [Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi] | str. 260
Art. 6i. [Powstanie obowiązku ponoszenia opłat] | str. 261
Art. 6j. [Wysokość opłat] | str. 262
Art. 6k. [Określanie stawek opłat] | str. 266
Art. 6l. [Uiszczanie opłat] | str. 273
Art. 6m. [Deklaracja o wysokości opłaty] | str. 274
Art. 6n. [Wzór deklaracji i informacje] | str. 277
Art. 6o. [Decyzja o wysokości opłaty] | str. 278
Art. 6p. (uchylony) | str. 279
Art. 6q. [Odesłanie do ordynacji podatkowej] | str. 279
Art. 6qa. [Egzekucja administracyjna] | str. 280
Art. 6r. [Przeznaczenie opłat] | str. 282
Art. 6s. [Niedopełnienie obowiązku przez gminę] | str. 287

Rozdział 4. Warunki udzielania zezwoleń na świadczenie usług | str. 288
Art. 7. [Rodzaje zezwoleń] | str. 291
Art. 8. [Wniosek o zezwolenie] | str. 313
Art. 8a. [Sprawdzanie wniosku] | str. 321
Art. 8b. (uchylony) | str. 323
Art. 9. [Zagadnienia proceduralne zezwoleń] | str. 323
Art. 9a. (uchylony) | str. 329

Rozdział 4a. Warunki wykonywania działalności w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych | str. 329
Art. 9b. [Rejestr działalności] | str. 329
Art. 9c. [Wpis do rejestru] | str. 332
Art. 9d. [Wymagania] | str. 336
Art. 9e. [Obowiązki odbierającego odpady komunalne] | str. 337
Art. 9ea. [Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych] | str. 341
Art. 9f. [Niedopełnienie obowiązku selektywnego zbierania] | str. 341
Art. 9g. [Wymagane poziomy] | str. 342
Art. 9h. [Obowiązek przedłożenia rachunku] | str. 344
Art. 9i. [Wniosek o wykreślenie z rejestru] | str. 344
Art. 9j. [Wykreślenie z rejestru] | str. 345
Art. 9k. [Decyzja o zakazie wykonywania działalności] | str. 350
Art. 9l. [Regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych] | str. 351
Art. 9m. [Kalkulacja kosztów] | str. 353

Rozdział 4b. Sprawozdawczość i analizy | str. 354
Art. 9n. [Sprawozdanie podmiotu odbierającego odpady komunalne] | str. 354
Art. 9na. [Sprawozdanie punktu selektywnego zbierania] | str. 357
Art. 9o. [Sprawozdanie podmiotu odbierającego nieczystości ciekłe] | str. 358
Art. 9oa. [Informacje dotyczące regionalnej instalacji] | str. 360
Art. 9p. [Weryfikacja sprawozdań] | str. 362
Art. 9q. [Sprawozdanie wójta, burmistrza lub prezydenta miasta] | str. 364
Art. 9r. [Weryfikacja sprawozdań gminnych] | str. 366
Art. 9s. [Sprawozdanie marszałka województwa] | str. 367
Art. 9t. [Wzory sprawozdań] | str. 368
Art. 9ta. [Zachowanie terminów] | str. 369
Art. 9tb. [Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi] | str. 370

Rozdział 4c. Kontrola | str. 372
Art. 9u. [Organy kontroli] | str. 372
Art. 9v. [Pomoc Policji] | str. 378
Art. 9w. [Kontrola marszałka województwa] | str. 379

Rozdział 4d. Kary pieniężne | str. 380
Art. 9x. [Odpowiedzialność przedsiębiorców odbierających odpady komunalne] | str. 386
Art. 9xa. [Odpowiedzialność prowadzących punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych] | str. 392
Art. 9xb. [Odpowiedzialność opróżniających zbiorniki bezodpływowe i transportujących nieczystości ciekłe] | str. 394
Art. 9y. [Odpowiedzialność gminnych jednostek organizacyjnych] | str. 395
Art. 9z. [Odpowiedzialność gmin] | str. 397
Art. 9za. [Odpowiedzialność prowadzących instalacje] | str. 401
Art. 9zb. [Właściwość organów karzących] | str. 404
Art. 9zc. [Wysokość kar pieniężnych względnie określonych] | str. 406
Art. 9zd. [Uiszczanie kar pieniężnych] | str. 409
Art. 9ze. [Zawieszenie i umorzenie kary pieniężnej] | str. 410
Art. 9zf. [Odesłanie do ordynacji podatkowej] | str. 413

Rozdział 5. Przepisy karne | str. 413
Art. 10. [Odpowiedzialność za wykroczenia] | str. 413

Rozdział 6. Przepisy o zmianie przepisów obowiązujących oraz przepisy końcowe | str. 473
Art. 11-13. (pominięte) | str. 473
Art. 14. [Wejście w życie] | str. 473

Część III. Akty prawne | str. 475
1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.) | str. 475
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 października 2002 r. w sprawie warunków wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji zlewnych (Dz. U. Nr 188, poz. 1576) | str. 531
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. Nr 193, poz. 1617) | str. 534
4. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (Dz. U. poz. 299) | str. 537
5. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi (Dz. U. poz. 630) | str. 539
6. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów (Dz. U. poz. 676) | str. 541
7. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. poz. 645) | str. 543
8. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. poz. 122) | str. 546

Literatura wybrana | str. 551

Indeks rzeczowy | str. 561

Ukryj

Opis:

Wojciech Radecki – profesor zwyczajny, doktor habilitowany nauk prawnych; kierownik Zakładu Zagadnień Prawnych Kształtowania i Ochrony Środowiska Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk; specjalista z zakresu prawa ochrony środowiska oraz prawa karnego; autor wielu publikacji, w tym komentarzy do ustawy o lasach, ustawy o odpadach, ustawy o ochronie przyrody; współautor komentarza do kodeksu karnego i kodeksu wykroczeń.
W komentarzu wyjaśniono liczne wątpliwości interpretacyjne wynikające ze stosowania ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, której przepisy zawierają wiele odniesień do ustaw samorządowych, prawa ochrony środowiska, przepisów o odpadach, przepisów o ochronie zwierząt. W książce m.in.:
• przedstawiono zasady związane z zapewnieniem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy,
• zaprezentowano model postępowania z odpadami komunalnymi, którego najważniejszą cechą jest przejęcie przez gminy pełnej odpowiedzialności za odpady,
• omówiono obowiązki gmin dotyczące np: zapewnienia warunków do recyklingu, odzysku, selektywnego zbierania odpadów, wyboru podmiotów odbierających odpady, budowy i utrzymania regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych,
• omówiono zagadnienia związane z prowadzeniem działań informacyjnych i edukacyjnych przez gminę w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami.
Dodatkowo szczegółowo określono obowiązki właścicieli nieruchomości w zakresie utrzymania czystości i porządku oraz warunki współpracy gmin z podmiotami świadczącymi usługi związane z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem odpadów.
W najnowszym wydaniu uwzględniono m.in. zmiany wynikające z:
• ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw dotyczące sprawozdań podmiotów prowadzących działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz
• ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym odnoszące się do przekazywania i przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych.
Komentarz przeznaczony jest dla prowadzących działalność w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, zarządców nieruchomości, pracowników urzędów gmin, miast, powiatów i województw.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-9682-0 , Oprawa: twarda , Format: A5 (148 × 210 mm) , 568
Rodzaj: komentarz , Medium: pakiet
Dział: Prawo administracyjne i publiczne / Samorząd terytorialny
Kod: ABC-0347;pakiet Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów