Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book

Autorzy: Maria Jastrzębska,
Seria:  Akademicka. Prawo
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: KAM-1923:W01D02  Ilość w paczce: 20

Realizacja:
Towar chwilowo niedostępny.

Spis treści: 

Wykaz skrótów
str. 9

Wstęp
str. 11

Rozdział 1
Istota jednostek samorządu terytorialnego
str. 13


1.1. Pozycja ustrojowa i specyfika samorządu terytorialnego
str. 13

1.2. Model samorządu terytorialnego
str. 18

1.3. Funkcje i zadania jednostek samorządu terytorialnego
str. 25

1.4. Istota i zakres samodzielności jednostek samorządu terytorialnego
str. 28

Rozdział 2
Finanse, gospodarka finansowa, system finansowy i samodzielność finansowa jednostek samorządu terytorialnego
str. 36


2.1. Pojęcie i zakres finansów samorządu terytorialnego
str. 36

2.2. Finanse na szczeblu samorządu terytorialnego i szczeblu centralnym
str. 39

2.3. Pojęcie i zakres gospodarki finansowej i systemu finansowego jednostek samorządu terytorialnego
str. 45

2.4. Samodzielność finansowa jednostek samorządu terytorialnego
str. 54

Rozdział 3
Budżet i gospodarka budżetowa jednostek samorządu terytorialnego
str. 61


3.1. Pojęcie, cechy i funkcje budżetu jednostki samorządu terytorialnego
str. 61

3.2. Typy budżetu jednostki samorządu terytorialnego
str. 65

3.3. Pojęcie i zakres gospodarki budżetowej i systemu budżetowego jednostek samorządu terytorialnego
str. 70

3.4. Formy organizacyjne samorządowej gospodarki budżetowej i pozabudżetowej
str. 76

Rozdział 4
Procedura budżetowa w jednostkach samorządu terytorialnego
str. 81


4.1. Planowanie budżetu jednostki samorządu terytorialnego i wieloletnia prognoza finansowa
str. 82

4.2. Uchwalanie budżetu jednostki samorządu terytorialnego
str. 88

4.3. Wykonywanie budżetu jednostki samorządu terytorialnego
str. 92

4.4. Kontrola wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego
str. 100

Rozdział 5
Dochody jednostek samorządu terytorialnego
str. 106


5.1. Modele systemu dochodów jednostek samorządu terytorialnego
str. 106

5.2. Dochody własne
str. 110

5.3. Dochody transferowe
str. 116

5.4. Dochody jednostek samorządu terytorialnego w latach 2004-2010
str. 122

Rozdział 6
Wydatki jednostek samorządu terytorialnego
str. 131


6.1. Istota wydatków jednostek samorządu terytorialnego oraz przyczyny i skutki ich wzrostu
str. 131

6.2. Rodzaje wydatków jednostek samorządu terytorialnego
str. 135

6.3. Zasady dokonywania wydatków i racjonalizacja wydatków jednostek samorządu terytorialnego
str. 140

6.4. Wydatki jednostek samorządu terytorialnego w latach 2004-2010
str. 145

Rozdział 7
Bezzwrotne środki zagraniczne w dyspozycji jednostek samorządu terytorialnego
str. 152


7.1. Uwarunkowania zewnętrzne absorpcji bezzwrotnych środków zagranicznych przez jednostki samorządu terytorialnego
str. 153

7.2. Uwarunkowania wewnętrzne absorpcji bezzwrotnych środków zagranicznych przez jednostki samorządu terytorialnego
str. 162

7.3. Ocena absorpcji bezzwrotnych środków zagranicznych przez jednostki samorządu terytorialnego
str. 170

7.4. Udział bezzwrotnych środków zagranicznych w budżetach jednostek samorządu terytorialnego w latach 2004-2010
str. 174

Rozdział 8
Deficyt budżetowy i dług jednostek samorządu terytorialnego
str. 186


8.1. Wynik budżetu jednostki samorządu terytorialnego
str. 186

8.2. Metody równoważenia budżetu jednostki samorządu terytorialnego
str. 189

8.3. Istota, przyczyny i skutki długu jednostki samorządu terytorialnego
str. 194

8.4. Wynik i dług jednostek samorządu terytorialnego w latach 2004-2010
str. 203

Rozdział 9
Instrumenty zaciągania długu przez jednostki samorządu terytorialnego
str. 213


9.1. Kredyty i pożyczki
str. 213

9.2. Obligacje ogólne
str. 222

9.3. Obligacje przychodowe, obligacje sekurytyzacyjne, bony komunalne
str. 229

9.4. Alternatywne formy finansowania jednostek samorządu terytorialnego - faktoring, forfaiting, leasing, partnerstwo publiczno-prywatne
str. 237

Rozdział 10
Zarządzanie finansami, polityka finansowa i strategia finansowa jednostek samorządu terytorialnego
str. 240


10.1. Istota i zakres zarządzania finansami jednostek samorządu terytorialnego
str. 240

10.2. Istota i zakres polityki finansowej jednostek samorządu terytorialnego
str. 247

10.3. Istota i zakres strategii finansowej jednostek samorządu terytorialnego
str. 255

10.4. Zarządzanie ryzykiem w świetle kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego w działalności jednostek samorządu terytorialnego
str. 258

Bibliografia
str. 267

Spis aktów prawnych
str. 277

Spis tabel
str. 281

Ukryj

Opis:

Celem publikacji jest przedstawienie złożonej problematyki finansów jednostek samorządu terytorialnego w ujęciu teoretycznym i empirycznym. Poruszona została w niej problematyka m.in.: istoty, funkcji i zadań jednostek samorządu terytorialnego, samodzielności finansowej, gospodarki finansowej, gospodarki budżetowej i budżetu (dochodów, wydatków, wyniku) oraz długu, a także zarządzania, polityki, strategii, kontroli i audytu w sferze finansów jednostek samorządu terytorialnego.

Adresaci:
Książka jest adresowana do studentów i pracowników naukowo-dydaktycznych wydziałów ekonomicznych oraz prawa i administracji, a także praktyków samorządowych i innych osób zainteresowanych problematyka finansów jednostek samorządu terytorialnego.


"Opracowanie posiada wszystkie niezbędne cechy modelowego podręcznika akademickiego, tzn. jego treść odpowiada aktualnemu stanowi wiedzy z danej dziedziny i uwzględnia najnowszy stan prawny w tym zakresie; tekst jest napisany językiem naukowym, ale w sposób jasny i przystępny dla odbiorcy. (...)
Kluczowym atutem recenzowanego opracowania jest zawarte w nim spojrzenie menedżerskie Autorki na system finansów samorządowych oraz wyraźne wyeksponowanie wątków ekonomicznych (orientacja na wyniki/efekty). (...) sposób prezentacji kluczowych aspektów finansów lokalnych oraz argumentacji wskazuje na bardzo dobra znajomość problematyki finansów samorządowych, nie tylko od strony teoretycznej, ale również praktycznej, świetna znajomość obowiązujących regulacji prawnych w tym zakresie, a także dostępnej literatury przedmiotu (atutem opracowania jest bogata bibliografia licząca ponad 250 pozycji) oraz wysoka dojrzałość naukowa i kunszt warsztatu naukowego Autorki".


Prof. nadzw. dr hab. Marzanna Poniatowicz

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-1676-7 , Oprawa: miękka , Format: B5 (176 x 250 mm) , 284
Rodzaj: podręcznik prawo , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo podatkowe, finanse i rachunkowość / Prawo finansowe
Kod: KAM-1923:W01D02 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów